Search result for

barraged

(61 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barraged-, *barraged*, barrag, barrage
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา barraged มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *barraged*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barrage[N] การโจมตี, See also: การระดมยิงปืน, Syn. bombardment
barrage[N] การโต้แย้ง, See also: การวิจารณ์
barrage[N] เขื่อนกั้นน้ำ, See also: ทำนบกั้นน้ำ, เขื่อน
barrage[VT] โจมตีคู่ต่อสู้ไม่หยุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller

English-Thai: Nontri Dictionary
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ,ทำนบ,เขื่อน,เครื่องกั้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
barragebarrage, เขื่อนทดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Barrage.ถูกระดมยิง Today Is the Day: Part 1 (2009)
- There's the barrage balloons. - Yes.ส่งมานี่ค่ะ ที่รัก The King's Speech (2010)
Dr. Angela barragan.ดร. แองเจล่า บาร์ลาแกน Smoke and Steel (2010)
Only 3 steps away from pumping her with barrages of bullet punches straight to her rib cages that will no doubt stop her heart forever for life!ห่างแค่ 3 ก้าวเท่านั้น ที่จะผลักเธอออกไปจากการโจมตีของกระสุนที่พุ่งตรงไปที่ซี่โครงของเธอ ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะหยุดลมหายเธอแน่นอน Agents of Secret Stuff (2010)
I don't think that we should barrage these kids with graphic information.ฉันไม่คิดว่าเรา ควรจะสอนเด็กๆ ด้วยภาพ พวกเค้ายังเด็ก Sexy (2011)
Even if it doesn't, the recoil from the barrage will put some distance between the paramecium and its attacker.หดตัวจากเขื่อนจะทำให้ ระยะห่างพอสมควร ระหว่าง พารัมอิเสิยม และโจมตีของมัน Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Barragan is a great informer.Barragán ist ein großartiger Informant. Torrente 3: El protector (2005)
Barragan.Barragán. Torrente 3: El protector (2005)
Where's Barragan?Wo ist Barragán? Torrente 3: El protector (2005)
- Barragan blamed me so he could fire me.- Barragan wollte mich sowieso feuern. The Girl in the Fridge (2005)
The lot numbers match those that were in Dr Barragan's office.Die Chargennummer entspricht der aus Dr. Barragans Praxis. The Girl in the Fridge (2005)
Garage, massage, barrage, mirage...Garage, Massage, Barrage, Mirage-- Primary Colors (2008)
Angela barragan has been living here for 25 years.Angela Barragan lebt hier seit 25 Jahren. Saved (2010)
Turned down your request to interview miss barragan.Miss Barragan zu interviewen. Saved (2010)
Angela barragan is a patient here.Angela Barragan ist hier Patientin. Saved (2010)
Does angela barragan ever tell people That she escaped something called "the program"?Hat Angela Barragan je erzählt, dass sie... aus etwas entkommen ist, dass "das Programm" heißt, oder so ähnlich? Saved (2010)
Please. Dr. Barragan was a peace corps worker... Who poisoned the town's water supply.Dr. Barragan war eine Friedenskorps Arbeiterin... die die Wasserversorgung der Stadt vergiftet hat. Saved (2010)
Angela barragan.Angela Barragan. Saved (2010)
Angela barragan disappeared.Angela Barragan verschwand. Saved (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barragThe Minister had to face a barrage of questions from the press.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขื่อนกั้นน้ำ[N] dam, See also: embankment, weir, barrage, dike, dyke, Syn. เขื่อน, ฝาย, ทำนบ, Example: นายอำเภอเห็นว่าควรจะมีเขื่อนกั้นน้ำไว้ใช้ได้แล้ว, Count unit: เขื่อน, Thai definition: เครื่องป้องกันไม่ให้ดินริมน้ำพัง, สิ่งที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำน้ำ
เขื่อน[N] dam, See also: embankment, weir, barrage, dike, dyke, Syn. เขื่อนกั้นน้ำ, ฝาย, ทำนบ, Example: ชาวบ้านยังคงประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อนในหมู่บ้าน, Count unit: เขื่อน, Thai definition: สิ่งที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำน้ำ เพื่อประโยชน์ในทางชลประทาน
เราะ[N] flexible fish barrage, See also: bamboo strips stitched together for enclosing fish, Thai definition: ไม้ไผ่เป็นต้นเหลาเป็นซี่กลมๆ ถักให้ติดกันเป็นผืน สำหรับล้อมปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขื่อน[n.] (kheūoen) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke   FR: barrage [m] ; réservoir [m] ; digue [f] ; lac de retenue [m]
เขื่อนฮูเวอร์[n. prop.] (Kheūoen Hūwoē) EN: Hoover Dam   FR: barrage Hoover [m]
เขื่อนกักเก็บน้ำไว้[n. exp.] (kheūoen kakkep nām wai) FR: barrage [m] ; barrage-réservoir [m]
เขื่อนกั้นน้ำ[n.] (kheūoen kan nām) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke   FR: barrage [m]
เขื่อนสิริกิติ์[n. prop.] (Kheūoen Sirikit) EN: Sirikit Dam   FR: barrage Sirikit [m]
พนัง[n.] (phanang) EN: dam   FR: barrage [m] ; digue [f]
ทำนบ[n.] (thamnop) EN: dyke = dike ; embankment ; dam ; weir   FR: digue [f] ; levée de terre [f] ; barrage [m] ; déversoir [m]
ยิงปืนใหญ่กั้นกาง[xp] (ying peūnyai kankāng) EN: put up an artillery barrage   

CMU English Pronouncing Dictionary
BARRAGE    B ER0 AA1 ZH
BARRAGAN    B EH1 R AH0 G AH0 N
BARRAGED    B ER0 AA1 ZH D
BARRAGES    B ER0 AA1 ZH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barrage    (n) (b a1 r aa zh)
barrages    (n) (b a1 r aa zh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barriere {f}barrage [Add to Longdo]
Sperrballon {m} | Sperrballone {pl}barrage balloon | barrage balloons [Add to Longdo]
Trommelfeuer {n}; Sperrfeuer {n}barrage [mil.] [Add to Longdo]
Wehr {n}; Staustufe {f}; Staudamm {m}; Talsperre {f} | Ausbau mit Staustufenbarrage | construction of barrages [Add to Longdo]
losstürmendbarraging [Add to Longdo]
stürmt losbarrages [Add to Longdo]
stürmte losbarraged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雨あられ;雨霰[あめあられ, amearare] (n,adv-to) hail (e.g. of bullets); barrage; storm; hail [Add to Longdo]
攻め[せめ, seme] (n) (1) attack; offence; offense; (2) (uk) (col) (See タチ,受け・5) dominant partner of a homosexual relationship; (suf) (3) (See 質問攻め) a barrage of; a flood of; (P) [Add to Longdo]
質問攻め;質問ぜめ[しつもんぜめ, shitsumonzeme] (n) barrage of questions [Add to Longdo]
阻塞気球[そさいききゅう, sosaikikyuu] (n) barrage balloon [Add to Longdo]
弾幕[だんまく, danmaku] (n) barrage [Add to Longdo]
放列[ほうれつ, houretsu] (n) a battery; barrage [Add to Longdo]
連打[れんだ, renda] (n,vs) barrage; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炮火[pào huǒ, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄛˇ, ] artillery barrage; gunfire, #18,359 [Add to Longdo]
排射[pái shè, ㄆㄞˊ ㄕㄜˋ, ] a barrage of fire; a salvo, #245,043 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top