Search result for

bui

(146 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bui-, *bui*
Possible hiragana form: ぶい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
build[VT] สร้าง, See also: สถาปนา, Syn. construct
built[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ build
builder[N] ช่างก่อสร้าง, See also: คนก่อสร้าง, Syn. erector
builder[N] ผู้รับเหมา
buildup[N] การเสริมกำลัง, See also: การรวมพล, การสร้างเสียงสนับสนุน, Syn. accumulation
buildup[N] การพัฒนา, See also: กระบวนการเจริญเติบโต
buildup[N] การเตรียมการ, See also: การฝึกฝน
build in[PHRV] ทำให้ติดกับ, See also: ทำให้เป็นส่วนที่ติดแน่นกับ, ทำให้ยึดกับ
build on[PHRV] ปลูกสร้างเพิ่ม, Syn. build upon
build on[PHRV] สร้างบน (ด้านบนของบางสิ่ง), Syn. build upon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
build(บิลดฺ) {built,built,building,builds} v. สร้าง,ก่อสร้าง,ก่อ,ปลูก,สถาปนา,สร้างสรรค,เพิ่ม,ทำให้แข็งแรง n. การก่อสร้าง,ร่างที่ดี, Syn. erect ###A. demolish
build-inn. ฝังใน,สร้างติด,ประกอบอยู่ภายใน
build-upn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา
building(บิล'ดิง) n. สิ่งก่อสร้าง,การก่อสร้างอาคาร,ตึก,สำนักงาน
buildupn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา
built(บิลทฺ) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ build adj. ซึ่งประกอบขึ้น,มีรูปร่างที่ดี
built-in fontแบบอักษรที่ติดมากับเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ทุกเครื่องจะมีแบบอักษรที่ติดมากับเครื่องอย่างน้อยหนึ่งแบบ แต่ผู้ใช้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้
castle buildern. นักฝันหวาน, Syn. daydreamer
clinker-builtadj. ต่อเกล็ด,ต่อช้อนกัน,เชื่อมช้อนกัน
cloud-builtadj. ฝันหวาน,เพ้อฝัน

English-Thai: Nontri Dictionary
build(n) โครงร่าง,รูปร่าง,ร่าง,แบบ
build(vt) ทำ,สร้าง,ร่าง,ก่อ,ปลูก,ก่อสร้าง,สถาปนา
builder(n) ผู้สร้าง,ผู้สถาปนา,ช่างก่อสร้าง
building(n) การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ตึก,อาคาร,โรงเรือน
buildup(n) การเตรียมตัว,การสะสม,การรวมพล,การพัฒนา,การเสริม
built(vt) pt และ pp ของ build
outbuilding(n) เรือนนอก,ตึกนอก
rebuild(vt) ซ่อมแซม,สร้างใหม่,ปรับปรุงใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
builder's risk๑. การประกันภัยผู้ต่อเรือ๒. การประกันภัยผู้รับเหมาก่อสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
buildingอาคาร, โรงเรือน, สิ่งปลูกสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
building codeประมวลกฎหมายควบคุมอาคาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
building envelopeเปลือกอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
building leaseสัญญาเช่าที่ดินเพื่อสร้างอาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
building load profileโพรไฟล์ภาระอาคาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
building orientationทิศอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
building rateอัตราเบี้ยประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
building stoneหินก่อสร้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
building, nationการสร้างชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Build, Generalรูปร่างลักษณะทั่วไป [การแพทย์]
Buildingการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Building อาคาร
อาคารตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารดังต่อไปนี้ ที่ก่อสร้างขึ้นในเขตท้องที่ซึ่งกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารใช้บังคับ ไม่ว่าจะมีลักษณเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม 1. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 3.หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 4. สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 5. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ 6. อาคารที่ก่อสร้างขึ้นในที่ดินของบุคคลตามที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน 7. อาคารโรงเรียนราษฎร์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ และโรงเรียนของทางราชการ และอาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ 8. อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศ และของเอกชน 9. อาคารศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า 10. ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา 11. ภัตตาคารหรือร้านอาหาร 12. แพปลาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา 13.อาคารหรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควร กำหนดในภายหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Building อาคาร
1) ตึก บ้าน โรง เรือน แพ ตลาด คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ำ อุโมงค์ หรือป้ายตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 2) อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Building อาคาร
ตึก บ้าน โรง เรือน แพ ตลาด คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ (ตามความในกฎหมายการสาธารณสุข) [สิ่งแวดล้อม]
Building Blockหน่วยโครงสร้าง [การแพทย์]
Building failuresอาคารถล่ม [TU Subject Heading]
Building inspectionการตรวจสอบอาคาร [TU Subject Heading]
Building lawsกฎหมายการก่อสร้างอาคาร [TU Subject Heading]
Building managementการจัดการอาคาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
build up (vt) วาดฝัน
building structuresสิ่งปลูกสร้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your cause is doomed to failure because it is built on the stupid persecution of innocent people.เพราะมันสร้าง จากการฆ่าคนบริสุทธิ์ The Great Dictator (1940)
You can't, they're all dead. That's why I'm building a new one. - Very interesting!นั้นสิ พวกมันตายหมด เป็นเหตุผลที่ผมสร้างมันอีกที่ The Great Dictator (1940)
What a build-up.สิ่งที่สะสม Pinocchio (1940)
Why, I, I even built a raft.ทำไมฉันฉันยังสร้างแพ แพ? Pinocchio (1940)
Tabb, the boat builder, will undoubtedly come to some such conclusion.ใช่ เเต่ แท็บบ์ช่างต่อเรือ คงหาข้อสรุปให้เราได้แน่ Rebecca (1940)
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา Rebecca (1940)
A concentration camp is built the way a stadium or a hotel is built:แคมป์ทรมานนี้ มีกระบวนการเฉกเช่นดียวกับ การสร้างสนามกีฬา และโรงแรม Night and Fog (1956)
The reality of these camps, despised by those who built them, and unfathomable to those who endured them.แคมป์เหล่านี้ ถูกรังเกียจโดยคนสร้างมัน และความทรมานเกินบรรยาย ที่ได้กระทำต่อผู้อาศัย Night and Fog (1956)
Buildings that could pass for stables, garages or workshops.ที่ดูเผินๆเหมือนคอกม้า โรงรถ หรือ โรงงานธรรมดาๆ Night and Fog (1956)
Three thousand Spaniards died building these steps leading to the Mauthausen quarry.ชาวสเปนสามพันคนถูกสังเวยชีวิต เพื่อนำมาสร้างบันไดนี้ สู่เหมืองหิน "มอร์เธาเซ่น" อันลือชื่อ Night and Fog (1956)
They built the camp around it but left the oak intact.แคมป์ถูกสร้างล้อมรอบต้นโอ๊คใหญ่ Night and Fog (1956)
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา Night and Fog (1956)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buiHow high is that building?
buiThis building is off limits now.
buiThe building is under construction.
buiThe building on the right side is a school.
buiThe owner sold the building for what he wanted.
buiWhat's the height of the Empire State Building?
buiExcept in special circumstances, anyone is allowed to enter the building.
buiA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
buiWho is in charge of this building?
buiCan you build a fire with twigs?
buiThe building was built in 1960.
buiThe building looks down on the whole town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งปลูกสร้าง[N] buildings, See also: structure
ช่างกระจก[N] glassworker, See also: building glazier, glazier, decorative glass worker, Syn. ช่างทำกระจก
หักมุม[ADJ] building to a climax, See also: becoming a climax, Example: ไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหักมุม, Thai definition: เกี่ยวกับการผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น
โรง[N] building, See also: house
สร้าง[V] build, See also: construct, Syn. ประดิษฐ์, ก่อ, ก่อสร้าง, Ant. ทำลาย, กำจัด
สิ่งก่อสร้าง[N] building, Syn. สิ่งปลูกสร้าง, Count unit: หลัง, แห่ง
ปลูกเรือน[V] build a house, Syn. ปลูกบ้าน, สร้างบ้าน, Example: ตามประเพณีไทยแต่เดิมมาถือกันว่า ถ้าปลูกเรือนตามตะวัน คนอยู่จะมีความสุข, Thai definition: ก่อสร้างที่อยู่อาศัย, ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
อาคาร[N] building, See also: structure, house, edifice, Syn. ตึก, เรือน, โรง, Example: เมืองเก่าๆ ในยุโรปบางประเทศจะมีแต่อาคารเก่าๆ ถนนหนทางแคบๆ ปูเต็มไปด้วยอิฐ หรือก้อนหิน, Thai definition: เรือน, โรง, สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น, ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
เรือน[N] house, See also: building, domicile, dwelling, structure, Example: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นและกั้นฝาอย่างน้อย 3 ด้าน มีหลังคาคลุม สำหรับเป็นที่อยู่
สร้างความสัมพันธ์[V] build up friendship, See also: make friends with, Syn. ผูกมิตร, Ant. สร้างความแตกแยก, Example: เราควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samnakngān) EN: office building   FR: immeuble de bureaux [m]
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes   FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
ช่างก่อสร้าง[n.] (chang køsāng) EN: building contractor ; civil construction   
ช่างกระจก[n.] (chang krajok) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker   FR: vitrier [m]
หอ[n.] (hø) EN: tower ; storeyed building   FR: tour [f] ; immeuble à étages [f]
ฮวงจุ้ย[n.] (huang-jūi) EN: Feng Shui ; Chinese belief of how to locate a building   FR: feng-shui [m]
จตุรมุข[n.] (jaturamuk) EN: building with four gable ends ; tetrahedron   FR: tétraèdre [m]
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular   FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BUI    B IH1
BUI    B W IY1
BUIS    B IH1 Z
BUIE    B W IY1
BUIE    B UW0 IY1
BUILD    B IH1 L D
BUICK    B Y UW1 IH0 K
BUICE    B W IY1 S
BUICE    B IH1 S
BUILT    B IH1 L T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Buick    (n) (b y uu1 i k)
build    (v) (b i1 l d)
built    (v) (b i1 l t)
builds    (v) (b i1 l d z)
buildup    (n) (b i1 l d uh1 p)
builder    (n) (b i1 l d @ r)
build-up    (n) - (b i1 l d - uh p)
builders    (n) (b i1 l d @ z)
building    (v) (b i1 l d i ng)
built-in    (j) - (b i1 l t - i1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVD−RAM;DVDRAM[ディーブイディーラム, dei-buidei-ramu] (n) {comp} DVD-RAM [Add to Longdo]
DVD−ROM;DVDROM[ディーブイディーロム, dei-buidei-romu] (n) {comp} DVD-ROM [Add to Longdo]
DVDオーディオ[ディーブイディーオーディオ, dei-buidei-o-deio] (n) DVD-Audio [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
DVDプレーヤー[ディーブイディープレーヤー, dei-buidei-pure-ya-] (n) DVD player; (P) [Add to Longdo]
DVDレコーダー[ディーブイディーレコーダー, dei-buidei-reko-da-] (n) DVD recorder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
别克[Bié kè, ㄅㄧㄝˊ ㄎㄜˋ, / ] Buick [Add to Longdo]
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, ] building; construction; civil engineering [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, ] building-plot [Add to Longdo]
建筑材料[jiàn zhù cái liào, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] building material [Add to Longdo]
建筑[jiàn zhù, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] building; to construct [Add to Longdo]
建筑业[jiàn zhù yè, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] building industry [Add to Longdo]
建筑物[jiàn zhù wù, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ˋ, / ] building [Add to Longdo]
暗锁[àn suǒ, ㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] built-in lock [Add to Longdo]
楼宇自动化[lóu yǔ zì dòng huà, ㄌㄡˊ ㄩˇ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] building automation [Add to Longdo]
楼阁[lóu gé, ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, / ] building; pavilion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビィルトイン[びいるといん, biirutoin] built-in [Add to Longdo]
一体型[いったいがた, ittaigata] integrated (a-no), built-in [Add to Longdo]
一体型モニタ[いったいがたモニタ, ittaigata monita] built-in monitor [Add to Longdo]
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
局舎[きょくしゃ, kyokusha] (central) office building [Add to Longdo]
組み込み[くみこみ, kumikomi] built-in, cut-in (printing), insert, include [Add to Longdo]
組み込みコマンド[くみこみコマンド, kumikomi komando] built-in command [Add to Longdo]
組み込み関数[くみこみかんすう, kumikomikansuu] built-in function [Add to Longdo]
組込み[くみこみ, kumikomi] built-in, predefined, intrinsic [Add to Longdo]
定義済み[ていぎずみ, teigizumi] built-in, predefined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BUI
     Bus Interface Unit (DEC)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bui [bəʏ]
   caprice; whim
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top