Search result for

celt

(45 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -celt-, *celt*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
celtn. ชาวเซลท์ที่อยู่ในหมู่เกาะอังกฤษ, Syn. kelt -Celtic adj.,n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Celtic artศิลปะเซลต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Celtic crossไม้กางเขนแบบเซลต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How do you figure the Lakers to ever be a bigger dynasty... than the Celtics?นายคิดว่าเลคเกอร์จะเป็นยิ่งใหญ่กว่าพวก... . เซ็ลด์มั้ย? American History X (1998)
One good coach for four years. The Celtics are a dynasty!มีโค๊ชดีๆ คนนึงอยู่ 4 ปี / เซ็ลด์น่ะแหละเจ๋ง! American History X (1998)
Come on, man. The Celtics, right?ไม่เอาน่า พวก / เซลด์ใช่มั้ย? American History X (1998)
You are tweaking. Boston Celtics.นายติดหนึบเลย /บอสตัน เซล์ติก American History X (1998)
Welcome back to Glasgow, Scotland, where Manchester United leads 3- 1 over hometown Celtic.-ขอต้อนรับสู่กลาสโกว์, สก็อตแลนด์ ขณะที่ทีมแมนเซสเตอร์ ยูไนเต็ด... ... นำทีมเจ้าบ้านเซลติกส์3-1 The Day After Tomorrow (2004)
David Pennington. Owner of the Boston Celtics David Pennington?เดวิด เพนนิงตัน เจ้าของทีมบอสตั้น เซลติกอะเหรอ Just My Luck (2006)
My Celtic ancestors, all the way back rebelled against the suppression of the feminine.บรรพบุรุษชาวเคลท์ของฉัน ทุกคนไม่มียกเว้น ต่อต้านการกดขี่เพศหญิง The Wicker Man (2006)
Look, Celtic was supposed to be a lock to win,okay?เซลติกควรจะต้องชนะสิ ? Chapter Three 'Kindred' (2007)
A legend from the Celtic past.-ตำนานเซลติกโบราณ The Water Horse (2007)
Pre-dating Christianity, the Celtic holiday was celebrated on the one night between autumn and winter when the barrier between living and dead was thinnest and often involved rituals that included human sacrifice.วันเฉลิมฉลองชาวเซลติกน่ะ มีในคืนระหว่างฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาว เป็นคืนที่เกราะระหว่างโลก กับความตายอ่อนถึงที่สุด Trick 'r Treat (2007)
And this is celtic,แล้วนี่ก็ของพวกเคลทิค It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
Celtic calendar - - The final day of the final harvestตามปฎิทินของพวกเซลทิค วันสุดท้ายของฤดูเก็บเกี่ยว It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
celtThe museum has a fascinating collection of Celtic artifacts.
celtFirst came the Celts in 600 B. C.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลาสโกว์ เซลติก[TM] (Klāskōw Sēltik) EN: Celtic   FR: Celtic Glasgow [m]
เซลต้า บีโก้[TM] (Sēltā Bīkō) EN: Celta Vigo   FR: Celta Vigo [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CELT    S EH1 L T
CELT    K EH1 L T
CELTS    S EH1 L T S
CELTS    K EH1 L T S
CELTIC    S EH1 L T IH0 K
CELTIC    K EH1 L T IH0 K
CELTICS    S EH1 L T IH0 K S
CELTICS'    S EH1 L T IH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Celt    (n) (k e1 l t)
Celts    (n) (k e1 l t s)
Celtic    (n) (k e1 l t i k)
Celtics    (n) (k e1 l t i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケルト;セルト[, keruto ; seruto] (n) Celt [Add to Longdo]
ケルト語[ケルトご, keruto go] (n) Celtic (language) [Add to Longdo]
ケルト語派[ケルトごは, keruto goha] (n) Celtic (branch of languages) [Add to Longdo]
セルタス[, serutasu] (n) celtuce [Add to Longdo]
セルティック[, seruteikku] (adj-f) Celtic (esp. football club) [Add to Longdo]
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain) [Add to Longdo]
榎;朴[えのき, enoki] (n) Japanese hackberry (Celtis sinensis var. japonica) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凯尔特人[Kǎi ěr tè rén, ㄎㄞˇ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] Celt [Add to Longdo]
塞尔特[sāi ěr tè, ㄙㄞ ㄦˇ ㄊㄜˋ, / ] Celtic [Add to Longdo]
塞尔特语[sāi ěr tè yǔ, ㄙㄞ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄩˇ, / ] Celtic language [Add to Longdo]
[pò, ㄆㄛˋ, ] Celtis sinensis var. japonica [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Celt \Celt\, n. [LL. celts a chisel.] (Arch[ae]ol.)
   A weapon or implement of stone or metal, found in the tumuli,
   or barrows, of the early Celtic nations.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Celt \Celt\ (s[e^]lt; k[e^]lt), n. [L. Celtae, Gr. Keltoi`,
   Ke`ltai, pl.: cf. W. Celtiad one that dwells in a covert, an
   inhabitant of the wood, a Celt, fr. celt covert, shelter,
   celu to hide.]
   One of an ancient race of people, who formerly inhabited a
   great part of Central and Western Europe, and whose
   descendants at the present day occupy Ireland, Wales, the
   Highlands of Scotland, and the northern shores of France.
   [Written also {Kelt}. The letter C was pronounced hard in
   Celtic languages.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Celt
   n 1: a member of a European people who once occupied Britain and
      Spain and Gaul prior to Roman times [syn: {Celt}, {Kelt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top