Search result for

certifications

(72 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certifications-, *certifications*, certification
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา certifications มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *certifications*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certification[N] การรับรอง
certification[N] เอกสารรับรอง, Syn. certificate

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
certificationการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร, การให้คำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seed certificationการรับรองมาตรฐานเมล็ดพืช [เศรษฐศาสตร์]
Certificationประกาศนียบัตร [TU Subject Heading]
Proof and certificationการพิสูจน์และการออกใบรับรอง [TU Subject Heading]
letter of certificationหนังสือรับรอง [การทูต]
Certificationประกาศนียบัตร,การสอบเพื่อตัดสินผล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have employment certification.พวกเรา.. มีใบอนุญาตทำงาน The Pianist (2002)
I compiled all the death certification for the burn victims, like you asked.ฉันรวบรวมใบมรณะบัตรของเหยื่อ ที่ถูกเผาอย่างที่คุณขอแล้ว The Key and the Clock (2006)
But they all require hours for certification.เเต่มันต้องเรียนเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ใบอนุญาติ Turning Biminese (2008)
So you're gonna report this to U.N.O.S.And cost this hospital its transplant certification, cost our patients organs,cost people their jobs,cost izzie stevens her career?คนไข้ฉันคงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่ใช่เพราะเธอ ตกลงคุณจะรายงาน U.N.O.S. และทำให้โรงพยาบาลสุญเสียการอนุญาติปลูกถ่ายอวัยวะ ทำให้คนไข้เราเสียอวัยวะบริจาค ทำให้คนที่นี่ตกงาน ทำให้อิซซี่ สตีเว่นส์ถูกถอนใบอนุญาตงั้นเหรอ Rise Up (2008)
Since it's toxic waste, certification, storage and transportation.- มีสัญญาให้ดูไหม? - ครับ กรณีของคุณน่าแปลกมาก Gomorrah (2008)
We lose certification, we'll be down to low priority transport. You know what that means.เราไม่มีใบรับรอง เราจะต้องลงไปอยู่ หน่วยขนส่ง นายก็รู้มันหมายถึงอะไร Emotional Rescue (2009)
So, about my marksmanship certification... any advice?เกี่ยวกับการเป็นนักแม่นปืนของผมล่ะ มีคำแนะนำอะไรบ้างมั๊ย The Dwarf in the Dirt (2009)
I just wanted to confirm your interview for tomorrow, and please, don't forget to bring your New York certification.ฉันอยากนัดสัมภาษณ์คุณ พรุ่งนี้ อย่าลืมเอาใบรับรองมานะคะ The Homecoming Hangover (2010)
Wouldn't she need some kind of certification for the jobs you're talking about?เธอไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาติ ในการทำงานที่คุณกำลังพูดถึงเหรอ Today I Do (2011)
You're lucky I need my scuba certification. Okay, okay. I'm the one living in your vents.คุณโชคดีที่ผมต้องการ ประกาศนียบัตรประดาน้ำ ผมคือคนที่อาศัยอยู่ในช่องระบายอากาศ Biology 101 (2011)
Uh, Hotch didn't order my takedown recertification.เอ่อ ฮอตช์ไม่ได้ออกคำสั่ง ให้ฉันต้องเข้ารับการฝึกใหม่ Dorado Falls (2011)
Finn Hudson barely graduated high school less than six months ago, he has no bachelor's degree, nor the certification to teach in the state of Ohio.ฉันสัญญา นี่แหละ สิ่งที่ถูกต้อง ฉันสามารถคุมกลีคลับไประดับเขต และฉันรู้เราสามารถชนะได้ ฉันจะฝึกเพิ่ม Glease (2012)
Recertification tests are tomorrow.การทดสอบต่อใบอนุญาตคือพรุ่งนี้ I'm So Lonesome I Could Die (2013)
Or so you might think, if you didn't know that the office was rented on a short-term lease, and that his certification doesn't come from any association I can find.หรือถ้าไม่รู้คุณก็ลองคิด ว่าออฟฟิศนั่นเช่าแค่ระยะสั้น และวุฒิบัตรของเขา The Perfect Mark (2013)
My goodness, how many are there? She is wrong, they have been vaccinated. Here is the certification.ผิดแล้ว มันฉีดวัคซีนทุกตัว นี่ใบรับรอง The Hundred-Foot Journey (2014)
You got your Zero-G certification. Congratulations.คุณได้รับการรับรอง Zero-G ยินดีด้วยครับ Spacewalker (2014)
Certification...CertificationSitting on a Branch, Enjoying Myself (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
certificationWhen the articles of incorporation are complete it is essential to go to the notary public's office to undertake certification of the articles drawn up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพิสูจน์[N] proof, See also: confirmation, accreditation, certification, Syn. การยืนยัน, การรับรอง, Example: สมมติฐานดังกล่าวนี้ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่, Thai definition: การแสดงให้เห็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การรับรอง[n.] (kān raprøng) EN: acceptance ; certification ; contract   FR: certification [f]
การรับรองระบบ ISO[n. exp.] (kān raprøng rabop Iso) EN: ISO certification   FR: certification ISO [f]
การรับรองระบบมาตรฐาน[n. exp.] (kān raprøng rabop māttrathān) FR: certification standard [f]
การรับรองทางป่าไม้ [n. exp.] (kān raprøng thāng pāmāi) EN: forest certification   
หนังสือรับรองสุขภาพ[n. exp.] (nangseū raprøng sukkhaphāp) EN: health certification   
นิติกรณ์[n.] (nitikøn) EN: legalization ; certification ; authentification ; attestation   FR: légalisation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CERTIFICATION    S ER2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
CERTIFICATIONS    S ER2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
DECERTIFICATION    D IY0 S ER2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
RECERTIFICATION    R IY2 S ER0 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
certification    (n) (s @@2 t i f i k ei1 sh @ n)
certifications    (n) (s @@2 t i f i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahme {f}certification; inspection [Add to Longdo]
Bescheinigung {f}; Beurkundung {f}; Schein {m} | Bescheinigungen {pl}certification; certificate | certifications [Add to Longdo]
Krankmeldung {f} (ohne ärztliches Attest)self-certification [Br.] [Add to Longdo]
Prüfbescheinigung {f}review certification; test certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーホームズ[, i-ho-muzu] (n) eHomes (Japanese construction certification company) [Add to Longdo]
印鑑証明[いんかんしょうめい, inkanshoumei] (n) certification of official registration of a seal [Add to Longdo]
外国人登録原票記載事項証明書[がいこくじんとうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ, gaikokujintourokugenpyoukisaijikoushoumeisho] (n) certification of information recorded on foreign resident registration file [Add to Longdo]
確かめ[たしかめ, tashikame] (n) confirmation; certification; ascertainment [Add to Longdo]
型式証明[かたしきしょうめい, katashikishoumei] (n) (vehicle's) type certification [Add to Longdo]
警察証明書[けいさつしょうめいしょ, keisatsushoumeisho] (n) police certification; police clearance [Add to Longdo]
建築確認[けんちくかくにん, kenchikukakunin] (n) building certification; building confirmation [Add to Longdo]
検定[けんてい, kentei] (n,vs) official certification; approval; inspection; (P) [Add to Longdo]
検定試験[けんていしけん, kenteishiken] (n) certification examination; licensing examination; licensure examination [Add to Longdo]
検認[けんにん, kennin] (n,vs) (1) probate; (2) validation; certification; accreditation [Add to Longdo]
婚姻要件具備証明書[こんいんようけんぐびしょうめいしょ, kon'inyoukengubishoumeisho] (n) certificate of legal capacity to contract marriage; certification of one's legal capacity to be married [Add to Longdo]
寺請;寺請け[てらうけ, terauke] (n) certification issued by a temple to prove affiliation [Add to Longdo]
証紙[しょうし, shoushi] (n) (inspection or certification) stamp [Add to Longdo]
証明機関[しょうめいきかん, shoumeikikan] (n) {comp} certification authority [Add to Longdo]
証明証経路[しょうめいしょうけいろ, shoumeishoukeiro] (n) {comp} certification path [Add to Longdo]
正写[せいしゃ, seisha] (n,vs) certification that document copies are correct [Add to Longdo]
内容証明[ないようしょうめい, naiyoushoumei] (n) certification of contents [Add to Longdo]
認許[にんきょ, ninkyo] (n,vs) (1) consent; recognition; (n,adj-f) (2) (See 認可) approval; certification [Add to Longdo]
認証[にんしょう, ninshou] (n,vs) (1) certification; attestation; authentication; confirmation; (2) Imperial attestation; (P) [Add to Longdo]
認定[にんてい, nintei] (n,vs) authorization; authorisation; acknowledgment; acknowledgement; certification; recognition; (P) [Add to Longdo]
納税証明書[のうぜいしょうめいしょ, nouzeishoumeisho] (n) tax payment certification; certificate of tax payment [Add to Longdo]
預金残高証明書[よきんざんだかしょうめいしょ, yokinzandakashoumeisho] (n) bank certificate; bank certification; bank certification of deposit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证照[zhèng zhào, ㄓㄥˋ ㄓㄠˋ, / ] professional certification; certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
証明機関[しょうめいきかん, shoumeikikan] certification authority [Add to Longdo]
証明証経路[しょうめいしょうけいろ, shoumeishoukeiro] certification path [Add to Longdo]
認定[にんてい, nintei] certification (from an audit) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top