Search result for

citrus

(43 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -citrus-, *citrus*, citru
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citrus(ซิท'ทรัส) n. ต้นไม้จำพวกมะนาว ส้ม และอื่น ๆ -

English-Thai: Nontri Dictionary
citrus(n) ต้นมะนาว ส้มฯลฯ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citrusพืชตระกูลส้ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Citrusพืชตระกูลส้ม [TU Subject Heading]
Citrusกลิ่นมะนาว [การแพทย์]
citrus cankerโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้ม, โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้ใบส้มเป็นจุดเหลืองกลม ๆ ผลส้มเป็นปุ่มปมตามผิว ผลผลิตลดน้อยลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Citrus fruitsผลไม้ตระกูลส้ม [TU Subject Heading]
Citrus Fruitsสารที่ได้จากส่วนในของเปลือกส้ม,ผลไมัจำพวกส้ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All kinds of citrus-type fruits, beans, potatoes...ผลไม้ประเภทต่างๆ ถั่ว มั่นฝรั่ง... Faith (2010)
Note the citrusy finish.อันนี้มีวิตามินสูงมากนะ Beautifully Broken (2010)
It's peaty and sharp with a long finish of citrus and tobacco notes.มันแรงและบาดคอ บ่มมานานด้วยส่วนผสมพิเศษ Weekend at Bobby's (2010)
Hey Gil Tang Ja! (pun: a bitter citrus orange, similar to Lime, her name)กิล ทาง จา (เป็นไม้จำพวกมะนาม ซึ่งพ้องกับชื่อของเธอ) Episode #1.10 (2010)
*A kind of citrus fruit.*ฮัลลาบงคือส้มชนิดหนึ่งที่ปลูกบนเกาะเซจู อ๋อ ฮัลลาบง? Episode #1.6 (2010)
I prefer fresh scent. You look like a citrus guy. Disposable cell phone for emergencies.ฉันชอบกลิ่นสดชื่นๆ แต่ท่าทางนายจะชอบกลิ่นส้ม โทรศัพท์มือถือเผื่อมีเรื่องด่วน Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
Citrus and Wasabi are your colors.ไซตรัส และ วาซาบิ คือสีของคุณ Dance with Somebody (2012)
If this was a suicide, wouldn't you rather be warm and toasty on your way down to your certain yet citrusy death?คุณไม่จ้องการที่จะให้ ร่างกายอบอุ่นเหรอ ตอนกระโดดลงมาตายน่ะ? Til Death Do Us Part (2012)
Don't be stupid. He's in a warehouse-- 9 North Citrus Avenue.อย่าโง่หน่อยเลย เขาอยู่ในคลังสินค้า Cherry Picked (2012)
A mixture of citrus juice and vinegar.ด้วยส่วนผสมของน้ำส้มไซทรัสและน้ำส้มสายชู In the Blood (2013)
Citrus Community.สมาคมไซตรัส Pilot (2015)
We're addicted to your citrus.พวกเราชอบส้มของคุณ 65 Million Years Off (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป้น[N] Citrus reticulata Blanco, See also: a species of orange, Syn. ส้มแป้น, Example: สวนส้มของคุณยายมีส้มหลายชนิด ส้มแป้นก็มี, Count unit: ลูก, ผล, Thai definition: ชื่อส้มพันธุ์หนึ่งของชนิด Citrus reticulata Blanco

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส้มแป้น [n.] (som paēn) EN: Citrus reticulata Blanco ; tangerine ; mandarin ; mandarin orange   

CMU English Pronouncing Dictionary
CITRUS    S IH1 T R AH0 S
CITRUS'S    S IH1 T R AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
citrus    (n) (s i1 t r @ s)
citruses    (n) (s i1 t r @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zitrusfrucht {f}citrus fruit [Add to Longdo]
Zitrusgewächs {n} [bot.] | Zitrusgewächse {pl}citrus | citruses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
オロブロンコ[, oroburonko] (n) sweet grapefruit-like citrus fruit; super-grapefruit [Add to Longdo]
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine [Add to Longdo]
シトラス[, shitorasu] (n) citrus (fruit) [Add to Longdo]
スウィーティ;スイーティー[, suui-tei ; sui-tei-] (n) sweetie (sweet green-skinned citrus; cross between a grapefruit and a pomelo); oroblanco [Add to Longdo]
デコポン[, dekopon] (n) Citrus reticulata Siranui; type of citrus fruit (sweet orange with a lump at the top) [Add to Longdo]
バイマックルー;バイマクルー[, baimakkuru-; baimakuru-] (n) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
ヒラミレモン[, hiramiremon] (n) (See シークワーシャー) Hirami lemon (Citrus Depressa) [Add to Longdo]
ベルガモット[, berugamotto] (n) (1) bergamot (Citrus aurantium ssp. bergamia) (ita [Add to Longdo]
ポン柑[ポンかん;ポンカン, pon kan ; ponkan] (n) (uk) ponkan orange (Citrus reticulata); tangerine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] Citrus medica [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] Citrus medica [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Citrus \Cit"rus\ (s[i^]t"r[u^]s), n. [L., a citron tree.]
   1. (Bot.) A genus of trees including the orange, lemon, lime,
    tangerine, citron, grapefruit, etc., originally natives of
    southern Asia.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) any tree belonging to the genus {Citrus}, having
    leathery evergreen leaves and bearing a soft pulpy fruit
    covered by a thick skin; -- called also {citrus tree}.
    [PJC]
 
   3. (Bot.) the fruit of a tree belonging to the genus
    {Citrus}, having a thick shiny skin and a soft, sweet to
    tart pulp.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 citrus
   n 1: any of numerous fruits of the genus Citrus having thick
      rind and juicy pulp; grown in warm regions [syn: {citrus},
      {citrus fruit}, {citrous fruit}]
   2: any of numerous tropical usually thorny evergreen trees of
     the genus Citrus having leathery evergreen leaves and widely
     cultivated for their juicy edible fruits having leathery
     aromatic rinds [syn: {citrus}, {citrus tree}]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 citrus
   lemon‐tree
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top