Search result for

biospheres

(30 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biospheres-, *biospheres*, biosphere
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา biospheres มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *biospheres*)
English-Thai: Longdo Dictionary
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biosphere[N] ส่วนของพื้นผิวและบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่, Syn. ecosphere

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biosphereชีวภาค [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
biosphereชีวภาค [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biosphereชีวภาค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biosphere reserveพื้นที่สงวนชีวมณฑล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biosphereชีวมณฑล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biosphere reservesเขตสงวนทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Biosphere Reserve พื้นที่สงวนชีวาลัย
พื้นที่คุ้มครองประเภทใหม่ที่ยังไม่เป็นที่ รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เหมือนพื้นที่คุ้มครองประเภทอื่นๆ มีความหมายดังนี้ คือ เป็นพื้นที่อนุรักษ์สังคมพืชและสัตว์ในสภาวะ ของระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อรักษาความหลากหลาย ทางพันธุกรรมและเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน ทั้งในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและที่ถุกเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่สงวนชีวาลัยนี้มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาและฝึก อบรมด้วย [สิ่งแวดล้อม]
biosphereไบโอสเฟียร์, ชีวภาค, ส่วนของโลกที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ได้แก่ บรรยากาศระดับต่ำ น้ำ และดิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The solar-powered biosphere collects and processes six times more power than our entire civilization.ชีวมณฑลพลังงานแสงอาทิตย์ เก็บรวบรวมและ ประมวลผลหกครั้งพลังงานมากขึ้น กว่าอารยธรรมทั้งหมดของเรา Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Our magnetic field protects us from the onslaught of cosmic rays, which would be very damaging to our biosphere.สนามแม่เหล็กของเรา ปกป้องเราจากการโจมตี ของรังสีคอสมิกซึ่งจะสร้างความ เสียหายมากเพื่อชีวมณฑลของเรา The Electric Boy (2014)
Every living system of earth is in decline every life support system of earth is in decline and these together constitute the biosphere the biosphere that supports and nurtures all of life not just our life but perhaps 30 million other speciesระบบชีวิตทั้งหมดบนโลก กำลังเสื่อมทรามลง ระบบที่เกื้อหนุนชีวิตทั้งหมดบนโลกกำลังเสื่อมถอย The Corporation (2003)
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวมณฑล [n.] (chīwamonthon) EN: biosphere   FR: biosphère [f]
เขตสงวนชีวมณฑล [n. exp.] (khēt sa-ngūan chīwamonthon) EN: biosphere reserve   
โลกของสิ่งมีชีวิต[n. exp.] (lōk khøng sing mī chīwit) EN: biosphere   FR: biosphère [f]
พื้นที่สงวนชีวมณฑล [n. exp.] (pheūnthī sa-ngūan chīwamonthon) EN: biosphere reserve   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIOSPHERE    B AY1 OW0 S F IH2 R
BIOSPHERES    B AY1 OW0 S F IH2 R Z
BIOSPHERE'S    B AY1 OW0 S F IH2 R Z
BIOSPHERIAN    B AY2 OW0 S F IH1 R IY0 AH0 N
BIOSPHERIANS    B AY2 OW0 S F IH1 R IY0 AH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biosphäre {f} | Biosphären {pl}biosphere | biospheres [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイオスフィア[, baiosufia] (n) biosphere [Add to Longdo]
生物圏[せいぶつけん, seibutsuken] (n) biosphere; biome [Add to Longdo]
生物圏保護区[せいぶつけんほごく, seibutsukenhogoku] (n) biosphere reserve (UNESCO) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生物圈[shēng wù quān, ㄕㄥ ˋ ㄑㄩㄢ, ] biosphere; ecosphere [Add to Longdo]
生物界[shēng wù jiè, ㄕㄥ ˋ ㄐㄧㄝˋ, ] biosphere; natural world [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top