หรือคุณหมายถึง belgiqü?
Search result for

belgique

(10 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belgique-, *belgique*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
South to Rue de Belgique, stationary Place de France.ทิศใต้ไปทาง รู เดอะ เบลิกครับ ร้านเครื่องเขียน เพลซ เดอ ฟอรงซ์ The Bourne Ultimatum (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบลเยียม = เบลเยี่ยม[n. prop.] (Belyīem = Beoyīem) EN: Belgium   FR: Belgique [f]
ประเทศเบลเยียม = ประเทศเบลเยี่ยม[n. prop.] (Prathēt Belyīem) EN: Belgium   FR: Belgique [f]
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม = ราชอาณาจักรเบลเยียม[n. prop.] (Rātcha-ānājak Belyīem = Rātcha-ānājak Beoyīem) FR: Royaume de Belgique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BELGIQUE    B EH0 L ZH IY1 K
BELGIQUE'S    B EH0 L JH IY1 K S

French-Thai: Longdo Dictionary
Belgique(n) |f| ประเทศเบลเยียม, See also: Related: belge

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Belgique
   n 1: a monarchy in northwestern Europe; headquarters for the
      European Union and for the North Atlantic Treaty
      Organization [syn: {Belgium}, {Kingdom of Belgium},
      {Belgique}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Belgique [bɛlʒik]
   Belgium
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 Belgique
 Belgique	(n) |f| ประเทศเบลเยียม, Related: Related: belge

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top