Search result for

broadcasting

(47 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broadcasting-, *broadcasting*, broadcast
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broadcasting[N] การแพร่ภาพ, See also: การออกอากาศ, การกระจายเสียง, Syn. transmission

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
broadcasting-satellite serviceบริการแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcasting Division, Information Departmentกองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ " กระทรวงการต่างประเทศ (เป็นผู้ดำเนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงสราญรมย์ คลื่นความถี่ ระบบ AM 1575 KHz) " [การทูต]
broadcasting rice cultivationการทำนาหว่าน, การปลูกข้าวโดยเอาข้าวเปลือก หรือข้าวงอกหว่านลงไปในนาที่เตรียมไว้ ปล่อยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตในนานั้นโดยไม่มีการย้ายกล้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Broadcasting rightsสิทธิในการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is KSWT, broadcasting live from downtown Leadville, Colorado.นี่คือ KSWT สถานีวิทยุสด จาก ตัวเมือง ลีดวิวล์, โคโลลาโด้ Day of the Dead (2008)
Otherwise she will be broadcasting everything she sees and hears, 30 minutes.ไม่อย่างงั้น เธอจะถ่ายทอดทุกอย่างเธอเห็นNและได้ยิน.. Gamer (2009)
I am now going to broadcasting hell right behind the naked weathergirl from Canada...ไปสู่สาวเปลือย พยากรณ์อากาศจากแคนาดา The Ugly Truth (2009)
Which means that once he starts broadcasting, we should be able to triangulate his position.ซึ่งหมายความว่า เขาเริ่มต้นส่งคลื่น เราควรฉวยโอกาสสร้างภาพ 3 มิิติ แสดงจุดตำแหน่งของเขา Fracture (2009)
Signal broadcasting at full strength, sir.สัญญาณออกอากาศ ที่ความแรงสูงสุด ครับ Terminator Salvation (2009)
You're supposed to be broadcasting this.เธอต้องรายงานข่าวพวกนี้นี่.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
This is Arcadia, broadcasting on the emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศผ่าน คลื่นความถี่ฉุกเฉิน Resident Evil: Afterlife (2010)
This is Arcadia, broadcasting on the emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศผ่าน คลื่นความถี่ฉุกเฉิน Resident Evil: Afterlife (2010)
This is Arcadia, broadcasting on the emergency frequency.นี่อาร์เคเดีย ออกอากาศผ่าน ความถี่ฉุกเฉิน Resident Evil: Afterlife (2010)
This is Arcadia, broadcasting on the emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศ ผ่านความถี่ฉุกเฉิน Resident Evil: Afterlife (2010)
Went to work for Weyland Broadcasting as a weather girl, is now the host and executive producer of Death Match.ไปทำงานสำหรับ Weyland Broadcasting as สาวสภาพอากาศ, ขณะนี้ผู้ผลิตและผู้บริหารโฮสต์ of Death Match, Death Race 2 (2010)
He is the two-time local Emmy winner and broadcasting icon...เขาเป็นเจ้าของรางวัลเอมมี่ 2 ครั้ง Journey to Regionals (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broadcastingThe President will be broadcasting next year.
broadcastingThe rebels have captured the broadcasting station.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
สถานีวิทยุ[n. exp.] (sathānī witthayu) EN: radio station ; broadcasting station   FR: station de radio [f]
ยุติการกระจายเสียง[v. exp.] (yutti kān krajāisīeng) EN: stop broadcasting ; go off air   

CMU English Pronouncing Dictionary
BROADCASTING    B R AO1 D K AE2 S T IH0 NG
BROADCASTING'S    B R AO1 D K AE2 S T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broadcasting    (v) (b r oo1 d k aa s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sendeplan {m}broadcasting schedule [Add to Longdo]
Sendeprogramm {n} | Sendeprogramme {pl}broadcasting program | broadcasting programs [Add to Longdo]
Sendezeit {f} | zur besten Sendezeitbroadcasting time; airtime | at prime time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
アナログ放送[アナログほうそう, anarogu housou] (n) analog broadcasting [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
ステレオ放送[ステレオほうそう, sutereo housou] (n) stereo broadcasting [Add to Longdo]
データ放送[データほうそう, de-ta housou] (n) {comp} data broadcasting [Add to Longdo]
デジタル放送[デジタルほうそう, dejitaru housou] (n) digital broadcasting [Add to Longdo]
ブロードキャスティング[, buro-dokyasuteingu] (n) broadcasting [Add to Longdo]
ヘビーローテーション;ヘビー・ローテーション[, hebi-ro-te-shon ; hebi-. ro-te-shon] (n) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广播室[guǎng bō shì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 广 / ] broadcasting room [Add to Longdo]
演播室[yǎn bō shì, ㄧㄢˇ ㄅㄛ ㄕˋ, ] broadcasting studio [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 broadcasting \broad"cast`ing\ n.
   the medium that disseminates via telecommunications; radio
   and television.
 
   Syn: broadcast media.
     [WordNet 1.5]
 
   2. taking part in a radio or tv program.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broadcasting
   n 1: a medium that disseminates via telecommunications [syn:
      {broadcast medium}, {broadcasting}]
   2: taking part in a radio or tv program

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top