Search result for

cis

(101 entries)
(0.0456 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cis-, *cis*, ci
English-Thai: Longdo Dictionary
CIS(n) กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States) คือ กลุ่มประเทศที่แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต
ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น
astrophysicist(n ) นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cist[N] กล่อง (ในสมัยโบราณ)
cistern[N] ที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ (มักไว้ใต้ดิน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cis-1. Pref. อยู่ทางด้านใกล้ 2. (สิส) ย่อมาจาก CompuServe Information Services หมายถึง งานบริการข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) การใช้บริการดังกล่าว กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวก รวดเร็วกว่าการหาข้อมูลด้วยตนเอง (ว่ากันว่า การที่ใช้เครื่องหมาย $ แทนตัว s ธรรมดา อาจจะเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่า รายการนี้ขอฟรี ๆ กันไม่ได้ จะต้องมีการจ่ายค่าบริการ) ดู CompuServe ประกอบ
cist(ซิสท) n. กล่องหรือหีบใส่ของศักดิ์สิทธิ์
cistern(ซิส'เทอน) n. ถังน้ำ,ที่เก็บน้ำ
abscise(แอบไซซ') vi. แยก, ตัด
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
aestheticism(เอสเธท' ทิซิสซึม) การยอมรับความงามเป็นเอก., Syn. estheticism
agnosticism(แอกนอส' ทิซิซึม) n. ทฤษฎีที่ไม่มีใครที่อาจจะรู้ได้
anglicise(แอง' กลิไซซ) vt.,vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.
archaicism(อาร'์ คีอิส'ึม,อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์,ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word,usage, etc.)

English-Thai: Nontri Dictionary
cistern(n) ถังเก็บน้ำ,ที่เก็บน้ำ
asceticism(n) การบำเพ็ญทุกรกิริยา,การบำเพ็ญตบะ,การถือสันโดษ
Catholicism(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
circumcise(vt) ขลิบหนังหุ้มออก
circumcision(n) พิธีสุหนัด
concise(adj) สั้น,กะทัดรัด,กระชับ,รัดกุม,รวบรัด
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
cynicism(n) การถากถาง,การเยาะเย้ยถากถาง
decision(n) การตกลงใจ,การตัดสินใจ,การปลงใจ,คำตัดสิน
decisive(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ,ซึ่งชี้ขาด,แน่วแน่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cisternal puncture; puncture, suboccipitalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cis Formลักษณะซิส [การแพทย์]
Cis-Platinumซิส-พลาทินัม [การแพทย์]
Cisplatinซิสพาทิน [TU Subject Heading]
Cisplatinซิสพลาติน,ซิสปลาติน [การแพทย์]
Cisterna Chyliซิสเทอร์นาคัยไล [การแพทย์]
Cisterna Magnaซิสเตอร์นาแมกนา;ซิสเตอร์นาแมกนา,สมอง [การแพทย์]
Cisternal Punctureน้ำหล่อสมองจากซิสเทอร์น,น้ำหล่อสมองจากซิสเทอร์น,เจาะช่องกระดูกคอ [การแพทย์]
Cisternsแอ่ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cislunar (n ) ระหว่างโลกและดวงจันทร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It contains a central passage and three chambers, or cists...ประกอบด้วยทางเดินส่วนกลาง และ ห้องโถง 3 ห้อง, หรือคีสท์... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You want to be the Lone Ranger or the Cisco Kid?นายอยากเป็นโลน เรนเจอร์ หรือ เจ้าหนู คิสโก้? Stand by Me (1986)
"'and drink ye everyone the waters of his own cistern... "'"และทุกคนจะ ดื่มน้ำจากที่ ขังน้ำของตน" Wuthering Heights (1992)
Cisco and Pancho didn't show.ซิสโก้กับปานโชไม่มานี่หว่า Heat (1995)
Cistem Aperio!ซิสเท็ม แอพแพริโอ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Nate Meineke and Frank Cison.เน็ต เมนิกเก้และแฟรงค์ ไคเซ็น AK-51 (2008)
Yeah, well, your CIS punched one of my officers in the face.-your ci punched ลูกน้องผมคนนึง ฉันเข้าใจ Blow Out (2008)
- Attractive female CIs. - Why?- สาวส่งข่าวแสนสเน่ห์น่ะหรอ? Living the Dream (2009)
Hundred and fifty? Give or take a few years. Cissy!150 ได้มั้ง บวกลบไม่กี่ปี ซิสซี่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะ! Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
You should be honored, Cissy. As should Draco.เธอควรจะรู้สึกเป็นเกียรตินะ ซิสซี่ เดรโกก็เหมือนกัน Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I'm Special Agent Cisco.ผม จนท.พิเศษ ซิสโก้ Pilot (2010)
Cissy, put the boys in the cellar...นำพวกผู้ชายไปอยู่ในชั้นใต้ดิน! Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai kān tatsinjai) EN: decision-making power ; power to take decisions   FR:cisionnaire [m]
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill   FR: exercice (scolaire) [m]
แบบฝึกหัดเลขคณิต [n. exp.] (baēpfeuk-hat lēkkhanit) EN: arithmetic exercise   FR: exercice d'arithmétique [m]
บทวิจารณ์[n.] (botwijān) EN: critique ; criticism   FR: critique [f]
ใช้อำนาจ[v. exp.] (chai amnāt) EN: exercise power   
ใช้สิทธิเลือกตั้ง[v. exp.] (chai sitthi leūaktang) EN: exercise one's right of vote   FR: exercer son droit de vote
ชะลอการตัดสินใจ[] (chalø kān tatsinjai) EN: delay decisions   
ฉมัง[adj.] (chamang) EN: accurate ; with great precision   FR: précis ; de grande précision
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai tūa-ēng) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint   FR: se contrôler soi-même

CMU English Pronouncing Dictionary
CIST    S IH1 S T
CISAR    S IH2 S AA1 R
CISCO    S IH1 S K OW0
CISEK    CH IH1 S EH0 K
CISLO    CH IY1 S L OW0
CISNEY    S IH1 Z N IY0
CISSNA    S IH1 S N AH0
CISLER    S IH1 S AH0 L ER0
CISKEI    S IH2 S K EY1
CISSIE    S IH1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cissy    (n) (s i1 s ii)
cissies    (n) (s i1 s i z)
cistern    (n) (s i1 s t @ n)
cisterns    (n) (s i1 s t @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cistensänger {m} [ornith.]Zitting Cisticola (Cisticola juncidis) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
ciseaux(n) |pl.| กรรไกร มักเรียกเป็น une paire de ciseaux

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
きっかり[, kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
思科[Sī kē, ㄙ ㄎㄜ, ] Cisco Systems Company [Add to Longdo]
顺式[shùn shì, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, / ] cis- (isomers in organic chemistry), as opposed to trans- 反式 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シスコシステムズ[しすこしすてむず, shisukoshisutemuzu] Cisco Systems [Add to Longdo]
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] text precision [Add to Longdo]
ディシジョンツリー[でいしじょんつりー, deishijontsuri-] decision tree [Add to Longdo]
ディシジョンポイント[でいしじょんぽいんと, deishijonpointo] decision point [Add to Longdo]
ルーティング決定[ルーティングけってい, ru-teingu kettei] routing decision [Add to Longdo]
意志決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System (DSS) [Add to Longdo]
意思決定[いしけってい, ishikettei] decision making [Add to Longdo]
意思決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System, DSS [Add to Longdo]
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] operational precision [Add to Longdo]
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cis- \Cis-\
   A Latin preposition, sometimes used as a prefix in English
   words, and signifying on this side.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CIS
   n 1: an alliance made up of states that had been Soviet
      Socialist Republics in the Soviet Union prior to its
      dissolution in Dec 1991 [syn: {Commonwealth of Independent
      States}, {CIS}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CIS
     Card Information Structure / Space (PCMCIA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CIS
     Command Information System (mil., USA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CIS
     Compuserve Information Systems (network)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CIS
     Contact Image Sensor
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top