Search result for

cherts

(129 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cherts-, *cherts*, chert
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cherts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cherts*)
Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Sachertorte (e) (n ) Sacher cake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chert(เชิร์ท) n. หินควอตซ์แน่นชนิดหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Chertเชิร์ต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Clear.GesichertConsequences (2012)
Clear.GesichertNameless (2013)
(CHUCKLES)(KICHERTStronger Together (2015)
- Clear.- GesichertKill (2015)
He left a Chertape in the poolhouse one time.เขาเคยลืมเทปเพลงของแชร์ ที่สระน้ำหนนึงล่ะ Legally Blonde (2001)
This is megan chertow and her friend bina sukarto,นี่คือ เมแกน เชอร์ทาวน์ และเพื่อน บีน่า ซูคาร์โต้ The Eyes Have It (2009)
I was thinking, Mrs. O'Docherty, to thank you for taking us in on such short notice, why don't you let me cook?ผมกำลังคิดว่า คุณนายโอ โดเชอตี้ครับ เพื่อขอบคุณคุณที่รับเรามาพักที่นี่ ทำไมคุณไม่ให้ผมเป็นคนทำอาหารให้ล่ะ Leap Year (2010)
Chert.เชิร์ต Streets of Fire (2014)
Only yesterday she ran around the village in her bast shoes, and now she'll never say 'in here', only 'here'.Die ist doch noch unlängst durch das Vorwerk gezwitschert, nun aber redet sie ganz anders. Tikhiy Don (1957)
Only yesterday she ran around the village in her bast shoes, and now she'll never say 'in here', only 'here'.Die ist doch noch unlängst durch das Vorwerk gezwitschert, nun aber redet sie ganz anders. Tikhiy Don II (1958)
- I bet you are!- Ich bin zwar versichert... Premier mai (1958)
Uh-huh. Just one month after my company had insured him for $25,000.Ja, genau einen Monat, nachdem wir ihn für $25.999 versichert hatten. Post Mortem (1958)
Now, off with you.Schert Euch weg. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Riddled with holes, like a Swiss cheese.Durchlöchert wie Schweizer Käse. Another Time, Another Place (1958)
[Maggie cackles][Maggie kichertCat on a Hot Tin Roof (1958)
- He was cremated.- Er wurde eingeäschertHorror of Dracula (1958)
I'LL DESTROY THIS STUDIO,Ich habe nur meinen Kindern versichert, dass ich sie nicht im Stich lasse. How to Make a Monster (1958)
End up on your back with your jaw dropped.Selbst schuld, wenn man dich durchlöchertThe Left Handed Gun (1958)
- After we tried it, I feel better.- Der Versuch hat mich versichertPigulki dla Aurelii (1958)
I carry insurance on Clayton and remember our motto,Clayton ist versichert und vergessen Sie unser Motto nicht: Rock-a-Bye Baby (1958)
Oh, incidentally, I assured Washington... that this was the best sub crew in the fleet.Übrigens habe ich Washington versichert ich hätte die beste U-Boot-Mannschaft in der gesamten Flotte. The Atomic Submarine (1959)
As soon as we're on the bottom, secure everything that hums or buzzes.Wenn wir nachher auf Grund liegen, sichert alles, was Lärm machen könnte. The Atomic Submarine (1959)
Mrs. Borchert, Albert has told, that... - ...your boy has volunteered?Frau Borchert, Albert hat mir erzählt, dass sich Ihr Junge freiwillig gemeldet hat. The Bridge (1959)
- Borcherts were all officers...- Die Borcherts waren doch alle Offiziere. The Bridge (1959)
- Goodbye.Auf Wiedersehen, Frau BorchertThe Bridge (1959)
- Are you against peace, Borchert?Oder hast du was gegen den Frieden, BorchertThe Bridge (1959)
Borchert. Tell your mother, that the sawmill sent the last boards.- Borchert, sag doch deiner Frau Mutter, dass der Holzhändler die letzten Sperrholzplatten geschickt hat. The Bridge (1959)
Where is Borchert?Wo steckt denn der BorchertThe Bridge (1959)
And the bridge will be blown up anyway.Die Brücke muss gesichert werden. The Bridge (1959)
That bridge doesn't need to be secured.Die Brücke braucht doch nicht gesichert zu werden. The Bridge (1959)
Don't be stupid. We have our orders.Wir haben den Befehl. (Gewehr wird entsichertThe Bridge (1959)
Praised be thou, O, Lord, our God, ruler of the universe who wrought wondrous deliverances for our fathers in days of old.Gelobt seist du, oh Herr, unser Gott, Herrscher des Universums... der unseren Vorvätern in alter Zeit die Wunder bescherte... The Diary of Anne Frank (1959)
In order that the vice-president will be kept out of this, Sáenz wants a compromise.Um zu verhindern, dass der Vizepräsident eingreift, versicherte ihm Sáenz, dass ich mit den Rebellen zurechtkomme. Fever Mounts at El Pao (1959)
Cover the place.Sichert den Ort. Last Train from Gun Hill (1959)
A bit smoky, eh? Sweetie, get the garbage.Riecht noch ziemlich verräuchert, hm? The 400 Blows (1959)
Let her go!Und los! (KICHERTRio Bravo (1959)
- Do you think I'll ever get to be a sheriff?- Werde ich eines Tages Sheriff sein? - Misch dich nicht ein. (KICHERTRio Bravo (1959)
All lovey-dovey and whisperin' and borrowing' each other's lipstick.Ihr habt rumgetuschelt und gekichert und Lippenstifte ausgetauscht! Some Like It Hot (1959)
A little bird told me.Hat mir ein Vögelchen gezwitschert Floating Weeds (1959)
We don't arrest people so easily, you can be sure of that.Seien Sie versichert, so einfach verhaften wir keinen. Come Dance with Me! (1959)
Anyway, you've got the hotel well tied up.Aber das Hotel ist vollkommen abgesichertOur Man in Havana (1959)
In fact identical to those in the park of Beardmore.Die stimmen mit den Abdrücken überein, die wir im Park von Beardmore sicherten. The Red Circle (1960)
Yes, but the accelerator couldn't go fast enough because we had the fuse set at 8 g.Ja, aber zu langsam. Wir waren gegen große Beschleunigungen gesichertFirst Spaceship on Venus (1960)
It's quite easy making this type of picture, filled with love, emotion and tears.Diese Art von Filmen ist einfach zu machen, man reichert sie mit Liebe, Gefühlen und Tränen an. The Bellboy (1960)
Get hold of Dead Eye and kick a hole in his chest.Fangt Dead Eye und durchlöchert seine Brust. The Bellboy (1960)
"As a singer, a loyal subject of the Emperor... "for enriching the cultural life of the Empire... "for your service in the cause of our beloved opera..."Als Sängerin, als treue Untertanin des Kaisers, dafür dass Sie das kulturelle Leben des Reiches bereicherten und Ihren Dienst in die Sache unserer geliebten Oper stellten, für die vielen freudigen Abende, die Sie Seiner Kaiserlichen Hoheit A Breath of Scandal (1960)
"in the opera house... "it is my pleasure to confer upon you... "as Chief Steward to His Imperial Majesty...im Opernhaus beschert haben, ist es mir ein Vergnügen, Ihnen als Oberhaushofmeister Seiner Kaiserlichen Hoheit diesen Ehrenorden zu verleihen." A Breath of Scandal (1960)
The very sight of this man will give her convulsions.Der bloße Anblick dieses Mannes beschert ihr Krämpfe. A Breath of Scandal (1960)
So gratified to encounter you, Your Grace, I assure you.Ich bin so erfreut, Euer Gnaden, seien Sie versichertCan-Can (1960)
- Oh, I'd be so gratified, I assure you.- Ich wäre sehr erfreut, seien Sie versichertCan-Can (1960)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHERT    CH ER1 T
CHERTS    CH ER1 T S
BACHERT    B AE1 CH ER0 T
WICHERT    W IH1 CH ER0 T
RICHERT    R IH1 K ER0 T
BUCHERT    B AH1 CH ER0 T
DECHERT    D EH1 K ER0 T
SCHERTZ    SH ER1 T S
TEICHERT    T AY1 K ER0 T
WEICHERT    W AY1 K ER0 T
REICHERT    R AY1 K ER0 T
MELCHERT    M EH1 L CH ER0 T
DOCHERTY    D AA1 CH ER0 T IY0
DEICHERT    D AY1 K ER0 T
CHERTOFF    CH ER1 T AA0 F
CHERTKOW    CH ER1 T K AW0
BOSCHERT    B AO1 SH ER0 T
BORCHERT    B AO1 R K ER0 T
WIECHERT    W IY1 K ER0 T
SCHERTZER    SH ER1 T S ER0
SCHUCHERT    S K AH1 CH ER0 T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gletschertisch {m} [geol.]glacier table [Add to Longdo]
Gletschertor {n} [geol.]glacier snout [Add to Longdo]
Hornstein {m}chert [Add to Longdo]
besicherte Kreditvergabe an gewerbliche Unternehmenasset based business lending [Add to Longdo]
Mitversicherte {m,f}; Mitversicherteradditional insured [Add to Longdo]
Speichertypus {m}storage type [Add to Longdo]
Speichertechnik {f}storage technology [Add to Longdo]
Unfall {m}; Havarie {f} | Unfälle {pl} | ein tödlicher Unfall | ungemilderter schwerer Unfall | gegen Unfall versichert | einen Unfall bauen [ugs.]accident | accidents | a fatal accident | unmitigated severe accident | insured against accidents | to crash; to shunt [coll.] [Add to Longdo]
Verbrechertum {n}criminality [Add to Longdo]
Versicherte {m,f}; Versicherterassured [Add to Longdo]
Versicherte {m,f}; Versicherungsnehmer {m}; Versicherungsnehmerin {f}policy holder [Add to Longdo]
abgereichert {adj} (Uran)depleted (uranium) [Add to Longdo]
absichern | absichernd | abgesichertto provide security for | providing security for | provided security for [Add to Longdo]
anreichern | anreichernd | angereichertto enrich | enriching | enriched [Add to Longdo]
aufgespeicherthived [Add to Longdo]
bereichern | bereichertto enrich | enriched [Add to Longdo]
nicht bereichert; unangemeldetunenriched [Add to Longdo]
jdm. etw. bescheren | bescherend | beschert | bescherteto bring; to give someone sth. | bringing | brings | brought [Add to Longdo]
beteuern; sichern; zusichern; sicherstellen; versichern | beteuernd; sichernd; zusichernd; sicherstellend; versichernd | beteuert; gesichert; zugesichert; sichergestellt; versichert | beteuert; versichert | beteuerte; versicherteto assure | assuring | assured | assures | assured [Add to Longdo]
breit gefächertbroadly based [Add to Longdo]
durchbohren; durchlöchern; lochen | durchbohrend; durchlöchernd; lochend | durchgebohrt; durchlöchert; gelocht | durchbohrt; durchlöchert; locht | durchbohrte; durchlöcherte; lochteto perforate | perforating | perforated | perforates | perforated [Add to Longdo]
durchlöchert; gelocht {adj}perforate [Add to Longdo]
durchlöcherteriddled [Add to Longdo]
durchlöchertes Ölfasspierced oildrum [Add to Longdo]
einäschern | einäschernd | eingeäschertto burn to ashes | burning to ashes | burnt to ashes [Add to Longdo]
einäschern | einäschernd | eingeäschert | äschert ein | äscherte einto cremate | cremating | cremated | cremates | cremated [Add to Longdo]
einäschern | einäschernd | eingeäschert | äschert einto incinerate | incinerating | incinerated | incinerates [Add to Longdo]
entsichertunlocked [Add to Longdo]
feilschen; gemein handeln; schachern | feilschend; gemein handelnd; schachernd | feilscht; schachert | feilschte; schacherteto palter | paltering | palters | paltered [Add to Longdo]
geräuchertecured [Add to Longdo]
geräucherte Schinkengammons [Add to Longdo]
geräucherter Schinkengammon [Add to Longdo]
gespeichertsaved [Add to Longdo]
gespeichertstored [Add to Longdo]
gewuchertgrown exuberantly [Add to Longdo]
kichern | kichernd | gekichert | kichert | kicherteto titter | tittering | tittered | titters | tittered [Add to Longdo]
kichern; glucksen; in sich hineinlachen | kichernd; glucksend | gekichert; gegluckst | kichert; gluckst | kicherte; glucksteto chuckle | chuckling | chuckled | chuckles | chuckled [Add to Longdo]
kichern | kichernd | gekichert | kichert | kicherteto giggle | giggling | giggled | giggles | giggled [Add to Longdo]
kichern | kichernd | gekichert | kichert | kicherteto snicker; to snigger | snickering; sniggering | snickered; sniggered | snickers; sniggers | snickered [Add to Longdo]
lagern; einlagern; speichern | lagernd; einlagernd; speichernd | gelagert; eingelagert; gespeichertto store | storing | stored [Add to Longdo]
reichert anenriches [Add to Longdo]
rückversichern | rückversichernd | rückversichert | rückversichert | rückversicherteto reinsure | reinsuring | reinsured | reinsures | reinsured [Add to Longdo]
scheren | scherend | geschoren | er/sie schert | ich/er/sie schor | er/sie hat/hatte geschoren | ich/er/sie schöreto shear {sheared; shorn, sheared} | shearing | shorn | he/she shears | I/he/she sheared | he/she has/had shorn | I/he/she would shear [Add to Longdo]
sicher; gesichert; geborgen {adj} | sicherer | am sichersten | sich sicher fühlen; sich geborgen fühlensecure | securer | securest | to feel secure [Add to Longdo]
sichern (gegen; vor) | sichernd | gesichertto safeguard (against) | safeguarding | safeguarded [Add to Longdo]
sichern | sichernd | gesichert | sichert | sicherteto secure | securing | secured | secures | secured [Add to Longdo]
sichern; absichern | gesichert; abgesichertto fuse | fused [Add to Longdo]
(auf der Festplatte) sichern; speichern [comp.] | sichernd | gesichertto save (to disk) | saving | saved [Add to Longdo]
gesichertbacked [Add to Longdo]
gesichertfirmed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャート[, cha-to] (n) (1) chart; (2) chert; (P) [Add to Longdo]
角岩[かくがん, kakugan] (n) (obsc) (See チャート) chert [Add to Longdo]
川魣;川かます[かわかます;カワカマス, kawakamasu ; kawakamasu] (n) (uk) pike (esp. the Amur pike, Esox reichertii); pickerel [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
煙い[けむい, kemui] voll_Rauch, verraeuchert [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top