หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

coe

(137 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coe-, *coe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coed[ADJ] ที่เป็นสหศึกษา, See also: ที่ผู้หญิงและชายเรียนร่วมกัน
coerce[VT] บีบบังคับ, See also: ูทำให้กลัว, คาดคั้น, เค้น, บังคับ, ขู่เข็ญ, Syn. force, hale, pressure
coeval[ADJ] ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน, Syn. comtemporary
coequal[N] ความเท่ากัน
coequal[ADJ] ที่เท่ากัน, Syn. equal, same, like
coexist[VI] อยู่ด้วยกัน, See also: อยู่ร่วมกัน, อยู่ในสมัยเดียวกัน, Syn. exist together, exist side-by-side, synchronize
coexist[VI] อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
coercion[N] การบีบบังคับ, See also: การขู่เข็ญ, Syn. compulsion, duress, intimidation
coercive[ADJ] ที่บีบบังคับ
coextend[VT] ขยายออกไปเท่าๆ กัน (ได้ทั้งพื้นที่และเวลา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coed(โค'เอด) n.,adj. นักเรียนหญิง (ในโรงเรียนสหศึกษา), Syn. co-ed
coeditorn. บรรณาธิการร่วม
coeducationn. สหศึกษา.
coeffecientn. เลขคูณ,ค่าคงที่หรือค่าสัมประสิทธิ์ (ในวิชาฟิสิกส์) adj. ร่วม
coelacanthn. ปลาโบราณที่สูญพันธุ์
coelenteraten. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่นปลาดาว หินปะการัง
coeliacadj. เกี่ยวกับโพรงหรือช่องท้อง
coelomn. ช่องในตัวอ่อน,ช่องในร่างกายระหว่างผนังร่างกายกับลำไส้
coelomen. ช่องในตัวอ่อน,ช่องในร่างกายระหว่างผนังร่างกายกับลำไส้
coequaladj. เท่ากัน เสมอภาค n. บุคคลที่เท่าเทียมกับอีกคนหนึ่ง, See also: coequalness n. ดูcoequal coequality n. ดูcoequal

English-Thai: Nontri Dictionary
coeducation(n) สหศึกษา
coefficient(n) ค่าคงที่,ตัวเลข,ตัวคูณ,อัตรา
coerce(vt) บีบบังคับ,ขู่เข็ญ,ขู่กรรโชก
coercion(n) การขู่เข็ญ,การขู่กรรโชก,การบีบบังคับ
coercive(adj) ซึ่งขู่เข็ญ,ซึ่งขู่กรรโชก,ซึ่งบีบบังคับ
coeval(adj) อยู่ในยุคเดียวกัน,ร่วมสมัย
coexist(vi) เกิดในเวลาเดียวกัน,อยู่ร่วมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coecum; blindgut; caecum; cecum; typhlonกระพุ้งไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coefficientสัมประสิทธิ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coefficient of air drag; drag coefficientสัมประสิทธิ์แรงต้านลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coefficient of average deviationสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coefficient of correlationสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coefficient of inbreedingสัมประสิทธิ์การผสมพันธุ์ระหว่างญาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coefficient of kinshipสัมประสิทธิ์ความเป็นญาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coefficient of multiple correlationสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coefficient of performanceสัมประสิทธิ์สมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
coefficient of performance of heat pump (COP)สัมประสิทธิ์สมรรถนะฮีตปั๊ม (ซีโอพี) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
coefficientสัมประสิทธิ์, จำนวนหรือสัญลักษณ์ที่มีค่าคงตัวซึ่งเป็นตัวคูณของตัวแปรใด ๆ เช่น 2x  มี  2  เป็นสัมประสิทธิ์ของ x         [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
coefficient of average deviationสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย, อัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย กับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดเดียวกัน  (ดู relative variation ประกอบ)   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coefficient of Correlationค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ [การแพทย์]
Coefficient of Dispersionสัมประสิทธิ์แห่งการกระจาย [การแพทย์]
Coefficient of Expansionสัมประสิทธิ์การขยายตัวค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว [การแพทย์]
Coefficient of Expansion, Highสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวสูง [การแพทย์]
Coefficient of Inbreeding ลักษณะของการสืบพันธุ์จากพ่อแม่ที่มาจากสาย โลหิตเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Coefficient of Kinskip ลักษณะของการสืบพันธุ์จากญาติพี่น้องที่มาจาก ชั้นเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
coefficient of permeabilitycoefficient of permeability, สัมประสิทธิ์การซึมผ่าน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
coefficient of quartile deviationสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์, อัตราส่วนผลต่างและผลบวกของควอร์ไทล์ที่ 3 และควอร์ไทล์ที่ 1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
coeliac diseaseโรคแพ้กลูเต็น
coexistence (n) การอยู่รวมกัน (ของโลกตะวันออกและโลกคอมมิวนิสต์), อยู่ร่วมกัน
See also: S. coexistent , R. coexist

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To physical coercion,ต่อการบังคับขู่เข็ญทางกาย Safe and Sound (2008)
They're going to know he was coerced.เขาต้องรู้ว่ามันโดนบังคับแน่ Greatness Achieved (2008)
I'm not trained in coercive techniques.ผมไม่ได้ฝึกเทคนิคการบังคับขู่เข็ญมา Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
The traditional pagan worship in the city now coexisted with the Jews, and an unstoppable religion up to now banned, Christianity.พวกเพกินซึ่งในขณะนี้ อยู่ในเมืองร่วมกับ... พวกยิว, และศาสนาที่ไม่สามารถยับยั้งได้ ซึ่งกลายเป็นศานาต้องห้าม คริสเตียน Agora (2009)
You know, I often look at it and I always wonder why does the circle coexist with such impure shapes?สวัสดีครับ อาจารย์หญิง Agora (2009)
I'm more than familiar with passive coercion.ฉันคุ้นเคยกับวิธีไม่ใช้การบังคับ The No-Brainer (2009)
Gets coerced into an activityใช้กำลังบังคับ Pleasure Is My Business (2009)
"annuit coeptis" Inscribed beneath.อันนูอิท โคเอปติส (Annuit coeptis) กำกับข้างใต้ Omnivore (2009)
Coercion and violence.การบีบบังคับและใช้ความรุนแรง Albification (2009)
I'm sorry. I just came to coerce you into family brunch.ฉันขอโทษด้วย ฉันแค่มาบังคับให้เธอไปกินมื้อสายกับครอบครัว The Wrath of Con (2009)
We can coexist.เราอยู่ร่วมกันได้ Timebomb (2009)
With a low coefficient of static friction.ที่สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตต่ำ The Adhesive Duck Deficiency (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coeCertainly there are downsides to leadership by coercion and force.
coeHealth coexists with temperance.
coeHe was coerced into helping the thieves.
coeThe coelacanth inhabits the deep sea.
coeLeadership by coercion would not produce the results we see.
coeThe actions of Coen, directly commanding the cruise at the time of the accident, are of utmost significance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยู่ร่วม[V] coexist, See also: live together, Example: ญี่ปุ่นมีผลการวิจัยมากมายในเรื่องของหุ่นยนต์ที่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์, Thai definition: อยู่ด้วยกัน
ขู่เข็ญ[V] coerce, See also: intimidate, threaten, bluff, terrorize, force, compel, Syn. ขู่, บังคับ, บีบบังคับ, ข่มขู่, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: ตำรวจขู่เข็ญให้ผู้ต้องหาสารภาพความจริง, Thai definition: ทำให้กลัวโดยบังคับกดขี่
เค้น[V] force, See also: coerce, compel, oblige, press, Syn. คาดคั้น, บีบคั้น, บังคับ, Example: ตำรวจเค้นเอาความลับจากผู้ต้องหาออกมาหมด
สหศึกษา[N] coeducation, See also: co-ed, Example: พ่อของเขาให้อยู่โรงเรียนที่เป็นสหศึกษามาตลอดตั้งแต่เล็กจนโต, Thai definition: การศึกษาที่ให้นักเรียนหญิงและนักเรียนชายเรียนรวมกันในสถานศึกษาเดียวกัน
สัมประสิทธิ์[N] coefficient, Syn. จำนวนสัมประสิทธิ์, Example: เราสามารถหาสัมประสิทธิ์ในฟังก์ชันก่อกำเนิดได้ไม่ยาก, Count unit: จำนวน, Thai definition: จำนวนจริงที่มีค่าคงตัวซึ่งคูณอยู่กับตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์[N] coefficient, See also: as, Syn. สัมประสิทธิ์, Example: หล่อนไม่ได้เรียนเลข เลยไม่รู้ว่าค่าสัมประสิทธิ์คืออะไร, Thai definition: จำนวนจริงที่มีค่าคงตัวซึ่งคูณอยู่กับตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์[N] coefficient, See also: as, Syn. สัมประสิทธิ์, Example: หล่อนไม่ได้เรียนเลข เลยไม่รู้ว่าค่าสัมประสิทธิ์คืออะไร, Thai definition: จำนวนจริงที่มีค่าคงตัวซึ่งคูณอยู่กับตัวแปร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บีบบังคับ[v.] (bīpbangkhap) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press   FR: forcer
ชนะใจ[v. exp.] (chana jai) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of   FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: heart   FR: coeur [m]
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart   FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ด้วยเต็มใจ[X] (dūay temjai) FR: de bon coeur
เอื้อเฟื้อ[v.] (eūafeūa) EN: be generous ; give support   FR: avoir un grand coeur ; être généreux
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly   FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
หทัย[n.] (hathai) EN: heart   FR: coeur [m] ; esprit [m]
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless   FR: cruel ; méchant ; sans coeur

CMU English Pronouncing Dictionary
COE    K OW1
COED    K OW1 EH2 D
COED    K OW1 D
COEY    K OW1 IY0
COEN    K OW1 AH0 N
COEUR    K UW1 R
COEDS    K OW1 EH2 D Z
COERCE    K OW0 ER1 S
COENEN    K OW0 IY1 N AH0 N
COELLO    K OW2 EH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coed    (n) (k ou e1 d)
coerce    (v) (k ou1 @@1 s)
coeval    (n) (k ou2 ii1 v @ l)
coerced    (v) (k ou1 @@1 s t)
coerces    (v) (k ou1 @@1 s i z)
coevals    (n) (k ou2 ii1 v @ l z)
coexist    (v) (k ou2 i g z i1 s t)
coercing    (v) (k ou1 @@1 s i ng)
coercion    (n) (k ou1 @@1 sh @ n)
coercive    (j) (k ou1 @@1 s i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
coelinblau; tiefblau {adj}cerulean [Add to Longdo]
Coenzym {n} [med.]coenzyme [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
coeur(n) n.m. 1) หัวใจ 2) ส่วนกลางหรือส่วนที่ลึกที่สุด ex: coeur d'une laitue, Le coeur du problème.
Image:
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur. , See also: Related: apprendre

Japanese-English: EDICT Dictionary
いし海豚[いしいるか;イシイルカ, ishiiruka ; ishiiruka] (n) (uk) Dall's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
アカプルコグレゴリー[, akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish [Add to Longdo]
アセチルCoA[アセチルコエー, asechirukoe-] (n) acetyl-CoA; acetyl-coenzyme A [Add to Longdo]
エンゲル係数[エンゲルけいすう, engeru keisuu] (n) Engel's coefficient [Add to Longdo]
コエンザイム[, koenzaimu] (n) coenzyme [Add to Longdo]
シーラカンス[, shi-rakansu] (n) coelacanth [Add to Longdo]
シーロスタット[, shi-rosutatto] (n) coelostat [Add to Longdo]
ジニ係数[ジニけいすう, jini keisuu] (n) (See 所得不平等度係数) Gini coefficient; Gini's coefficient [Add to Longdo]
セリアック病[セリアックびょう, seriakku byou] (n) celiac disease; coeliac disease [Add to Longdo]
パス係数[パスけいすう, pasu keisuu] (n) (See 径路係数) path coefficient [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
系数[xì shù, ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] coefficient [Add to Longdo]
共处[gòng chǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, / ] coexist; get along (with others) [Add to Longdo]
劲度系数[jìn dù xì shù, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] coefficient of restitution (in Hooke's law) [Add to Longdo]
威迫[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, ] coercion; to intimidate [Add to Longdo]
胁迫[xié pò, ㄒㄧㄝˊ ㄆㄛˋ, / ] coerce; compel [Add to Longdo]
腔肠动物[qiāng cháng dòng wù, ㄑㄧㄤ ㄔㄤˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] Coelenterata (such as jellyfish) [Add to Longdo]
辅酶[fǔ méi, ㄈㄨˇ ㄇㄟˊ, / ] coenzyme (biochem.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
環境光反射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] ambient reflection coefficient [Add to Longdo]
共存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] coexisting segment [Add to Longdo]
鏡面反射係数[きょうめんはんしゃけいすう, kyoumenhanshakeisuu] specular reflection coefficient [Add to Longdo]
係数[けいすう, keisuu] coefficient, proportional constant [Add to Longdo]
係数器[けいすうき, keisuuki] coefficient unit, scale multiplier [Add to Longdo]
係数行列[けいすうぎょうれつ, keisuugyouretsu] coefficient matrix [Add to Longdo]
減衰係数[げんすいけいすう, gensuikeisuu] attenuation coefficient [Add to Longdo]
信頼係数[しんらいけいすう, shinraikeisuu] confidence coefficient [Add to Longdo]
相関係数[そうかんけいすう, soukankeisuu] correlation coefficient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 COE
     Central Office Equipment
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 COE
     Common Operating Environment [certification] (DISA, mil.)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top