Search result for

cheri

(71 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheri-, *cheri*
Possible hiragana form: ちぇり
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cherish[VT] รักและใส่ใจ, See also: ชื่นชม, Syn. care for, hold dear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cherie(เชรีช) n.,Fr. ที่รัก
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect
gaucherie(โกชะรี') n. ความงุ่มง่าม,ความเก้งก้าง,ความเคอะเขิน
peacherinon. หญิงสาวสวย,ผู้ยิ่งใหญ่,สิ่งที่ยิ่งใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
cherish(vt) ทะนุถนอม,เลี้ยง,รัก,สงวนไว้,ยึดมั่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I cherished her, James. I honored her.บางอย่างบอกฉันว่าเธอไม่ได้ออกไปจากที่นี่ Committed (2008)
While the mother she knew she'd see again and the father she cherished...แม่ที่เธอรอคอยมาตลอดว่าจะได้พบหน้า และพ่อที่เธอรักสุดหัวใจ Inkheart (2008)
Cherish one another, folks.ถือว่าทำบุญช่วยเลหือคู่รักล่ะกัน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
If we take away what they cherish the Springboks, their national anthem we just reinforce the cycle of fear between us.เพราะถ้าเรากำจัดสิ่งที่พวกเค้าชื่นชมทิ้งไป.. อย่างทีมสปริงบอกซ์.. หรือเพลงประจำชาติอันเก่า.. Invictus (2009)
You fight to protect the things you cherish.ฉันสู้เพื่อปกป้องส่งที่เธอรัก Gokusen: The Movie (2009)
Things you cherish?สิ่งที่เธอรัก? Gokusen: The Movie (2009)
I cherish you guys.เธอคือสิ่งที่ฉันหวงเหน Gokusen: The Movie (2009)
Yankumi taught us to fight to protect what we cherish.ยังคุมิ สอนให้เราต่อสู้! เพื่อปกป้องสิ่งที่ที่เรารัก Gokusen: The Movie (2009)
They have something they cherish.พวกเรามีบางสิ่งที่เขารัก Gokusen: The Movie (2009)
Marriage is... a sacred oath between two people, in front of those whom you love and cherish.การแต่งงานนี้เป็นการให้คำปฎิญาณต่อพระเจ้าของคนสองคน ว่ารักและทะนุถนอมกันและกัน Episode #1.22 (2009)
Don't you think I should have at least one memory to cherish as well?ฉันก็ควรจะมีของที่ระลึกถึงพวกเขาไม่ใช่เหรอ? Episode #1.22 (2009)
Got something to prove, cherie?เห็นได้ชัดเลย ที่รัก Harbingers in a Fountain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheriHe cherished the memory of his dead wife.
cheriHe cherishes the old photographs.
cheriHe still cherishes his old car.
cheriMy long cherished dream finally came true.
cheriPeople ask me 'why would you want to cherish a piece of junk like that?' But this little beauty means the world to me.
cheriShe cherished his old love letters.
cheriShe cherished the child as her own.
cheriShe cherished the memory of her dead husband.
cheriShe cherishes a hope that she will be a singer some day.
cheriShe cherishes the hope that he will return.
cheriShe cherishes the memory of her husband.
cheriShe cherishes the precious memories of her childhood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวงแหน[V] value highly, See also: cherish, Syn. หวง, แหนหวง, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: ผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ควรรู้จักรักษา และหวงแหนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้, Thai definition: กันไว้สำหรับตัว
อุ้มชู[V] take care of, See also: cherish, support, Syn. เลี้ยงดู, ค้ำจุน, สนับสนุน, ช่วยเหลือ, Example: ท่านสนับสนุนอุ้มชูลูกศิษย์ราวกับเป็นลูกของท่าน
ถนอมกล่อมเกลี้ยง[V] cherish, See also: nurture, care for, comfort, nurse, Example: แม่เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงลูกน้อย โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทน, Thai definition: คอยอบรมเลี้ยงดูอย่างประคับประคองให้เป็นคนดี
ฝันหวาน[V] vainly hope, See also: cherish an illusion, Syn. เพ้อฝัน, Example: การเผชิญหน้าด้วยกำลังทหารสนองตัณหาของบรรดาพ่อค้าอาวุธสงครามที่ฝันหวานถึงตัวเลขจำนวนมหึมาที่ได้จากซากศพและเสียงร้องของทหาร, Thai definition: คิดพล่านว่าจะได้สิ่งต่างๆ อย่างใจนึก
มิ่ง[N] cherished possession, Syn. สิริมงคล, ขวัญ, Example: พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชนทั้งชาติ เป็นมิ่งเป็นขวัญของมวลชนผู้ยากไร้, Thai definition: สิ่งที่เป็นสิริมงคล
มิ่ง[N] cherished possession, Syn. สิริมงคล, ขวัญ, Example: พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชนทั้งชาติ เป็นมิ่งเป็นขวัญของมวลชนผู้ยากไร้, Thai definition: สิ่งที่เป็นสิริมงคล
ทะนุถนอม[V] cherish, See also: care, Syn. ถนอม, บำรุง, กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู, ถนอมกล่อมเกลี้ยง, ฟูมฟัก, Ant. ทอดทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ละทิ้ง, Example: แม่ทะนุถนอมลูกและเลี้ยงลูกด้วยความรัก, Thai definition: คอยระวังรักษา, คอยประคับประคอง, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันเป็นที่รัก[X] (an pen thīrak) EN: cherished   
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere   FR: adorer ; vénérer ; révérer
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest   FR: chérie [f]
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   
ฟาร์มเลี้ยงหมู[n. exp.] (fām līeng mū) FR: porcherie [f] ; élevage de porc [m]
ฝันหวาน[v. exp.] (fan wān) EN: vainly hope ; cherish an illusion   FR: se bercer d'illusions
หวงแหน[v.] (hūanghaēn) EN: value highly ; cherish ; be jealous of   FR: se réserver ; garder pour soi
กนิษฐ์[n. exp.] (kanit) EN: younger brother ; younger sister ; darling   FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f] ; chéri [m] ; chérie [m]
คอก[n.] (khøk) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral   FR: enclos [m] ; abri [m] ; enceinte [f] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m] ; box [m]
คอกหมู[n.] (khøk mū) EN: pigsty ; pigpen (Am.)   FR: porcherie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHERI    SH EH1 R IY0
CHERIE    CH IH1 R IY0
CHERICO    K ER0 IY1 K OW0
CHERISH    CH EH1 R IH2 SH
CHERISHED    CH EH1 R IH2 SH T
CHERISHES    CH EH1 R IH0 SH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cherish    (v) (ch e1 r i sh)
cherished    (v) (ch e1 r i sh t)
cherishes    (v) (ch e1 r i sh i z)
cherishing    (v) (ch e1 r i sh i ng)

French-Thai: Longdo Dictionary
chéri(n) ที่รัก, สุดที่รัก เช่น mon chéri ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้ชาย), ma chérie ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้หญิง)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エシェリヒア;エシェリキア[, eshierihia ; eshierikia] (n) escherichia coli [Add to Longdo]
ワッサー[, wassa-] (n) peacherine; hybrid of a peach and a nectarine; cross between a peach and a nectarine [Add to Longdo]
哀慕[あいぼ, aibo] (n) cherish the memory of; yearn for [Add to Longdo]
愛おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress [Add to Longdo]
愛しがる[いとしがる, itoshigaru] (v5r,vt) to treat with love; to pity; to cherish [Add to Longdo]
愛玩;愛翫;愛がん[あいがん, aigan] (n,vs) caring for (esp. a pet or a small object); cherishing; being fond of; prizing; treasuring [Add to Longdo]
愛蔵[あいぞう, aizou] (n,adj-no,vs) treasured; cherished [Add to Longdo]
遺愛[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured [Add to Longdo]
一期一会[いちごいちえ, ichigoichie] (n) once-in-a-lifetime encounter (hence should be cherished as such) [Add to Longdo]
久懐[きゅうかい, kyuukai] (n) long-cherished hope [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心愿[xīn yuàn, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˋ, / ] cherished desire; dream; craving; wish; aspiration [Add to Longdo]
爱护[ài hù, ㄞˋ ㄏㄨˋ, / ] cherish; treasure; take good care of [Add to Longdo]
珍爱[zhēn ài, ㄓㄣ ㄞˋ, / ] cherish [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top