Search result for

blowout

(28 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blowout-, *blowout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blowout[N] การระเบิดออก
blowout[N] การระเบิดของยางรถ, See also: การทะลักของน้ำมันหรือแก๊ซออกมาจากบ่อ, Syn. puncture
blowout[N] งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่, Syn. party

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blowout(โบล'เอาทฺ) n. การระเบิดออกของยางรถ,การทะลักออกของน้ำหรือแก๊ส,ฟิวส์ไฟฟ้าที่หลอมละลาย,งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
blowout(n) ยางแตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blowout๑. แอ่งลม๒. การพลุ่ง๓. มวลหินเด่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blowout duneเนินทรายลมหอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blowoutการพุ่งออกมาของน้ำมัน ก๊าซ น้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ จากหลุมในระหว่างการเจาะ, การพุ่งออกมาของน้ำมัน ก๊าซ น้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ จากหลุมในระหว่างการเจาะ โดยไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องมาจากแรงดันภายในแหล่งกักเก็บ [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They had a big blowout.พวกหล่อนมีปากเสียงกัน The Death of the Queen Bee (2010)
Your mom used to have long hair just like yours, but that's when she was crashing on tour buses, before she was getting Brazilian blowouts.แม่ของเธอเคยไว้ผมยาว พอๆกับเธอเลย แต่นั่นมันก่อนที่เธอจะพังรถทัวร์ ก่อนหน้าที่จะ จับไอ้หนุ่มบราซิลหัวตั้งได้ ใช่มั้ย รูฟัส The Kids Stay in the Picture (2011)
It's the last blowout before school starts, Han.แต่ว่าอาจมีพายุแรงคืนนี้ก็ได้ ไม่รู้เหมือนกัน ถ้า... Salt Meets Wound (2011)
What, you don't appreciate a nice, relaxing blowout?คุณไม่ชอบโบลว์เอ้าท์สวยๆหรือ Taking Account (2011)
And what better time than a blowout like this?ยิ่งช่วงเวลาแบบนี้ด้วย Into the Dark (2012)
I'd say he was giving his clients more than a blowout.ฉันว่าเขาคงบริการ ให้มากกว่าเป่าผมให้ The Don't in the Do (2012)
Oh, it is not a good time unless you know your way around a Brazilian blowout.โอ! เวลานี้ไม่เหมาะค่ะ เว้นแต่คุณจะรู้จัก วิธีการเป่าผมแบบบราซิล The Don't in the Do (2012)
Big summer blowout.ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซล Frozen (2013)
Big summer blowout.ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซล Frozen (2013)
Make ourselves younger, take over the PTA... get free blowouts.ทำให้ตัวเองเด็กลง คุมสมาคมผู้ปกครอง จัดงานฟรี Adventures in Fae-bysitting (2013)
Note... the blowout fracture to the ocular orbit.ข้อสังเกต... มีการแตกร้าว บริเวณรอบๆ ดวงตา The Blood from the Stones (2013)
One last blowout for the gods before I settled down for good.หนึ่งระเบิดสุดท้ายสำหรับพระ เจ้า ก่อนที่ฉันจะนั่งลงที่ดี The Wolf of Wall Street (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOWOUT    B L OW1 AW2 T
BLOWOUTS    B L OW1 AW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blowout    (n) (b l ou1 au t)
blowouts    (n) (b l ou1 au t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き抜け;吹抜け[ふきぬけ, fukinuke] (n) (1) (See 階段の吹き抜け) atrium; well (in building); vault; (n,adj-f) (2) blow-by; blow-bye; blowout; (adj-no) (3) drafty; draughty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blow-out \Blow"-out`\, n.
   The cleaning of the flues of a boiler from scale, etc., by a
   blast of steam.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blowout \blowout\ n.
   1. a gay or lavish festivity. [colloq.]
 
   Syn: gala, gala affair, jamboree.
     [WordNet 1.5]
 
   2. the sudden deflation of an inflatable tire due to a
    puncture or rupture, often accompanied by a bang.
    [PJC]
 
   3. the sudden escape of gas or liquid confined under
    pressure, such as in a gas or oil well, or in a system
    containing pressurized air or steam.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blowout
   n 1: an easy victory [syn: {runaway}, {blowout}, {romp},
      {laugher}, {shoo-in}, {walkaway}]
   2: a sudden malfunction of a part or apparatus; "the right front
     tire had a blowout"; "as a result of the blowout we lost all
     the lights"
   3: a gay festivity [syn: {gala}, {gala affair}, {jamboree},
     {blowout}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top