Search result for

beds

(72 entries)
(2.8693 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beds-, *beds*, bed
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedsit[N] ห้องที่ให้เช่าและพักอาศัย, Syn. bedsitter, bed sitting room
bedside[N] พื้นที่ข้างเตียง
bedsore[N] แผลกดทับ
bedstead[N] โครงไม้หรือเหล็กของเตียงแบบเก่า
bedsitter[N] ห้องที่ให้เช่าและพักอาศัย
bedspread[N] ผ้าคลุมเตียง, Syn. bedcover, spread

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedsiden.,adj. ข้างเตียง
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
bedspreadn. ผ้าคลุมเตียง
bedstandn. โต๊ะเล็ก ๆ ,ข้างเตียง
bedstead(เบด'สเทด) n. โครงเตียง

English-Thai: Nontri Dictionary
bedside(n) ข้างเตียง
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
bedstead(n) โครงเตียงนอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bedsheet ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ดู blanket ballot] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bedsore; sore, pressure; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bedsเตียง,เตียงนอน [การแพทย์]
Beds, Doubleเตียงคู่ที่นอนได้2คน [การแพทย์]
Beds, Fractureโต๊ะสำหรับเข้าเฝือก [การแพทย์]
Beds, Twinเตียงเดี่ยว2เตียง [การแพทย์]
Bedsoniaเชื้อเบดโซเนีย [การแพทย์]
Bedsoresแผลกดทับแผลนอนทับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, what adorable little beds!โอ้สิ่งที่น่ารักเตียงน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He says it's a, a monster asleep in our beds!เขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ ประหลาดนอนหลับอยู่ในห้องนอนของเรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It covers three beds.มันครอบคลุมสามเตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The Princess will sleep in our beds upstairs.เจ้าหญิงจะนอนหลับอยู่ใน ห้องนอนชั้นบนของเรา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
"I don't want soft words and a bedside manner."ฉันไม่ต้องการคําพูดอ้อมค้อมและการปลอบใจ" Rebecca (1940)
But we have no more beds here.แต่เราไม่มีเตียงเหลือ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
"Advanced Bedside Manner."มารยาทชั้นสูงบนเตียง Punchline (1988)
The hotels, brass spittoons in the lobbies, brass beds in the rooms.โรงแรม กระโถนทองเหลืองที่ล็อบบี้ เตียงทองเหลืองในห้องนอน Field of Dreams (1989)
What the hell kind of beds are you giving us?ลุงยกเตียงบ้าอะไรให้เราเนี่ย Of Mice and Men (1992)
Yes. Bedside table drawer.ใช่ ลิ้นชักโต๊ะข้างเตียง Pulp Fiction (1994)
I specifically reminded her- bedside table, on the kangaroo.ฉันเฉพาะเตือน her- โต๊ะข้างเตียงในจิงโจ้ Pulp Fiction (1994)
I need blankets, I need comforters, quilts, bedspreads.ฉันจำเป็นต้องใช้ผ้าห่มฉันต้องเป็ด, ผ้าห่ม, ผ้าคลุมเตียง Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bedsWe found the beds quite comfortable.
bedsIf long-term beds are reduced, then it won't be possible to do that and normal sickbeds will also be adversely affected.
bedsChronic care beds for patients long stay patients will be drastically cut from July, a state where many people will be cut off from nursing and treatment is feared.
bedsShe came hurrying to his bedside.
bedsThe room is furnished with two beds.
bedsShe asked me to come to her bedside.
bedsMy doctor has an excellent bedside manner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้าคลุมเตียง[N] bedspread

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ้าคลุมเตียง[n.] (phā khlum tīeng) EN: bedspread ; quilt   FR: couvre-lit [m] ; dessus-de-lit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDS    B EH1 D Z
BEDSAUL    B EH1 D S AO0 L
BEDSIDE    B EH1 D S AY2 D
BEDSOLE    B EH1 D S OW2 L
BEDSTRAW    B EH1 D S T R AO2
BEDSPREAD    B EH1 D S P R EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beds    (v) (b e1 d z)
bedsit    (n) (b e1 d s i t)
bedside    (n) (b e1 d s ai d)
bedsits    (n) (b e1 d s i t s)
bedsore    (n) (b e1 d s oo r)
bedsides    (n) (b e1 d s ai d z)
bedsores    (n) (b e1 d s oo z)
bedstead    (n) (b e1 d s t e d)
bedsitter    (n) (b e1 d s i1 t @ r)
bedspread    (n) (b e1 d s p r e d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
ベッドサイド[, beddosaido] (n) bedside [Add to Longdo]
ベッドメイキング;ベッドメーキング[, beddomeikingu ; beddome-kingu] (n,vs) making beds [Add to Longdo]
床;牀[しょう, shou] (ctr) counter for beds [Add to Longdo]
床擦れ;床ずれ[とこずれ, tokozure] (n,vs) bedsores [Add to Longdo]
真珠養殖場[しんじゅようしょくじょう, shinjuyoushokujou] (n) pearl-oyster beds [Add to Longdo]
川原松葉[かわらまつば;カワラマツバ, kawaramatsuba ; kawaramatsuba] (n) (uk) our lady's bedstraw (Galium verum); yellow bedstraw [Add to Longdo]
増床[ぞうしょう, zoushou] (n) expansion (in space) of a sales area; increase in the number of beds (in a hospital, etc.) [Add to Longdo]
二段ベッド[にだんベッド, nidan beddo] (n) bunk beds; double bunk [Add to Longdo]
八重葎[やえむぐら;ヤエムグラ, yaemugura ; yaemugura] (n) (1) (uk) thick patch of mixed weeds; (2) false cleavers (species of bedstraw, Galium spurium var. echinospermon) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
床侧[chuáng cè, ㄔㄨㄤˊ ㄘㄜˋ, / ] bedside [Add to Longdo]
床沿[chuáng yán, ㄔㄨㄤˊ ㄧㄢˊ, 沿 / 沿] bedside [Add to Longdo]
褥疮[rù chuāng, ㄖㄨˋ ㄔㄨㄤ, / ] bedsore [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top