Search result for

bodenschätze

(56 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bodenschätze-, *bodenschätze*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bodenschätze มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bodenschätze*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not for us, we're hoping to trade a part of his reserves for a nuclear plant with immediate access.Ja nicht für uns. Wir hoffen sehr hochwertige Bodenschätze durch ihn zu kriegen, im Tausch gegen ein Kernkraftwerk. The Professional (1981)
Seems that a company called Horton Mining was prospecting the area back in 1904.Eine Firma namens Horton Bergbau hat 1904 in der Gegend wohl nach Bodenschätzen gesucht. Trail of Tears (1991)
But not many people went to Australia and bought a farm over a copper seam.Nicht viele Leute kaufen in Australien eine Farm und finden dann BodenschätzeThe Case of the Missing Will (1993)
As mankind enters the next century, we will rely upon... the ocean for more of our mineral resources.Zu Beginn des neuen Jahrtausends wächst das Interesse an den Bodenschätzen der Meere. SeaWest (1993)
For centuries we've relied upon mineral deposits on land to support our industries... but land only covers 29%% of the earth's surface. As our population grows, we'll rely upon the ocean for future mineral resources.Jahrhundertelang gewannen wir die Bodenschätze für die Industrie an Land, aber Land bildet nur 29 Prozent der Erdoberfläche. Nothing But the Truth (1994)
Today, coal, oil and gas are taken from the sea... but researchers are finding new deposits of cobalt... copper and nickel... in the mountains beneath the sea.Je mehr Menschen es gibt, um so mehr Bodenschätze fördern wir im Meer. Heute gewinnt man Kohle, Erdöl und Gas aus den Weltmeeren. Aber Forscher finden ständig neue Vorkommen an Kobalt, Nothing But the Truth (1994)
Man's race into the seas to harvest its riches of foods and minerals... brings new conflict, and a new alliance of nations to deal with it.Der Kampf des Menschen um ihre Reichtümer und Bodenschätze bringt neue Konflikte und einen neuen Nationenbund, der sie schlichtet. The Last Lap at Luxury (1994)
A desolate, ugly planet with no natural resources or strategic value.Ein trostloser, hässlicher planet... ohne natürliche Bodenschätze oder einen strategischen Wert. Noch Fragen? Bender Gets Made (2000)
That's the way our civilization is the very high cliff represents the virtually united resources we seem to have when we began this journey.Wie unsere Zivilisation. Der Felsen steht für die beinah unerschöpflichen Bodenschätze, Die wir zu Beginn der Reise zu haben glaubten. The Corporation (2003)
An area of a few square miles around ground zero would be highly radioactive for decades, but the truth is we don't get food or any significant resources from the desert anyway.Einige Quadratkilometer um den Nullpunkt wären jahrzehntelang hochgradig radioaktiv, aber wir beziehen ohnehin weder Nahrung noch Bodenschätze aus der Wüste. Day 2: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2003)
They say we're stripping their land of its natural resources, but honestly, do you think God intended this kind of beauty to be wasted in the ground?Sie sagen, wir berauben das Land seiner Bodenschätze. Kann es Gottes Absicht gewesen sein, dass so was Schönes in der Erde bleibt? After Six (2004)
Iranian resources are abundant and given the chance, there is no limit to what the Iranian people can achieve.Der Iran ist überreich an Bodenschätzen. Gibt man ihm die Chance, kann das iranische Volk Unermessliches leisten. Syriana (2005)
Killen Oil, through Daniel Dalton and Petroika Energy Consultants created assetless shell companies owned by the heirs of Nurzan Detayev Republic of Kazakhstan's minister of Domestic Resources.Killen Oil hat durch Daniel Dalton und Petroika Energy Consultants wertlose Scheinfirmen aufgebaut, die den Erben von Nursan Detajew gehören, dem Minister für Bodenschätze und Energetik in Kasachstan. Syriana (2005)
Until we realized that they were just jumping to systems with natural resources.Uns wurde klar, dass sie zu Systemen mit Bodenschätzen springen. Pegasus (2005)
The natural resources of a country...Die Bodenschätze eines Landes... Blood Diamond (2006)
"The mineral wealth, the banks, industry shall be transferred..."Bodenschätze, Banken und Industrie in seinen Besitz übergehen." Goodbye Bafana (2007)
You claim the ANC is not communist, but the Freedom Charter says that the mineral wealth, the banks and industry shall be transferred to the people.Aber laut Freiheitscharta sollen Bodenschätze, Banken und Industrie in den Besitz des volkes übergehen. Goodbye Bafana (2007)
My guess is they captured the slaves, and brought them here to try and mine the island.Die nahmen wohl die Sklaven gefangen und brachten sie hierher, um Bodenschätze zu suchen. The Brig (2007)
It has a population of 5 million and no natural resources to speak about.5 Millionen Einwohner, keine nennenswerten BodenschätzeI Can't Think Straight (2008)
The crusaders have invade our land, drop bombs on our people, stole our natural resources.Haben Bomben auf unser Volk abgeworfen. Unsere Bodenschätze geraubt. Wir kämpfen, weil wir nicht mehr leiden wollen. Traitor (2008)
Minerals.BodenschätzeHome (2009)
As a privilege of power, 80% of this mineral wealth is consumed by 20% of the world's population.Als Privileg der Macht werden 80 % der Bodenschätze von 20 % der Erdbevölkerung verbraucht. Home (2009)
All over the planet, the poorest scrabble to survive, while we continue to dig for resources that we can no longer live without.Überall auf dem Planeten durchwühlen die Ärmsten Abfälle, während wir weiter nach Bodenschätzen graben, ohne die wir nicht mehr auskommen. Home (2009)
Is excessive exploitation of resources threatening the lives of every species?Bedroht der exzessive Abbau von Bodenschätzen die Arten der Erde? Home (2009)
Antarctica is a continent with immense natural resources that no country can claim for itself, a natural reserve devoted to peace and science.Die Antarktis ist ein Kontinent mit enormen Bodenschätzen, die kein Land für sich beansprucht - ein dem Frieden und der Wissenschaft gewidmetes Naturreservat. Home (2009)
We buy and sell natural resources,Wir kaufen und verkaufen BodenschätzePilot (2009)
At first sight it is a cold desert, but in 2020 we realized, the moon is full of mineral resources.Auf den ersten Blick ist es eine kalte Wüste, aber im Jahre 2020 wurde uns klar, dass der Mond voller Bodenschätze ist. Orbital (2009)
And then we set up a mega-factory for the extraction of natural resources.Und dann haben wir die Megafabrik für die Förderung der Bodenschätze gebaut. Orbital (2009)
In addition, the groundwater is an obstacle for the drillings for mineral resources.Außerdem sind die großen Unterwasservorkommen ein Hindernis für die Bohrungen nach Bodenschätzen. Orbital (2009)
After the visit, the Prime Minister said, "The energy extracted from the ground "will fuel Algeria's industrial revolution."Nach seinem Besuch in Hassi R'mel sagte der Ratspräsident, wir sind sicher, dass ein Teil unserer Bodenschätze dafür sorgen wird, dass Algerien eine industrielle Revolution erleben wird. Outside the Law (2010)
It is important to know that this region's south shore - is particularly rich in various nickels(Frau) Dieses Gebiet ist überaus reich an Bodenschätzen. The Burma Conspiracy (2011)
Grow crops, minerals, things we need.Feldfrüchte. Bodenschätze. Dinge, die wir brauchen. The Hunger Games (2012)
In November of 2010, the government discovered that the rebels' land contained valuable resources.Im November 2010 entdeckte die Regierung... auf dem Land der Rebellen wertvolle BodenschätzeResident Evil: Damnation (2012)
Eight trillion dollars worth of untapped natural resources here and no one can seem to get past the oil.Eine Billion Dollar an Bodenschätzen, und die stürzen sich nur aufs Öl. Osombie (2012)
And just, Australia looked to be as rich in resources as the Americas.Australien schien ebenso reich an Bodenschätzen zu sein wie Nordamerika. Wolf Creek 2 (2013)
People think of aliens as these beings invading our planet in some great cataclysm, destroying monuments, stealing our natural resources.Die meisten stellen sich unter Aliens diese Wesen vor, die im Rahmen einer Katastrophe bei uns einfallen, um Monumente zu zerstören, unsere Bodenschätze zu stehlen. Dark Skies (2013)
The conflict is fuelled by the country's vast mineral wealth, with all sides suspected of deliberately prolonging the violence to plunder natural resources such as gold, diamonds, copper, coltan, and other high-value minerals to meet the growing demand of the Western world.Geschürt wird der Konflikt durch den Reichtum an Mineralien. Es wird vermutet, dass alle Seiten ein Ende der Gewalt hinauszögern, da Bodenschätze wie Gold, Diamanten, Kupfer, Coltan und weitere kostbare Mineralien geplündert werden, um den Bedarf der westlichen Welt zu decken. The Gunman (2015)
No official statement has been released yet, but a source close to the investigation said the case raises new questions about the covert methods used by multinationals seeking to control natural resources in the developing world regardless of the humanitarian consequences.Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus, doch einem Insider zufolge wirft der Fall neue Fragen über die geheimen Methoden multinationaler Firmen auf, die nach Bodenschätzen in Entwicklungsländern trachten, und zwar ohne Rücksicht auf die humanitären Folgen. The Gunman (2015)
The alarming thing is that not only is fashion using a huge amount of natural resources and creating staggering environmental impacts, these natural resources and this impact is often not even measured.Das besorgniserregende ist, dass Mode nicht nur einen großen Anteil an Bodenschätzen verwendet und gigantische Umweltauswirkungen hervorruft, sondern auch diese Bodenschätze und die Auswirkungen oftmals nicht einmal bemessen sind. The True Cost (2015)
Uh, so, I think business has not accounted for them because, uh, it's only since the 1950s that we've really had this industrial expansion at such a rate that we started to see exponential growthGRÜNDER Der Handel lässt sich nicht erklären, weil wir erst seit den 50er Jahren diese industrielle Ausdehnung zu so einer Quote haben, dass wir anfingen, das exponentielle Wachstum und die exponentielle Verwendung der Bodenschätze zu sehen. The True Cost (2015)
Secretary for Mines, suspended.Minister für Bodenschätze und Eye of the Storm (2015)
Nationalizing the minerals, throwing out the mining companies.Die Verstaatlichung der Bodenschätze. Der Rauswurf der Bergbauunternehmen. The Siege of Jadotville (2016)
It's a mineral-rich country, but with that mineral wealth has also come great corruption, rebels, civilians, militia.Das Land ist reich an Bodenschätzen. Doch dieser Reichtum führt zu Korruption. Rebellen, Zivilisten, Milizen... Platon: Photography (2017)
Our friend Fournel is surveying Algeria's mineral resources. - He sent his report.Ihr Freund Fournel schickte uns die genaue Auflistung der Bodenschätze, auf dein Anraten hin. La fiancée de la mort ()
I suppose this area's very rich in mineral deposits?Diese Gegend ist vermutlich reich an Bodenschätzen? Tarzan's Secret Treasure (1941)
You know anything about prospecting?Weißt du irgendwas über BodenschätzeThe Treasure of the Sierra Madre (1948)
Ever seen anything that looked like pay dirt?Haben Sie irgendwo Bodenschätze gesehen? The Treasure of the Sierra Madre (1948)
Well, this land is full of rich mineral deposits.Dieses Land ist sehr reich an Bodenschätzen. The Trial (1966)
Daktari, these minerals, they mean much to you?Daktari, diese Bodenschätze, bedeuten Sie Ihnen viel? The Trial (1966)
Pretending to protect him, they locked him up at Fort Yuma.Denn er würde den Ausverkauf der Bodenschätze verhindern. Companeros (1970)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbau {m} (von Bodenschätzen)working; exploitation [Add to Longdo]
Bodenschätze {pl}treasures of the soil [Add to Longdo]
prospektieren; erkunden; nach Bodenschätzen suchento prospect [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top