Search result for

counsell

(44 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counsell-, *counsell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counsellor[N] ทนายความ, Syn. attorney, counselor
counsellor[N] ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. counselor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counsellor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel

English-Thai: Nontri Dictionary
counsellor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counsellor of embassyที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsellor of legationที่ปรึกษาสถานอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsellor, ministerอัครราชทูตที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Very perceptive, counsellor.รู้ดีจริงนะ คุณทนาย Pathology (2008)
What, like a counsellor?อะไรครับ เหมือนผู้ให้คำปรึกษาเหรอ Episode #1.2 (2010)
If my dad knew if I'd seen a counsellor, he'd shoot me himself.ถ้าพ่อของผมรู้ว่าผมไปพบผู้ให้คำปรึกษา พ่อคงจะยิงผมด้วยตัวท่านเอง Episode #1.2 (2010)
I have questioned the counsellors - only three were aware of the treaty.ข้าได้ถามคำถามกับที่ปรึกษา และมีเพียงสามคนเท่านั้นที่รู้ถึงการหารือนี้ A Servant of Two Masters (2011)
Guinevere has proved herself a valuable support and shrewd counsellor these past few months.เกวนนิเวียได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ว่าเป็นผู้สนับสนุนที่มีค่า และที่ปรึกษาที่หลักแหลม ในหลายเดือนที่ผ่านมา Lancelot du Lac (2011)
My bus is leaving. You better hurry, counsellor.รถบัสของฉันจะออกจาก คุณรีบ ดีกว่าผู้ให้คำปรึกษา Jack Reacher (2012)
Thanks for the coffee, counsellor.ขอบคุณสำหรับกาแฟที่ให้ คำปรึกษา Jack Reacher (2012)
Thanks for the coffee, counsellor.ขอบคุณสำหรับกาแฟที่ให้ คำปรึกษา Jack Reacher (2012)
You'll be all right, counsellor.คุณจะถูกต้องทั้งหมดให้ คำปรึกษา Jack Reacher (2012)
We've had the sessions with the counsellor.เรามีการประชุมเรื่องให้คำปรึกษา The Babadook (2014)
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ Pinocchio (1940)
Every mind must have some counsellor to whom it may apply for consolation in distress.จิตใจทุกดวง ต้องมีผู้ให้คำแนะนำ เพื่อนำไปใช้ ในเวลามีความทุกข์ Pride & Prejudice (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
counsellIf you sum up feminist counselling in a few words, I suppose it would be counselling done from a woman's standpoint.
counsell"I'm going to see your father today, about career counselling." "You don't need to bother with that."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจารย์ที่ปรึกษา[N] adviser, See also: counsellor, Example: นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
ทนาย[n.] (thanāi) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor   FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายความ[n.] (thanāikhwām) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor = counselor (Am.)   FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNSELL    K AW1 N S AH0 L
COUNSELLOR    K AW1 N S AH0 L ER0
COUNSELLOR    K AW1 N S L ER0
COUNSELLORS    K AW1 N S AH0 L ER0 Z
COUNSELLORS    K AW1 N S L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counselled    (v) (k au1 n s l d)
counsellor    (n) (k au1 n s @ l @ r)
counselling    (v) (k au1 n s @ l i ng)
counsellors    (n) (k au1 n s @ l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
インベステメントカウンセラー[, inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor [Add to Longdo]
カウンセラー[, kaunsera-] (n) counselor; counsellor; (P) [Add to Longdo]
スクールカウンセラー[, suku-rukaunsera-] (n) school counsellor [Add to Longdo]
マリッジカウンセラー[, marijjikaunsera-] (n) marriage counselor; marriage counsellor [Add to Longdo]
遺伝相談[いでんそうだん, idensoudan] (n) genetic counseling; genetic counselling [Add to Longdo]
勧告者[かんこくしゃ, kankokusha] (n) adviser; advisor; counselor; counsellor [Add to Longdo]
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation [Add to Longdo]
就職指導[しゅうしょくしどう, shuushokushidou] (n) career counseling (counselling) [Add to Longdo]
助言者[じょげんしゃ;じょごんしゃ, jogensha ; jogonsha] (n) adviser; advisor; counsellor; counselor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top