Search result for

ceremonies

(31 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ceremonies-, *ceremonies*, ceremonie , ceremony
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
master of ceremoniesn. พิธีกร,ผู้อำนวยงานพิธี,สมุหพระราชพิธี
mistress of ceremoniesn. พิธีกรหญิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ceremoniesพิธีรีตอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're gonna pipe in the movie ceremonies into the restaurant;จะมีการแสดงดนตรีฉลองภาพยนตร์ที่นั่น Changeling (2008)
If this world crumbles, there won't be any tea ceremonies anymore.ข้าไม่ชอบพวกคริสเตียนหรอกนะ Goemon (2009)
Maybe you should have sticked with holding tea ceremonies.ให้ข้าจัดการเถอะครับ Goemon (2009)
Congratulations on the opening ceremonies. They were such a success, as was your Senate hearing.ยินดี ต้อนรับกลับบ้านครับท่าน Iron Man 2 (2010)
No, Wiccan ceremonies honor nature and the sanctity of life above all else.ไม่หรอก พวกเชื่อในเวทมนตร์ เฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติ แด่ธรรมชาติ และเพื่อเป็นมงคลชีวิต เหนือยิ่งกว่าสิ่งอื่น The Witch in the Wardrobe (2010)
We use rye flour in many ceremonies.เราใช้แป้งสาลีในอีกหลายๆ พิธีเฉลิมฉลอง The Witch in the Wardrobe (2010)
And the master of ceremoniesและพิธีกรก็ A Night of Neglect (2011)
We're targeting next Friday's conference closing ceremonies for the extraction.เรากำหนดพิธีปิดประชุมศุกร์นี้ เป็นช่วงหลบหนี World Leader Pretend (2011)
All the feasts and banquets and ceremonies...จะอ้วนขึ้นก็ไม่แปลก The Sword in the Stone: Part One (2011)
The Indians believed that blood holds all the bad spirits, and once a month in ceremonies they would cut themselves to let the spirits go free.พวกอินเดียเชื่อว่าเลือด ครอบครองวิญญาณชั่วร้ายทั้งหมด และในพิธีกรรมที่จัดเดือนละครั้ง พวกเขาจะกรีดตัวเอง เพื่อปลดปล่อยเหล่าวิญญาณ Pilot (2011)
The concept should be similar to the opening ceremonies for FRIENDS.การออกแบบพิธีเปิด ต้องใช้เวลารวมกับเฟรนด้วย Episode #1.6 (2011)
Ladies and gentlemen. Your master of ceremonies..,..สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ขอเชิญผู้ดำเนินรายการ The Hunger Games (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ceremoniesCeremonies were held to celebrate victories.
ceremoniesThe Oscar ceremonies are Hollywood's biggest extravaganza.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิธีกร[n.] (phithīkøn) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator   FR: maître de cérémonie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CEREMONIES    S EH1 R AH0 M OW2 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ceremonies    (n) (s e1 r i m @ n i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マスターオブセレモニー[, masuta-obuseremoni-] (n) master of ceremonies [Add to Longdo]
右近の橘[うこんのたちばな, ukonnotachibana] (n) (See 紫宸殿,左近の桜) tachibana tree west of the southern stairs of the Hall for State Ceremonies (in Heian Palace) [Add to Longdo]
楽部[がくぶ, gakubu] (n) Music Department (part of the Board of Ceremonies of the Imperial Household Agency) [Add to Longdo]
公事[こうじ, kouji] (n) political operations; (Heian Period) political operations and ceremonies of the Imperial Court; (Edo Period) civil suit [Add to Longdo]
公辺[こうへん, kouhen] (n) public ceremonies; public affairs [Add to Longdo]
荒節[あらぶし;あらよ, arabushi ; arayo] (n) (1) common and low grade type of katsuobushi; (2) bamboo rod used during imperial exorcism ceremonies [Add to Longdo]
国典[こくてん, kokuten] (n) a nation's laws; national rites or ceremonies [Add to Longdo]
左近の桜[さこんのさくら, sakonnosakura] (n) (See 右近の橘,紫宸殿) cherry tree east of the southern stairs of the Hall for State Ceremonies (in Heian Palace) [Add to Longdo]
左弁官[さべんかん, sabenkan] (n) (See 弁官) Oversight Department of the Left (overseeing the Ministries of Central Affairs, Ceremonies, Civil Administration & Popular Affairs) [Add to Longdo]
斎主[さいしゅ, saishu] (n) master of religious ceremonies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ceremony \Cer"e*mo*ny\, n.; pl. {Ceremonies}. [F.
   c['e]r['e]monie, L. caerimonia; perh. akin to E. create and
   from a root signifying to do or make.]
   1. Ar act or series of acts, often of a symbolical character,
    prescribed by law, custom, or authority, in the conduct of
    important matters, as in the performance of religious
    duties, the transaction of affairs of state, and the
    celebration of notable events; as, the ceremony of
    crowning a sovereign; the ceremonies observed in
    consecrating a church; marriage and baptismal ceremonies.
    [1913 Webster]
 
       According to all the rites of it, and according to
       all the ceremonies thereof shall ye keep it [the
       Passover].              --Numb. ix. 3
    [1913 Webster]
 
       Bring her up the high altar, that she may
       The sacred ceremonies there partake. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       [The heralds] with awful ceremony
       And trumpet's sound, throughout the host proclaim
       A solemn council.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Behavior regulated by strict etiquette; a formal method of
    performing acts of civility; forms of civility prescribed
    by custom or authority.
    [1913 Webster]
 
       Ceremony was but devised at first
       To set a gloss on . . . hollow welcomes . . .
       But where there is true friendship there needs none.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Al ceremonies are in themselves very silly things;
       but yet a man of the world should know them.
                          --Chesterfield.
    [1913 Webster]
 
   3. A ceremonial symbols; an emblem, as a crown, scepter,
    garland, etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Disrobe the images,
       If you find them decked with ceremonies.
       . . . Let no images
       Be hung with C[ae]sar's trophies.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A sign or prodigy; a portent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       C[ae]sar, I never stood on ceremonies,
       Yet, now they fright me.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Master of ceremonies}, an officer who determines the forms
    to be observed, or superintends their observance, on a
    public occasion.
 
   {Not to stand on ceremony}, not to be ceremonious; to be
    familiar, outspoken, or bold.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top