Search result for

confirming

(22 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confirming-, *confirming*, confirm
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confirming Testวิธีการยืนยัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have letters from his teachers and his doctors all confirming that he is not my son;ฉันมีจดหมายจากครูและหมอของเขา ทุกคนรับรองว่า เขาไม่ใช่ลูกชายฉัน Changeling (2008)
We have no way of confirming if he successfully completed his operation.เราไม่รู้ว่า เขาทำภารกิจสำเร็จหรือเปล่า Greatness Achieved (2008)
Authorities are still not confirming reports that an aircraft came down last night in rural Arkansas...ดิ่งลงอย่างรวดเร็วจากท้องฟ้า... โทรหาตำรวจ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
We need an assist in confirming visuals now.ขอความร่วมมือเรื่องภาพเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด่วน. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Confirming secret service retreat in western quadrant.ยืนยัน หน่วยลับถอนกำลังในพื้นที่ฝั่งตะวันตก Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I'm not confirming anything.ผมยังไม่ยืนยันอะไร Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Look, if you think all you've got to do is nod your head confirming what I already know, then we've got a problem.ฟังนะ ถ้าคุณคิดว่าทั้งหมดที่คุณต้องทำแค่พยักหน้า ยืนยันว่าผมรู้อะไรบ้าง งั้นเรามีปัญหาแล้ว Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I do want to thank you for confirming a suspicion of mine, though...ฉันอยากจะขอบคุณ เพื่อยืนยัน เรื่องความสงสัยของฉัน คิดว่า... Balm (2009)
I have three sources confirming.ผมมีแหล่งข่าวยืนยัน 3 แหล่ง Throwdown (2009)
Two shots were fired from the window two slugs were recovered and two casings were found next to the gun ballistics confirming that the casings came from the gun in the hotel room.มีการยิงสองครั้งมาจากทางหน้าต่าง หัวกระสุนถูกพบสองหัว ส่วนปลอกกระสุนสองปลอกที่พบใกล้ๆ กับปืน The International (2009)
Our legal department requires that we obtain a sworn affidavit from employees... confirming that they understand the reasons for their forced separation from the company.ฝ่ายกฏหมายของเราต้องการหนังสือรับรอง ที่ได้จากการยืนยันของลูกจ้าง ว่าลูกจ้างคนนั้นได้เข้าใจเหตุผล ที่ถูกแยกออกจากบริษัทแล้ว Buried (2010)
He was confirming your date for Saturday night.เขาแค่จะโทรมาคอนเฟิร์มเรื่องที่จะไปเดทกับคุณเย็นวันเสาร์นี้ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFIRMING    K AH0 N F ER1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confirming    (v) (k @1 n f @@1 m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verbriefendconfirming by documents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確認者[かくにんしゃ, kakuninsha] (n) verifier; identifier; confirmor; confirming party [Add to Longdo]
鎌を掛ける;鎌をかける[かまをかける, kamawokakeru] (exp,v1) to trick someone (into confirming or revealing the truth); to ask a leading question [Add to Longdo]
納経帳[のうきょうちょう, noukyouchou] (n) book of stamps (each confirming donation to a temple on a pilgrimage) [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] (n,vs) establishing; proving; identifying; confirming; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confirm \Con*firm"\, v. t. [imp. & p. p. {Confrmed}; p. pr. &
   vb. n. {Confirming}.] [OE. confermen, confirmen, OF.
   confermer, F. confirmer, fr. L. confirmare; con- + firmare to
   make firm, fr. firmus firm. See {Firm}.]
   1. To make firm or firmer; to add strength to; to establish;
    as, health is confirmed by exercise.
    [1913 Webster]
 
       Confirm the crown to me and to mine heirs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And confirmed the same unto Jacob for a law. --Ps.
                          cv. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. To strengthen in judgment or purpose.
    [1913 Webster]
 
       Confirmed, then, I resolve
       Adam shall share with me in bliss or woe. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To give new assurance of the truth of; to render certain;
    to verify; to corroborate; as, to confirm a rumor.
    [1913 Webster]
 
       Your eyes shall witness and confirm my tale. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       These likelihoods confirm her flight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To render valid by formal assent; to complete by a
    necessary sanction; to ratify; as, to confirm the
    appoinment of an official; the Senate confirms a treaty.
    [1913 Webster]
 
       That treaty so prejudicial ought to have been
       remitted rather than confimed.    --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eccl.) To administer the rite of confirmation to. See
    {Confirmation}, 3.
    [1913 Webster]
 
       Those which are thus confirmed are thereby supposed
       to be fit for admission to the sacrament. --Hammond.
 
   Syn: To strengthen; corroborate; substantiate; establish;
     fix; ratify; settle; verify; assure.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confirming
   adj 1: indicating existence or presence of a suspected condition
       or pathogen; "a positive pregnancy test" [syn:
       {positive}, {confirming}] [ant: {disconfirming},
       {negative}]
   2: serving to support or corroborate; "collateral evidence"
     [syn: {collateral}, {confirmative}, {confirming},
     {confirmatory}, {corroborative}, {corroboratory},
     {substantiating}, {substantiative}, {validating},
     {validatory}, {verificatory}, {verifying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top