Search result for

capitalism

(44 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capitalism-, *capitalism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capitalism[N] ระบบทุนนิยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capitalism(แคพ'พิทัลลิสซึม) n. ระบบนายทุน,ระบบทุนนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
capitalism(n) ลัทธินายทุน,ระบบทุนนิยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capitalismทุนนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitalismทุนนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capitalismลัทธินายทุน, ทุนนิยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capitalismทุนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Capitalismทุนนิยม [TU Subject Heading]
Capitalism in literatureทุนนิยมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why would a tried and true communist a hardliner that spent 30 years in the Stasi fighting against the evils of capitalism...ทำไมอดีตตำรวจลับ เยอรมันตะวันออกอย่างคุณ ซึ่งใช้เวลาในชีวิต มากกว่า 30 ปี ต่อสู้ฟาดฟันกับปิศาจร้าย\ พวกทุนนิยม The International (2009)
Capitalism.นั่นคือสิ่งหนึ่ง ที่อยู่เหนือศาสนา: ลัทธิทุนนิยม Easy A (2010)
This is merely Darwinian capitalism.นี่คือการลงทุนในแบบของ ดาร์วินยังไงละ In Time (2011)
It's called the "Fist Of Capitalism."เจ้านี่มีชื่อว่า "กำปั้นเแห่งทุนนิยม" Eye of the Beholder (2011)
Somebody stole the Fist Of Capitalism?มีคนขโมย กำปั้นแห่งทุนนิยมไปเหรอ? Eye of the Beholder (2011)
I know he was worried about the "Fist Of Capitalism,"ฉันรู้ว่าเค้ากังวลกับ กำปั้นแห่งทุนนิยม นี่มาก Eye of the Beholder (2011)
Hayes thought someone might swipe the "Fist Of Capitalism."เฮยส์คิดว่ามีคนพยายามจะขโมย กำปั้นแห่งทุนนิยม Eye of the Beholder (2011)
Mr. McHugh, a curious incident happened two weeks ago when the "Fist Of Capitalism" was on its way to the museum.คุณแมคฮิวจ์คะ มีเรื่องที่น่าแปลกใจเกิดขึ้นเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว ระหว่างที่เจ้ากำปั้นกำลังถูกส่งไปให้ที่พิพิธภัณฑ์ Eye of the Beholder (2011)
In this video, Ramon says he is protecting the common man from the ravages of capitalism.จากวีดิโอ จะได้ยินว่าเขาทำเพื่อปกป้องประชาชน จากพวกทุนนิยมที่ไร้ศิลธรรม Knightfall (2011)
Heh. And this guy hates capitalism?และหมอนี่เกลียดระบบทุนนิยม Knightfall (2011)
Capitalism advanced rapidly.กลุ่มทุนนิยมได้ออกตัว Resident Evil: Damnation (2012)
Capitalism.ทุนนิยม A Busy Solitude (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capitalismAs communism has collapsed, capitalism is now accused of trying to "dominate the world."
capitalismThey ended capitalism and built a socialist society.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลัทธิทุนนิยม[N] capitalism, Example: ขณะนี้เศรษฐกิจโลกถูกครอบงำด้วยลัทธิทุนนิยม ทำให้การแข่งขันกันมีระดับความรุนแรงมากขึ้น, Thai definition: ลัทธินิยมที่แต่ละบุคคลมีสิทธิ์ที่จะถือครองทรัพย์สินและควบคุมกรรมวิธีการผลิตได้โดยตรง
ระบบทุนนิยม[N] capitalism, Example: การอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้หญิงกำลังหมดไปในสังคมชนบท เมื่อระบบทุนนิยมเข้าไปดึงผู้หญิงให้ต้องทิ้งบ้านออกไปทำงานในโรงงานมากขึ้น, Thai definition: ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชนหรือนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายเพื่อแสวงหากำไรสูงสุด
ทุนนิยม[N] capitalism, Syn. ระบบทุนนิยม, Thai definition: ระบบเศรษฐกิจที่ยอมให้บุคคลมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยากรที่เป็นทุน มีเสรีภาพในการผลิต และการค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลัทธินายทุน[n.] (latthi nāi thun) EN: capitalism   FR: capitalisme [f]
ระบบทุนนิยม[n. exp.] (rabop thunniyom) EN: capitalism   FR: système capitaliste [m] ; modèle capitaliste [m] ; capitalisme [m]
ทุนนิยม[n.] (thunniyom) EN: capitalism   FR: capitalisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPITALISM    K AE1 P AH0 T AH0 L IH2 Z AH0 M
CAPITALISM'S    K AE1 P AH0 T AH0 L IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capitalism    (n) (k a1 p i t @ l i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャピタリズム[, kyapitarizumu] (n) capitalism; (P) [Add to Longdo]
ピープルズキャピタリズム[, pi-puruzukyapitarizumu] (n) people's capitalism; (P) [Add to Longdo]
工業資本主義[こうぎょうしほんしゅぎ, kougyoushihonshugi] (n) (obsc) (See 産業資本主義) industrial capitalism [Add to Longdo]
産業資本主義[さんぎょうしほんしゅぎ, sangyoushihonshugi] (n) industrial capitalism [Add to Longdo]
資本主義[しほんしゅぎ, shihonshugi] (n,adj-no) capitalism; (P) [Add to Longdo]
自然資本主義[しぜんしほんしゅぎ, shizenshihonshugi] (n) natural capitalism [Add to Longdo]
修正資本主義[しゅうせいしほんしゅぎ, shuuseishihonshugi] (n) modified capitalism [Add to Longdo]
二七年テーゼ;27年テーゼ[にじゅうしちねんテーゼ, nijuushichinen te-ze] (n) 1927 Theses; Comintern policy documents regarding capitalism, imperialism, and a possible revolution in Japan [Add to Longdo]
利益至上主義[りえきしじょうしゅぎ, riekishijoushugi] (n) self interest supremacy doctrine; (irresponsible) capitalism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资本主义[zī běn zhǔ yì, ㄗ ㄅㄣˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] capitalism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 capitalism \cap"i*tal*is`m\ (k[a^]p"[i^]*tal*[i^]z`m), n.
   An economic system based on predominantly private (individual
   or corporate) investment in and ownership of the means of
   production, distribution, and exchange of goods and wealth;
   contrasted with {socialism} or especially {communism}, in
   which the state has the predominant role in the economy.
 
   Syn: capitalist economy.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capitalism
   n 1: an economic system based on private ownership of capital
      [syn: {capitalism}, {capitalist economy}] [ant:
      {socialism}, {socialist economy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top