Search result for

capital

(158 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capital-, *capital*
English-Thai: Longdo Dictionary
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capital[N] ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
capital[N] คนร่ำรวย
capital[ADJ] ดีเยี่ยม, Syn. splendid, first-rate, delightful
capital[ADJ] ที่เป็นหลัก, See also: ที่เป็นส่วนสำคัญ, Syn. chief, main, principal
capital[N] เมืองหลวง, Syn. principal city, capitol, center
capital[N] ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง
capitalism[N] ระบบทุนนิยม
capitalist[N] คนร่ำรวย, Syn. richer
capitalist[N] ผู้ลงทุน
capitalize[VT] ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capital(แคพ'พิเทิล) n. เมืองหลวง,ตัวเขียนใหญ่,ทุน,พวกนายทุน,หัวเสา,ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน,สำคัญมาก,พื้นฐาน,เกี่ยวกับเมืองหลวง,เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต,มีโทษถึงตาย -Conf. capitol
capital investment)n. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง
capital levyn. ภาษีเงินทุน
capital punishmentn. การลงโทษประหารชีวิต, Syn. execution
capital shipn. เรือรบขนาดใหญ่ที่สุด
capital stockn. ค่าของหุ้น,ราคาหุ้น,เงินทุนที่ปรากฎในราคาหุ้นหมด,หุ้นทั้งหมดที่ปรากฎ
capitalise(แคพ'พิทัลไลซ) vt. ดู capitalize
capitalism(แคพ'พิทัลลิสซึม) n. ระบบนายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalist(แคพ'พิทัลลิสทฺ) n. นายทุน,นักทุนนิยม,เศรษฐีที่ลงทุนในกิจการ
capitalist imperialism)n. จักรวรรดินิยมของทุนนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
capital(adj) มหันต์,อุกฉกรรจ์,สำคัญ,มีโทษถึงตาย,โต,มาก
capital(n) เมืองหลวง,นครหลวง,ทุนทรัพย์,เงินทุน
CAPITAL capital punishment(n) การตัดสินประหารชีวิต
capitalism(n) ลัทธินายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
capitalistic(adj) แบบนายทุน,ของคนมั่งมี,เกี่ยวกับนายทุน
capitalization(n) การใช้ทุน,การใช้ประโยชน์
capitalize(vt) ใช้ให้เกิดประโยชน์,ใช้เป็นทุน,เขียนตัวโต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capital๑. เมืองหลวง๒. ทุน, เงินทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capitalเมืองหลวง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
capital๑. ทุน, เงินทุน (ก .แพ่ง)๒. เมืองหลวง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitalหัวเสา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital additions clauseข้อกำหนดคุ้มครองทุนเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital assetsสินทรัพย์ลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital benefitsผลประโยชน์เป็นเงินก้อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital budgetงบประมาณลงทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capital case or crimeความผิดอาญาขั้นอุกฤษฏ์โทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital costsรายจ่ายในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capitalทุน, เงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Capitalทุน [TU Subject Heading]
Capitalทุน [การบัญชี]
Capital accountบัญชีทุน [การบัญชี]
Capital assetทรัพย์สินประเภททุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital assetสินทรัพย์ประเภททุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital assetสินทรัพย์จากการลงทุน [การบัญชี]
Capital Asset Pricing Modelแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital budgetงบประมาณลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital budgetงบจ่ายลงทุน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
capitalเงินต้น
capital adequacy ratioอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll require foreign capital.เราจะต้องใช้เงินทุนนะครับ The Great Dictator (1940)
Herring and I will be waiting at the capital.เฮอลิงและผม จะรอท่านอยู่ที่นี่ The Great Dictator (1940)
I'm a capitalist, and I'm gonna sell my secrets, your secrets, to the highest bidder.ฉันเป็นพวกทุนนิยม, และฉันจะขายความลับของฉัน ความลับของพวกคุณ Clue (1985)
We can't dance to the tune of corrupt politicians and capitalists!เราไม่สามารถเต้นตามการปรับ ของนักการเมืองสกปรกและพวกนายทุน! Akira (1988)
Capital, capital.ถึงด้วยดี ถึงเรียบร้อย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Capital. Good for you.วัดใหม่เหรอ ดีกับคุณนะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Then you're gonna be talkin' about how the economies of Virginia and Pennsylvania... were entrepreneurial and capitalist way back in 1740.แล้วจะบอกว่าเศรษฐกิจของเอวจิเนียกับ แพนวิลวาเนียเป็นแบบรัฐวิสาหกิจ กับนายทุนย้อนไปเมื่อปี 1 740 Good Will Hunting (1997)
You're gonna be in here regurgitatin' Gordon Wood, talkin' about, you know, the prerevolutionary utopia... and the capital-forming effects of military mobilization.ถ้าจะพูดไปแล้ว ก่อนการปฎิวัติยูโทเปีย พวกนายทุน ก็มีผลต่อการระดมกองทัพ Good Will Hunting (1997)
Capitalist exploitation survived for centuries... yet its "classics" are pitiful!การฉวยประโยชน์ในสังคมทุนนิยม มีมานานมาก แต่กระนั้นรสนิยมแบบคลาสสิค ของพวกเขาก็ดูน่าสมเพช The Red Violin (1998)
Don't worry. You're in the fake Rolex capital of the world.อย่าเครียดไป คุณอยู่ในเมืองหลวงที่มีของก๊อปเกรดเอระดับโลกเชียวนะ Brokedown Palace (1999)
One word. Capital "A." Capital "G."คำเดียว เอ-ตัวใหญ่ จี-ตัวใหญ่ eXistenZ (1999)
Capital " C," capital "Z." transCendenZ.ซี-ตัวใหญ่ แซด-ตัวใหญ่ ทรานเซนเดนซ์ eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capitalA capital letter is used at the beginning of a sentence.
capitalA devastating earthquake hit the state capital.
capitalA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
capitalAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
capitalAs communism has collapsed, capitalism is now accused of trying to "dominate the world."
capitalAs economy develops, labor-intensive industries give way to capital-intensive industries.
capitalBern is the capital of Switzerland.
capitalCapital-intensive industries are not necessarily knowledge-intensive industries.
capitalCapital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.
capitalCapital, land and labor are the three key factors of production.
capitalDo you know the capital of Belgium?
capitalEveryone knows that there is something new in this old capital.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทษประหารชีวิต[N] capital punishment, Syn. โทษประหาร, Example: ประชาชนเห็นว่าการนำโทษประหารชีวิตมาใช้อาจช่วยยับยั้งอาชญากรรมได้, Thai definition: โทษทางอาญาขั้นสูงสุดที่ลงแก่ผู้กระทำความผิดโดยเอาตัวไปยิงให้ตาย
ลัทธิทุนนิยม[N] capitalism, Example: ขณะนี้เศรษฐกิจโลกถูกครอบงำด้วยลัทธิทุนนิยม ทำให้การแข่งขันกันมีระดับความรุนแรงมากขึ้น, Thai definition: ลัทธินิยมที่แต่ละบุคคลมีสิทธิ์ที่จะถือครองทรัพย์สินและควบคุมกรรมวิธีการผลิตได้โดยตรง
ระบบทุนนิยม[N] capitalism, Example: การอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้หญิงกำลังหมดไปในสังคมชนบท เมื่อระบบทุนนิยมเข้าไปดึงผู้หญิงให้ต้องทิ้งบ้านออกไปทำงานในโรงงานมากขึ้น, Thai definition: ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชนหรือนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายเพื่อแสวงหากำไรสูงสุด
มหานคร[N] metropolis, See also: capital, Example: พล.อ.สุนทรประกอบธุรกิจร้านอาหารที่มหานครปารีส, Thai definition: นครสำคัญขนาดใหญ่ซึ่งแวดล้อมไปด้วยชุมชนเมืองที่อยู่ใกล้เคียงหรือติดๆ กัน
โทษประหาร[N] death penalty, See also: capital punishment, Example: การกินสินบนควรเป็นความชั่วที่ถึงขั้นเป็นโทษประหาร, Thai definition: โทษที่ศาลตัดสินให้ประหารชีวิตเสียให้ตาย
เงินต้น[N] principle, See also: capital, Syn. ต้นเงิน, Example: ทุกวันนี้เราใช้พลังงานในลักษณะที่เป็นการใช้เงินต้นมากกว่าที่จะใช้ดอกเบี้ย, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ให้กู้ยืมโดยไม่รวมดอกเบี้ย, ต้นเงิน ก็ว่า
เงินทุน[N] capital, See also: cost, asset, Syn. เงินลงทุน, Example: งานสร้างสะพานไทย-ลาวต้องอาศัยเงินทุนจากออสเตรเลีย
พระนคร[N] capital, See also: metropolis, capital city, Syn. เมืองหลวง, นครหลวง, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายพระนครมาตั้งที่กรุงเทพมหานคร, Count unit: เมือง, แห่ง
ทรัพย์สิน[N] asset, See also: capital, property, possessions, Syn. เงิน, เงินตรา, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ, สินทรัพย์, Example: ปี พ.ศ.2112 พม่าถือโอกาสกวาดต้อนทรัพย์สินและเชลยศึก กลับสู่กรุงหงสาวดีเป็นจำนวนมหาศาล, Thai definition: วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
นายทุน[N] capitalist, See also: upholder, owner of wealth, supporter, Syn. เจ้าของทุน, ผู้ลงทุน, Example: บรรดาพ่อเลี้ยงเหล่านี้ล้วนเป็นนายทุนสนับสนุนนักการเมืองในยามเลือกตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นเจ้าของทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า, ผู้ลงทุนประกอบกิจการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
บัญชีทุน[n. exp.] (banchī thun) EN: capital account   
ใช้ทุนมาก[adj.] (chai thun māk) EN: capital-intensive   
เด็กกรูงเทพ ฯ[n. exp.] (dek Krūngthēp) FR: enfant de la capitale [m, f] ; enfant de Bangkok [m] ; petit Bangkokien [m] ; petite Bangkokienne [f]
ดอกผล[n.] (døkphon) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit   
ดุลบัญชีทุน[n. exp.] (dun banchī thun) EN: balance on capital account   
จัดหาเงินทุน[v. exp.] (jathā ngoenthun) EN: acquire capital ; raise capital   
จุดสำคัญ [n. exp.] (jut samkhan) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter   FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m]
กำไรจากการขายทรัพย์สิน[n. exp.] (kamrai jāk kān khāi sapsin) EN: capital gain   

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPITAL    K AE1 P AH0 T AH0 L
CAPITALS    K AE1 P AH0 T AH0 L Z
CAPITAL'S    K AE1 P AH0 T AH0 L Z
CAPITALISM    K AE1 P AH0 T AH0 L IH2 Z AH0 M
CAPITALIST    K AE1 P AH0 T AH0 L AH0 S T
CAPITALIZE    K AE1 P AH0 T AH0 L AY2 Z
CAPITALIZES    K AE1 P AH0 T AH0 L AY2 Z AH0 Z
CAPITALISTS    K AE1 P AH0 T AH0 L AH0 S T S
CAPITALISTS    K AE1 P AH0 T AH0 L AH0 S S
CAPITALISTS    K AE1 P AH0 T AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capital    (n) (k a1 p i t @ l)
capitals    (n) (k a1 p i t @ l z)
capitalism    (n) (k a1 p i t @ l i z @ m)
capitalist    (n) (k a1 p i t @ l i s t)
capitalize    (v) (k a1 p i t @ l ai z)
capitalists    (n) (k a1 p i t @ l i s t s)
capitalized    (v) (k a1 p i t @ l ai z d)
capitalizes    (v) (k a1 p i t @ l ai z i z)
capitalistic    (j) (k a2 p i t @ l i1 s t i k)
capitalizing    (v) (k a1 p i t @ l ai z i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibung {f}capital allowance [Add to Longdo]
Aktienkapital {n} | nicht ausgegebenes Aktienkapitalcapital stock; joint stock | unissued capital stock [Add to Longdo]
Betriebsanlagen {pl}; Anlagen {pl}capital equipment [Add to Longdo]
Betriebskapital {n}capital employed [Add to Longdo]
Großbuchstabe {m} | Großbuchstaben {pl}capital letter | capitals [Add to Longdo]
Investition {f}; Kapitalaufwand {m}capital expenditure [Add to Longdo]
Investitionsgüter {pl}capital goods; investment goods [Add to Longdo]
Investitionsprogramm {n}capital expenditure program; capital expenditure programme [Br.] [Add to Longdo]
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour [Add to Longdo]
Kapitalabwanderung {f}capital outflow [Add to Longdo]
Kapitalanteil {m}capital share [Add to Longdo]
Kapitalaufwand {m}; Kapitalaufwendungen {pl}capital expenditure; capital spending [Add to Longdo]
Kapitalaufwand {m}capital outlay [Add to Longdo]
Kapitalbasis {f}capital base [Add to Longdo]
Kapitalbedarf {m}capital requirements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドルキャピタル[, aidorukyapitaru] (n) idle capital [Add to Longdo]
カピタル[, kapitaru] (n) capital [Add to Longdo]
キャピタリズム[, kyapitarizumu] (n) capitalism; (P) [Add to Longdo]
キャピタル[, kyapitaru] (n) capital [Add to Longdo]
キャピタルゲイン[, kyapitarugein] (n) capital gain; (P) [Add to Longdo]
キャピタルベース[, kyapitarube-su] (n) capital base [Add to Longdo]
キャピタルリスク[, kyapitarurisuku] (n) capital risk [Add to Longdo]
キャピタルレター[, kyapitarureta-] (n) capital letter [Add to Longdo]
キャピタルロス[, kyapitarurosu] (n) capital loss [Add to Longdo]
キャピトル[, kyapitoru] (n) (1) capital; (2) capitol [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Jīng, ㄐㄧㄥ, ] capital; Beijing (abbr.) [Add to Longdo]
京城[jīng chéng, ㄐㄧㄥ ㄔㄥˊ, ] capital of a country [Add to Longdo]
基建[jī jiàn, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ, ] capital construction (project); infrastructure [Add to Longdo]
大写[dà xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄝˇ, / ] capital letters; block letters; banker's anti-fraud numerals 壹, 貳|贰, 叄|叁, 肆, 伍, 陸|陆, 柒, 捌, 玖, 拾, 佰, 仟 [Add to Longdo]
大小写[dà xiǎo xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, / ] capitals and lower case letters [Add to Longdo]
大梁[Dà liáng, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˊ, ] capital of Wei 魏 during Warring states [Add to Longdo]
府城[fǔ chéng, ㄈㄨˇ ㄔㄥˊ, ] capital of 府 prefecture (from Tang to Qing times); prefectural seat [Add to Longdo]
本金[běn jīn, ㄅㄣˇ ㄐㄧㄣ, ] capital; principal [Add to Longdo]
本钱[běn qián, ㄅㄣˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] capital [Add to Longdo]
[lú, ㄌㄨˊ, / ] capital (of column); smoke tree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capital \Cap"i*tal\, a. [F. capital, L. capitalis capital (in
   senses 1 & 2), fr. caput head. See {Chief}, and cf.
   {Capital}, n.]
   1. Of or pertaining to the head. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Needs must the Serpent now his capital bruise
       Expect with mortal pain.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Having reference to, or involving, the forfeiture of the
    head or life; affecting life; punishable with death; as,
    capital trials; capital punishment.
    [1913 Webster]
 
       Many crimes that are capital among us. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       To put to death a capital offender.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. First in importance; chief; principal.
    [1913 Webster]
 
       A capital article in religion     --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       Whatever is capital and essential in Christianity.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. Chief, in a political sense, as being the seat of the
    general government of a state or nation; as, Washington
    and Paris are capital cities.
    [1913 Webster]
 
   5. Of first rate quality; excellent; as, a capital speech or
    song. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {Capital letter} [F, lettre capitale] (Print.), a leading or
    heading letter, used at the beginning of a sentence and as
    the first letter of certain words, distinguished, for the
    most part, both by different form and larger size, from
    the small (lower-case) letters, which form the greater
    part of common print or writing.
 
   {Small capital letters} have the form of capital letters and
    height of the body of the lower-case letters.
 
   {Capital stock}, money, property, or stock invested in any
    business, or the enterprise of any corporation or
    institution. --Abbott.
 
   Syn: Chief; leading; controlling; prominent.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 capital \cap"i*tal\ (k[a^]p"[i^]*tal), n. [Cf. L. capitellum and
   capitulum, a small head, the head, top, or capital of a
   column, dim. of caput head; F. chapiteau, OF. capitel. See
   {chief}, and cf. {cattle}, {chattel}, {chapiter}, {chapter}.]
   1. (Arch.) The head or uppermost member of a column,
    pilaster, etc. It consists generally of three parts,
    abacus, bell (or vase), and necking. See these terms, and
    {Column}.
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. F. capilate, fem., sc. ville.] (Geog.) The seat of
    government; the chief city or town in a country; a
    metropolis. "A busy and splendid capital" --Macauly.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. F. capital.] Money, property, or stock employed in
    trade, manufactures, etc.; the sum invested or lent, as
    distinguished from the income or interest. See {Capital
    stock}, under {Capital}, a.
    [1913 Webster]
 
   4. (Polit. Econ.) That portion of the produce of industry,
    which may be directly employed either to support human
    beings or to assist in production. --M'Culloch.
    [1913 Webster]
 
   Note: When wealth is used to assist production it is called
      capital. The capital of a civilized community includes
      {fixed capital} (i.e. buildings, machines, and roads
      used in the course of production and exchange) and
      {circulating capital} (i.e., food, fuel, money, etc.,
      spent in the course of production and exchange). --T.
      Raleigh.
      [1913 Webster]
 
   5. Anything which can be used to increase one's power or
    influence.
    [1913 Webster]
 
       He tried to make capital out of his rival's
       discomfiture.             --London
                          Times.
    [1913 Webster]
 
   6. (Fort.) An imaginary line dividing a bastion, ravelin, or
    other work, into two equal parts.
    [1913 Webster]
 
   7. A chapter, or section, of a book. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Holy St. Bernard hath said in the 59th capital.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   8. (Print.) See {Capital letter}, under {Capital}, a.
    [1913 Webster]
 
   {Active capital}. See under {Active},
 
   {Small capital} (Print.), a small capital letter; informally
    referred to (in the plural) as {small caps}; as, the
    technical terms are listed in {small caps}. See under
    {Capital}, a.
 
   {To live on one's capital}, to consume one's capital without
    producing or accumulating anything to replace it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capital
   adj 1: first-rate; "a capital fellow"; "a capital idea"
   2: of primary importance; "our capital concern was to avoid
     defeat"
   3: uppercase; "capital A"; "great A"; "many medieval manuscripts
     are in majuscule script" [syn: {capital}, {great},
     {majuscule}]
   n 1: assets available for use in the production of further
      assets [syn: {capital}, {working capital}]
   2: wealth in the form of money or property owned by a person or
     business and human resources of economic value
   3: a seat of government
   4: one of the large alphabetic characters used as the first
     letter in writing or printing proper names and sometimes for
     emphasis; "printers once kept the type for capitals and for
     small letters in separate cases; capitals were kept in the
     upper half of the type case and so became known as upper-case
     letters" [syn: {capital}, {capital letter}, {uppercase},
     {upper-case letter}, {majuscule}] [ant: {lower-case letter},
     {lowercase}, {minuscule}, {small letter}]
   5: a center that is associated more than any other with some
     activity or product; "the crime capital of Italy"; "the drug
     capital of Columbia"
   6: the federal government of the United States [syn: {Capital},
     {Washington}]
   7: a book written by Karl Marx (1867) describing his economic
     theories [syn: {Das Kapital}, {Capital}]
   8: the upper part of a column that supports the entablature
     [syn: {capital}, {chapiter}, {cap}]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 capital
   capital; capital city; metropolis
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 capital
   capital
   chief; main; major; principal
   capital; capital city; metropolis
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 capital [kapital]
   capital
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top