Search result for

bestow

(66 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bestow-, *bestow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bestow[VT] ให้, See also: สละให้, มอบรางวัลให้, มอบให้, Syn. confer, donate
bestow on[PHRV] มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้
bestow upon[PHRV] มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bestow(บีส'โท) {bestowed,bestowing,bestows} vt. มอบของขวัญให้,มอบรางวัลให้,ให้ใช้,จ่าย,สละให้,เก็บ,วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present,grant

English-Thai: Nontri Dictionary
bestow(vt) ให้,มอบรางวัลให้,สละให้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The reason I bestowed such a crucial position upon you... is because something else requires my attention.เหตุผลที่ข้าให้ตำแหน่งสำคัญนี้กับเจ้า... ก็เพราะว่ามีเรื่องอื่นที่ข้าต้องดูแล The Kingdom of the Winds (2008)
Bestow this sword to Baegeuk, and tell him about its legacy.สละดาบนี้ให้แบกิอุค แล้วบอกว่าท่านได้รับสืบทอดมา The Kingdom of the Winds (2008)
Don't you realize bestowing them your head... would only mean power and riches for me?ท่านคิดจะก้มหัวให้พวกมันอย่างนั้นรึ The Kingdom of the Winds (2008)
The Moon Princess unleashed the power bestowed upon her and cast a terrifying curse over them all...เจ้าหญิงจันทราละทิ้งพลังที่เธอได้รับมา และโยนคำสาปที่น่าหวาดหวั่น สู่พวกเขาทั้งหมด The Secret of Moonacre (2008)
The favor he would bestow upon us... I mean upon you, if he liked you.ความอุปถัมภ์ที่พระองค์จะทรงมอบให้เรา จะแสดงถึงว่าพระองค์ทรงโปรดเจ้า The Other Boleyn Girl (2008)
Bestow my armor upon this young manเอาเกราะของข้ามาให้หนุ่มน้อยผู้นี้ Three Kingdoms (2008)
I hereby further bestow upon General Zilong The title Chief Vanguardข้าขอแต่งตั้งให้ขุยพลจูล่ง เป็นแม่ทัพหน้า Three Kingdoms (2008)
I shall request His Majesty to bestow an honorable title on youข้าจะขอให้จักรพรรดิ์เลื่อนบรรดาศักดิ์ให้ท่าน Three Kingdoms (2008)
I would like to award you the highest honor I can bestow.ฉันขอมอบเหรียญรางวัล ที่มีเกียรติที่สุดให้เธอ Up (2009)
My fellow americans, John Adams, the first president to take up residence in the white house, once prayed for heaven to bestow its blessings on this place.เพื่อนพี่น้องชาวอเมริกัน, จอห์น อดัม ปธน. คนแรกที่อาศัยในทำเนียบขาว Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
This is the same helplessness you bestowed onto others.ตอนนี้ คุณรุ้สึกหมดหนทาง Saw VI (2009)
It means that I have a knighthood to bestow first thing tomorrow and no-one to clean my armour.ไม่สิ พอดีข้ายังมีงานมอบตำแหน่งอัศวิน พรุ่งนี้แต่เช้าเลย แล้วก็ยังไม่มีใครทำความสะอาดชุดเกราะให้ข้าเลย The Curse of Cornelius Sigan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bestowHe bestowed a large amount of money on the institute.
bestowHe who gives to another bestows on himself.
bestowShe bestowed a gift on me.
bestowThe college bestowed an honorary degree on him.
bestowThe committee bestowed a medal on him.
bestowThe manager bestowed a trophy on him.
bestowThey bestowed several gifts on the royal visitors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทูนหัว[V] give, See also: bestow, grant, present, Example: ถ้าท่านต้องประสงค์บุตรีของเกล้ากระผม เกล้ากระผมก็จะทูนหัวให้, Thai definition: ยกให้หรือมอบให้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวด
มอบให้[V] give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, สละให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: ข้าพเจ้านำหนังสือจำนวน 5,000 เล่มมามอบให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน, Thai definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่น
มอบ[V] give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: นักโบราณคดีได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งมีมากมายมหาศาลให้กับทางราชการ, Thai definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
เอื้ออำนวย[V] provide, See also: bestow, give, accord, grant, impart, Syn. อำนวย, ให้, Example: เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างให้แก่คณะสำรวจอย่างเต็มใจ, Thai definition: เอาใจใส่ให้, มีน้ำใจให้
ประสิทธิ์ประสาท[V] bestow, See also: endow, give, Example: วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักศึกษามากมาย, Thai definition: อำนวยความสำเร็จให้เกิดมีขึ้น
ประสาทปริญญา[V] bestow a degree, See also: confer a degree, Syn. มอบปริญญา, ให้ปริญญา, Example: อธิการบดีกำลังประสาทปริญญาบัตรที่หอประชุมใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
ให้รางวัล[v. exp.] (hai rāngwan) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete   FR: récompenser
มอบ[v.] (møp) EN: award ; give ; confer ; grant ; bestow   FR: conférer ; décerner ; attribuer ; délivrer ; remettre
มอบให้[v. exp.] (møp hai) EN: give ; bestow ; grant ; hand out   FR: attribuer ; conférer
ประสาท[v.] (prasāt) EN: give ; bestow ; confer   FR: offrir ; conférer ; décerner ; octroyer
ประสาทปริญญา[v. exp.] (prasāt parinyā) EN: bestow a degree ; confer a degree   FR: octroyer un titre
ประสาทพร[v. exp.] (prasāt phøn) EN: bless ; wish ; bestow a blessing on   FR: bénir
ประสิทธิ์ประสาท[v.] (prasitprasāt) EN: bestow ; endow ; give   
ประทาน[v.] (prathān) EN: give ; confer ; bestow   FR: donner ; accorder ; octroyer
ปูนบำเหน็จ[v. exp.] (pūn bamnet) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete   FR: récompenser

CMU English Pronouncing Dictionary
BESTOW    B AH0 S T OW1
BESTOWS    B AH0 S T OW1 Z
BESTOWED    B AH0 S T OW1 D
BESTOWING    B AH0 S T OW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bestow    (v) (b i1 s t ou1)
bestows    (v) (b i1 s t ou1 z)
bestowal    (n) (b i1 s t ou1 @ l)
bestowed    (v) (b i1 s t ou1 d)
bestowals    (n) (b i1 s t ou1 @ l z)
bestowing    (v) (b i1 s t ou1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下賜[かし, kashi] (n,vs) grant; bestowal; giving something to someone of low social standing (by a person of very high social standing) [Add to Longdo]
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]
恵与[けいよ, keiyo] (n,vs) presentation; giving; bestowing [Add to Longdo]
幸御魂;幸魂[さきみたま, sakimitama] (n) god who bestows happiness upon people [Add to Longdo]
賜る;賜わる;給わる[たまわる, tamawaru] (v5r,vt) (1) (hum) to be given; to be granted; to be honored with; to be honoured with; (2) (hon) to give; to bestow; to confer; to honor; to honour [Add to Longdo]
[しゃく;さく(ok), shaku ; saku (ok)] (n) (1) jue (ancient 3-legged Chinese wine pitcher, usu. made of bronze); (2) peerage (hereditary title bestowed by the emperor) [Add to Longdo]
授章[じゅしょう, jushou] (n,vs) (See 受章) bestowing a decoration or order [Add to Longdo]
女院[にょういん;にょいん, nyouin ; nyoin] (n) (hon) (See 院) woman bestowed with the title "in" (usu. the empress, imperial princesses, etc.) [Add to Longdo]
茶名[ちゃめい, chamei] (n) tea name (name bestowed upon a tea ceremony practitioner) [Add to Longdo]
拝領[はいりょう, hairyou] (n,vs) receiving (from a superior); bestowed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恩慈[ēn cí, ㄣ ㄘˊ, ] bestowed kindness [Add to Longdo]
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, / ] bestow; confer [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, / ] bestow alms [Add to Longdo]
[lài, ㄌㄞˋ, / ] bestow; confer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bestow \Be*stow"\, v. t. [imp. & p. p. {Bestowed}; p. pr. & vb.
   n. {Bestowing}.] [OE. bestowen; pref. be- + stow a place. See
   {Stow}.]
   1. To lay up in store; to deposit for safe keeping; to stow;
    to place; to put. "He bestowed it in a pouch." --Sir W.
    Scott.
    [1913 Webster]
 
       See that the women are bestowed in safety. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To use; to apply; to devote, as time or strength in some
    occupation.
    [1913 Webster]
 
   3. To expend, as money. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. To give or confer; to impart; -- with on or upon.
    [1913 Webster]
 
       Empire is on us bestowed.       --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Though I bestow all my goods to feed the poor. --1
                          Cor. xiii. 3.
    [1913 Webster]
 
   5. To give in marriage.
    [1913 Webster]
 
       I could have bestowed her upon a fine gentleman.
                          --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   6. To demean; to conduct; to behave; -- followed by a
    reflexive pronoun. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       How might we see Falstaff bestow himself to-night in
       his true colors, and not ourselves be seen ? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To give; grant; present; confer; accord.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bestow
   v 1: present; "The university conferred a degree on its most
      famous former student, who never graduated"; "bestow an
      honor on someone" [syn: {confer}, {bestow}]
   2: give as a gift
   3: bestow a quality on; "Her presence lends a certain cachet to
     the company"; "The music added a lot to the play"; "She
     brings a special atmosphere to our meetings"; "This adds a
     light note to the program" [syn: {lend}, {impart}, {bestow},
     {contribute}, {add}, {bring}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top