Search result for

began

(35 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -began-, *began*
Possible hiragana form: べがん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
began[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ begin, See also: เริ่มต้น, เริ่ม, Syn. start

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
began(บิแกน') อดีตกาลของbegin

English-Thai: Nontri Dictionary
began(vt) pt และ pp ของ begin

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You began this war when you threw me from the court and slaughter all of my kindท่านเป็นคนเริ่มมันก่อน เมื่อท่านเนรเทศข้าออกจากวัง และสังหารพรรคพวกของข้าทั้งหมด Excalibur (2008)
For hundreds of thousands of people commuting to the Iranian capital... this morning began just like any other.มีคนร่วมแสนที่เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนในอิหร่าน เช้านี้ก็เหมือนกับวันอื่น ๆ Babylon A.D. (2008)
Back to where it all began...กลับไปสู่ที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้น The Secret of Moonacre (2008)
That's how our relationship began.นั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของเรา My Sassy Girl (2008)
Sloan began manufacturing targets of his own for profit years ago.สโลนได้เริ่มสร้างเป้าหมายเพื่อปิดบังมานานหลายปี Wanted (2008)
And as it did, Capricorn began to crackle and fade like the old page of a book growing transparent and thin as paper."และตอนนั้นเอง ร่างของคาปริคอร์นก็เริ่ม ปริแตกและจางลงเหมือนหน้ากระดาษเก่าๆ ...ร่างกายเริ่มจางลง และบางลงเหมือนกระดาษ Inkheart (2008)
I assure you, I will find Prince Caspian and finish what our ancestors began.ข้าเชื่อว่าพวกเขาจะต้องพบเจ้าชายแคสเปียนและ สานต่อ สิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
And so our story ends where it all began, here in the tiny Indian village of Harenmahkeester, in the valley of Lintinmybelli.และเรื่องของพวกเราก็จบลง ตรงที่มันเริ่มขึ้น ที่หมู่บ้านเล็กๆ ในฮาเร็นมาคีสเตอร์ ในหุบเขาของลินตินมายเบลลิ The Love Guru (2008)
As was the legend was told, that the Monkey King began his journey west, in search of truth.ดังตำนานได้กล่าวไว้ ราชาแห่งลิง ได้เริ่มเดินทางมายังตะวันตก เพื่อค้นหาความจริง The Forbidden Kingdom (2008)
So Kissinger and I were in the Lincoln Sitting Room, and together we began to reminisce about some of the great decisions that we'd participated in.กับคิสซิงเกอร์นั่น เราอยู่ในห้องนั่งเล่นลิงคอล์น อยู่ด้่วยกัน คุยเรื่องในอดีต บางทีก็เรื่องการตัดสินใจ ครั้งสำคัญๆ ที่เราคิดด้วยกัน Frost/Nixon (2008)
And he began to weep and cry and he said, "My darling Happy,และเขาก็เริ่มร้องไห้ และเขาพูดว่า แฮปปี้สุดที่รักของฉัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I have fought hundreds of battles since I began serving the late Lord Liuข้ารบทัพจับศึกนับร้อยครั้ง... รับใช้ท่านเล่าปี่หลายสิบปี... . Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beganA chase of the thief began.
beganAfter 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.
beganAfter 6 p.m. the employees began to disappear.
beganAfter a slow summer season, business began to pick up.
beganAfter a while she began to play the piano again.
beganAfter Grandma's sudden death, Grandpa began to age rapidly.
beganAfter he finished supper, he began to read the novel.
beganAfter that he began to enjoy life again and gradually recovered.
beganAfter we had tea, we began the discussion.
beganA heavy rain began to fall.
beganAll at once it began to rain heavily.
beganAll at once she began to shout in a shrill voice.

CMU English Pronouncing Dictionary
BEGAN    B IH0 G AE1 N
BEGAN    B IY0 G AE1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
began    (v) (b i1 g a1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begann wiederrecommenced [Add to Longdo]
begann wiederreconvened [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
延べ金;延金[のべがね, nobegane] (n) sheet metal; dagger; sword [Add to Longdo]
同期生[どうきせい, doukisei] (n) (1) classmate; graduates in the same class; (2) wrestlers who began their professional careers in the same tournament (sumo) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Begin \Be*gin"\, v. i. [imp. & p. p. {Began}, {Begun}; p. pr. &
   vb. n. {Beginning}.] [AS. beginnan (akin to OS. biginnan, D.
   & G. beginnen, OHG. biginnan, Goth., du-ginnan, Sw. begynna,
   Dan. begynde); pref. be- + an assumed ginnan. [root]31. See
   {Gin} to begin.]
   1. To have or commence an independent or first existence; to
    take rise; to commence.
    [1913 Webster]
 
       Vast chain of being! which from God began. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To do the first act or the first part of an action; to
    enter upon or commence something new, as a new form or
    state of being, or course of action; to take the first
    step; to start. "Tears began to flow." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       When I begin, I will also make an end. --1 Sam. iii.
                          12.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top