Search result for

beaches

(17 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beaches-, *beaches*, beache
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beachesหาด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lots of travelling, like Paris, maybe some beaches, St.-Tropez.เที่ยวเยอะแยะเลย ไปปารีส ไม่ก็หาดสวยๆ เซนท์โทรเพส The Final Destination (2009)
The beaches are gorgeous at night, and the German tourists are delicious.ชายทะเลที่นั่นงดงามมากยามค่ำคืน นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันก็อร่อยมาก Release Me (2009)
It means no more beaches and no more bonfiresนั่นหมายถึงจะไม่มีชายหาด กองไฟ Reversals of Fortune (2009)
For relaxing on the beaches of lake biwa.สำหรับการพักผ่อนริมหาด ทะเลสาบบิวะ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
On the beaches of Normandy. She is a war widow.ตายแล้ว ที่สมรภูมิรบที่หาดนอมังดี เธอเป็นแม่หม่ายที่น่าสงสาร Shutter Island (2010)
U.s. 5th Air Force planes strafed enemy positions and dropped 400 tons of bombs on the beaches.กองการบินที่ 5 ของสหรัฐได้ทำการยิงกราด.. ลงมายังตำแหน่งของข้าศึก และทำการทิ้งระเบิดกว่า 400 ตัน.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
30,000 marines landed on the beaches of Iwo Jima.นาวิกโยธิน 3หมื่นนาย ขึ้นบกที่ชายหาดอิโว จิม่า ที่นี่เป็นสนามรบ Iwo Jima (2010)
Mm, a bit dry. Gorgeous beaches.โอ้ ผมยังเห็น "การปฎิบัติการที่ล้มเหลว" ผมเข้าใจแล้ว Blowback (2010)
Well, that's the cyclist's address in the beaches...นั่นมันที่อยู่ของ คนขี่จักรยาน Bullet Proof (2010)
The center of the action in the Higgs hunt is halfway around the world from Garrett's beaches.และสนามฮิกส์คืออนุภาค ข้อมูลทางเรขาคณิต ที่ช่วยให้มวลอนุภาคทั้งหมดที่ รู้จักกันในระดับประถมศึกษา และมันก็เป็นว่าชิ้นส่วน จิ๊กซอว์ที่หายไปคุณจะต้อง Is There a Creator? (2010)
Enjoy my beaches, eh?เพลิดเพลินกับชายหาดของฉัน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
The barge moves up and down the coast repairing beaches from weather damage.เรือโป๊ะเข้าออกชายฝั่ง เพื่อซ่อมแซมชายหาดจากสภาพอากาศ Big Sea (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beachesThe beaches in Shonan are very crowded on Sunday.

CMU English Pronouncing Dictionary
BEACHES    B IY1 CH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beaches    (v) (b ii1 ch i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beach \Beach\ (b[=e]ch), n.; pl. {Beaches} (-[e^]z). [Cf. Sw.
   backe hill, Dan. bakke, Icel. bakki hill, bank. Cf. {Bank}.]
   1. Pebbles, collectively; shingle.
    [1913 Webster]
 
   2. The shore of the sea, or of a lake, which is washed by the
    waves; especially, a sandy or pebbly shore; the strand.
    [1913 Webster]
 
   {Beach flea} (Zool.), the common name of many species of
    amphipod Crustacea, of the family {Orchestid[ae]}, living
    on the sea beaches, and leaping like fleas.
 
   {Beach grass} (Bot.), a coarse grass ({Ammophila
    arundinacea}), growing on the sandy shores of lakes and
    seas, which, by its interlaced running rootstocks, binds
    the sand together, and resists the encroachment of the
    waves.
 
   {Beach wagon}, a light open wagon with two or more seats.
 
   {Raised beach}, an accumulation of water-worn stones, gravel,
    sand, and other shore deposits, above the present level of
    wave action, whether actually raised by elevation of the
    coast, as in Norway, or left by the receding waters, as in
    many lake and river regions.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top