Search result for

bonnet

(41 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonnet-, *bonnet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonnet[N] หมวกสตรี, Syn. cloche, pillbox

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat

English-Thai: Nontri Dictionary
bonnet(n) หมวกสตรี,ฝาครอบเครื่องจักร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bonnet; hoodฝากระโปรงห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hands above your head. Take your sun bonnets off.ยกมือขึ้น แล้วถอดหมวกออก Rookies (2008)
A new car, you open the bonnet and you scratch your head.รถใหม่นะเธอเปิดฝากระโปรงรถ เธอจะต้องเกาหัวเลย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Hold on to your Easter bonnet, Sandy. I'm going to fire four words at you.เย็นไว้ก่อน แซนดี้ ฉันจะบอกเธอแค่สี่คำ Preggers (2009)
Well, then, shall it be a bonnet or a boater?เช่นนั้น... มันจะเป็น พันธบัตร หรือ boater? Alice in Wonderland (2010)
Thought I spied a suspicious bonnet. Ha!สงสัยว่าหมวกนี้เป็นของใครเลยเดินตามมา The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Why don't you spend your allowance on a nice bonnet?ทำไมไม่หาเงินมาซื้อหมวกสวยๆ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Okay, wasn't I the one who bought you that Maria bonnet when you were six?โอเคพ่อไม่ใช่เหรอ ที่พาแกไปดู มาเรีย โบนเน็ต ตอนแก 6 ขวบ Grilled Cheesus (2010)
Fifty bucks says the crackpot with the Blur in his bonnet is just gunning for a little attention.แต่พวกมันก็คือพวกกบฎ\พนันเงินได้เลยว่ามันเป็นพวกบ้า ที่มี เดอะ เบลอร์\คุ้มหัวอยู่ Supergirl (2010)
'Cause sometimes he gets a bug up his bonnet.เพราะบางครั้งเขาก็ชอบหาเหามาใส่หัว If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
You said you wanted us to get to know Beth. I got a bee in my bonnet, and that bee's name is government waste.คุณบอกว่าอยากให้พวกเรา รู้จักเบ็ทไม่ใช่หรอค่ะ ฉันมีผึ้งอยู่ในหมวก Pot O' Gold (2011)
You just told me your whole plan. Mr. Darcy's going to love my new bonnet.คุณเพิ่งจะบอก แผนทั้งหมดของคุณ คุณดาร์ซี่ จะต้องชอบหมวกใหม่ของฉันแน่ๆ Bad in Bed (2011)
Olivia's just got a bee in her bonnet about landing Henry's father-in-law as an investor.โอลิเวียร์ ตั้งใจจับเสือใส่ถัง เรื่องชวนพ่อตาแฮนรี่ มาร่วมลงทุน Shut Up and Eat Your Bologna (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝากระโปรงหน้า[n.] (fā kraprōng nā) EN: hood ; bonnet   FR: capot
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet   
กระโปรงหน้ารถ[n. exp.] (kraprōng nā rot) EN: radiator bonnet ; radiator hood   
หมวก[n.] (mūak = muak) EN: hat   FR: chapeau [m] ; casquette [f] ; bonnet [m] ; casque [m]
หมวกกันน้ำ[n. exp.] (mūak kannām) EN: bathing cap ; swimming cap   FR: bonnet de bain [m]
หน้ารถ[n. exp.] (nā rot) EN: bonnet ; hood   
ผู้ใหญ่[n.] (phūyai) EN: dignatary ; big man ; bigwig (inf.)   FR: personnage important [m] ; gros bonnet [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BONNET    B AA1 N AH0 T
BONNETT    B AA1 N EH0 T
BONNETTE    B AH0 N EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonnet    (n) (b o1 n i t)
bonnets    (n) (b o1 n i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haube {f} | Hauben {pl}bonnet | bonnets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカラップ・ボンネットヘッド;スカラップボンネットヘッド[, sukarappu . bonnettoheddo ; sukarappubonnettoheddo] (n) scalloped bonnethead (Sphyrna corona, little-known species of hammerhead shark found in the eastern Pacific from southern Mexico to northern Peru) [Add to Longdo]
ボンネット[, bonnetto] (n) (1) bonnet; (car) hood; (2) bonnet (hat); (P) [Add to Longdo]
ボンネットバス[, bonnettobasu] (n) bus with front engine; cab-behind-engine bus [Add to Longdo]
ボンネットヘッド[, bonnettoheddo] (n) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere) [Add to Longdo]
ボンネット撞木鮫[ボンネットしゅもくざめ;ボンネットシュモクザメ, bonnetto shumokuzame ; bonnettoshumokuzame] (n) (uk) (See 団扇撞木鮫・ウチワシュモクザメ) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere) [Add to Longdo]
ロリータファッション[, rori-tafasshon] (n) fashion style characterized by frilly dresses, knee socks and bonnets (wasei [Add to Longdo]
団扇撞木鮫[うちわしゅもくざめ;ウチワシュモクザメ, uchiwashumokuzame ; uchiwashumokuzame] (n) (uk) (See ボンネットヘッド,ボンネット撞木鮫・ボンネットしゅもくざめ) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苏格兰帽[sū gé lán mào, ㄙㄨ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄇㄠˋ, / ] bonnet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bonnet \Bon"net\ (b[o^]n"n[e^]t), n. [OE. bonet, OF. bonet,
   bonete. F. bonnet fr. LL. bonneta, bonetum; orig. the name of
   a stuff, and of unknown origin.]
   1. A headdress for men and boys; a cap. [Obs.] --Milton.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A soft, elastic, very durable cap, made of thick, seamless
    woolen stuff, and worn by men in Scotland.
    [1913 Webster]
 
       And plaids and bonnets waving high.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. A covering for the head, worn by women, usually protecting
    more or less the back and sides of the head, but no part
    of the forehead. The shape of the bonnet varies greatly at
    different times; formerly the front part projected, and
    spread outward, like the mouth of a funnel.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything resembling a bonnet in shape or use; as,
    (a) (Fort.) A small defense work at a salient angle; or a
      part of a parapet elevated to screen the other part
      from enfilade fire.
    (b) A metallic canopy, or projection, over an opening, as
      a fireplace, or a cowl or hood to increase the draught
      of a chimney, etc.
    (c) A frame of wire netting over a locomotive chimney, to
      prevent escape of sparks.
    (d) A roofing over the cage of a mine, to protect its
      occupants from objects falling down the shaft.
    (e) In pumps, a metal covering for the openings in the
      valve chambers.
      [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) An additional piece of canvas laced to the foot of
    a jib or foresail in moderate winds. --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
   6. The second stomach of a ruminating animal.
    [1913 Webster]
 
   7. An accomplice of a gambler, auctioneer, etc., who entices
    others to bet or to bid; a decoy. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   8. (Automobiles) The metal cover or shield over the motor;
    predominantly British usage. In the U.S. it is called the
    {hood}. [Brit.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Bonnet limpet} (Zool.), a name given, from their shape, to
    various species of shells (family {Calyptr[ae]id[ae]}).
 
   {Bonnet monkey} (Zool.), an East Indian monkey ({Macacus
    sinicus}), with a tuft of hair on its head; the munga.
 
   {Bonnet piece}, a gold coin of the time of James V. of
    Scotland, the king's head on which wears a bonnet. --Sir
    W. Scott.
 
   {To have a bee in the bonnet}. See under {Bee}.
 
   {Black bonnet}. See under {Black}.
 
   {Blue bonnet}. See in the Vocabulary.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bonnet \Bon"net\, v. i.
   To take off the bonnet or cap as a mark of respect; to
   uncover. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bonnet
   n 1: a hat tied under the chin [syn: {bonnet}, {poke bonnet}]
   2: protective covering consisting of a metal part that covers
     the engine; "there are powerful engines under the hoods of
     new cars"; "the mechanic removed the cowling in order to
     repair the plane's engine" [syn: {hood}, {bonnet}, {cowl},
     {cowling}]
   v 1: dress in a bonnet

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 bonnet [bonɛ]
   cap
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top