Search result for

chef

(64 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chef-, *chef*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chef[N] หัวหน้าพ่อครัว, Syn. head cook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chef(เชฟ) n. คนครัว,หัวหน้าครัว
chef-d'oeuvre(เช'เดอฟร) n. งานชิ้นเอก (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศิลปะ วรรณคด'ดนตรี)

English-Thai: Nontri Dictionary
chef(n) หัวหน้าพ่อครัว,หัวหน้าคนครัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Chef de l'Etat (Fr.)ประมุขแห่งรัฐ (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only competition to Japanese chefs of 20-30 yrs is Mr. KIM.ผู้เข้าแข่งขันเขฟที่ญึ่ปุ่นเมื่อ20-30 มาแล้ว คือคุณคิม Heartbreak Library (2008)
Chef Grand Marshal? !ท่านแม่ทัพใหญ่ The Kingdom of the Winds (2008)
Marmaduke Scarlet...chef of all chefs...มาร์เมดุค สการ์เลต.. หัวหน้าพ่อครัว แห่งหัวหน้าพ่อครัว.. The Secret of Moonacre (2008)
I'm a superb chef, madame it follows that I should possesed a truly superb nose.ฉันคือสุดยอดพ่อครัวนะ มาดาม.. อย่างที่ว่าฉันย่อมมีจมูกที่วิเศษไง The Secret of Moonacre (2008)
Chef said this wine is good for any temperature.เชฟบอกว่า ไวน์นี่อยู่ได้ทุกอุนหภูมิ Episode #1.7 (2008)
To become a a ramen chef.เพื่อจะเป็น เชฟราเม็ง The Ramen Girl (2008)
Do you believe this girl is studying to be a ramen chef?ผู้หญิงคนนี้บอกว่าจะเป็นเชฟราเม็ง The Ramen Girl (2008)
He's training her to be a ramen chef.เธอมาฝึกเป็นเชฟทำราเม็ง เขาเลยฝึกให้เธอ The Ramen Girl (2008)
A great ramen chef... must have a successor.ฉันก็ อยากจะเป็นเชฟราเม็งที่ยิ่งใหญ่ อยากมีลูกศิษย์เป็นของตัวเอง The Ramen Girl (2008)
Acceptable? You're the goddamn Iron Chef.เป็นที่น่าพอใจไหมล่ะ คุณแม่งเป็นคนเหล็กปรุงยาชั้นเทพ Pilot (2008)
I hope you're hungry, because Epsilon is the finest chef I've ever had.ฝีมือเจ้าเอปสิล่อน อร่อยบอกใครเชียว Up (2009)
A chef. Class president.พ่อครัว ผู้จัดการใหญ่ Chapter Ten '1961' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chefWe call her a chef.
chefIt doesn't taste all that great for all the effort and technique the chef put into it.
chefGive me compliments to the chef.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุ๊ก[N] cook, See also: chef, Example: เจ้าของโรงสีมีกุ๊กอาหารจีนเป็นประจำเอาไว้คอยทำอาหารรับแขก, Count unit: คน, Thai definition: คนทำอาหาร, คนประกอบอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
พ่อครัว[N] cook, See also: chef, Example: เจ้าของร้านอาหารควรจะเป็นแม่ครัวพ่อครัวด้วยตนเองอยู่ด้วย, Count unit: คน, Thai definition: คนประกอบอาหาร, คนทำอาหาร (ผู้ชาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อธิบดีตำรวจ[n. exp.] (athibødī tamrūat) FR: chef de la police [m]
บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor   FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikārinī) EN: editress ; woman editor   FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
หัว[n.] (hūa) EN: pate (hum.)   FR: chef [m] ; caboche (fam.) [f] ; citron (fam.) [m] ; ciboulot (fam.) [m]
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president   FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าครอบครัว[n. exp.] (hūanā khrøpkhrūa) EN: head of the family   FR: chef de famille [m]
หัวหน้าพรรค[n.] (hūanā phak) EN: party head ; party leader   FR: président de parti [m] ; présidente de parti [f] ; chef de parti [m, f]
หัวหน้าพ่อครัว[n.] (hūanā phøkhrūa) EN: chief   FR: chef [m]
หัวหน้ารัฐบาล[n. exp.] (hūanā ratthabān) FR: chef de gouvernement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEF    SH EH1 F
CHEFS    SH EH1 F S
CHEF'S    SH EH1 F S
CHEFITZ    CH EH1 F IH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chef    (n) (sh e1 f)
chefs    (n) (sh e1 f s)
chef-d'oeuvre    (n) - (sh ei2 - d @@1 v r @)
chefs-d'oeuvre    (n) - (sh ei2 - d @@1 v r @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Chef(n) |der, pl. Chefs| หัวหน้า, See also: Leiter, Vorgesetzter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chefsessel {m}executive chair [Add to Longdo]
Chef {m}; Boss {m} | Chefin {f}boss | female boss [Add to Longdo]
Chef {m}; Boss {m}chief [Add to Longdo]
Chefarzt {m} | Chefärzte {pl}head physician | head physicians [Add to Longdo]
Chefbeleuchter {m}; Gaffer {m} (Film)gaffer [Add to Longdo]
Chefredakteur {m}chief editor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
オーナシェフ[, o-nashiefu] (n) owner-chef [Add to Longdo]
コック長[コックちょう, kokku chou] (n) head chef; head cook [Add to Longdo]
シェフ[, shiefu] (n) chef (fre [Add to Longdo]
シェフナイフ[, shiefunaifu] (n) chef's knife [Add to Longdo]
フレンチナイフ[, furenchinaifu] (n) chef's knife; French knife; cooking knife [Add to Longdo]
花板[はないた, hanaita] (n) superior chef (Japanese cuisine) [Add to Longdo]
牛刀[ぎゅうとう, gyuutou] (n) butcher's knife; chef's knife [Add to Longdo]
厨宰[ちゅうさい, chuusai] (n) (arch) chef; head cook [Add to Longdo]
厨人[ちゅうじん;くりやびと, chuujin ; kuriyabito] (n) chef; head cook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chef \Chef\, n. [F.]
   1. A chief or head person.
    [1913 Webster]
 
   2. The head cook of large establishment, as a club, a family,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) Same as {Chief}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chef
   n 1: a professional cook

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 chef
   boss; chief; leader
   chief; superior
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 chef [ʃɛf]
   chef
   chief; boss
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 chef
   boss; chief; leader
   chief; boss
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 chef [ʃɛf]
   boss; chief; leader
   chief; superior
   chef
   chief; boss
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Chef [ʃɛf] (n) , s.(m )
   boss; chief; head
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top