Search result for

bonding

(37 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonding-, *bonding*, bond
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonding[N] การเชื่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bondingn. การผนึก,การเชื่อม,การบัดกรี,การเชื่อมกำบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
bonding(n) การเชื่อม,การบัดกรี,การผนึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bondingการประกันภัยค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bondingการยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Bondingความรัก,ความใกล้ชิดสนิทสนม [การแพทย์]
Bonding Theoriesทฤษฎีที่เกี่ยวกับพันธะเคมี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just had a very nice bonding moment with Melissa.มะกี้ชั้นเพื่งทำความเข้าใจ นิดๆกับ มาริสา Made of Honor (2008)
And I thought we were bonding.และฉันนึกว่าเราจะมีสัมพันธ์ที่ดีกันได้ซะอีก Bulletproof (2009)
I'm glad to see you two are bonding.ฉันดีใจที่เห็นพวกนายเข้ากันได้ดี Scratches (2009)
What started out as a would-be bonding experience ended up with a young man fishing alone in a boat.อะไรที่ได้เริ่มต้น คงเป็น ประสบการณ์แห่งสายสัมพันธ์ จบลงที่ชายหนุ่ม ตกปลาตามลำพังอยู่บนเรือ Night of Desirable Objects (2009)
For me, it was a bonding moment.สำหรับฉัน มันเป็นช่วงเวลาสุดซึ้ง The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Okay, so when does she start bonding with the dishwasher?แล้วเมื่อไหร่เธอจะเริ่มผูกพันกับเครื่องล้างจานล่ะ Careful the Things You Say (2009)
The primary purpose seems to be male bonding,เป้าหมายหลักเหมือนจะเป็นตัวผู้ Advanced Criminal Law (2009)
Pierce and Troy didn't get along at first, but now they're bonding through mutual adolescence.แต่ตอนนี้พวกเขาผูกพันกันผ่านความเป็นวัยรุ่นที่โตเต็มวัย เงียบไปเลย! Football, Feminism and You (2009)
doctors encourage bonding between mothers and stillborns.ฉันเป็นอาสาสมัครเกี่ยวกับกลุ่ม ที่ปรึกษาคุณแม่คนใหม่ Cradle to Grave (2009)
Bonding. Catch.เชื่อมความสัมพันธ์ รับนะ History Repeating (2009)
We are about to begin bonding Adamantium to Weapon X's skeleton.เรากำลังจะเริ่มเชื่อม - สารอดาแมนเทียมกับโครงสร้างของอาวุธหมายเลข 10 X-Men Origins: Wolverine (2009)
The bonding works.การเชื่อมเป็นไปได้ด้วยดี X-Men Origins: Wolverine (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
BONDING    B AA1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonding    (v) (b o1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bondparameter {pl}bonding parameters [Add to Longdo]
Haftverbesserer {m}bonding enhancer [Add to Longdo]
Haftvermittler {m}bonding agent [Add to Longdo]
Klebematerial {n}bonding material [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボンディング[, bondeingu] (n) bonding [Add to Longdo]
核仁[かくじん, kakujin] (n) nuclear bonding; nuclear force [Add to Longdo]
女同士;女どうし[おんなどうし, onnadoushi] (exp) female bonding; bosom buddies; between women [Add to Longdo]
接合温度[せつごうおんど, setsugouondo] (n) bonding temperature (for diffusion bonding); welding temperature (for diffusion welding); junction temperature (of a semiconductor) [Add to Longdo]
接着面[せっちゃくめん, secchakumen] (n) joining surface; bonding plane; adherend [Add to Longdo]
男同士;男どうし[おとこどうし, otokodoushi] (exp) male bonding; between men [Add to Longdo]
同士[どうし, doushi] (n,n-suf) fellow; mutual; companion; comrade; bonding; (P) [Add to Longdo]
同志愛[どうしあい, doushiai] (n) affection among kindred spirits; bonding; fellow feeling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\ (b[o^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Bonded}; p. pr. &
   vb. n. {Bonding}.]
   1. To place under the conditions of a bond; to mortgage; to
    secure the payment of the duties on (goods or merchandise)
    by giving a bond.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) To dispose in building, as the materials of a
    wall, so as to secure solidity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bonding \bonding\ n.
   the process of fastening firmly together.
 
   Syn: soldering.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bonding
   n 1: a close personal relationship that forms between people (as
      between husband and wife or parent and child)
   2: (dentistry) a technique for repairing a tooth; resinous
     material is applied to the surface of the tooth where it
     adheres to the tooth's enamel
   3: fastening firmly together [syn: {bonding}, {soldering}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BONDING
     Bandwidth ON Demand INteroperability Group (org., manufacturer,
 AIM)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top