Search result for

beas

(73 entries)
(1.4402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beas-, *beas*, bea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beast[N] สัตว์, See also: สัตว์เดรัจฉาน, สิงห์สาราสัตว์, Syn. creature
beast[N] คนเลวทราม, See also: คนซึ่งร้าย, คนดุร้ายเหมือนสัตว์, มนุษย์ร้ายกาจ, Syn. fiend
beast[SL] ผู้หญิงที่น่าเกลียด
beastly[ADJ] น่ารังเกียจ (คำล้าสมัย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. awful, horrid
beast of burden[N] สัตว์ที่ใช้บรรทุกสัมภาระ, Syn. bearer, donkey, laborer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beast(บีสทฺ) n. สัตว์ (ยกเว้นคน) ,สัตว์เดรัจฉาน
beast of burdenn. สัตว์บรรทุก
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
habeas corpusn. หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล
king of beasts() n. สิงโต

English-Thai: Nontri Dictionary
beast(n) สัตว์ป่า,สัตว์เดรัจฉาน,สิงสาราสัตว์
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beast epicมหากาพย์เรื่องสัตว์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
beast of burdenสัตว์พาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A beast?บีสต์น่ะหรอ ? Who Am I? (2013)
A beast!อสูร Beauty and the Beast (2017)
Laying down the gauntlet for her favorite beast.นอนท้าทายอสูรร้ายสุดโปรด Pret-a-Poor-J (2008)
A beast born of clay and conjured up only by the most powerful sorcerer.สัตว์ประหลาดที่ทำมาจากดินเหนียวแล้วทำการปลุกเสกโดยจอมเวทย์ผู้ทรงพลัง The Mark of Nimueh (2008)
The beast is heading for Camelot.สัตว์ประหลาดกำลังมุ่งหน้ามายังคาเมลอต Lancelot (2008)
The creature you describe has all the characteristics of the Questing Beast.เจ้าตัวที่เจ้าเล่ามา มันมีลักษณะตรงกับ Le Morte d'Arthur (2008)
The appearance of the Questing Beast is supposed to foreshadow a time of great upheaval.การปรากฏกายของอสูรกายปริศนา เป็นลางบางเหตุแห่งกลียุค Le Morte d'Arthur (2008)
I beg you, Sire - do not dismiss this. The beast is an omen.ข้าขอวิงวอน, ขอให้ท่านอย่าลืมว่า เจ้าสัตว์นี้เป็นลางแห่งหายนะ Le Morte d'Arthur (2008)
Arthur will destroy the beast and we no longer suffer at its hand.อาเธอร์จะปราบเจ้าสัตว์ร้ายนั่น แล้วเราก็ไม่ต้องทนกับมันอีก Le Morte d'Arthur (2008)
This is no ordinary beast, Merlin.มันไม่ใช่สัตว์ร้ายธรรมดานะเมอลิน Le Morte d'Arthur (2008)
To face a beast such as this, you must understand where it came from.การจะเผชิญหน้ากับเจ้าสิ่งนี้ เจ้าต้องรู้ว่ามันมาจากไหน Le Morte d'Arthur (2008)
The Questing Beast carries that power.อสูรกายปริศนานั่นเต็มไปด้วยพลังอำนาจ Le Morte d'Arthur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beasThe lion is the king of beasts.
beasA tiger is a beast of prey.
beasThe lion is the king of the beasts.
beasThe primitive man was frightened at the sign of the beast.
beasAs the lion is king of beasts, so is the eagle king of birds.
beasThe primitive man was frightened at the sight of a savage beast.
beasThe lion is king of beasts.
beasTotem poles consist of a group of figures which represent animals, birds, fish, mythological beings and supernatural beasts.
beasA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
beasThe wild beasts all gather.
beasThe food was not fit for man or beast.
beasThen the wild beasts start wanting to go crazy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, animal, Syn. สัตว์ชั้นต่ำ, Ant. สัตว์ประเสริฐ, สัตว์ชั้นสูง, Example: ความสำคัญของเพศแม่มีมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงคน
วาฬ[N] beast of prey, Syn. สัตว์ร้าย, พาฬ, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี)
เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดียรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, Example: สัตว์เดรัจฉานไม่มีความนึกคิด, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่น หมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
เดียรัจฉาน[N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดรัจฉาน, Example: เขาถูกคนใจสัตว์ทำร้ายร่างกายเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
ติรัจฉาน[N] animal, See also: beast, Syn. ดิรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, เดียรัจฉาน, Example: ติรัจฉานนั้นโง่ในด้านที่จะทำความเจริญอะไรให้บังเกิดขึ้น, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ทั่วไป ยกเว้นคน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดรัจฉาน[n.] (dēratchān) EN: beast ; brute   
สัตว์[n.] (sat) EN: animal ; beast ; organism ; living thing ; brute   FR: animal [m] ; bête [f]
สัตว์เดรัจฉาน[n.] (sat dēratchān) EN: beast ; brute ; animal   FR: bête [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAS    B IY1 Z
BEAST    B IY1 S T
BEASON    B IY1 Z AH0 N
BEASTS    B IY1 S T S
BEASLEY    B IY1 Z L IY0
BEASTIE    B IY1 S T IY0
BEASTON    B IY1 S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beast    (n) (b ii1 s t)
beasts    (n) (b ii1 s t s)
beastly    (j) (b ii1 s t l ii)
beastlier    (j) (b ii1 s t l i@ r)
beastliest    (j) (b ii1 s t l i i s t)
beastliness    (n) (b ii1 s t l i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビースト[, bi-suto] (n) beast; (P) [Add to Longdo]
応竜;応龍(oK)[おうりゅう, ouryuu] (n) Yinglong; dragon-like beast from Chinese mythology [Add to Longdo]
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag [Add to Longdo]
犬畜生[いぬちくしょう, inuchikushou] (n) mangy cur; low animal; beast [Add to Longdo]
幻獣[げんじゅう, genjuu] (n) cryptid (unidentified mysterious creature); mythical beast [Add to Longdo]
虎狼[ころう, korou] (n) wild beasts; greedy and cruel man [Add to Longdo]
四凶[しきょう, shikyou] (n) (See 四霊) the four inauspicious beasts from Chinese mythology [Add to Longdo]
四獣[しじゅう, shijuu] (n) (1) four beasts (tiger, leopard, black bear, and brown bear); (2) (See 四神) four gods said to rule over the four directions [Add to Longdo]
四神獣[しじんじゅう, shijinjuu] (n) four divine beasts; guardian deities of the four cardinal points [Add to Longdo]
四瑞[しずい, shizui] (n) (obsc) (See 麒麟・きりん・2,鳳凰・ほうおう,霊亀・れいき・1,応竜・おうりゅう) the four auspicious beasts from Chinese mythology [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shòu, ㄕㄡˋ, / ] beast; quadruped [Add to Longdo]
兽欲[shòu yù, ㄕㄡˋ ㄩˋ, / ] beastly desire [Add to Longdo]
野兽[yě shòu, ㄧㄝˇ ㄕㄡˋ, / ] beast; wild animal [Add to Longdo]
驮兽[tuó shòu, ㄊㄨㄛˊ ㄕㄡˋ, / ] beast of burden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top