หรือคุณหมายถึง beddö?
Search result for

beddoe

(54 entries)
(1.8973 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beddoe-, *beddoe*
Possible hiragana form: べっどえ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beddoe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beddoe*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"to silence Leslie Smythe-Beddoes, defector. "Now being assigned to the German "Propaganda Ministry.Leslie Smythe-Beddoes, des Überlaufes beschuldigt, zurzeit tätig im deutschen Propagandaministerium. Who Stole My Copy of Mein Kampf? (1969)
Leslie Smythe-Beddoes.Leslie Smythe-Beddoes. Who Stole My Copy of Mein Kampf? (1969)
Men, I know how we can get rid of Leslie Smythe-Beddoes.Ich weiß, wie wir Leslie Smythe-Beddoes loswerden. Who Stole My Copy of Mein Kampf? (1969)
One electric razor for Leslie Smythe-Beddoes.Ein elektrischer Rasierapparat für Leslie Smythe-Beddoes. Who Stole My Copy of Mein Kampf? (1969)
I'm looking for Leslie Smythe-Beddoes.Ich suche Leslie Smythe-Beddoes. Who Stole My Copy of Mein Kampf? (1969)
I am Leslie Smythe-Beddoes.- Ich bin Leslie Smythe-Beddoes. Who Stole My Copy of Mein Kampf? (1969)
If the lady says she's Leslie Smythe-Beddoes, then she's Leslie Smythe-Beddoes.Wenn die Dame sagt, sie ist Leslie Smythe-Beddoes, dann ist sie Leslie Smythe-Beddoes. Who Stole My Copy of Mein Kampf? (1969)
I have the wrong Leslie Smythe-Beddoes.Ich habe die falsche Leslie Smythe-Beddoes. Who Stole My Copy of Mein Kampf? (1969)
Oh, yes, uh, you see, this is Leslie J. Smythe-Beddoes...Das hier ist für Leslie J. Smythe-Beddoes. Who Stole My Copy of Mein Kampf? (1969)
That, gentlemen, is Leslie Smythe-Beddoes.Das ist Leslie Smythe-Beddoes. Who Stole My Copy of Mein Kampf? (1969)
Miss Smythe-Beddoes?Miss Smythe-Beddoes. Who Stole My Copy of Mein Kampf? (1969)
Miss Smythe-Beddoes,Miss Smythe-Beddoes, Who Stole My Copy of Mein Kampf? (1969)
Mr Beddoes, the lower berth in number one.Mr. Beddoes, Nummer eins. Murder on the Orient Express (1974)
Beddoes.Beddoes. Murder on the Orient Express (1974)
Mr Beddoes.Mr. Beddoes. Murder on the Orient Express (1974)
It's me, sir, Beddoes, with your sedative.- Beddoes, mit Ihrem Sedativum. Murder on the Orient Express (1974)
It's me, sir, Beddoes, with your pick-me-up.Ich bin es, Beddoes, mit Ihrem Stärkungsmittel. Murder on the Orient Express (1974)
Mr Beddoes, this is not an inquisition, only an inquiry.Mr. Beddoes, dies ist kein Verhör, nur eine Befragung. Murder on the Orient Express (1974)
Hey, what are you reading, Mr Beddoes?Was lesen Sie, Mr. Beddoes? Murder on the Orient Express (1974)
Thank you, Mr Beddoes. Please don't get up, sir.- Danke, Mr. Beddoes. Murder on the Orient Express (1974)
On the night of the murder, did Mr Beddoes leave the compartment? No.Verließ Mr. Beddoes in der Mordnacht das Abteil? Murder on the Orient Express (1974)
He would have had a British batman, like, er, like Private Beddoes, huh, to serve his personal needs.Er hätte einen britischen Offiziersburschen, wie Beddoes. Murder on the Orient Express (1974)
You. You were lucky only to be bound and gagged, not crushed like the manservant. - Mr Beddoes.Sie hatten Glück, nur gefesselt worden zu sein, nicht niedergeknüppelt... wie Mr. Beddoes. Murder on the Orient Express (1974)
Philo Beddoe?Philo BeddoeEvery Which Way but Loose (1978)
Lynn Halsey-Taylor.Philo Beddoe. Lynn Halsey-Taylor. Every Which Way but Loose (1978)
Has Philo Beddoe been around?War Philo Beddoe in letzter Zeit hier? Every Which Way but Loose (1978)
Ma'am, we're looking for Philo Beddoe.Ma'am, wir suchen Philo BeddoeEvery Which Way but Loose (1978)
Where's Philo Beddoe?Wo ist Philo BeddoeEvery Which Way but Loose (1978)
- She was with a guy named Philo Beddoe.- Sie hatte mit Philo Beddoe zu tun. Every Which Way but Loose (1978)
- Don't know no Philo Beddoe.- Kenne keinen Philo BeddoeEvery Which Way but Loose (1978)
You Philo Beddoe?Sind Sie Philo BeddoeEvery Which Way but Loose (1978)
Philo Beddoe.Philo BeddoeEvery Which Way but Loose (1978)
- Are you Philo Beddoe? - That's right.- Sind Sie Philo BeddoeEvery Which Way but Loose (1978)
There is a guy on the West Coast named Philo Beddoe.Es gibt da einen Typen an der Westküste namens Philo BeddoeAny Which Way You Can (1980)
Philo Beddoe.Philo BeddoeAny Which Way You Can (1980)
Philo Beddoe!Philo BeddoeAny Which Way You Can (1980)
Philo Beddoe!Philo BeddoeAny Which Way You Can (1980)
Philo Beddoe's!Philo Beddoes! Any Which Way You Can (1980)
- I'm looking for Mr. Philo Beddoe.- Ich suche Mr. Philo BeddoeAny Which Way You Can (1980)
I represent a man who would like to back you, Mr. Beddoe.Ich vertrete jemanden, der Sie unterstützen möchte, Mr. BeddoeAny Which Way You Can (1980)
My employer is willing to pay you $15,000 for this fight, Mr. Beddoe.Mein Chef ist bereit, Ihnen für diesen Kampf $15.ooo zu bezahlen, Mr. BeddoeAny Which Way You Can (1980)
Let's not quibble, Mr. Beddoe. $25,000.Seien wir nicht kleinlich, Mr. Beddoe. $25.ooo. Any Which Way You Can (1980)
It's Philo Beddoe!Es ist Philo BeddoeAny Which Way You Can (1980)
Hey, Beddoe, it's us.Hey, Beddoe, wir sind's. Any Which Way You Can (1980)
I ain't talking to you, Beddoe.Ich rede nicht mit dir, BeddoeAny Which Way You Can (1980)
I spent the last five hours on a very bumpy airplane, Mr. Beddoe.Ich verbrachte 5 Stunden in einem sehr unruhigen Flug, Mr. BeddoeAny Which Way You Can (1980)
- We have a deal, Mr. Beddoe.- Wir haben einen Deal, Mr. BeddoeAny Which Way You Can (1980)
I am holding it for you, Mr. Beddoe.Ich bewahre es für Sie auf, Mr. BeddoeAny Which Way You Can (1980)
Dead meat, Beddoe.Du bist ein toter Mann, BeddoeAny Which Way You Can (1980)
You'll pay for that, too, Beddoe.Das wirst du mir auch büßen, BeddoeAny Which Way You Can (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDDOE    B EH1 D OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Beddoes    (n) (b e1 d ou s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top