Search result for

bedel

(24 entries)
(0.7698 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedel-, *bedel*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About Bedell.เกี่ยวกับ บีเดล Goodbye to All That (2008)
Martin Bedell?มาร์ติน บีเดล Goodbye to All That (2008)
His name was Martin Bedell.เขาชื่อ มาร์ติน บีเดล Goodbye to All That (2008)
Not this Martin Bedell.ไม่ใช่ มาร์ติน บีเดล คนนี้ Goodbye to All That (2008)
No. Another Martin Bedell.มาร์ติน บีเดล อีกคนหนึ่ง Goodbye to All That (2008)
Bedell had real training.บีเดล ฝึกอย่างหนัก Goodbye to All That (2008)
There were three Martin Bedells in L.A.มีมาร์ติน บีเดล อยู่สามคนที่แอลเอ Goodbye to All That (2008)
Martin Bedell number one.หามาร์ติน บีเดล หมายเลข1 Goodbye to All That (2008)
Martin Bedell number two.มาร์ติน บีเดล หมายเลข 2 Goodbye to All That (2008)
Cameron and I will find the other Martin Bedell.คาเมรอนกับแม่ จะหามาร์ติน บีเดล อีกคน Goodbye to All That (2008)
Martin Bedell hiding in a cave somewhere might as well be Martin Bedell dead somewhere.มาร์ติน บีเดล ไปซ่อนตัวในถ้ำไหนสักแห่ง แล้วอาจตายไปที่ไหนสักแห่ง Goodbye to All That (2008)
Martin Bedell?มาร์ติน บีเดล Goodbye to All That (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDEL    B AH0 D EH1 L
BEDELL    B EH1 D AH0 L

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedel \Be"del\, Bedell \Be"dell\, n.
   Same as {Beadle}.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 consideration
 
 1. saygı, düşünce
 2. gözönüne alma
 3. karşılık, bedel
 4. önem, ehemmiyet
 5. itibar, saygınlık
 6. (huk.) borsada verilen pey akçesi. for a consideration para mukabilinde. in consideration of sebebiyle, itibariyle, hasebiyle
 7. karşılığında. take into consideration göz önünde bulundurmak, hesaba katmak, düşünmek. under consideration gözden geçirilmekte, tetkik edilmekte.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 compensation
 
 1. tazmin, telafi
 2. karşılık, ücret, maaş, bedel
 3. takas, karşılama.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cost
 
 1. fiyat, paha, değer, kıymet
 2. zarar, ziyan
 3. sermaye, bedel
 4. (çoğ.), (huk.) dava masrafları, mahkeme harcı. cost insurance and freight (tic.) sif, fiyat sigorta ve navlun. cost of living hayat pahalılığı, geçim masrafı. cost price maliyet fiyatı. at all costs at any cost ne pahasına olursa olsun. at the cost of pahasına.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pay
 
 1. ödeme, tediye, verme
 2. ödenen sey, ücret, maaş
 3. bedel, karşılık
 4. ceza veya mükâfat. pay dirt işletme zahmetine değer miktarda maden ihtiva eden toprak
 5. herhangi kârlı bir şey. pay office vezne dairesi. pay phone umumi telefon. be in the pay of hizmetinde olmak, emrinde çalışmak. hit veya strike pay dirt başarılı olmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 quittance
 
 1. affolunma, borçtan veya yükümden kurtuluş, temize çıkma
 2. aklama belgesi, ibraname, alındı, makbuz
 3. bedel, ücret.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rate
 
 1. oran, nispet
 2. kıymet, bedel, fiyat, paha
 3. sınıf, çeşit, nevi
 4. (mülk.) vergisi oranı
 5. (İng.) mülk vergisi
 6. kıymet biçmek, fiyat takdir etmek
 7. hesap etmek
 8. saymak
 9. sınıflandırmak
 10. değerlendirmek
 11. nakliye fiyatını tespit etmek
 12. (k. dili) hak etmek
 13. değerli olmak, itibarda olmak. rate of exchange kambiyo sürümdeğeri. rate of interest faiz oranı. at any rate her nasılsa, her halde. at the rate of hesabıyle, nispetinde.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 substitute
 
 1. bedel
 2. vekil
 3. vekil tayin etmek
 4. bedel olarak koymak
 5. vekâlet etmek
 6. yerine geçmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 succedaneum
 
 1. (çoğ.), - -nea) vekil
 2. bedel.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 worth
 
 1. (edat) değer, kıymet
 2. servet
 3. bedel, -lik
 4. (edat) değerinde
 5. layık, değer
 6. sahibi, -lik. three liras' worth of candy üç liralık şeker. It' worth seeing. Görmeye değer. for all it' worth son haddine kadar. for what it' worth ne olursa olsun.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top