Search result for

coffin

(58 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coffin-, *coffin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coffin[VT] บรรจุศพในโลงศพ, See also: บรรจุศพ, บรรจุในโลง, นำใส่โลง
coffin[N] โลงศพ, See also: หีบศพ, Syn. casket, sarcophagus
coffin nail[SL] บุหรี่
coffin dodger[SL] คนแก่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coffin(คอฟ'ฟิน) n. โลงศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
coffin(n) หีบศพ,โลงศพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coffin industryอุตสาหกรรมโลงศพ [TU Subject Heading]
Coffin-Lidรูปคล้ายฝาโลงศพฝรั่ง [การแพทย์]
Coffinsโลงศพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Send one of those giant cookies shaped like a coffin.ส่งคุกกี้ยักษ์รูปโลงไปให้แม่เค้า Birthmarks (2008)
Nothing to be frightened of. It's just dusty old coffins.ไม่มีอะไรน่ากลัวเล้ย แค่โลงศพฝุ่นเขรอะเท่านั้นเอง Inkheart (2008)
By the bones of the dead man in this coffin, I curse you.ข้าขอสาปแช่งแกด้วยกระดูกพวกนี้ Inkheart (2008)
We'll send your coffin to them.เราจะได้ส่งโลงศพไปให้.. นายล่ะ ชื่ออะไร? The Breath (2009)
Good, then we'll also send him your coffin.ดีมาก! เราจะได้ส่งโลงศพแถมไปให้ด้วย.. The Breath (2009)
Then they cover your coffin with the flag.แล้วจะห่อธงชาติรอบโลงศพให้.. The Breath (2009)
Your 30 year old brother will carry your coffin...พี่ชายอายุ 30 ของนาย.. จะเป็นคนแบกโลงศพนาย The Breath (2009)
I won't send your corpses, your coffins... to your families!แต่ฉันจะไม่ยอมส่งศพของพวกนาย.. หรือแม้แต่โลงศพ.. ไปให้ครอบครัวของพวกนาย! The Breath (2009)
Maybe coffins for you, scums!ต่อโลงให้แกอยู่มั้ง ไอ้กาก! Agora (2009)
And you should have seen the coffin.และนายน่าจะเห็นโลงศพ Mandala (2009)
I'll need to call the airline to arrange for two travel coffins instead of just one.ผมจะโทรหาสายการบิน ให้จัดโลงศพ 2 โลง แทนที่จะเป็นโลงเดียว Shake and Fingerpop (2009)
Longshadow kept a coffin in back.เงาที่ยืนยาวถูกเก็บไว้ โลงศพที่อยู่ข้างหลัง Scratches (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลง[N] coffin, See also: casket, Syn. โลงศพ, หีบศพ, Example: เพื่อนของผมนอนสงบอยู่ในโลงเหมือนคนนอนหลับไปเฉยๆ, Count unit: ใบ, โลง, ลูก, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
โลงศพ[N] coffin, See also: casket, Syn. โลง, หีบศพ, Example: ี่โลงศพของตำรวจหนุ่มมีธงชาติอันทรงเกียรติคลุมไว้, Count unit: ใบ, โลง, ลูก, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
กรัณฑ์[N] casket, See also: coffin, a small chest or box, Syn. กรณฑ์, ตลับ, หีบ, Count unit: ใบ
หีบศพ[N] coffin, See also: casket, Syn. โลง, โลงศพ, Example: เจ้าภาพยังหาช่างแต่งหีบศพไม่ได้, Count unit: ใบ, ลูก, หีบ, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักศพ[v. exp.] (chak sop) EN: carry a coffin around the crematory   
หีบศพ[n.] (hīpsop) EN: coffin ; casket   FR: cercueil [m] ; bière [f]
โลง[n.] (lōng) EN: coffin ; casket ; bier   FR: cercueil [m] ; bière [f]
โลงศพ[n. exp.] (lōngsop) EN: coffin ; casket   FR: cercueil [m] ; bière [f]
พนมศพ[X] (phanomsop) EN: make up a corpse before putting it into a coffin   
เผาหลอก[v. exp.] (phao løk) EN: lay down the flower under the coffin before cremating   

CMU English Pronouncing Dictionary
COFFIN    K AO1 F IH2 N
COFFING    K AO1 F IH0 NG
COFFINS    K AO1 F IH2 N Z
COFFIN'S    K AO1 F IH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coffin    (n) (k o1 f i n)
coffins    (n) (k o1 f i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sarg {m} | Särge {pl}coffin | coffins [Add to Longdo]
Sargdeckel {m}coffin lid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コフィン[, kofin] (n) coffin [Add to Longdo]
梓宮[しきゅう, shikyuu] (n) (arch) Emperor's coffin (made of catalpa wood) [Add to Longdo]
棺(P);柩[かん(棺)(P);ひつぎ, kan ( hitsugi )(P); hitsugi] (n) coffin; casket; (P) [Add to Longdo]
棺に納める[かんにおさめる, kanniosameru] (exp,v1) to lay in a coffin [Add to Longdo]
棺を蓋いて事定まる[かんをおおいてことさだまる, kanwoooitekotosadamaru] (exp) (id) a person's worth is assessed only when their coffin is sealed [Add to Longdo]
棺を覆う[かんをおおう, kanwooou] (exp,v5u) to cover a coffin; to die [Add to Longdo]
棺桶;棺おけ[かんおけ, kan'oke] (n) coffin; casket [Add to Longdo]
起龕[きがん, kigan] (n) {Buddh} ceremonial removal of the coffin from the house (lay person) or temple (priest) (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
出棺[しゅっかん, shukkan] (n,vs) carrying out a coffin; funeral procession [Add to Longdo]
寝棺[ねかん, nekan] (n) coffin; casket [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寿材[shòu cái, ㄕㄡˋ ㄘㄞˊ, 寿 / ] coffin [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] coffin [Add to Longdo]
棺木[guān mù, ㄍㄨㄢ ㄇㄨˋ, ] coffin [Add to Longdo]
棺材[guān cái, ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ, ] coffin [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] coffin [Add to Longdo]
灵柩[líng jiù, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, / ] coffin containing a corpse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coffin \Cof"fin\ (?; 115), n. [OE., a basket, receptacle, OF.
   cofin, fr. L. cophinus. See {Coffer}, n.]
   1. The case in which a dead human body is inclosed for
    burial.
    [1913 Webster]
 
       They embalmed him [Joseph], and he was put in a
       coffin.                --Gen. 1. 26.
    [1913 Webster]
 
   2. A basket. [Obs.] --Wyclif (matt. xiv. 20).
    [1913 Webster]
 
   3. A casing or crust, or a mold, of pastry, as for a pie.
    [1913 Webster]
 
       Of the paste a coffin I will rear.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A conical paper bag, used by grocers. [Obs.] --Nares.
    [1913 Webster]
 
   5. (Far.) The hollow crust or hoof of a horse's foot, below
    the coronet, in which is the coffin bone.
    [1913 Webster]
 
   {Coffin bone}, the foot bone of the horse and allied animals,
    inclosed within the hoof, and corresponding to the third
    phalanx of the middle finger, or toe, of most mammals.
 
   {Coffin joint}, the joint next above the coffin bone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coffin \Cof"fin\, v. t. [imp. & p. p. {Coffined}; p. pr. & vb.
   n. {Coffining}.]
   To inclose in, or as in, a coffin.
   [1913 Webster]
 
      Would'st thou have laughed, had I come coffined home?
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Devotion is not coffined in a cell.   --John Hall
                          (1646).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coffin
   n 1: box in which a corpse is buried or cremated [syn: {coffin},
      {casket}]
   v 1: place into a coffin; "her body was coffined"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top