Search result for

bina

(85 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bina-, *bina*
Possible hiragana form: びな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binary[N] ทวิภาค, See also: ระบบฐานสอง, เลขคู่, เลขฐานสอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
binary(ไบ'นะรี) adj. เกี่ยวกับหรือมีคู่,เกี่ยวกับ 2,ซ้ำสอง n. 2 คู่,เลขคู่, ระบบฐานสอง หมายถึง ระบบเลขฐานสอง ที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 กับ 1 บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสจะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น เปิดกับปิด, ใช่กับไม่ใช่
binary codeรหัสฐานสองหมายถึง การใช้รหัสเลขฐานสองแทนตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักขระ พิเศษต่าง ๆ โดยใช้เพียงเลข 0 และ 1 รหัสที่นิยมใช้กันอยู่มีหลายรหัสเช่น เอ็บซีดิก (EBCDIC) , แอสกี (ASCII) , บีซีดี (BCD) คอมพิวเตอร์ของแต่ละบริษัทจะเลือกใช้รหัสหนึ่งในการแทนข้อมูล
binary coded decimalเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานของ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BCD หมายถึงรหัสที่ใช้แทนเลขฐาน ซึ่งกำหนดให้เลขฐานสิบแต่ละตัวแทนด้วยเลขฐานสอง 4 บิต ตัวอย่าง เช่น เลข 17 ในฐานสิบ เขียนเป็นเลขฐานสองว่า 0001 0111 โดยที่เลขหลักของบิตจากซ้ายไปขวา เป็นลำดับเพิ่มตามสูตร 8-4-2-1 เลข 17 ที่เป็นฐานสิบ เมื่อแสดงในรูปเลขฐานสองธรรมดาจะเป็น 10001
binary digitเลขโดดฐานสองเรียกย่อ ๆ ว่า bit หมายถึง ตำแหน่งหนึ่งในเลขฐานสอง ซึ่งเป็นได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ใช้แทนค่าต่าง ๆ บิตเป็นหน่วยเล็กที่สุดของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ในการเก็บค่า เรานำบิตมาจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7-8 บิต เพื่อใช้เป็นรหัสแทนตัวอักขระต่าง ๆ ดู bit ประกอบ
binary fileแฟ้มข้อมูลฐานสองหมายถึง แฟ้มที่บรรจุข้อมูลที่เป็นฐานสองเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ คอมพิวเตอร์จะเข้าใจและรับรู้ได้ โดยปกติ แฟ้มข้อมูลเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ใช้นามสกุล (file type) ว่า BIN ดู BIN ประกอบ
binary number systemระบบเลขฐานสอง <คำแปล>ระบบเลขฐานสอง หมายถึง ตัวเลขบอกจำนวนที่มีฐานเป็น"สอง" (ไม่ใช่ "สิบ" อย่างที่นิยมใช้ในปัจจุบัน) คือมีเลขเพียงสองตัว คือ 0 และ 1 คอมพิวเตอร์ได้นำระบบเลขฐานสองนี้มาใช้เป็นรหัส เพื่อสะดวกในการแสดงสภาวะ 2 ประการคือ (สวิตซ์) เปิด และ ปิด
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง
binary variableตัวแปรฐานสองตัวแปรที่อาจเป็นค่าใดค่าหนึ่งในสองค่า เช่น จริงหรือไม่จริง ศูนย์หรือหนึ่ง เป็นต้น
chinese binaryเลขฐานสองแนวตั้ง (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
binary(n) สอง,เลขคู่,คู่
combination(n) การรวมกัน,การจัดกลุ่ม,พันธมิตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
binary๑. ฐานสอง๒. ทวิภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary๑. ฐานสอง๒. ทวิภาค [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binary๑. ฐานสอง๒. ทวิภาค๓. ทวินิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary adderวงจรบวกฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary arithmeticเลขคณิตฐานสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary arithmetic operationการดำเนินการคำนวณฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary Boolean operation; dyadic Boolean operationการดำเนินการแบบบูลชนิดทวิภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary cellเซลล์เก็บบิตเดียว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary codeรหัสฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
binary coded characterอักขระเข้ารหัสฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
binary fissionการแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน, การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของโพรทิสต์ โดยการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์เป็น  2 เซลล์ คือ นิวเคลียส จะแบ่งตัวก่อนแล้วไซโทพลาซึมจะแบ่งตามกลายเป็น 2 เซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
binary number systemระบบตัวเลขฐานสอง, ดู binary numeral system [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
binary numeral system (binary number system)ระบบตัวเลขฐานสอง, ระบบที่แสดงตัวเลขแทนจำนวนโดยการเพิ่มทีละ 2 หรือทวีคูณของ 2 เช่น                1012 หมายถึง 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 หรือ 5      102 หมายถึง 1 x 21 + 0 x 20 หรือ 2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Binauralชนิดที่ใช้กับหูสองข้าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
binary file (n ) แฟ้มข้อมูลฐานสอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Binary code?รหัสไบนารี่เหรอ Wanted (2008)
Go down and initiate the binary commands.ลงไป และเริ่มต้น คำสั่งปฏิบัติการ District 9 (2009)
nothing like having a binary bad guy cleansed from your system to put a spring back in your step.เธอจะได้รีบหายกลับมาเป็นคนเดิมไวๆ Legion (2009)
This is megan chertow and her friend bina sukarto,นี่คือ เมแกน เชอร์ทาวน์ และเพื่อน บีน่า ซูคาร์โต้ The Eyes Have It (2009)
Grandma said she saw bina's ghost last night.ยายบอกว่า เธอเห็นวิญญาณบีน่า เมื่อคืนนี้ The Eyes Have It (2009)
Bina was looking for her eyes.บีน่ากำลังตามหา นัยน์ตาของเธอ The Eyes Have It (2009)
She says bina's cursed.เธอบอกว่า บีน่าถูกสาป The Eyes Have It (2009)
It's a binary pulsar.มันเป็นระบบดวงดาวสองดวง Incursion: Part 2 (2010)
"If/then" statements are binary truth functions wherein a compound sentence is logically equivalent to the negative.ถ้า/งั้นก็" เป็นคำใช้คู่กัน เพื่อบ่งบอกข้อเท็จจริง ที่มีเขื่อนไขไปด้วยกัน ใช้มากในประโยคความรวม เปรียบเสมือนเป็นหลักคิด ในทางตรรกศาสตร์ The Bones That Weren't (2010)
In range of another binary pulsar, would I?ในระยะของสนามแม่เหล็กแห่งอื่นอีก ใช่มั้ยล่ะ? Aftermath (2010)
It's a 128K binary encryption code.มันเป็นการเข้ารหัสแบบไบนารี่ 128K Transformers: Dark of the Moon (2011)
No, I agree with you, but my binary boxes are never wrong, so however these folks got from point "A" to point unsub, there's no record of.แต่ฐานข้อมูลของฉันไม่เคยพลาด. อย่างนั้นอะไรทำให้คนธรรมดากลายมาเป็นคนร้ายได้. ไม่พบประวัติที่ว่า. Big Sea (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิต[N] BIT, See also: binary digit, Syn. เลขฐานสอง
ไบต์[N] BYTE, See also: binary digit eight
เลขฐานสอง[N] binary digit, Example: ภาษาเครื่องเป็นภาษาที่ประกอบด้วยเลขฐานสอง, Thai definition: ระบบตัวเลขที่เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เพียง 2 ตัวคือ 0 กับ 1 แล้วเขียนจำนวนที่ต้องการห้อยด้วย 2

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไบนารี่[adj.] (bainārī) EN: binary   FR: binaire
ไบนารี่พัลซาร์[n. exp.] (bainārī phālsā) EN: binary pulsar   FR: pulsar binaire [m]
บิต[n.] (bit) EN: bit   FR: bit [m] ; élément binaire [m]
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate   FR: se mettre en concubinage
ดาวคู่[n. exp.] (dāo khū) EN: binary star ; double star   FR: étoile double [f]
ดาวคู่จริง[n. exp.] (dāo khū jing) EN: binary double star ; physical double souble   
การบวก[n.] (kānbūak) EN: combination   FR: addition [f]
การรวมกัน[n.] (kān rūam kan) EN: combination   FR: combinaison [f] ; adjonction [f]
การรวมกิจการ[n. exp.] (kān rūam kitjakān) EN: consolidation ; merger ; business combination   
การอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรส[n. exp.] (kān yū kin dūaykan dōi mai dāi somrot) EN: concubinage   FR: concubinage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BINA    B IY1 N AH0
BINARY    B AY1 N ER0 IY0
BINATIONAL    B AY0 N AE1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
binary    (j) (b ai1 n @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder [Add to Longdo]
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二叉树[èr chā shù, ㄦˋ ㄔㄚ ㄕㄨˋ, / ] binary tree [Add to Longdo]
二进[èr jìn, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] binary (i.e. writing numbers to base 2) [Add to Longdo]
二进制编码[èr jìn zhì biān mǎ, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ, / ] binary code; binary encoding [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 facility
 
 1. kolaylık, suhulet
 2. fesahat
 3. serbestlik
 4. uzluk, hüner
 5. (ask.) özel bir iş için yapılmış bina. facilities vasıta, imkân, bina, tesisat.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 edifice
 
 1. bina, büyük bina, yapı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 erection
 
 1. kaldırma
 2. kalkma dikilme, penis dokusunun kan dolması ile sertleşmesi
 3. bina, yapı, inşaat.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 interphone
 
 1. (bina, gemi uçakta) muhtelif kısımlar arasında kullanılan dahili telefon .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 structure
 
 1. yapı, bina
 2. inşaat, yapılış
 3. bünye
 4. bütünüyle planlamak
 5. bir bütün olarak düşünmek. structured plânlanmış, idare altındaki.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top