Search result for

combes

(653 entries)
(0.076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -combes-, *combes*, combe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา combes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *combes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comb[VT] ค้นหาอย่างละเอียด, See also: ค้นหาทุกซอกทุกมุม, สืบทั่ว, สะสาง, Syn. untangle, disentangle
comb[N] เครื่องมือแยกเส้นใย
comb[VT] ทำความสะอาดหรือแยกเส้นใย
comb[N] รวงผึ้ง, Syn. honeycomb
comb[N] หงอนไก่
comb[N] หวี, See also: แปรง, Syn. brush, currycomb
comb[VT] หวี (ผม), See also: แปรง (ผม), สาง (ผม), Syn. brush, curry, hackle
combo[N] วงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก (มีเครื่องดนตรี 3-6 ชิ้น)
combo[SL] คนชอบทั้งสองเพศ
combat[N] การสู้รบ, See also: การต่อสู้, การประจัญบาน, Syn. fight, battle, struggle, warfare, duel, conflict, armed fighting, engagement, opposition, strife, war
combat[N] ความขัดแย้ง, Syn. conflict, opposition, strife
combat[VT] ต่อต้าน, Syn. contend, oppose, resist
combat[VT] ต่อสู้, See also: สู้รบ, สู้, รบ, Syn. fight, battle, struggle, contend
combine[N] การรวมกัน, See also: การรวมกลุ่ม, Syn. combination, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
combine[N] เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว, Syn. combine harvester
combine[VT] นำมารวมกัน, See also: ทำให้รวมกัน, นำมารวมเข้าด้วยกัน, Syn. unite, join, couple, consolidate, merge, concentrate, incorporate, integrate, organise, organize
combine[VT] ้ประสานกัน, Syn. blend, mix, link, integrate, mingle, Ant. separate, divide
combine[VI] รวมกัน, See also: รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. unite, coalesce, blend, mix, join, couple, consolidate, fuse, merge, concentrate, incorporate, organise, organize, Ant. separate, divide
coxcomb[N] คนขี้เต๊ะ, See also: คนที่มั่นใจในรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองมากเกินไป
coxcomb[N] หงอนไก่, Syn. cockscomb
backcomb[VT] หวีผมย้อนทาง (เพื่อช่วยให้ผมดูพองหนาขึ้น), See also: แปรงผมย้อนกลับ, Syn. tease
catacomb[N] หลุมฝังศพใต้ดินที่มีหลายๆ ห้อง, Syn. underground cemetery
comb for[PHRV] ค้น (บางสิ่ง) เพื่อหา
comb out[PHRV] สางผม, Syn. comb through
comb out[PHRV] สางผมเพื่อเอา (บางสิ่ง) ออก, See also: สางออก
comb out[PHRV] ค้น (บางสิ่ง) เพื่อหา, See also: ตรวจค้น(บางสิ่ง)เพื่อหา
comb out[PHRV] ค้นหา, Syn. comb through
comb out[PHRV] เอาออกจากกลุ่ม (โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ต้องการ), See also: ย้ายออกจากกลุ่ม
combings[N] ผมที่ร่วงจากการหวี
uncombed[ADJ] กระเซิง, See also: ไม่ได้หว, ยุ่งเหยิง, รุงรัง, Syn. uncombable, unkempt, Ant. combed
cockscomb[N] หงอนไก่
combatant[N] คนที่เถียงกัน, See also: คนที่โต้แย้งกัน
combatant[ADJ] ที่พร้อมต่อสู้, See also: ชอบต่อสู้, Syn. combative, pugnacious, belligerent
combatant[N] นักรบ, See also: นักสู้, ผู้ต่อสู้, Syn. belligerent, warrior, serviceman, servicewoman, fighter, soldier, gladiator
combative[ADJ] ที่กระหายที่จะต่อสู้, See also: ชอบต่อสู้, Syn. combatant, pugnacious, belligerent
honeycomb[N] รังผึ้ง, See also: รวงผึ้ง, Syn. hive
honeycomb[N] สิ่งที่มีลักษณะคล้ายรังผึ้ง
combustion[N] กระบวนการเผาไหม้, See also: กระบวนการสันดาป
combustion[N] การสันดาป, See also: การเผาไหม้, การลุกไหม้, Syn. burning, flaming, kindling
combustion[N] ความวุ่นวาย, See also: ความสับสนอลหม่าน, ความอึกทึกครึกโครม, ความโกลาหล, Syn. tumult, turmoil, disturbance
tooth comb[N] หวีเสนียด
beachcomber[N] คนเก็บของตามชายหาด
combination[N] การรวมกัน, See also: การผนึกกัน, การผสมกัน, Syn. combine, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
combination[N] จำนวนสิ่งของที่รวมกัน, Syn. mixture, amalgamation, amalgam
combination[N] พันธมิตร, See also: กลุ่มคน, Syn. association, federation, league, coalition, cartel, combine, monopoly, bloc, cabal, conspiracy, union, alliance, organisation, organization
combination[N] รหัสเปิดกุญแจ, Syn. key, order
combination[N] สิ่งที่เกิดจากการรวมกัน, Syn. blend, compound, mixture, aggregate, composition
combustible[ADJ] ที่ติดไฟได้ง่าย, Syn. flammable
comb through[PHRV] สางผม, Syn. comb out
comb through[PHRV] ค้นหา (ด้วยความพยายามอย่างมาก), Syn. comb out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buncombe(บัง'คัม) n. คำพูดที่ไร้สาระ
catacomb(แคท'ทะโคม) n. สุสานใต้ดิน,ห้องสุสานใต้ดิน,อุโมงค์เก็บเหล้า, Syn. underground cemetery
cockscomb(คอค'สโคม) n. ต้นหงอนไก่,หงอนไก่,คนขี้โอ่,คนหยิ่ง
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
combat(v. คัมแบท',n. คอม'แบท) {combated,combating,combats} vt. ต่อสู้,ต่อต้าน,รบกับ vi. ต่อสู้ n. การรบ,การต่อสู้,ความขัดแย้ง, Syn. fight
combat fatiguen. โรคจิตประสาทที่เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยจากการรบ
combatant(คัมแบท'เทินทฺ) n. ผู้ต่อสู้,ผู้ทำการรบ,ทหาร. adj. ซึ่งต่อสู้,เกี่ยวกับการรบ
combative(คัมแบท'ทิฟว) adj. พร้อมรบ,ชอบรบ,ชอบต่อสู้., See also: combativeness n. ดูcombative
combination(คอมบะเน'เชิน) n. การรวมกัน,จำนวนสิ่งของที่รวมกัน,พันธมิตร,รหัสตัวเลขหรืออักษรของกุญแจที่ไขด้วยการหมุนตัวเลข หรือหมุนอักษรดังกล่าว,การจัดเป็นกลุ่ม -Phr. (in combination with ร่วมกับ), Syn. combining,joining,blend
combine(คัมไบน์',คอม'ไบน์) {combined,combining,combines} v. รวมกัน,ทำให้รวมกัน,ประกอบกัน n. การรวมกัน,กลุ่มคน,เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว, See also: combinability n. ดูcombine combinable adj. ดูcombine, Syn. unite
combing(โคม'บิง) n. หวีละเอียด
combing machinen. เครื่องสาง,เครื่องหวี
combings(โคม'บิงซฺ) n.,pl. ผมที่ร่วงจากการหวี
combustible(คัมบัส'ทะเบิล) adj. ซึ่งติดไฟได้,ลุกไหม้ได้ -n. สารที่ติดไฟได้, See also: combustibility n., Syn. inflammable ###A. nonflammable
combustion(คัมบัส'เชิน) n. การเผาไหม้, See also: combustive adj. ดูcombustion, Syn. burning
coxcomb(คอคซฺ'โคม) n. หงอนไก่,คนขี้โอ่หรือคนสำรวยที่โง่และหยิ่ง,ศรีษะ, See also: coxcombic adj. ดูcoxcomb coxcombical adj. ดูcoxcomb, Syn. popinjay
currycomb(เคอ'รีโคม) n. หวีกลมที่ใช้แปรงขนม้า.
discombobulate(ดิสคัมบอบ'ยะเลท) vt. ทำให้ยุ่ง,ก่อกวน,ทำให้สับสน
honeycomb(n. รวงผึ้ง,รังผึ้ง,สิ่งที่คล้ายรวงผึ้ง
incombustible(อินคัมบัส' ทะเบิล) adj. ไม่สันดาป, ไม่เผาไหม้. -n. สารที่ไม่สันดาป, สารที่ไม่ไหม้., See also: incombustibility, incombustibleness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
catacomb(n) ที่ฝังศพ,สุสาน,อุโมงค์ใต้ดิน
cockscomb(n) ดอกหงอนไก่,คนหยิ่ง,คนขี้โอ่
comb(n) หวี,แปรงหวีผม
comb(vt) หวีผม,สางผม,แปรงผม,เสาะหา,ค้นหา
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
combat(vt) ต่อสู้,ต่อต้าน,รบ
combatant(adj) เกี่ยวกับการรบ,เกี่ยวกับการต่อสู้
combatant(n) ทหาร,ผู้ทำการรบ
combative(adj) ชอบต่อสู้,ชอบรบ,พร้อมรบ
combination(n) การรวมกัน,การจัดกลุ่ม,พันธมิตร
combine(vi,vt) รวม,ประสาน,ประกอบกัน
combustible(adj) ติดไฟได้,โกรธง่าย
combustion(n) การลุกไหม้,การเผาไหม้
coxcomb(n) คนขี้โอ่,คนสำรวย,หงอนไก่
honeycomb(n) รวงผึ้ง,รังผึ้ง
incombustible(adj) ไม่ไหม้ไฟ,ไม่ติดไฟ,ไม่เผาไหม้
noncombatant(adj) ไม่เกี่ยวกับการรบ
noncombatant(n) พลเรือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelvimetry, combinedการวัดเชิงกรานทั้งภายนอกภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prechamber; precombustion chamberห้องเผาไหม้ก่อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
prechamber; precombustion chamberห้องเผาไหม้ก่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pooled variance; combined varianceความแปรปรวนรวม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
precombustion chamber; prechamberห้องเผาไหม้ก่อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
precombustion chamber; prechamberห้องเผาไหม้ก่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
linear combinationผลรวมเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rotary engine; rotary-combustion engineเครื่องยนต์โรทารี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rotary-combustion engine; rotary engineเครื่องยนต์โรทารี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
spontaneous combustionการเผาไหม้เกิดเอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
area, combatพื้นที่การรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
combination policyกรมธรรม์ร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
combinational circuit๑. วงจรเชิงผสม๒. วงจรไร้ความจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
combinational logic elementส่วนตรรกะเชิงผสม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
combinational machineเครื่องเชิงผสม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
combinatorialเชิงการจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
combinatorial analysisการวิเคราะห์เชิงการจัด [มีความหมายเหมือนกับ combinatorial mathematics; combinatorics] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
combinatorial mathematics; combinatoricsคณิตศาสตร์เชิงการจัด [มีความหมายเหมือนกับ combinatorial analysis] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
combinatorial methodวิธีเชิงการจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
combinatorial topologyทอพอโลยีเชิงการจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
combinatorics; combinatorial mathematicsคณิตศาสตร์เชิงการจัด [มีความหมายเหมือนกับ combinatorial analysis] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
combat areaพื้นที่การรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
combatantพลรบ, ทหารหน่วยรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
combinationการรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
combination๑. การรวมเข้ากัน (ก. ทั่วไป)๒. การร่วมคบคิด (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
combinationการจัดหมู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
combination companyบริษัทประกันชีวิตแบบรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
combination emission control systemระบบควบคุมไอเสียแบบผสม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
combination plan reinsuranceการประกันภัยต่อแบบรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
catacombสุสานใต้ดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
combine paintingจิตรกรรมแบบผสม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
combined agesอายุควบกัน (ของคู่สมรส) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
combined blowpipeคันเชื่อมแก๊สอเนกประสงค์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
combined company policyกรมธรรม์บริษัทร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
combined liability policyกรมธรรม์ความรับผิดร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
combined pelvimetryการวัดเชิงกรานทั้งภายนอกภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
combined policyกรมธรรม์รวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
combined variance; pooled varianceความแปรปรวนรวม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
combustionการเผาไหม้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
combustion chamberห้องเผาไหม้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
gross combination weight (GCW)น้ำหนักรวมรวบยอด (จีซีดับเบิลยู) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
GCW (gross combination weight)จีซีดับเบิลยู (น้ำหนักรวมรวบยอด) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
four-valve combustion chamberห้องเผาไหม้สี่ลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
external combustion engineเครื่องยนต์เผาไหม้ภายนอก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
IC engine; internal combustion engineเครื่องยนต์ไอซี, เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
IC engine; internal combustion engineเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน, เครื่องยนต์ไอซี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
IC engine; internal combustion engineเครื่องยนต์ไอซี, เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
internal combustion engine; IC engineเครื่องยนต์ไอซี, เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
internal combustion engine; IC engineเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน, เครื่องยนต์ไอซี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
internal combustion engine; IC engineเครื่องยนต์ไอซี, เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combustionการเผาไหม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fluidized-bed combustionการเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heat of combustionความร้อนของการเผาไหม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Combined Cycle Power Plantโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
การนำเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมาใช้งานเป็นระบบร่วมกัน โดยการนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ซึ่งมีความร้อนสูง (ประมาณ 500 องศาเซลเซียส) ไปผ่านหม้อน้ำ (Heat Recovery Steam Generator) และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอ เพื่อขับกังหันไอน้ำ สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อไป โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ 1-4 เครื่อง ร่วมกับกังหันไอน้ำ 1 เครื่อง โดยมีประสิทธิภาพรวม 40-45% มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี และใช้เป็นโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานปานกลางถึงระดับฐาน (Medium to Base Load Plant) [ปิโตรเลี่ยม]
Combusionการเผาไหม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internal combustion engineเครื่องยนต์สันดาปภายใน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Combusion, Theory ทฤษฎีการเผาไหม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Combinationการผนวกความรู้, การที่นำความรู้ที่ขัดแจ้งต่่างที่ได้เรียนรู้มา และนำไปสร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ โดยต่อยอดความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ [การจัดการความรู้]
Ash (Combustion product)เถ้า [TU Subject Heading]
Combatants and noncombatants (International law)ผู้ทำการรบและผู้ไม่ได้ทำการรบ (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Combinatorial analysisการวิเคราะห์เชิงการจัด [TU Subject Heading]
Combinatorial optimizationการหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงการจัด [TU Subject Heading]
Combined operations (Military science)ปฏิบัติการร่วม (การทหาร) [TU Subject Heading]
Combodian-Vietnamese Conflict, 1977-1991สงครามเขมร-เวียดนาม, ค.ศ. 1977-1991 [TU Subject Heading]
Combustionการสันดาป [TU Subject Heading]
Internal combustion enginesเครื่องยนต์สันดาปภายใน [TU Subject Heading]
Internal combustion engines, Spark ignitionเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ [TU Subject Heading]
Scomberomorusปลาอินทรี [TU Subject Heading]
Scomberomrus guttatusปลาอินทรีจุด [TU Subject Heading]
Vaccines, Combinedวัคซีนรวม [TU Subject Heading]
Combustible เผาไหม้ได้
สภาพขยะที่เผาไหม้ได้ เช่น กระดาษ ใบไม้หรือวัสดุที่สามารถจุดติด ที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ ในที่มีอากาศ และให้พลังงานความร้อนออกมา [สิ่งแวดล้อม]
Molten Salt Combustion การเผาไหม้ด้วยเกลือเหลว
เทคนิคการเผาไหม้เพื่อกำจัดสารอินทรีย์โดยการ ฉีดพ่นในอ่างเกลือเหลว ณ อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียล เกลือที่ใช้ ได้แก่ โซเดียมหรือโพแทสเซียมคาร์บอเนต [สิ่งแวดล้อม]
Combustible Waste ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้
ขยะมุลฝอยที่สามารถลุกไหม้ได้ เช่น เศษกระดาษ เศษไม้ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Non - Combusible Wastes ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้
ขยะมูลฝอยที่ลุกไหม้ไม่ได้ ได้แก่ เศษโลหะ เศษแก้ว เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Combustion Efficiency, CE ซีอี, ประสิทธิภาพการเผาไหม้
ค่าที่ระบุถึงประสิทธิภาพในกระบวนการเผาไหม้ โดยวัดจากปริมาณ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในไอเสียที่เกิดขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Combined Sewer ท่อระบายรวม
ท่อระบายที่ใช้รับทั้งน้ำเสียและน้ำฝนหรือน้ำ ผิวดิน [สิ่งแวดล้อม]
Combined Wastewater น้ำเสียรวม
น้ำเสียที่มาจากการผสมระหว่างน้ำฝนกับน้ำเสีย จากอาคารหรืออุตสาหกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Combined Sewage Overflow, CSO น้ำล้นจากท่อระบายรวม, ซีโอเอส
น้ำล้นที่ออกมาจากระบบท่อระบายรวมในหน้าฝน [สิ่งแวดล้อม]
Combustion Chamber ห้องเผาไหม้, ห้องสันดาป
ห้องภายในเตาเผาขยะซึ่งเป็นที่ขยะถูกจุดติดและ เผาไหม้ [สิ่งแวดล้อม]
Business combinationการควบกิจการ [การบัญชี]
Combined financial statementงบการเงินรวม [การบัญชี]
Acids, Combinedกรดพันธะ [การแพทย์]
Charts, Combined Valueตารางค่ารวม [การแพทย์]
Clasp, Combinationตะขอโลหะร่วม [การแพทย์]
Combantrinคอมแบนทริน [การแพทย์]
Combativeการต่อสู้ [การแพทย์]
Combinationการรวมกัน,ร่วมหลายชนิด,การรวมตัวทางเคมี,ผสมผสาน [การแพทย์]
Combination Devicesการจัดเนื้อหาแบบผสม [การแพทย์]
Combinations, Fixed-Doseยาผสมชนิดตายตัว [การแพทย์]
Combineรวม,จับ,รวบรวม [การแพทย์]
Combine Methodsวิธีป้องกันการปฏิสนธิหลายแบบร่วมกัน [การแพทย์]
Combinedแบบผสม [การแพทย์]
Combined Cycledการรวมคุณสมบัติต่างๆมากำหนดรอบ [การแพทย์]
Combined Methodsวิธีผสม [การแพทย์]
Combined System Diseaseโรคคอมไบน์ซีสเตม [การแพทย์]
Combined Therapyยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรวม [การแพทย์]
Combing Propertyคุณสมบัติในการหวี [การแพทย์]
Combining Capacityอำนาจการรวมตัว [การแพทย์]
Combustionสันดาป,การลุกไหม้ [การแพทย์]
Combustion Methodsระบบการเผาไหม้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ivory and gold. A lovely combination.งาช้างและทองคำ เป็นการผสมผสานที่สุดยอด The Great Dictator (1940)
Near Edgecombe, about 40 miles up channel about two months afterwards.ใกล้เอ็ดจ์คอมบ์เหนือขึ้นไปทางช่องแคบราว 40 ไมล์ หลังจากนั้นราว 2 เดือน Rebecca (1940)
The woman that was washed up at Edgecombe, the woman that is now buried in the family crypt,ผู้หญิงที่ถูกพัดขึ้นมาเกยที่เอดจ์คอมบ์ คนที่ตอนนี้ถูกฝังอยู่ในสุสานของตระกูล Rebecca (1940)
That the day you went to Edgecombe, you were ill, you didn't know what you were doing.เมื่อวันที่คุณไปเอดจ์คอมบ์นั้นคุณป่วยอยู่ คุณไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ Rebecca (1940)
Turbo-prop, super-combustible spring.เทอร์โบเสาฤดูใบไม้ผลิซุปเปอร์ติด ไฟ Yellow Submarine (1968)
When combined with oxygen and a little heat... it will cause a rapid expansion.เมื่อผสมกับออกซิเจนและความร้อนเล็กน้อย สาเหตุคือการระเบิด The Blues Brothers (1980)
He told him to go forth and combat evil.เขาบอกว่าเขาจะออกไปต่อสู้กับความชั่วร้ายและ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
A century ago, when the British raided this temple and butchered my people, a loyal priest hid the last two stones down here in the catacombs.ศตวรรษที่ผ่านมาเมื่ออังกฤษบุกเข้าไปในวัดนี้ และเชือดประชาชนของเรา พระซื่อสัตย์ซ่อนตัวในช่วงสองหิน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
it's my job to get you ready for field combat.มันเป็นงานของผม ที่จะฝึกให้พวกคุณพร้อม สำหรับการต่อสู้ในพื้นที่จริง Spies Like Us (1985)
it depends on your particular arena of combat. maybe this. I'll take you back to the base.มันขึ้นอยู่กับคุณ ว่าจะใช้เทคนิคไหน อาจใช้วิธีนี้... ตามผมกลับไปที่ฐาน Spies Like Us (1985)
I brought a comb.ฉันเอาหวีมา Stand by Me (1986)
What do we need a comb for?จะเอาหวีมาทำบื้อ ไรวะ? Stand by Me (1986)
Think of everything? I brought the comb.ช่วยกันคิดสิ ฉันเอาหวีมา Stand by Me (1986)
Oh, great, you brought the comb.โอ้ แจ๋ว นายเอาหวีมา Stand by Me (1986)
What do you need a comb for?นายจะใช้หวีไปทำบื้ออะไร? Stand by Me (1986)
I lost the comb.ฉันทำหวีหล่นไปแล้วอ่ะ Stand by Me (1986)
- What is that? - My locker combination.คุณต้องช้าลงหน่อย ปรับสปีดให้ช้าลงหน่อย Big (1988)
A comb.หวี. Cinema Paradiso (1988)
A full-blooded combat soldier.นักรบเดนตาย Rambo III (1988)
We just spent some time in a combat zone.เพิ่งกลับมาจากแนวหน้าน่ะ Casualties of War (1989)
You can't expect anything else in the combat zone.อย่าคิดอะไรมากกับเรื่องในสนามรบ Casualties of War (1989)
But I just think soldiers like Tony Meserve and me belong out in combat not here.ผมเพียงแต่คิดว่าทหารอย่างจ่ากับผม ควรอยู่ในสนามรบ ไม่ใช่ที่นี่ Casualties of War (1989)
That just shows you we ain't all combat over here.แสดงว่าเราไม่ได้บ้ารบจนขึ้นสมอง Casualties of War (1989)
Didn't you fabricate your charges against them to avoid combat duty?- Objection. Didn't you fabricate your charges against them to avoid combat duty? Casualties of War (1989)
We found the entrance to the catacombs.เราพบทางเข้าของหลุมฝังศพใต้ดิน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The honor was mine until another came to challenge me to single combat.เกียรติยศเป็นของข้า จนกว่าจะมีคนอื่นมาท้าทายข้า ในการต่อสู้ครั้งเดียว. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Unfortunately, the police are the only ones available to combat what some are already dubbing "the silent crime wave. "แต่น่าเสียดายที่ตำรวจเป็นคนเดียวที่มีอยู่ ... ... การต่อสู้กับสิ่งที่บางคนอยู่แล้วขัด "คลื่นอาชญากรรมเงียบ". Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Now, I get a copy of your notes on combustible elements, right?ทีนี้ นายจะให้ฉันลอก รายงานเรื่องธาตุที่ติดไฟได้ ใช่ไหม ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Combination hookah and coffee maker-- also makes Julienne friesสามารถทำปลาแผ่นบางๆได้ด้วย มันจะไม่แตก Aladdin (1992)
First, that fez and vest combo is much too third century.อย่างแรง หมวกนั่นและ เสื้อกั๊กนั่น ดูออกนอกโลกมากไป Aladdin (1992)
Either that or that weird human spontaneous combustion thing.มันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์น่าจะทำเลย The Lawnmower Man (1992)
Simple combination.จัดระเบียบฐานข้อมูล The Lawnmower Man (1992)
Who's the big, hot bag of air who doesn't have to comb his hair?ใครตัวอ้วนพองลม ใครไม่ต้องหวีผม? Cool Runnings (1993)
Often they are combat veterans with experience of shooting at soldiers... and planting explosives.บ่อยครั้งที่พวกเขาต่อสู้อยู่กับทหารผ่านศึก ประสบกา? และการปลูกวัตถุระเบิด In the Name of the Father (1993)
Possession of firearms, Balcombe Street, December 6, 1975.ครอบครองอาวุธปืน Balcombe Street, 6 ธันวาคม 1975 In the Name of the Father (1993)
If we make a combined approach, we could get more than 4,000 out, mine and yours.ส่งพวกเขาไปที่ปลอดภัย Schindler's List (1993)
a yearning... combined with the most indescribable bliss... but what was it?ผสมกับความสุขที่เกินบรรยาย แล้วมันคืออะไร Don Juan DeMarco (1994)
Damn, What is that? Your hair comb?ตาย นั่นอะไร หวีคุณหรือ Don Juan DeMarco (1994)
Oh, no, it's a Combat Carl.โอ้ ไม่นะ มันคือนายทหาร Toy Story (1995)
I'm a combination of Lucy and Ricky.ฉันรวมกันของลูซี่และริคกี้ The Birdcage (1996)
Bartok, get me a comb.บาร์ทอค เอาหวีมา Anastasia (1997)
When we combine this with the data from the original signal we get these encrypted pages of text.จำนวนมากของมัน เมื่อเรารวมนี้กับ ข้อมูลจากสัญญาณเดิม Contact (1997)
- Go over the proof you're working on, get into some more advanced... combinatorial mathematics, finite math.ไปทำไม Good Will Hunting (1997)
Professor Gerald Lambeau, Field's medal winner for combinatorial mathematics.นักคณิตศาสตร์เหรียญทองและ นักวิชาการคณิตศาสตร์ หวัดดี Good Will Hunting (1997)
Effective combat range 3.500 Meter.- ยิงระยะหวังผล 3,500 เมตร The Jackal (1997)
Major Koslova ... ends the debate about women in combat, as far as I'm concerned.พันตรีโคสโลว่าทำให้การถกเถียง เรื่องส่งผู้หญิงไปสนามรบสิ้นสุดลง The Jackal (1997)
Have him run a comb through his hair.ดูแลเขาด้วยล่ะกัน Dark Harbor (1998)
The Amanitus Muscarius is a rare coastal mushroom originally used by the Iroquois to combat red malaria.อะมานิทัส มัสคาเรียส เห็ดริมฝั่งที่หายาก ชนเผ่าอิโรเควียสใช้เพื่อรักษาโรคมาลาเรียแดง Dark Harbor (1998)
Shampoo-conditioner combos.เท่ากับX Fight Club (1999)
"I hate your big dumb combat boots and the way you read my mind.ฉันเกลียดรองเท้าคู่ใหญ่น่าเกลียดนั่น เกลียดแบบที่เธออ่านใจฉัน 10 Things I Hate About You (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
combYou had better combine your work with your family life.
combThe two companies combined in a joint corporation.
combThis is a wooden comb.
combHe combined two ideas into one.
combThe high performance and the elegant design of this model have combined to give it a high reputation.
combThis is a movie which combines education with recreation.
combI love that combination.
combSteak and red wine make a good combination.
combPlant growth and productivity react sharply to a complex combination of temperature and moisture.
combIt is important to combine theory with practice.
combHer kimono and obi combination is smart, isn't it?
combI have a wooden comb.
combBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.
combThe cockerel's splendid red cockscomb is thought to play a part in determining gender and breed.
combShe sang a sweet song as she combed her hair on the rock.
combA combination of parties formed the new government.
combComb your hair before you go out.
combDon't you think that's a good combination.
combHe doesn't bother to comb his hair.
combNordic combined is one of the wintersport events, a competition where you compete on the combination of two Nordic style ski events - cross country skiing and ski jumping.
combOxygen is needed for combustion.
combWe are aiming for an integrated development zone that combines business and industrial quarters.
combOur combined fleet broke through the enemy's defense zone.
combI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.
combI have to comb my hair.
combPollutants like this derive mainly from the combustion of fuel in car engines.
combThe art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.
combCombat soldiers during peaceful moments like to reminisce of their halcyon days.
combShe combed her hair and bound it with a ribbon.
combWe sometimes combine going for a drive with eating the ramen we love so.
combHydrogen and oxygen combine to form water.
combHe was sent into combat.
combNordic Combined is held as a combination of two events, ski-jump and cross-country ski.
combCarbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds.
combHe combines work with pleasure.
combThey combined forces to fight the enemy.
combHe combed back his hair.
combIf you combine them in this way you get a 14 port USB hub.
combWe should play a more active role in combating global warming.
combPractical utility and artistic beauty combine to make a comfortable house to live in.
combIt is hard to combine business with pleasure.
combYou should combine theory with practice.
combA combination of several mistakes led to the accident.
combOK, this next! The combination of this and this might be way sexy!
combGood points: The pleasure of disposing of enemies with a variety of combos.
combLend me your comb for a minute, will you?
combIt is not easy to combine hobbies with profits.
combShe was combing her hair for a long time.
combIn high school, I won the Osaka and Kinki championships in cross-country skiing and Nordic combined skiing on countless occasions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมวง[V] join, See also: unite, combine, Syn. ร่วมกลุ่ม, Ant. แยกวง, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้, Thai definition: ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
รวมตัว[V] assemble, See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine in, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้, Thai definition: เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
คีมจับ[N] combination cutting pliers, Syn. คีมตัด
สู้รบ[V] fight, See also: combat, Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, รบ, Ant. สงบศึก
ประจัน[V] confront, See also: meet face to face, fight, combat, face, oppose, Syn. ประชัน, เผชิญ, Example: ผู้ร้ายประจันหน้ากับตำรวจ
รวง[N] hive, See also: honeycomb, beehive, Syn. รวงผึ้ง, Example: ผึ้งมาทำรวงอยู่ที่ใต้บันได, Count unit: รวง, Thai definition: รังที่ห้อย (ใช้แก่ผึ้ง)
ศึก[N] war, See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict, Syn. การต่อสู้, การสู้รบ, การรบ, Example: ผู้นำแบกแดดประกาศจะยุติศึก แล้วถอนทหารทุกคนรวมทั้งที่ประจำการในคูเวตกลับประเทศ, Thai definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป
ศึกสงคราม[N] warfare, See also: war, fight, battle, combat, hostilities, conflict, Syn. สงคราม, Example: ทหารที่ต้องต่อสู้ในศึกสงครามต้องเผชิญกับสงครามทางอารมณ์ที่เครียด และกดดันอย่างทารุณร้ายกาจ
สนธิ[N] combination of initial and final words into a compound words, Example: พระอาจารย์สม ภิกษุชาวเขมรได้ศึกษาสูตรสนธิ ตลอดจนบาลีไวยากรณ์, Thai definition: การเอาศัพท์ตั้งแต่ 2 ศัพท์ขึ้นไปมาเชื่อมเสียงให้กลมกลืนกันตามหลักที่ได้มาจากไวยากรณ์บาลี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมาน[V] unite, See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile, Syn. เชื่อม, ผูกพัน, Example: พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสมานไมตรี และแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศไทย
สมาส[N] compound word, See also: combination of words, Example: คำบางคำเป็นศัพท์เฉพาะ แม้เขียนอย่างสมาสก็ไม่อ่านออกเสียงอะ, Thai definition: การที่เอาศัพท์ตั้งแต่ 2 ศัพท์ขึ้นไปมาต่อกันเป็นศัพท์เดียวตามหลักที่ได้มาจากไวยากรณ์บาลีและสันสฤกต, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หวี[N] comb, See also: currycomb, brush, Example: หวีและแปรงสีฟัน เป็นของใช้ส่วนตัวที่ผู้เดินทางต้องนำติดตัวไป, Count unit: เล่ม, Thai definition: สิ่งที่เป็นซี่ถี่ๆ ใช้สางผมและเส้นด้าย
หวี[V] comb, See also: brush, draw a comb through, Syn. สาง, Example: ย่าหวีผมให้หลานสาว และลูบแป้งให้ด้วยแป้งนวลอีกที, Thai definition: แต่งผมด้วยหวี
สาง[V] comb, Syn. สางผม, Example: เธอหยิบหวีมาสางผมที่ยาวอย่างช้าๆ, Thai definition: ทำให้หายยุ่ง
แทรกตัว[V] mix, See also: intermingle, mingle, blend, combine, Syn. ปะปน, Example: มีตำรวจสากลเยอรมันหรือหน่วยข่าวกรองเยอรมัน (DND) แทรกตัวปะปนอยู่กับบรรดานักท่องเที่ยวต่างถิ่นเพื่อจับตานักลงทุนชาวเยอรมันในเมืองไทยที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย
ปะปนกัน[V] mix, See also: combine, mingle, intermingle, blend, jumble, Syn. ปะปน, คละเคล้ากัน, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีคนหลายเชื้อชาติปะปนกัน
กลืนกัน[V] blend, See also: be in harmony, merge, combine, mingle, Syn. กลมกลืน, ผสมกลมกลืน, Example: สีของเครื่องแต่งบ้านกับสีของผนังไม่กลืนกัน, Thai definition: ประสานกันหรือเข้ากันได้สนิทดี
ร่วมมือ[V] cooperate, See also: collaborate, work together, combine, coordinate, pull together, Ant. ขัดขวาง, Example: ภาวะดังกล่าวทำให้ร่วมมือกันได้ยาก, Thai definition: พร้อมใจช่วยกัน
พลเรือน[N] civilian, See also: noncombatants, Syn. ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง, Example: ผู้มาจากพลเรือนอย่างเขาจะไปสู้กับใครได้, Count unit: คน, Thai definition: พลเมืองของประเทศที่ไม่ใช่ทหาร
กุญแจกล[N] combination lock, Thai definition: กุญแจที่เปิดโดยใช้รหัส
กุญแจรหัส[N] combination lock, Example: ความสมาร์ทของสมาร์ทการ์ดคงมาจากแผงวงจรรวมที่คล้ายคลึงกันกับในวัตถุอื่นๆ เช่น กุญแจรหัส นาฬิกา แว่นตา แหวน หรือต่างหู, Count unit: ดอก, Thai definition: กุญแจที่ใช้ระบบสัญลักษณ์
เคล้า[V] mix, See also: mingle, blend, combine, Syn. คลุก, คน, Ant. แยก, Example: หลังจากใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วให้ใช้มือเคล้าให้เข้ากับข้าวจะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นอีกหลายเท่า, Thai definition: ใช้มือเป็นต้นคนเบาๆ ให้ทั่ว
พันตู[V] fight, See also: engaged in combat, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, Example: ผมไม่ปรารถนาจะเข้าไปพันตูกับฝ่ายเขาเด็ดขาด, Thai definition: ต่อสู้ในตอนประชิดติดพันกัน, Notes: (ชวา)
ผสม[V] mix, See also: blend, mingle, compound, combine, Syn. ประสม, ปน, เจือปน, รวม, Example: ผ้าพวกนี้แม่ใช้ผลมะเกลือผสมน้ำแล้วย้อมจะได้ผ้าดำสำหรับผ้านุ่งผู้หญิง, Thai definition: รวมกันเข้า, Notes: (เขมร)
ผสมกลมกลืน[V] combine, See also: harmonize, Example: ด้วยความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารวัฒนธรรมตะวันตกจึงเข้ามาผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมตะวันออกมากขึ้น, Thai definition: รวมกันเข้าได้เป็นอย่างดี
ผสมผสาน[V] integrate, See also: combine, blend, mix, Syn. ผสมผเส, รวม, ผสม, ปนเป, Example: รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ชาวสวนมะพร้าวในภาคใต้เลี้ยงโคผสมผสานกับการทำสวนมะพร้าว
ผสาน[V] merge, See also: amalgamate, intergrade, combine, Syn. ประสาน, Example: การใช้ผู้นำแบบเดียวอาจไม่สำเร็จต้องหลายแบบผสานกันแล้วแต่สถานการณ์, Thai definition: ทำให้เข้ากันสนิท, Notes: (เขมร)
ฮึกห้าว[ADJ] bellicose, See also: belligerent, combative, Example: จ้าวกระทิงหนุ่มตัวนั้นนิสัยฮึกห้าว เที่ยวขวิดสัตว์อื่นไปทั่วป่า, Thai definition: คะนองอย่างเกรี้ยวกราด, คะนองอย่างดุร้าย
สันดาป[N] combustion, Syn. การเผาไหม้, การเผาผลาญ, Example: นักวิจัยเครื่องยนต์ได้อาศัยโปรแกรมนี้มองเข้าไปยังภาพของการเกิดสันดาปในเครื่องยนต์, Thai definition: ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้
หงอน[N] crest, See also: comb, Example: บนหัวของนกมีขนคล้ายหงอนขึ้นเป็นกระจุก ปีกเป็นสีเขียวแกมน้ำตาล, Count unit: หงอน, Thai definition: ขนหรือเนื้อที่งอกขึ้นบนหัวไก่และนกบางชนิด, โดยปริยายใช้เรียกของที่มีลักษณะเช่นนั้น
หงอนไก่[N] cockscomb, Syn. ต้นหงอนไก่, ดอกหงอนไก่, Example: เธอถือช่อดอกไม้พวกใบเตย ดอกหงอนไก่ สร้อยทอง สำหรับบูชาพระ, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Celosia argentea Linn. var. cristata Kuntze ในวงศ์ Amaranthaceae ดอกสีแดงลักษณะคล้ายหงอนไก่
ต่อสู้[V] fight, See also: battle, combat, Syn. สู้รบ, รบ, ราวี, Example: ทหารไทยต่อสู้กับทหารเวียดนามบริเวณชายแดนจังหวัดปราจีนบุรี
ตะบัน[N] metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing, Syn. ตะบันหมาก, Example: คุณยายใช้ตะบันหมากใบนี้ตั้งแต่ยังเป็นสาว, Thai definition: เครื่องตำหมากของคนแก่ มีรูปคล้ายกระบอก โดยมากทำด้วยทองเหลือง มีลูกตะบันสำหรับตำ และมีดากอุดก้น
ต่อ[V] join, See also: connect, link, attach, combine, cohere, Syn. เชื่อม, ติดตั้ง, Example: สายไฟเส้นนี้ต่อกับปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: ทำให้ติดเป็นอันเดียวกัน
รบพุ่ง[V] battle, See also: fight, combat, make war, engage in battle, fight a battle, Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, ต่อสู้, รบ, Example: อิรักรบพุ่งกับอิหร่านถึง 7 - 8 ปี จนเงินหมด
รวงผึ้ง[N] honeycomb, See also: beehive, Syn. รังผึ้ง, Example: บทร้อยกรองเหล่านี้มีความรู้ทั้งปวงของนักปราชญ์ปรากฏอยู่ และได้เล่าขานกันต่อมาด้วยภาษางดงามมีเสน่ห์บริสุทธิ์ดุจน้ำหวานจากรวงผึ้ง, Count unit: รวง
รังผึ้ง[N] beehive, See also: honeycomb, Syn. รวงผึ้ง, Example: วิธีสกัดขี้ผึ้งจากรังผึ้ง เราต้องนำรังผึ้งมาต้มในน้ำเดือดก่อน แล้วขี้ผึ้งจึงจะแยกตัวลอยขึ้นมา และจับเป็นก้อนแข็ง, Count unit: รัง, Thai definition: รังที่ผึ้งทำสำหรับอยู่อาศัยและทำน้ำผึ้ง, รังที่คนทำให้ผึ้งอาศัยทำรวงข้างใน
ยมล[N] pair, See also: couple, mates, two, two of a kind, duo, twosome, combination, Syn. คู่, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ประจัญ[V] confront, See also: struggle, fight, face, be confronted with, combat, oppose, encounter, Syn. ผจญ, เผชิญ, ปะทะต่อสู้, ต่อสู้, Example: ทหารกรมนี้ได้ประจัญศัตรูอย่างกล้าหาญ
ประจญ[V] fight, See also: combat, battle, struggle, encounter, confront, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, ผจญ, Ant. ถอย, Example: เขาประจญศัตรูตามลำพัง
ประจำซอง[V] take one's combat position, See also: be at one's post, take one's combat duty, Syn. เตรียมพร้อม, Example: ทหารทุกคนประจำซองทันทีที่ถูกโจมตี, Thai definition: เข้าประจำรักษาหน้าที่เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
ปรุง[V] cook, See also: mix, concoct, dress, blend, prepare, combine, Syn. ประสม, Example: อาหารหวานของไทยมีทั้งชนิดน้ำและแห้งส่วนมากปรุงด้วยกะทิน้ำตาลและแป้งเป็นหลัก, Thai definition: ประสมหรือประกอบให้เหมาะส่วน
ประสมประสาน[V] blend, See also: mix, mingle, combine, merge, Syn. ผสมผสาน, ประสาน, Example: ศิลปกรรมของไทยและชวาสามารถประสมประสานกันได้เป็นอย่างดี
ประสม[V] mix, See also: combine, mingle, amalgamate, add, compound, Syn. ผสม, รวมกัน, ปนกัน, Example: แป้งประสมกับน้ำเป็นแป้งเปียก
ประมวล[V] codify, See also: collect, compile, combine, gather, systematize, Syn. ประมวญ, รวบรวม, รวมเล่ม, เข้าเล่ม, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประมวลเรื่องราวตามที่ได้สืบพยานหลายคนเพื่อสรุปคดี, Thai definition: รวบรวมให้เข้าระเบียบเป็นหมวดหมู่
ประมวญ[V] codify, See also: collect, compile, combine, gather, systematize, Syn. ประมวล, รวบรวม, รวมเล่ม, Notes: (โบราณ)
โซรม[V] gather together in a crowd, See also: combine with other, Syn. รุม, Example: ระหว่างเดินกลับบ้าน เขาโดนนักเลงรุมโทรม
โซรมโรม[V] engage in a hand-to-hand combat, See also: unite in fighting, Syn. รุมรบกัน
โซรมโรม[V] engage in a hand-to-hand combat, See also: unite in fighting, Thai definition: รุมรบกัน
กระเซิง[ADJ] unkempt, See also: disheveled, uncombed, untidy, messy, Syn. รก, ยุ่งเหยิง, รุงรัง, ไม่เป็นระเบียบ, Example: ผมกระเซิงของคนขอทานยาวลงมาปกคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
บู๊[v.] (bū) EN: fight   FR: combattre
ใช้เวลานานเท่าไหร่[xp] (chai wēlā nān thaorai) EN: how long ?   FR: combien de temps ?
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เชื้อเพลิง[n.] (cheūaphloēng) EN: fuel ; combustible ; kindling   FR: carburant [m] ; combustible [m]
เชื้อเพลิงของแข็ง[n. exp.] (cheūaphloēng khøngkhaeng) FR: combustible solide [m]
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit   FR: boxer ; combattre
ชนไก่[n. exp.] (chon kai) EN: cockfighting ; cockfight   FR: combat de coqs [m]
ฟันหวี[n. exp.] (fan wī) EN: teeth of a comb   FR: dent de peigne [f]
หูโทรศัพท์[n.] (hū thōrasap) EN: receiver ; telephone receiver   FR: combiné (téléphonique)
อิ่มใจ[v.] (imjai) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented   FR: être comblé ; être assouvi
จำนน[v.] (jamnon) EN: surrender ; yield ; submit   FR: se soumettre ; succomber
จุใจ[v.] (jujai) EN: be satisfied ; be pleased ; be thrilled   FR: être comblé ; être aux anges
การบวก[n.] (kānbūak) EN: combination   FR: addition [f]
การรวมกัน[n.] (kān rūam kan) EN: combination   FR: combinaison [f] ; adjonction [f]
การรวมกิจการ[n. exp.] (kān rūam kitjakān) EN: consolidation ; merger ; business combination   
กัดปลา[n.] (kat plā) EN: fishfight   FR: combat de poissons [m]
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way   FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer
เกะกะ[adj.] (keka) EN: cluttered ; obstructive   FR: encombré ; encombrant
คับคั่ง[adj.] (khapkhang) EN: crowded   FR: bondé ; encomb
คีมจับ[n. exp.] (khīm jap) EN: combination cutting pliers   
คีมตัด[n. exp.] (khīm tat) EN: combination cutting pliers   FR: pince coupante [f]
เคล้า[v.] (khlao) EN: mix ; mingle ; blend ; combine   FR: mêler ; mélanger
คราด[n.] (khrāt) EN: harrow ; rake ; curry-comb   FR: rateau [m] ; ratissoire [f] ; herse [f]
เครื่องบินขับไล่[n. exp.] (khreūangbin khaplai) FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
เครื่องบินประจัญบาน [n.] (khreūangbin prajanbān) EN: fighter   FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
ควบ[v.] (khūap) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgame   FR: combiner ; fusionner
ควบ[v.] (khwop) EN: combine ; couple   FR: combiner
กี่[X] (kī) EN: how many ; how much   FR: combien de
กี่ครั้ง[n. exp.] (kī khrang) EN: how many times ?   FR: combien de fois ?
กล้ำ[v.] (klam) EN: combine ; mix ; blend ; modulate ; bind together   
กลืนกัน[v. exp.] (kleūn kan) EN: blend ; be in harmony ; merge ; combine ; mingle   FR: être en harmonie ; se combiner
กงสี[n.] (kongsī) EN: company ; joint-stock company ; corporation ; firm ; cartel ; family business ; combine ; ring ; pool   FR: compagnie [f] ; cartel [m]
กระบี่กระบอง[n.] (krabīkrabøng) EN: swordplay ; Krabi Krabong ; martial art in combination with weapons ; traditional Thai martial art   FR: krabi krabong [m]
กรด[n.] (krot) EN: Combretum tetralophum   
กวา[n.] (kwā) EN: small cucumber   FR: petit concombre [m]
ล้มลง[v. exp.] (lom long) FR: succomber
มะระ[n.] (mara) EN: bitter gourd ; bitter cucumber ; carilla fruit   FR: concombre amer [m] ; courge amère [f]
มวยล้ม[n. exp.] (mūay lom) EN: boxing premeditated to lose ; phony fight   FR: combat joué d'avance [m] ; combat arrangé [m]
มวยวัด[n. exp.] (mūay wat) EN: unsystematic boxing ; unorthodox boxing ; untrained boxing   FR: combat peu académique [m]
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed   FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; dense ; ferme
แน่นขนัด[adj.] (naenkhanat) EN: packed   FR: bondé ; comble
นักรบ[n.] (nakrop) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight   FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
นานเท่าไร[v. exp.] (nān thaorai) EN: how long ?   FR: combien de temps ?
นานเท่าไหร่[v. exp.] (nān thaorai) EN: how long ?   FR: combien de temps ?
เนืองแน่น[adj.] (neūang naen) EN: crowded   FR: bondé ; comble ; surpeuplé
หงอน[n.] (ngøn) EN: crest ; comb   FR: crête [f]
หงอนไก่ [n. exp.] (ngøn kai) EN: Common cockscomb ; Crested celosin   
นี่กี่บาท[xp] (nī kī bāt) FR: combien coûte ceci ?

CMU English Pronouncing Dictionary
COMB    K OW1 M
COMBS    K OW1 M Z
COMBO    K AA1 M B OW2
COMBE    K OW1 M
COMBED    K OW1 M D
MACOMB    M EY1 K AH0 M
MCCOMB    M AH0 K OW1 M
COMBES    K OW1 M Z
COMBER    K OW1 M ER0
LACOMB    L AE1 K AH0 M
COMBEE    K AA1 M B IY2
COMBAT    K AH0 M B AE1 T
COMBAT    K AA1 M B AE0 T
COMBINE    K AH0 M B AY1 N
EDGCOMB    EH1 JH K AH0 M
COMBEST    K OW1 M AH0 S T
MALCOMB    M AE1 L K AH0 M
COMBING    K OW1 M IH0 NG
MCCOMBS    M AH0 K AA1 M Z
COMBINE    K AA1 M B AY0 N
ANSCOMB    AH0 N S K AA1 M
BARCOMB    B AA1 R K AH0 M
LECOMBA    L AH0 K AH1 M B AH0
MCOMBER    M AH0 K AA1 M B ER0
LACOMBE    L AA0 K OW1 M B IY0
SLOCOMB    S L OW1 K AH0 M
HALCOMB    HH AE1 L K AH0 M
NEWCOMB    N UW1 K AH0 M
TITCOMB    T IH1 T K AH0 M
HOLCOMB    HH OW1 L K AH0 M
COMBATS    K AH0 M B AE1 T S
COMBUST    K AH0 M B AH1 S T
HOLCOMBE    HH OW1 L K AH0 M
DUNCOMBE    D AH1 NG K AH0 M
MCCOMBER    M AH0 K OW1 M ER0
EDGECOMB    EH1 JH K AO0 M
CLAYCOMB    K L EY1 K AH0 M
NEWCOMBE    N UW1 K AH0 M
COMBINES    K AH0 M B AY1 N Z
CATACOMB    K AE1 T AH0 K OW2 M
MCCOMBIE    M AH0 K OW1 M B IY0
WHITCOMB    W IH1 T K AH0 M
WHITCOMB    HH W IH1 T K AH0 M
LINSCOMB    L IH1 N S K AH0 M
MCCOMBER    M AH0 K OW1 M B ER0
LIPSCOMB    L IH1 P S K AH0 M
LUSCOMBE    L UW0 S K OW1 M B IY0
MCCOMBIE    M AH0 K OW1 M IY0
COMBINED    K AH0 M B AY1 N D
MACOMBER    M AH0 K AA1 M B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comb    (v) (k ou1 m)
combs    (v) (k ou1 m z)
combat    (v) (k o1 m b a t)
combed    (v) (k ou1 m d)
Wycombe    (n) (w i1 k @ m)
combats    (v) (k o1 m b a t s)
combine    (n) (k o1 m b ai n)
combine    (v) (k @1 m b ai1 n)
combing    (v) (k ou1 m i ng)
coxcomb    (n) (k o1 k s k ou m)
Melcombe    (n) (m e1 l k @ m)
comb-out    (n) - (k ou1 m - au t)
combated    (v) (k o1 m b a t i d)
combined    (v) (k @1 m b ai1 n d)
combines    (n) (k o1 m b ai n z)
combines    (v) (k @1 m b ai1 n z)
coxcombs    (n) (k o1 k s k ou m z)
catacombs    (n) (k a1 t @ k uu m z)
cockscomb    (n) (k o1 k s k ou m)
comb-outs    (n) - (k ou1 m - au t s)
combatant    (n) (k o1 m b @ t @ n t)
combating    (v) (k o1 m b a t i ng)
combative    (j) (k o1 m b @ t i v)
combining    (v) (k @1 m b ai1 n i ng)
honeycomb    (v) (h uh1 n i k ou m)
Ilfracombe    (n) (i1 l f r @ k uu m)
cockscombs    (n) (k o1 k s k ou m z)
combatants    (n) (k o1 m b @ t @ n t s)
combustion    (n) (k @1 m b uh1 s ch @ n)
honeycombs    (v) (h uh1 n i k ou m z)
beachcomber    (n) (b ii1 ch k ou m @ r)
combatively    (a) (k o1 m b @ t i v l ii)
combination    (n) (k o2 m b i n ei1 sh @ n)
combustible    (n) (k @1 m b uh1 s t @ b l)
honeycombed    (v) (h uh1 n i k ou m d)
High Wycombe    (n) - (h ai2 - w i1 k @ m)
beachcombers    (n) (b ii1 ch k ou m @ z)
combinations    (n) (k o2 m b i n ei1 sh @ n z)
combustibles    (n) (k @1 m b uh1 s t @ b l z)
honeycombing    (v) (h uh1 n i k ou m i ng)
noncombatant    (n) (n o1 n k o1 m b @ t @ n t)
incombustible    (j) (i2 n k @ m b uh1 s t @ b l)
noncombatants    (n) (n o1 n k o1 m b @ t @ n t s)
Melcombe Regis    (n) - (m e2 l k @ m - r ii1 jh i s)
hors de combat    (j) -- (oo2 - d @ - k o1 m b aa)
combination-lock    (n) - (k o2 m b i n ei1 sh @ n - l o k)
combination-lock    (n) - (k o2 m b i n ei1 sh @ n - l o k s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anbrandphase {f}initial combustion [Add to Longdo]
Antriebskombination {f}drive combination [Add to Longdo]
Bekämpfung {f} | Bekämpfungen {pl}combat | combats [Add to Longdo]
Bohr-Gewinde-Werkzeug {n}combination drill tap [Add to Longdo]
Brandgas {n}combustion gas; conflagration gas [Add to Longdo]
Brennbarkeit {f}combustibility [Add to Longdo]
Brennkammer {f}; Brennraum {m}combustion chamber [Add to Longdo]
Brennpunkt {m}combustion point [Add to Longdo]
Brennraummulde {f} [techn.]combustion bowl [Add to Longdo]
Brennstoffe {pl}combustibles [Add to Longdo]
Buchstabenschloss {n}combination lock [Add to Longdo]
Einzelkampf {m} | Einzelkämpfe {pl}single combat | single combats [Add to Longdo]
Farbenzusammenstellung {f} | Farbenzusammenstellungen {pl}combination of colours | combinations of colours [Add to Longdo]
Gabel-Ringschlüssel {m}combination wrench [Add to Longdo]
Gas-Kombiwasserheizer {m}gas combination water heater [Add to Longdo]
Gefechtsausbildung {f}combat training [Add to Longdo]
Gesamtschneidwerkzeug {n}combination cutting tool [Add to Longdo]
Honigwabe {f}; Wabe {f}honeycomb [Add to Longdo]
Hybridrechner {m}combined computer; hybrid computer [Add to Longdo]
Kämpfer {m} | Kämpfer {pl}combatant | combatants [Add to Longdo]
Kampfverband {m}combat unit [Add to Longdo]
Kamm {m} | Kämme {pl}comb | combs [Add to Longdo]
Kampf {m} | Kämpfe {pl}combat | combats [Add to Longdo]
Kampfabschnitt {m}combat sector [Add to Longdo]
Kampfauftrag {m}combat mission [Add to Longdo]
Kampferfahrung {f}combat experience [Add to Longdo]
Kampfflieger {m}combat pilot [Add to Longdo]
Kampfgebiet {n}combat area [Add to Longdo]
Kampflust {f}combativeness [Add to Longdo]
Kampftruppen {f}combat troops [Add to Longdo]
Kampfzone {f}combat zone [Add to Longdo]
Katakombe {f} | Katakomben {pl}catacomb | catacombs [Add to Longdo]
Kodierkamm {m}coding comb [Add to Longdo]
Kombination {f} | Kombinationen {pl}combination | combinations [Add to Longdo]
Kombinationstastatur {f}combined keyboard [Add to Longdo]
Kombischlüssel {m}combination wrench [Add to Longdo]
Kombizange {f}combination pliers [Add to Longdo]
Konvexkombination {f} [math.]convex combination [Add to Longdo]
Konzern {m}combine; affiliated group (of companies) [Add to Longdo]
Linearkombination {f} [math.]linear combination [Add to Longdo]
Mähdrescher {m}combine; combine harvester [Add to Longdo]
Mitkämpfer {n}fellow combatant [Add to Longdo]
Rekombination {f}recombination [Add to Longdo]
Rekombinationsgeschwindigkeit {f}recombination velocity [Add to Longdo]
Ring-Maulschlüssel {m}combination wrench [Add to Longdo]
Sandwich {n} | gemischt belegtes Sandwichsandwich | combination sandwich [Am.] [Add to Longdo]
Schreiblesekopf {m}combined head [Add to Longdo]
Schützkombination {f}contactor combination [Add to Longdo]
Silbenrätsel {n}word game; word puzzle (in which syllables must be combined to form words) [Add to Longdo]
Spiralbohr- u. Senkwerkzeug {n}combination drill and counterbore [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
combienเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น ça coûte combien? = Combien est-ce que ça coûte? นี่ราคาเท่าไหร่
concombre(n ) |m| แตงกวา เช่น Le concombre est le plus léger des légumes mais le plus riche en minéraux.

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
くし形;櫛形[くしがた, kushigata] (adj-no) comb-shaped [Add to Longdo]
じゃあ(P);じゃ(P)[, jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb [Add to Longdo]
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen) [Add to Longdo]
すべからず[, subekarazu] (exp) (combination of する and 可からず) (See 可からず) must not do; should not do; do not do [Add to Longdo]
たがる[, tagaru] (aux-v,v5r) (See がる,たい) wanting to (verb) (not used in the first person, combination of ~tai and ~garu) [Add to Longdo]
って(P);て(P)[, tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P) [Add to Longdo]
オーブンレンジ[, o-bunrenji] (n) (See 電子レンジ) combination microwave and (gas or electric bar) oven [Add to Longdo]
カタコンブ[, katakonbu] (n) catacomb (fre [Add to Longdo]
カタコンベ[, katakonbe] (n) catacombe (dut [Add to Longdo]
カツ飯;かつ飯[カツめし(カツ飯);かつめし(かつ飯), katsu meshi ( katsu meshi ); katsumeshi ( katsu meshi )] (n) (uk) cutlet and rice combo meal [Add to Longdo]
カラーコンビネーション[, kara-konbine-shon] (n) color combination; colour combination [Add to Longdo]
キーストーンコンビ[, ki-suto-nkonbi] (n) (abbr) keystone combination [Add to Longdo]
キーストーンコンビネーション[, ki-suto-nkonbine-shon] (n) keystone combination [Add to Longdo]
クシクラゲ類;櫛水母類[クシクラゲるい(クシクラゲ類);くしくらげるい(櫛水母類), kushikurage rui ( kushikurage rui ); kushikuragerui ( kushi kurage rui )] (n) (See 有櫛動物) comb jellies (jellyfish-like animals of the phylum Ctenophora) [Add to Longdo]
コーム[, ko-mu] (n) {comp} comb [Add to Longdo]
コロンバイト[, koronbaito] (n) columbite (mineral combining niobite and tantalite) [Add to Longdo]
コンバイン[, konbain] (n) (abbr) (See コンバインハーベスター) combine; combine harvester; (P) [Add to Longdo]
コンバインドリンクセット[, konbaindorinkusetto] (n) {comp} combined link set [Add to Longdo]
コンバインドレース[, konbaindore-su] (n) combined race (skiing event with cross country and ski jumping) [Add to Longdo]
コンバインハーベスター[, konbainha-besuta-] (n) combine harvester [Add to Longdo]
コンバット[, konbatto] (n) combat [Add to Longdo]
コンバットチーム[, konbattochi-mu] (n) combat team [Add to Longdo]
コンビ[, konbi] (n) (abbr) combination; pair; duo; (P) [Add to Longdo]
コンビネーション(P);コンビネイション[, konbine-shon (P); konbineishon] (n) combination; (P) [Add to Longdo]
コンビネーションサラダ[, konbine-shonsarada] (n) combination salad [Add to Longdo]
コンビネーションジャンプ[, konbine-shonjanpu] (n) combination jump [Add to Longdo]
コンビネーションブロー[, konbine-shonburo-] (n) combination blow [Add to Longdo]
コンビネーションプレー[, konbine-shonpure-] (n) combination play [Add to Longdo]
コンビネータ[, konbine-ta] (n) combinator [Add to Longdo]
コンボ[, konbo] (n) combo [Add to Longdo]
コンボボックス[, konbobokkusu] (n) {comp} combo box [Add to Longdo]
シーテック[, shi-tekku] (n) Combined Exhibition of Advanced Technologies (Electronics Show); CEATEC [Add to Longdo]
シボリキンチャクフグ[, shiborikinchakufugu] (n) honeycomb toby (Canthigaster janthinoptera); spotted puffer (Australia) [Add to Longdo]
テレビデオ[, terebideo] (n) combination television and video-recorder (or DVD) [Add to Longdo]
トレーラー(P);トレーラ[, tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P) [Add to Longdo]
ドーナツ化現象[ドーナツかげんしょう, do-natsu kagenshou] (n) doughnut phenomenon; combination of urban sprawl and inner-city decay [Add to Longdo]
ドロップダウンコンボボックス[, doroppudaunkonbobokkusu] (n) {comp} drop-down combo box [Add to Longdo]
ノルディックコンバインド[, norudeikkukonbaindo] (n) (See ノルディック複合) Nordic combined (skiing event) [Add to Longdo]
ノルディック複合[ノルディックふくごう, norudeikku fukugou] (n) Nordic combined (skiing event) [Add to Longdo]
ハニカム[, hanikamu] (n) honeycomb [Add to Longdo]
ハニカム構造[ハニカムこうぞう, hanikamu kouzou] (n) honeycomb construction; honeycomb structure [Add to Longdo]
バーコードヘア[, ba-ko-dohea] (n) combover (wasei [Add to Longdo]
バーコード頭[バーコードあたま, ba-ko-do atama] (n) someone with hair combed in stripes across their bald spot (from barcode head) [Add to Longdo]
バックコーミング[, bakkuko-mingu] (n) back combing [Add to Longdo]
ビット組み[ビットくみ, bitto kumi] (n) {comp} bit combination [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge [Add to Longdo]
二项式系数[èr xiàng shì xì shù, ㄦˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] a binomial coefficient (math.); the number of combinations [Add to Longdo]
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, / ] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost. [Add to Longdo]
作战[zuò zhàn, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, / ] combat; to fight [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] amalgamate; combine [Add to Longdo]
内燃[nèi rán, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ, / ] internal combustion (engine) [Add to Longdo]
内燃机[nèi rán jī, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ, / ] internal combustion engine [Add to Longdo]
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, / ] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借 [Add to Longdo]
內燃机[nèi rán jī, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ, / ] internal combustion engine [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] variant of 協|协; cooperate; combined labor [Add to Longdo]
化合[huà hé, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ, ] chemical combination [Add to Longdo]
合击[hé jī, ㄏㄜˊ ㄐㄧ, / ] combined assault; to mount a joint attack [Add to Longdo]
合为[hé wéi, ㄏㄜˊ ㄨㄟˊ, / ] to combine [Add to Longdo]
合体字[hé tǐ zì, ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, / ] a Chinese character formed by combining existing elements - i.e. a combined ideogram 會意|会意 or radical plus phonetic 形聲|形声 [Add to Longdo]
宙斯盾[zhòu sī dùn, ㄓㄡˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, ] Zeus's shield; Aegis combat system (US missile guidance) [Add to Longdo]
密码锁[mì mǎ suǒ, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ ㄙㄨㄛˇ, / ] combination lock [Add to Longdo]
实战[shí zhàn, ㄕˊ ㄓㄢˋ, / ] real combat; actual combat [Add to Longdo]
尚书[shàng shū, ㄕㄤˋ ㄕㄨ, / ] same as 書經|书经 Book of History; a high official in ancient China (esp. in combinations such as 戶部尚書|户部尚书) [Add to Longdo]
并称[bìng chēng, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥ, / ] joint name; combined name [Add to Longdo]
找遍[zhǎo biàn, ㄓㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, ] to search everywhere; to search high and low; to comb [Add to Longdo]
承望[chéng wàng, ㄔㄥˊ ㄨㄤˋ, ] to expect (often in negative combination, I never expected...); to look forward to [Add to Longdo]
拼读[pīn dú, ㄆㄧㄣ ㄉㄨˊ, / ] phonetic reading; combine sounds into words [Add to Longdo]
捉摸[zhuō mō, ㄓㄨㄛ ㄇㄛ, ] to predict (often in the combination difficult to predict); to ascertain [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] fight; combat; seize [Add to Longdo]
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] hostile; enemy (factions); combative [Add to Longdo]
新柏拉图主义[xīn Bó lā tú zhǔ yì, ㄒㄧㄣ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄊㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] neo-Platonism (philosophical system combining Platonism with mysticism) [Add to Longdo]
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds [Add to Longdo]
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, / ] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] comb [Add to Longdo]
梳子[shū zi, ㄕㄨ ㄗ˙, ] comb [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] comb out; weed out, eliminate [Add to Longdo]
栉比[zhì bǐ, ㄓˋ ㄅㄧˇ, / ] lined up close (like teeth of a comb) [Add to Longdo]
比划[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] to gesture; to use sign language; to gesticulate; to engage in body combat or martial art; to come to blows [Add to Longdo]
汽缸[qì gāng, ㄑㄧˋ ㄍㄤ, ] cylinder (of steam engine or internal combustion engine) [Add to Longdo]
消受[xiāo shòu, ㄒㄧㄠ ㄕㄡˋ, ] to bear; to enjoy (usually in negative combination, meaning unable to enjoy) [Add to Longdo]
[rán, ㄖㄢˊ, ] burn; combustion [Add to Longdo]
燃烧[rán shāo, ㄖㄢˊ ㄕㄠ, / ] combustion; flaming; kindle [Add to Longdo]
燃点[rán diǎn, ㄖㄢˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] ignition point (temperature); combustion point [Add to Longdo]
牵头[qiān tǒu, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˇ, / ] lit. to lead (an animal by the head); to take the lead; to coordinate (a combined operation); to mediate; a go-between (e.g. marriage broker) [Add to Longdo]
珠联璧合[zhū lián bì hé, ㄓㄨ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄜˊ, / ] string of pearl and jade (成语 saw); ideal combination; perfect pair [Add to Longdo]
生辰八字[shēng chén bā zì, ㄕㄥ ㄔㄣˊ ㄅㄚ ㄗˋ, ] one's birth data for astrological purposes, combined from year, month, day, hour, heavenly trunk and earthly branch [Add to Longdo]
甲子[jiǎ zǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄗˇ, ] first of 10 heavenly trunks 天干 and first of 12 earthly branches 地支; by ext., the 60 combinations 甲子, 乙丑, 丙寅 etc making up the year cycle; first year A1 of the 60 year cycle, e.g. 1984 or 2044 [Add to Longdo]
短兵相接[duǎn bīng xiāng jiē, ㄉㄨㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄝ, ] lit. short-weaponed soldiery fight one another (成语 saw); fierce hand-to-hand infantry combat; to fight at close quarters [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] fine-toothed comb; to comb [Add to Longdo]
篦子[bì zi, ㄅㄧˋ ㄗ˙, ] a double-edged fine-toothed comb [Add to Longdo]
纷呈[fēn chéng, ㄈㄣ ㄔㄥˊ, / ] brilliant and varied; (often in the combination 精彩纷呈) [Add to Longdo]
组合[zǔ hé, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ, / ] to assemble; combination; combinatorial [Add to Longdo]
组合数学[zǔ hé shù xué, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] combinatorial mathematics; combinatorics [Add to Longdo]
组合论[zǔ hé lùn, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] combinatorics [Add to Longdo]
组合音响[zǔ hé yīn xiǎng, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄤˇ, / ] combined stereo; music center [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コーム[こーむ, ko-mu] comb [Add to Longdo]
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set [Add to Longdo]
ビット組み[びっとくみ, bittokumi] bit combination [Add to Longdo]
ビット組合せ[びっとくみあわせ, bittokumiawase] bit combination [Add to Longdo]
合流[ごうりゅう, gouryuu] recombining [Add to Longdo]
組合せ[くみあわせ, kumiawase] combination [Add to Longdo]
組合せ回路[くみあわせかいろ, kumiawasekairo] combinational circuit [Add to Longdo]
組合せ条件[くみあわせじょうけん, kumiawasejouken] combined condition [Add to Longdo]
入出力ファイル[にゅうしゅつりょくファイル, nyuushutsuryoku fairu] combined file [Add to Longdo]
否定組合せ条件[ひていくみあわせじょうけん, hiteikumiawasejouken] negated combined condition [Add to Longdo]
複合[ふくごう, fukugou] combined [Add to Longdo]
複合局[ふくごうきょく, fukugoukyoku] combined station [Add to Longdo]
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition [Add to Longdo]
組み合わせ[くみあわせ, kumiawase] combination [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top