หรือคุณหมายถึง brashneß?
Search result for

brashness

(5 entries)
(1.6575 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brashness-, *brashness*, brashnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brashness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brashness*)
CMU English Pronouncing Dictionary
BRASHNESS    B R AE1 SH N AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frechheit {f}brashness [Add to Longdo]
Schnodderigkeit {f}brashness; flippancy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brashness
   n 1: tasteless showiness [syn: {flashiness}, {garishness},
      {gaudiness}, {loudness}, {brashness}, {meretriciousness},
      {tawdriness}, {glitz}]
   2: the trait of being rash and hasty

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top