Search result for

behaved

(35 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -behaved-, *behaved*, behav, behave
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The way Anne has behaved, she's fortunate to be coming at all.จากความประพฤติของนาง โชคดีเท่าไหร่ทียังรอดมาได้ The Other Boleyn Girl (2008)
Ever since the death of Caspian the ninth, you've behaved as if you were king.ตั้งแต่การจากไปของกษัตริย์แคสเปียนที่เก้า เราเห็นว่าบางคนประพฤตตน ราวกับว่าเป็นพระราชาเสียเอง The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
And she never behaved Like, "Who has time to be married?"และเธอก็ไม่เคยทำตัวเหมือนกับว่า ใครจะมีเวลาให้กับการแต่งงาน Julie & Julia (2009)
The sack behaved as if the boat was stationary.นั่นมันไฟนะเว้ย ไอ้โง่ Agora (2009)
I still can't get over the way alex behaved this morning.ฉันยังเลิกคิดไม่ได้เลยที่อเล็กซ์ทำตัวแบบนั้นใส่ฉันเมื่อเช้าน่ะ Connect! Connect! (2009)
You have invited me into your home and I have behaved appallingly.เจ้าเชิญข้ามาบ้านเจ้า และข้ามีพฤติกรรมที่น่าตกใจ The Once and Future Queen (2009)
I thought they behaved themselves today.ผมว่าวันนี้พวกเขาทำอะไรที่ดูโง่ๆ ไปนะ The Case of Itaewon Homicide (2009)
I know that I behaved as if it I care, but sometimes...ชั้นรู้ว่าบางที... ชั้นทำเป็นไม่สน Push (2009)
Don't tell me I behaved badly, Mr. Churchill.และพี่ก็ยังให้ผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ห้องแม่เรา! The King's Speech (2010)
Or for how I behaved toward you the past couple of weeks.หรือเพื่อเป็นการขอโทษที่ฉันทำกับเธอตลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมา You Gotta Get a Gimmick (2010)
That I had indeed behaved poorly.ว่าฉันทำตัวไม่ดีเอาเสียเลย Hell-O (2010)
You have behaved with the utmost dignityเธอวางตัวได้อย่างมีเกียรติ My Two Young Men (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
behavedAll the children sat up and behaved themselves at the party.
behavedAll the vehicles behaved well on their test runs.
behavedFather went red with anger when I behaved rudely towards him.
behavedHe always behaved badly to me.
behavedHe behaved as if crazed.
behavedHe behaved badly.
behavedHe behaved badly to his sons.
behavedHe behaved himself like a man.
behavedHe behaved himself so as not to give offence to others.
behavedHe behaved in a cheap manner.
behavedHe behaved like a child.
behavedHe behaved like he was afraid.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกกมะเหรก[n.] (kēkmarēk) EN: ne'er-do-well ; good-for-nothing ; layabout ; idler ; badly-behaved person ; unruly person ; delinquent ; quarrel-some person   FR: fainéant [m] ; feignant [m]
เกกมะเหรก[adj.] (kēkmarēk) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved   FR: malfaisant ; malveillant
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: polite ; elegant ; refined ; well-behaved ; well-mannered   FR: sage ; aimable ; avenant ; bienveillant ; circonspect ; courtois
เสียเด็ก[v.] (sīadek) EN: become bad-behaved child ; spoil ; be bad   FR: gâter
อยู่ในกรอบ[adj.] (yū nai krøp) EN: conventional ; disciplined ; controlled ; well-behaved   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEHAVED    B AH0 HH EY1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
behaved    (v) (b i1 h ei1 v d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
控えめ;控え目;控目[ひかえめ, hikaeme] (adj-na,n,adj-no) moderate; reserved; conservative; humble; mild-mannered; self-effacing; unassuming; well-behaved; low-key; temperate; in small quantities [Add to Longdo]
生直ぐ[きすぐ, kisugu] (adj-na) well-behaved [Add to Longdo]
模範囚[もはんしゅう, mohanshuu] (n) well-behaved (model) prisoner; trusty (trustee) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Behave \Be*have"\, v. t. [imp. & p. p. {Behaved}; p. pr. & vb.
   n. {Behaving}.] [AS. behabban to surround, restrain, detain
   (akin to G. gehaben (obs.) to have, sich gehaben to behave or
   carry one's self); pref. be- + habban to have. See {Have}, v.
   t. ]
   1. To manage or govern in point of behavior; to discipline;
    to handle; to restrain. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He did behave his anger ere 't was spent. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To carry; to conduct; to comport; to manage; to bear; --
    used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       Those that behaved themselves manfully. --2 Macc.
                          ii. 21.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top