Search result for

chemikerin

(54 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chemikerin-, *chemikerin*
Possible hiragana form: ちぇみけりん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chemikerin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chemikerin*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have the opportunity to apply your extraordinary abilities as a biochemist.Sie haben die Gelegenheit, Ihre außerordentlichen Fähigkeiten als Biochemikerin einzusetzen. Teil 5 (1984)
I don't know.Sehe ich aus wie eine ChemikerinDead of Knight (1984)
Francine, I want you to take Dr. Ann Mallory the head chemist at the facility.Francine, Sie kümmern sich um Dr. Ann Mallory, die Chefchemikerin der Einrichtung. Vigilante Mothers (1985)
I'm a damned good biochemist.Ich bin eine verdammt gute BiochemikerinMedicine Man (1992)
Be careful with the chorizo.Hast du das Zeug echt selbst gebraut? Bist du ChemikerinBlood In, Blood Out (1993)
Yes, I was trained as a chemist.Oh ja, ich bin ausgebildete ChemikerinPheromone, My Lovely (1993)
No, she's a famous French chemist who discovered radium down by the airport.Nein, sie war eine berühmte französische Chemikerin... die Radium am Flughafen entdeckt hat. How Bleen Was My Kelly (1995)
I mean, I'm a chemist and I have a professional life too.Ich meine, ich bin Chemikerin und habe auch ein Berufsleben. Bob and Carol and Lois and Clark (1996)
There is an electrochemist working at Oxford.In Oxford gibt es eine ElektrochemikerinThe Saint (1997)
I was an organic chemist for the Advanced Weapons Facility.Ich war als Chemikerin im Waffeninstitut beschäftigt. Unusual Suspects (1997)
We have a biochemist to assess the physiology of the Unknown Life Form.Eine Biochemikerin, um... ... diePhysiologiederLebensformfestzustellen. Sphere (1998)
My point is, I'm a biochemist and there's no life down here.Ich bin Biochemikerin. Und dort ist kein Leben. Sphere (1998)
Sir, she has the knowledge of chemistry, the medical skills.Sir, sie ist Chemikerin und hat auch medizinische Kenntnisse. Past and Present (1999)
The other is a biochemist.Die andere BiochemikerinA Night in Sickbay (2002)
You are very attractive for a chemist.Sie sind sehr attraktiv für eine ChemikerinSuccession (2003)
-Actually, Mother was a chemist.- Eigentlich war Mutter ChemikerinCold Station 12 (2004)
A scientific researcher of some kind?- Oder eine ChemikerinThank You for Smoking (2005)
SIMPLE, WE GO THERE TOMORROW,Du wirst nie Chemikerin werden. Fight Schlub (2006)
Uh, well, my mom's a chemist, so I'd never make fun of you for liking this stuff.Tja, meine Mom ist Chemikerin. Also würde ich mich über dein Interesse nie lustig machen. Normal Adolescent Behavior (2007)
The chemist who broke into the lab wasn't after the formula.Die Chemikerin, die eingebrochen ist, wollte nicht die Formel stehlen. The Best Policy (2009)
What, this chemist is pretending to be some kind of a whistle-blower?Was ist das? Behauptet die Chemikerin, so eine Art Informantin zu sein? The Best Policy (2009)
Well, the chemist doesn't appear to be lying.Nun, es sieht nicht so aus, als würde die Chemikerin lügen. The Best Policy (2009)
I have known Erica Vandeman for years, and you spent, what, five minutes with this chemist?Ich kenne Erica Vandeman seit Jahren. Und du, du redest nur ein paar Minuten mit dieser ChemikerinThe Best Policy (2009)
Helen is biochemist.Helen ist Biochemikerin, sie studiert die Psyche. Episode 6: Checkmate (2009)
I am an independent chemist.Ich bin freiberufliche ChemikerinPopcorn (2009)
A sculptor who works with metal, a chemist...Eine Bildhauerin, die mit Metall arbeitet, eine Chemikerin.... A Deadly Affair (2010)
A procedure requiring the expertise of a chemist.Ein Verfahren, dass das Wissen einer Chemikerin benötigt. A Deadly Affair (2010)
My best friend is a molecular chemist named Wendy.Meine beste Freundin ist eine Molekular-Chemikerin namens Wendy. The Plimpton Stimulation (2010)
I used to work in the company's petrochemical division in Göteborg.Ich habe als Chemikerin für die Firma in Göteborg gearbeitet. The Girl with the Dragon Tattoo (2011)
A chemist, a nihilist... A capitalist, a mutation.Eine Chemikerin, Nihilistin, eine Kapitalistin, eine Mutation. The Wolverine (2013)
your primary goal... is biochemist Dr. Ibanez Angeles.- Ruhe. Ihr Primärziel ist die Biochemikerin Dr. Angeles Ibanez. Rise of the Dinosaurs (2013)
I'm a biochemist.Ich bin BiochemikerinRise of the Dinosaurs (2013)
She had a pretty good sense of humor For a biochemist.Für eine Biochemikerin hatte sie viel Humor. Anniversary (2013)
House Wakefield, par excellence Biochemistry his Ph.D., can fail, with drums and trumpets .Beth Wakefield, mit Auszeichnung promovierte Biochemikerin, könnte versagen, mit Pauken und Trompeten. The Cure (2014)
Tell me, how's the daughter of a surgeon and chemist become a secret service agent?Sagen Sie mir,... wie ist die Tochter eines Chirurgen und einer Chemikerin eine Secret Service-Agentin geworden? Pilot (2014)
I'm a biochemist.Ich bin eine BiochemikerinVector (2014)
This is Mendeleev's classification, correct?- Richtig. Sind Sie ChemikerinYour Father. My Friend (2014)
She used to be a chemist.Sie war mal ChemikerinSisters of Mercy (2014)
I'm a biochemist with the CDC.Ich bin Biochemikerin vom CDC. Quick and Painless (2015)
He said you were the most brilliant biochemist in the entire CDC.Er sagte, Sie seien die brillanteste Biochemikerin im ganzen CDC. Fallen Light (2015)
So, you like being a chemist?Du bist also ChemikerinBreath Play (2015)
She's known as the best culinary chemist in Spain.Sie ist die beste kulinarische Chemikerin in Spanien. The New Girl (2015)
Culinary chemist?- Kulinarische ChemikerinThe New Girl (2015)
[Adri] Even I wouldn't know what to do with that, and I'm the best culinary chemist in America.Nicht mal ich weiß damit etwas anzufangen. Und dabei bin ich die beste kulinarische Chemikerin Amerikas. Secret Agenting (2015)
I am a culinary chemist.Ich bin kulinarische ChemikerinSecret Agenting (2015)
I'm an analytical chemist.Ich bin analytische ChemikerinFraming Defense (2015)
I'm Jemma Simmons, biochemist.Ich bin Jemma Simmons, BiochemikerinBouncing Back (2016)
She's a ballerina by day, but a ninja chemist by night. When a simple yes would've sufficed.Tagsüber Ballerina, nachts Ninja-ChemikerinLucifer, Stay. Good Devil. (2016)
According to university records, Charlotte Konig is a German-born biochemist and Ballantine's former teaching assistant.Laut dem Universitätsverzeichnis ist Charlotte eine in Deutschland geborene Biochemikerin und die ehemalige Unterrichts-Assistentin von Ballantine. A Study in Charlotte (2016)
I worked my way up as a biochemist, and I know for a fact there's no way naturally-occurring death cap poison could kill those people so quickly.Bevor ich Vizepräsidentin wurde, habe ich mich als Biochemikerin hochgearbeitet und ich weiß mit Sicherheit, dass es keine Möglichkeit gibt, dass das natürlich vorkommende Todeskappen-Gift diese Menschen so schnell getötet hat. A Study in Charlotte (2016)

German-Thai: Longdo Dictionary
Chemikerin(n) |die, pl. Chemikerinnen| นักเคมีที่เป็นผู้หญิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chemiker {m}; Chemikerin {f} | Chemiker {pl}chemist | chemists [Add to Longdo]
Chemiker {m}; Chemikerin {f}; Laborchemiker {m}; Laborchemikerin {f}analyst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top