Search result for

coastal

(57 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coastal-, *coastal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coastal[ADJ] ที่ใกล้ชายฝั่ง, Syn. seaside, beachfront

English-Thai: Nontri Dictionary
coastal(adj) ตามฝั่งทะเล,ใกล้ชายฝั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coastal plainที่ราบชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coastal watersน่านน้ำชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coastal watersน่านน้ำชายฝั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coastal; coasting tradeการค้าชายฝั่ง [ดู cabotage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coastal ecologyนิเวศวิทยาชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastal ecologyนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล [TU Subject Heading]
Coastal engineeringวิศวกรรมชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastal engineeringวิศวกรรมชายฝั่งทะเล [TU Subject Heading]
coastal erosioncoastal erosion, การกัดเซาะชายฝั่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
coastal erosionการกัดเซาะชายฝั่ง, การสึกกร่อนของหินหรือดินตามชายฝั่งทะเลเนื่องจากน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coastal geomorphologyธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastal Plain ที่ราบชายฝั่ง
ที่ราบอยู่ติดฝั่งทะเล นับจากแนวน้ำลงต่ำสุดขึ้นไป จนถึงแผ่นดินที่อยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งเกิดจากน้ำทะเลและคลื่น ได้พัดพาให้ชายฝั่งผุกร่อนไป ต่อมาบริเวณนั้นจะยกตัวสูงขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจนทำให้กลายเป็นที่ราบ หรืออาจเป็นที่ราบซึ่งเกิดขึ้นโดยกระแสน้ำพัดพาเอาตะกอนมาทับถมไว้ในบริเวณ ใกล้ๆ ปากแม่น้ำก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
coastal plaincoastal plain, ที่ราบชายฝั่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Coastal Sea น้ำทะเลชายฝั่ง
น้ำที่อยู่นอกเขตปากแม่น้ำและปากทะเลสาบ ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงน้ำรอบเกาะที่อยู่ในทะเลด้วย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On all coastal roads-ตลอดแนวถนนเลียบหาดนี่ Hell or High Water (2008)
70% of the world's population lives on coastal plains.70%ของประชากรโลก, อาศัยอยู่บนที่ราบลุ่มชายฝั่ง Home (2009)
International Whaling Commission is essentially killing coastal small-type whaling communities like Taiji.ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง เวลาผมเห็นโลมามองมาที่ผม สายตาที่มองตามมา The Cove (2009)
Tonight at 8 p.m., in a coastal town, the heir of the Shinhwa Group, Goo Jun Pyo, was the victim of an assault and has sent shock throughout.ข่าวด่วน เมื่อคืนนี้ เวลา 2 ทุ่ม ที่เมืองทางชายฝั่ง, ทายาทของชินฮวากรุ๊ป .. กูจุนพโย ...เป็นเหยื่อผู้เคราะร้ายและ... Episode #1.24 (2009)
Rumor was that they were made up of a group of 13th-century vigilante assassins defending coastal towns from attacks.. เป็นข่าวลือ ที่พวกเขาสร้างขึ้น of a group of 13th-century vigilante assassins Disciple (2010)
Two were going to San Diego Coastal University, one was going to San Diego Tech.อีกคนเรียนที่ เทคนิค ซาน ดิเอโก้ คนร้ายมีรูปแบบที่แน่นอน บางทีอาจจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมด The Stranger (2011)
She got into San Diego Coastal first.เธอสอบเข้าได้ที่ ซาน ดิเอโก้ เป็นคนแรก The Stranger (2011)
It's a coastal town with a lot of tourists.มันเป็นเมืองชายฝั่ง ที่มีนักท่องเที่ยงเป็นจำนวนมาก Big Sea (2011)
Now back to playing coastal Maine's rockin' hits.ตอนนี้กลับไปที่ เพลงร็อคฮิตติดชาร์ท Who, What, Where, Wendigo? (2011)
And also, I've been dying to know, did you ever get a chance to radioisotope the coastal outcroppings?และอีกอย่าง ผมอยากจะรู้จริงๆว่า คุณเคยมีโอกาส ได้เช็คกัมมันตภาพรังสี ชั้นหินที่โผล่ขึ้นมาตามแนวชายฝั่งบ้างมั้ย Proof (2011)
He's most likely operating in one of the coastal cities.เขาน่าจะทำงานในเมืองติดชายฝั่ง Closing Time (2012)
She left her coastal cabin to me.ท่านให้บ้านไม้ริมฝั่งกับผม Get Out of My Life (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coastalYears after Europeans settled the coastal colonies.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝั่งทะเล[n. prop.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside   FR: littoral [m] ; rivage [m] ; zone côtière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COASTAL    K OW1 S T AH0 L
COASTAL'S    K OW1 S T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coastal    (j) (k ou1 s t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Küstenfluss {m} | Küstenfahrer {pl}coastal river | coasters [Add to Longdo]
Küstengewässer {n}coastal waters [Add to Longdo]
Küstenerdhacker {m} [ornith.]Coastal Miner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
磯魚[いそうお, isouo] (n) inshore fish; fish that lives in rocky coastal waters [Add to Longdo]
浦回;浦廻;浦曲[うらみ;うらわ;うらま(浦曲)(ok), urami ; urawa ; urama ( ura kyoku )(ok)] (n) (arch) coastal indentations [Add to Longdo]
沿海[えんかい, enkai] (n,adj-no) coast; shore; inshore; coastal waters; (P) [Add to Longdo]
沿岸漁業[えんがんぎょぎょう, engangyogyou] (n) coastal fishing [Add to Longdo]
海岸気候[かいがんきこう, kaigankikou] (n) coastal climate; littoral climate [Add to Longdo]
海岸線[かいがんせん, kaigansen] (n) coastline; coastal railway; (P) [Add to Longdo]
海岸段丘[かいがんだんきゅう, kaigandankyuu] (n) coastal terrace [Add to Longdo]
海岸地形[かいがんちけい, kaiganchikei] (n) coastal land form [Add to Longdo]
海岸平野[かいがんへいや, kaiganheiya] (n) coastal plain [Add to Longdo]
海防[かいぼう, kaibou] (n) coastal defense; coastal defence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沿岸[yán àn, ㄧㄢˊ ㄢˋ, 沿] coastal area; littoral or riparian [Add to Longdo]
沿岸地区[yán àn dì qū, ㄧㄢˊ ㄢˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, 沿 / 沿] coastal area [Add to Longdo]
沿海[yán hǎi, ㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 沿] coastal [Add to Longdo]
海岸[hǎi àn, ㄏㄞˇ ㄢˋ, ] coastal; seacoast [Add to Longdo]
海疆[hǎi jiāng, ㄏㄞˇ ㄐㄧㄤ, ] coastal border region [Add to Longdo]
海蚀[hǎi shí, ㄏㄞˇ ㄕˊ, / ] coastal erosion; marine abrasion [Add to Longdo]
海防[hǎi fáng, ㄏㄞˇ ㄈㄤˊ, ] coastal defense [Add to Longdo]
海隅[hǎi yú, ㄏㄞˇ ㄩˊ, ] coastal area [Add to Longdo]
濒海[bīn hǎi, ㄅㄧㄣ ㄏㄞˇ, / ] coastal; bordering the sea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coastal \Coast"al\, a.
   Of or pertaining to a coast.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coastal
   adj 1: of or relating to a coast; "coastal erosion"
   2: located on or near or bordering on a coast; "coastal
     marshes"; "coastal waters"; "the Atlantic coastal plain"
     [ant: {inland}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top