Search result for

barter

(66 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barter-, *barter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barter[N] การแลกเปลี่ยนสินค้า, See also: แลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ, Syn. trade
barter[VI] เจรจาต่อรอง, See also: ต่อรองการค้า, Syn. trade
barter for[PHRV] แลกเปลี่ยน
barter for[PHRV] พยายามตกลงในเรื่อง, See also: ทำสัญญาเรื่อง
barter away[PHRV] ต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. bargain away
barter with[PHRV] ยอมแลกเปลี่ยน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barter(บาร์'เทอะ) {bartered,bartering,barters} vi.,vt.,n. (การ) แลกเปลี่ยนสินค้า,แลกเปลี่ยน,ขาย, See also: barterer n., Syn. exchange

English-Thai: Nontri Dictionary
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
barter(vt) แลก,ขาย,แลกเปลี่ยน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barterการแลกเปลี่ยนสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
barterการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barterการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน [เศรษฐศาสตร์]
Barterการแลกเปลี่ยน [TU Subject Heading]
Barterการแลกเปลี่ยน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not destiny if you have to barter your way in.มันไม่ใช่โชคชะตาถ้าเธอต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อเข้าร่วม The Lost Boy (2009)
We have a barter system.เราแลกกันใส่ Sherlock Holmes (2009)
Senator Burtoni, the Kaminoans might have bartered their creation of the clones into a seat in the Galactic Senate.วุฒิฯเบอโทนี ชาวคามิโนอาจจะต่อรองแลกเปลี่ยนการสร้าง ทหารโคลนกับที่นั่งในสภากาแลกติก Senate Murders (2010)
Of course, Eva, if you want more, I'm open to barter.แน่นอนอีวา ถ้าเธออยากได้มากว่านี้ ฉันพร้อมบริการ The Divide (2011)
Bartering must be popular in a cash-strapped area like this.การแลกเปลี่ยนน่าจะเป็นที่นิยม ในพื้นที่ที่ขาดเงินหมุนเวียนอย่างนี้ Coda (2011)
Yeah, we'll just travel around the country and learn about each other and barter for things and food and not fill our lives with possessions fill our van with love.เราจะเดินทางทั่วประเทศ รู้จักกับคนอื่น เอาของแลกกับอาหาร อยู่โดยไม่มีทรัพย์สิน Spring Cleaning (2011)
It was a barter transaction.แลกเปลี่ยนสินค้ากันนิดหน่อย Pilot (2011)
For days, they have been bartering their wares with the townsfolk in return for the safety of their hearths.ที่ทุกวัน เขาแลกเปลี่ยนสินค้าพวกเขา กับชาวเมืองด้วยความปลอดภัยเป็นหัวใจหลัก The Darkest Hour: Part Two (2011)
Barter'll be startin' soon. Yeah. You must go find your ma.Wеlсоmе tо Ρара Ѕоng'ѕ. Cloud Atlas (2012)
Prescients come barterin' twice a year.Αftеr drеѕѕіng, wе fіlе іntо thе dіnеry. Cloud Atlas (2012)
Stump is, who's gonna mind your ma at the barter?Αftеr thе fіnаl сlеаnіng, Cloud Atlas (2012)
I'm not much for bartering.ข้าไม่เก่งเรื่องเจรจา The Crocodile (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barterBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
barterIn primitive societies barter was used.
barterThe colonists bartered with the natives for fur.
barterThe explorer bartered with the natives for food.
barterThey bartered guns for furs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขายตัว[V] sell oneself, See also: barter away one's honour for somebody's patronage, Example: เขาขายตัวให้กับบริษัทชื่อดัง เพื่อแลกกับเงินก้อนโต, Thai definition: เอาตัวแลกเงิน, เอาชื่อเสียงแลกเงิน
แลกเปลี่ยน[V] exchange, See also: barter, swap, switch, interchange, Syn. แลก, เปลี่ยน, Example: ที่ประชุมกลุ่มเปิดโอกาสให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ข้อแลกเปลี่ยน[N] exchange, See also: barter, trade, Syn. สิ่งแลกเปลี่ยน, Example: ประเทศเกาหลีกำลังเริ่งรีบเจรจาหาข้อแลกเปลี่ยนและข้อตกลงให้ไทยสามารถส่งออกไก่เนื้อเข้าเกาหลีได้
ขายตัว[V] prostitute oneself, See also: barter away one's honour for someone's patronage, sell oneself, Example: หล่อนเต็มใจขายตัวเพราะอยากได้เงินไปให้ครอบครัว, Thai definition: หากินโดยเป็นโสเภณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[n. exp.] (kān laēkplīen sinkhā tø sinkhā) EN: barter transaction ; barter ; offsetting transaction   
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in   FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange   FR: commercer ; faire des affaires
แลก[v.] (laēk) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; interchange ; barter ; trade   FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
แลกเปลี่ยน[v.] (laēkplīen) EN: exchange ; interchange ; change ; barter ; swap   FR: changer ; échanger ; troquer ; faire le change
แลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[v. exp.] (laēkplīen sinkhā tø sinkhā) EN: barter   
ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[n. exp.] (rabop kān laēkplīen sinkhā tø sinkhā) EN: barter system   
ทำการค้า[v. exp.] (thamkānkhā) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange   FR: commercer

CMU English Pronouncing Dictionary
BARTER    B AA1 R T ER0
BARTERED    B AA1 R T ER0 D
BARTERING    B AA1 R T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barter    (v) (b aa1 t @ r)
barters    (v) (b aa1 t @ z)
bartered    (v) (b aa1 t @ d)
barterer    (n) (b aa1 t @ r @ r)
barterers    (n) (b aa1 t @ r @ z)
bartering    (v) (b aa1 t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompensationsabkommen {n}barter arrangement [Add to Longdo]
Kompensationsgeschäft {n}barter transaction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーター[, ba-ta-] (n) barter; (P) [Add to Longdo]
バーターシステム[, ba-ta-shisutemu] (n) barter system [Add to Longdo]
ヤングラ市場[ヤングラいちば, yangura ichiba] (n) young underground market (the underground economy in goods and services, involving lots of barter and buying and selling of secondhand goods) [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] (n,vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P) [Add to Longdo]
交換品[こうかんひん, koukanhin] (n) thing bartered; trade-in [Add to Longdo]
交換貿易制[こうかんぼうえきせい, koukanbouekisei] (n) barter system [Add to Longdo]
物々交換;物物交換[ぶつぶつこうかん, butsubutsukoukan] (n) bartering [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barter \Bar"ter\ (b[aum]r"t[~e]r), v. i. [imp. & p. p.
   {Bartered} (b[aum]r"t[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Bartering}.]
   [OE. bartren, OF. barater, bareter, to cheat, exchange, perh.
   fr. Gr. pra`ttein to do, deal (well or ill), use practices or
   tricks, or perh. fr. Celtic; cf. Ir. brath treachery, W.
   brad. Cf. {Barrator}.]
   To traffic or trade, by exchanging one commodity for another,
   in distinction from a sale and purchase, in which money is
   paid for the commodities transferred; to truck.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barter \Bar"ter\, v. t.
   To trade or exchange in the way of barter; to exchange
   (frequently for an unworthy consideration); to traffic; to
   truck; -- sometimes followed by away; as, to barter away
   goods or honor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barter \Bar"ter\, n.
   1. The act or practice of trafficking by exchange of
    commodities; an exchange of goods.
    [1913 Webster]
 
       The spirit of huckstering and barter. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. The thing given in exchange.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Exchange; dealing; traffic; trade; truck.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barter
   n 1: an equal exchange; "we had no money so we had to live by
      barter" [syn: {barter}, {swap}, {swop}, {trade}]
   v 1: exchange goods without involving money

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top