Search result for

covered

(68 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -covered-, *covered*, cover, covere
English-Thai: Longdo Dictionary
snow-covered(adj ) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
covered[ADJ] ที่คลุมหน้าไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncovered(อันคัฟ'เวิร์ด) adj. ไม่มีฝา,ไม่มีที่ปิด,ไม่ได้สวมหมวก,ไม่มีที่ป้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
covered electrodeลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ [ใช้ไฟฟ้า] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
covered filler rodลวดเติมหุ้มฟลักซ์ [ใช้แก๊ส] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Covered warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่สำรองไว้
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น หากผู้ถือ covered warrant เรียกใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ผู้ออก covered warrant [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You covered a lot of ground.ไม่มีวี่แววของทั้งคู่เลย. Committed (2008)
Also covered for you labor day weekend.มันคุ้มครองคุณด้วย\ ตอนวันหยุดวันแรงงาน Emancipation (2008)
Uh, run fund is covered for the next two months.นำเงินลงทุนมาสำรอง สำหรับสองเดือนข้างหน้า Pilot (2008)
This locked drawer has been jimmied open and it's covered in fingerprints.ลิ้นชักนี่โดนงัดออกและก็มีรอยนิ้วมืออยู่ And How Does That Make You Kill? (2008)
Right. Get this covered up.เอาล่ะ หาอะไรมาคลุมนี่ซะ The Mark of Nimueh (2008)
A woman's bosoms must always be covered except for breastfeedingหน้าอกของผู้หญิง เป็นสิ่งที่ต้องปกปิดไว้ ยกเว้นเวลาให้นมลูกเท่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
That's right. He knew everything but covered it up anyway.ถูกต้อง เขารู้ทุกอย่างแต่ก็ปกปิดมันทุกทาง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
He covered it up for me!เขาปกปิดเพื่อข้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
# my head was mangled and my words were torn. # # covered in blood like a newly born. # # hey, the wishing well. # # sing it soft and low. ## my head was mangled and my words were torn. #. # covered in blood like a newly born. Rambo (2008)
- You got us covered?- นายคุมกันเราหรือ Rambo (2008)
That's very observant, Stephen. As you can see, I'm covered in brown spots.ฉันรู้แล้วสตีเฟน ฉันมีจุดสีน้ำตาลทั้งตัวแหละ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
So did I. Then I realized I'm covered in brown spots.ฉันก็นึกเหมือนกัน แล้วฉันก็นึกได้ ว่าจริงๆฉันมีจุดสีน้ำตาลอยู่เต็มตัว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coveredAll the furniture was covered with dust.
coveredAm I fully covered in case of an accident?
coveredAnything like a road was covered with water that had flooded out of the river.
coveredAs far as I could see, everything was covered with snow.
coveredAt his final exam, Bob was really put through the wringer; the test covered everything that was in the course.
coveredBy tomorrow morning all the world will have been covered with snow.
coveredCovered with dust, the doll stood in the corner of the room.
coveredEverything was covered with snow as far as the eye could see.
coveredHe covered himself with shame.
coveredHe fell into the cesspool and got covered from head to toe.
coveredHe opened a newspaper and covered the dead child.
coveredHer face is covered with pimples.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิด[ADV] concealed, See also: covered, Example: ช้างก้าวลงแอ่งโคลนที่เหนียวเหนอะ จนขาจมมิดถึงใต้ท้อง, Thai definition: ลับหายไปจนหมดสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: covered walk ; corridor ; cloister   FR: corridor [m] ; cloître [m]
เช็คคืน[n. exp.] (chek kheūn) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.)   
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
ฝุ่นจับ[adj.] (funjap) EN: dusty ; covered with dust   FR: poussiéreux ; recouvert de poussières
จับได้[adj.] (jap dāi) EN: detected : noticed ; discovered   
กรวย[n.] (krūay) EN: funnel ; cone ; covered receptacle for offerings   FR: cône [m] ; cornet [m] ; entonnoir [m]
ลับลี้[adj.] (laplī) EN: completely covered ; completely hidden   
มิด[adj.] (mit) EN: concealed ; covered ; tight ; close   FR: bien fermé ; masqué ; submergé ; complet
มอมแมม[adj.] (mǿmmaem = mømmaēm) EN: dirty ; covered with dirt ; filthy   
รำฟ้อนเล็บ[X] (ram føn lep) EN: nail-covered dance   

CMU English Pronouncing Dictionary
COVERED    K AH1 V ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
covered    (v) (k uh1 v @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Markthalle {f}covered market [Add to Longdo]
bewachsen mitcovered with (in); overgrown (with) [Add to Longdo]
striemig {adj}covered with wales [Add to Longdo]
zugedecktcovered up [Add to Longdo]
zugehängtcovered with curtains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]
にきび面;面皰面[にきびづら, nikibidura] (n) face covered with pimples [Add to Longdo]
シュシュ[, shushu] (n) (uk) scrunchie; hair tie covered in fabric [Add to Longdo]
ニューネッシー[, nyu-nesshi-] (n) "New Nessie" (unidentified sea creature discovered by Japanese trawler Zuiyo Maru in 1977) [Add to Longdo]
ノーマーク[, no-ma-ku] (adj-no,n) (1) not covered (e.g. of a sports opponent) (wasei [Add to Longdo]
火だるま;火達磨[ひだるま, hidaruma] (n) body covered with flames [Add to Longdo]
火山灰地[かざんばいち, kazanbaichi] (n) area covered in volcanic ash [Add to Longdo]
回廊(P);廻廊[かいろう, kairou] (n) corridor; gallery; hallway; cloister (i.e. covered walk typically circling a building or garden, esp. in a palace or place of worship); (P) [Add to Longdo]
快然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) (1) happy; elated; good mood; pleasant feelings; (adj-na) (2) cured (of an illness); recovered (from an illness) [Add to Longdo]
灰塗れ[はいまみれ, haimamire] (adj-na) covered with ashes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尘封[chén fēng, ㄔㄣˊ ㄈㄥ, / ] covered in dust; dusty; lying unused for a long time [Add to Longdo]
满身[mǎn shēn, ㄇㄢˇ ㄕㄣ, / 滿] covered all over [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] covered pot [Add to Longdo]
篷车[péng chē, ㄆㄥˊ ㄔㄜ, / ] covered truck; caravan; van [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, / ] covered carriage; pavilion [Add to Longdo]
遍体鳞伤[biàn tǐ lín shāng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, / ] covered all over with cuts and bruises; beaten black and blue; be a mass of bruises [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cover \Cov"er\ (k?v"?r), v. t. [imp. & p. p. {Covered} (-?rd);
   p. pr. & vb. n. {Covering}.] [OF. covrir, F. couvrir, fr. L.
   cooperire; co- + operire to cover; probably fr. ob towards,
   over + the root appearing in aperire to open. Cf. {Aperient},
   {Overt}, {Curfew}.]
   1. To overspread the surface of (one thing) with another; as,
    to cover wood with paint or lacquer; to cover a table with
    a cloth.
    [1913 Webster]
 
   2. To envelop; to clothe, as with a mantle or cloak.
    [1913 Webster]
 
       And with the majesty of darkness round
       Covers his throne.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All that beauty than doth cover thee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To invest (one's self with something); to bring upon
    (one's self); as, he covered himself with glory.
    [1913 Webster]
 
       The powers that covered themselves with everlasting
       infamy by the partition of Poland.  --Brougham.
    [1913 Webster]
 
   4. To hide sight; to conceal; to cloak; as, the enemy were
    covered from our sight by the woods.
    [1913 Webster]
 
       A cloud covered the mount.      --Exod. xxiv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       In vain shou striv'st to cover shame with shame.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To brood or sit on; to incubate.
    [1913 Webster]
 
       While the hen is covering her eggs, the male . . .
       diverts her with his songs.      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To overwhelm; to spread over.
    [1913 Webster]
 
       The waters returned and covered the chariots and the
       horsemen.               --Ex. xiv. 28.
    [1913 Webster]
 
   7. To shelter, as from evil or danger; to protect; to defend;
    as, the cavalry covered the retreat.
    [1913 Webster]
 
       His calm and blameless life
       Does with substantial blessedness abound,
       And the soft wings of peace cover him round.
                          --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   8. To remove from remembrance; to put away; to remit.
    "Blessed is he whose is covered." --Ps. xxxii. 1.
    [1913 Webster]
 
   9. To extend over; to be sufficient for; to comprehend,
    include, or embrace; to account for or solve; to
    counterbalance; as, a mortgage which fully covers a sum
    loaned on it; a law which covers all possible cases of a
    crime; receipts than do not cover expenses.
    [1913 Webster]
 
   10. To put the usual covering or headdress on.
     [1913 Webster]
 
        Cover thy head . . .; nay, prithee, be covered.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. To copulate with (a female); to serve; as, a horse covers
     a mare; -- said of the male.
     [1913 Webster]
 
   {To cover ground} or {To cover distance}, to pass over; as,
    the rider covered the ground in an hour.
 
   {To cover one's short contracts} (Stock Exchange), to buy
    stock when the market rises, as a dealer who has sold
    short does in order to protect himself.
 
   {Covering party} (Mil.), a detachment of troops sent for the
    protection of another detachment, as of men working in the
    trenches.
 
   {To cover into}, to transfer to; as, to cover into the
    treasury.
 
   Syn: To shelter; screen; shield; hide; overspread.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covered \Cov"ered\ (k?v"?rd), a.
   Under cover; screened; sheltered; not exposed; hidden.
   [1913 Webster]
 
   {Covered way} (Fort.), a corridor or banquette along the top
    of the counterscarp and covered by an embankment whose
    slope forms the glacis. It gives the garrison an open line
    of communication around the works, and a standing place
    beyond the ditch. See Illust. of {Ravelin}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covet \Cov"et\ (k?v"?t), v. t. [imp. & p. p. {Covered}; p. pr. &
   vb. n. {Coveting}.] [OF. coveitier, covoitier, F. convoiter,
   from a derivative fr. L. cupere to desire; cf. Skr. kup to
   become excited. Cf. {Cupidity}.]
   [1913 Webster]
   1. To wish for with eagerness; to desire possession of; --
    used in a good sense.
    [1913 Webster]
 
       Covet earnestly the best gifts.    --1. Cor.
                          xxii. 31.
    [1913 Webster]
 
       If it be a sin to covet honor,
       I am the most offending soul alive.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To long for inordinately or unlawfully; to hanker after
    (something forbidden).
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not covet thy neighbor's house. --Ex. xx.
                          17.
 
   Syn: To long for; desire; hanker after; crave.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 covered
   adj 1: overlaid or spread or topped with or enclosed within
       something; sometimes used as a combining form; "women
       with covered faces"; "covered wagons"; "a covered
       balcony" [ant: {bare}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top