Search result for

brushing

(29 entries)
(0.7472 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brushing-, *brushing*, brush
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brushing technique, crevicularวิธีแปรงร่องเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brushing Methodการใช้แปรงปัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[ Brushing ][แปรง] Pulp Fiction (1994)
When you touch their knuckles, it is like passing your hands along their knees... and this... tender, fleshy part of their finger... is the same as brushing your hands around their thighs... and... finally...และเมื่อคุณสัมผัสหัวเข่าเธอ มันเหมือนแล่นผ่านมือคุณไปที่หัวเข่าเธอ และความนุ่มนวลนี้ ซึมเข้าไปในนิ้วมือ Don Juan DeMarco (1994)
and noticed, for the first time how a woman's underclothing... barely touches her skin... how it rides on a cushion of air as she moves... how the silk floats about her body, brushing her flesh... like an angel's wings... and I understood how a woman must be touched.และเป็นครั้งแรกที่สังเกตเห็น ว่าชุดชั้นในผู้หญิงมันแนบเนื้อ มันพริ้วไหวยามเธอเคลื่อนไหว Don Juan DeMarco (1994)
Brushing my teeth?เรื่องที่ฉันไม่เคยแปรงฟัน? Mulan 2: The Final War (2004)
The woman is brushing her teeth.ผู้หญิงกำลังแปรงฟันอยู่นะ Innocent Steps (2005)
Continue with your brushing... excuse us.แปรงฟันต่อเถอะครับ... ขอตัว Innocent Steps (2005)
Finish brushing.งั้นก็หวีให้เสร็จสิ Bandidas (2006)
Anybody brushing their teeth?-BE TH: Claire. Deja Vu (2006)
Sounds better brushing your teeth.เสียงแปรงสีกับฟันทำผมมีอารมณ์ Paranormal Activity (2007)
Brushing my hair like mom.หวีผมให้ฉันเหมือนที่แม่เคยทำ Unstoppable Marriage (2007)
Brushing up on your spanish?ฝึกพูด เสปนอยู่เหรอครับ The Ten (2007)
Instead of brushing, can he rinse his mouth instead?แทนที่จะแปรงฟัน แกคงต้องบ้วนปากแทนแล้วหล่ะ ได้มั๊ยครับ? Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brushingLast night I went to bed without brushing my teeth.
brushingShe is brushing her hair.
brushingShe was brushing her hair in front of a mirror.
brushingYour shoes need brushing. They are muddy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแปรง[N] brushing, See also: sweeping or polishing with a brush, Syn. การขัด, Example: การทำความสะอาดผ้าที่เลอะมากๆ ควรจะต้องทำการแปรงหนักๆ เวลาซัก
การแปรง[N] brushing, See also: give (hair) a brush, Syn. การหวี, การสาง, Example: การแปรงขนสุนัขที่มีขนเยอะๆ ควรแปรงทุก 2-3 วัน ขนจะได้ไม่เป็นสังกะตัง

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUSHING    B R AH1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brushing    (v) (b r uh1 sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラッシング[, burasshingu] (n) brushing [Add to Longdo]
歯磨き(P);歯磨[はみがき, hamigaki] (n,vs) (1) dental brushing; brushing one's teeth; (2) dentifrice; toothpaste; tooth powder; (P) [Add to Longdo]
摺り込み染め;摺り込み染;摺込染[すりこみぞめ, surikomizome] (n) (obsc) coloring fabric by placing a paper stencil over it and brushing on the dye; fabric colored in such a manner [Add to Longdo]
摺り染め;摺り染;摺染[すりぞめ, surizome] (n) (1) (obsc) method of patterning fabric by pounding on leaves (or flowers, etc.) placed on it, or by rubbing in dye made from these materials; (2) (See 摺り込み染め) coloring fabric by placing a paper stencil over it and brushing on the dye; fabric colored in such a manner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brush \Brush\, v. t. [imp. & p. p. {Brushed} (br[u^]sht); p. pr.
   & vb. n. {Brushing}.] [OE. bruschen; cf. F. brosser. See
   {Brush}, n.]
   1. To apply a brush to, according to its particular use; to
    rub, smooth, clean, paint, etc., with a brush. "A' brushes
    his hat o' mornings." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To touch in passing, or to pass lightly over, as with a
    brush.
    [1913 Webster]
 
       Some spread their sailes, some with strong oars
       sweep
       The waters smooth, and brush the buxom wave.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
       Brushed with the kiss of rustling wings. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove or gather by brushing, or by an act like that of
    brushing, or by passing lightly over, as wind; -- commonly
    with off.
    [1913 Webster]
 
       As wicked dew as e'er my mother brushed
       With raven's feather from unwholesome fen. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And from the boughts brush off the evil dew.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To brush aside}, to remove from one's way, as with a brush.
    
 
   {To brush away}, to remove, as with a brush or brushing
    motion.
 
   {To brush up}, to paint, or make clean or bright with a
    brush; to cleanse or improve; to renew.
    [1913 Webster]
 
       You have commissioned me to paint your shop, and I
       have done my best to brush you up like your
       neighbors.              --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brushing \Brush"ing\, a.
   1. Constructed or used to brush with; as a brushing machine.
    [1913 Webster]
 
   2. Brisk; light; as, a brushing gallop.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brushing
   n 1: the act of brushing your teeth; "the dentist recommended
      two brushes a day" [syn: {brush}, {brushing}]
   2: the act of brushing your hair; "he gave his hair a quick
     brush" [syn: {brush}, {brushing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top