Search result for

babblers

(59 entries)
(1.9501 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -babblers-, *babblers*, babbler
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา babblers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *babblers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
babbler[N] คนที่พูดไม่ชัด

English-Thai: Nontri Dictionary
babbler(n) คนพูดพล่อย,คนพูดจ้อ,คนพูดพล่าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจาบดินหัวดำ[n. exp.] (nok jāp din hūa dam) EN: Black-capped Babbler   FR: Akalat à calotte noire [m] ; Timalie à capuchon noir [f]
นกจาบดินอกลาย[n. exp.] (nok jāp din ok lāi) EN: Puff-throated Babbler   FR: Akalat à poitrine tachetée [m] ; Timalie striée [f] ; Timalie à poitrine tachetée [f]
นกจาบดินสีน้ำตาลคอลาย[n. exp.] (nok jāp din sī nāmtān khø lāi) EN: Spot-throated Babbler   FR: Akalat à gorge tachetée [m] ; Akalat à gorge étoilée [m] ; Timalie à ventre blanc [f]
นกจู๋เต้น[n.] (nok jū ten) EN: wren-babbler   
นกจู๋เต้นหางสั้น [n. exp.] (nok jū ten hāng san) EN: Streaked Wren-Babbler   FR: Turdinule à queue courte [f] ; Timalie zébrée [f] ; Turdinule maillée [f]
นกจู๋เต้นหางยาว [n. exp.] (nok jū ten hāng yāo) EN: Long-tailed Babbler ; Long-tailed Wren-Babbler   FR: Turdinule chocolat [f] ; Timalie-troglodyte à longue queue ; Speleornis chocolat [m]
นกจู๋เต้นจิ๋ว[n. exp.] (nok jū ten jiu) EN: Pygmy Wren-Babbler   FR: Turdinule maillée [f] ; Timalie pygmée ; Turdinule pygmée [f] ; Pnoepyga à poitrine maillée
นกจู๋เต้นเขา(หิน)ปูน[n. exp.] (nok jū ten khao (hin) pūn) EN: Limestone Wren-Babbler   FR: Turdinule des rochers [f] ; Timalie à calcaire
นกจู๋เต้นคิ้วยาว[n. exp.] (nok jū ten khiu yāo) EN: Eyebrowed Wren-Babbler   FR: Petite Turdinule [f] ; Timalie à poitrine tachetée [f] ; Turdinule à sourcils [f]
นกจู๋เต้นลาย[n. exp.] (nok jū ten lāi) EN: Striped Wren-Babbler   FR: Turdinule striée [f] ; Timalie à bride
นกจู๋เต้นตีนใหญ่[n. exp.] (nok jū ten tīn yai) EN: Large Wren-Babbler   FR: Grande Turdinule [f] ; Timalie à ventre gris [f]
นกคอสามสี[n. exp.] (nok khø sām sī) EN: rail-babbler   
นกคอสามสี[n. exp.] (nok khø sām sī) EN: Rail-babbler ; Malaysian Rail-Babbler   FR: Eupète à longue queue ; Flûtiste à longue queue
นกกินแมลงเด็กแนน[n. exp.] (nok kin malaēng Deknaēn) EN: Deignan's Babbler   FR: Timalie de Deignan [f] ; Timalie thaïlandaise [f]
นกกินแมลงหัวแดงเล็ก[n. exp.] (nok kin malaēng hūa daēng lek) EN: Scaly-crowned Babbler   FR: Akalat à calotte maillée [m] ; Timalie à tête écaillée [f]
นกกินแมลงหัวแดงใหญ่[n. exp.] (nok kin malaēng hūa daēng yai) EN: Rufous-crowned Babbler   FR: Akalat géant [m] ; Timalie à tête rousse [f]
นกกินแมลงหัวสีคล้ำ[n. exp.] (nok kin malaēng hūa sī khlam) EN: Sooty-capped Babbler   FR: Akalat affin [m] ; Timalie affine [f]
นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล[n. exp.] (nok kin malaēng hūa sī nāmtān) EN: Moustached Babbler   FR: Akalat moustachu [m] ; Timalie barbue [f]
นกกินแมลงหัวสีทอง[n. exp.] (nok kin malaēng hūa sī thøng) EN: Golden Babbler   FR: Timalie dorée [m] ; Timalie d'or [f]
นกกินแมลงหูขาว[n. exp.] (nok kin malaēng hū khāo) EN: White-necked Babbler   FR: Timalie oreillarde [f] ; Timalie à nuque blanche [f]
นกกินแมลงคอดำ[n. exp.] (nok kin malaēng khø dam) EN: Black-throated Babbler   FR: Timalie à gorge noire [f]
นกกินแมลงคอลาย[n. exp.] (nok kin malaēng khø lāi) EN: Spot-necked Babbler   FR: Timalie à cou tacheté [f] ; Timalie tachetée [f]
นกกินแมลงคอเทา[n. exp.] (nok kin malaēng khø thao) EN: Grey-throated Babbler   FR: Timalie à tête rayée [f] ; Timalie à gorge grise [f] ; Timalie à tête noire [f]
นกกินแมลงกระหม่อมแดง[n. exp.] (nok kin malaēng kramǿm daēng) EN: Chestnut-capped Babbler   FR: Timalie coiffée [f] ; Timalie à calotte rousse [f] ; Timalie à tête rousse [f]
นกกินแมลงหลังฟู[n. exp.] (nok kin malaēng lang fū) EN: Fluffy-backed Tit Babbler   FR: Timalie chamasa [f] ; Burong à dos hérissé ; Timalie soyeuse [f]
นกกินแมลงโลกเก่า[n. exp.] (nok kin malaēng lōk kao) EN: babbler   
นกกินแมลงนักร้อง[n. exp.] (nok kin malaēng nakrøng) EN: song-babbler   
นกกินแมลงหน้าผากน้ำตาล[n. exp.] (nok kin malaēng nāphāk nāmtān) EN: Rufous-fronted Babbler   FR: Timalie à front roux [f] ; Timalie de Hume [f] ; Timalie à calotte rousse [f]
นกกินแมลงอกเหลือง[n. exp.] (nok kin malaēngok leūang) EN: Striped Tit Babbler   FR: Timalie à gorge striée [f] ; Burong à collier [m] ; Timalie mésangée [f]
นกกินแมลงป่า [n. exp.] (nok kin malaēng pā) EN: Jungle Babbler   
นกกินแมลงป่าชายเลน [n. exp.] (nok kin malaēng pā chāilēn) EN: White-chested Babbler   FR: Akalat à front noir [m] ; Timalie à poitrine blanche [f] ; Akalat à ventre blanc [m]
นกกินแมลงป่าฝน[n. exp.] (nok kin malaēng pāfon) EN: Abbott's Babbler   FR: Akalat d'Abbott [m] ; Timalie à queue rouge [f] ; Akalat fauve [m]
นกกินแมลงป่าหางสั้น[n. exp.] (nok kin malaēng pā hāng san) EN: Short-tailed Babbler   FR: Akalat à queue courte [m] ; Timalie à queue courte [f]
นกกินแมลงปากหนา[n. exp.] (nok kin malaēng pāk nā) EN: Horsefield's Babbler   FR: Akalat de Horsfield [m] ; Timalie de Horsfield [f] ; Timalie brune [f] ; Akalat robuste [m]
นกกินแมลงป่าโกงกาง[n. exp.] (nok kin malaēng pā kōngkāng) EN: White-chested Babbler   FR: Akalat à front noir [m] ; Timalie à poitrine blanche [f] ; Akalat à ventre blanc [m]
นกกินแมลงป่าอกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok kin malaēng pā ok sī nāmtān) EN: Buff-breasted Babbler   FR: Akalat de Tickell [m] ; Timalie de Tickell [f] ; Akalat à poitrine fauve [m]
นกกินแมลง(ป่า)สีน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok kin malaēng (pā) sī nāmtān daēng) EN: Ferruginous Babbler   FR: Akalat ferrugineux [m] ; Timalie bicolore [f] ; Akalat bicolore [m]
นกกินแมลงปีกแดง[n. exp.] (nok kin malaēng pīk daēng) EN: Chestnut-winged Babbler   FR: Timalie à ailes rousses [f] ; Timalie à ailes rouges [f]
นกกินแมลงตาขาว[n. exp.] (nok kin malaēng tā khāo) EN: Grey-headed Babbler   FR: Timalie à tête grise [f]
นกกินแมลงตาเหลือง [n. exp.] (nok kin malaēng tā leūang) EN: Yellow-eyed Babbler   FR: Timalie aux yeux d'or [f] ; Timalie aux yeux jaunes [f] ; Timalie à oeil d'or [f]
นกกินแมลงตะโพกแดง[n. exp.] (nok kin malaēng taphōk daēng) EN: Chestnut-rumped Babbler   FR: Timalie maculée [f] ; Timalie à croupion roux [f] ; Timalie maillée [f]
นกระวังไพร[n.] (nok rawang phrai) EN: scimitar-babbler   
นกระวังไพรแก้มสีน้ำตาล[n. exp.] (nok rawang phrai kaēm sī nāmtān) EN: Rusty-cheeked Scimitar-Babbler   FR: Pomatorhin à joues rousses [m] ; Pomatorhin à joues rouges [m] ; Pomatorhin à gorge rousse [m] ; Pomatorhin à cou roux [m]
นกระวังไพรหลังแดง[n. exp.] (nok rawang phrai lang daēng) EN: Chestnut-backed Scimitar-Babbler   FR: Pomatorhin à dos marron [m]
นกระวังไพรปากแดงสั้น[n. exp.] (nok rawang phrai pāk daēng san) EN: Coral-billed Scimitar-Babbler   FR: Pomatorhin à bec corail [m] ; Pomatorhin à bec rougeâtre [m] ; Pomatorhin ferrugineux [m]
นกระวังไพรปากแดงยาว[n. exp.] (nok rawang phrai pāk daēng yāo) EN: Red-billed Scimitar-Babbler   FR: Pomatorhin à bec rouge [m]
นกระวังไพรปากเหลือง[n. exp.] (nok rawang phrai pāk leūang) EN: White-browed Scimitar-Babbler ; Slaty-headed Scimitar-Babbler   FR: Pomatorhin à tête ardoise [m] ; Pomatorhin de l’Himalaya [m] ; Pomatorhin à bec jaune [m]
นกระวังไพรปากยาว[n. exp.] (nok rawang phrai pāk yāo) EN: Large Scimitar-Babbler   FR: Pomatorhin à long bec [m] ; Pomatorhin géant [m] ; Pomatorhin majeur [m]
นกเสือแมลงหัวขาว[n. exp.] (nok seūa malaēng hūa khāo) EN: White-hooded Babbler   FR: Actinodure à tête blanche ; Timalie à tête blanche
นกเสือแมลงคอสีตาล[n. exp.] (nok seūa malaēng khø sī tān) EN: Black-eared Shrike-Babbler   FR: Allotrie à gorge marron ; Allotrie à gorge cannelle ; Allotrie à oreillons noirs

CMU English Pronouncing Dictionary
BABBLER    B AE1 B L ER0
BABBLERS    B AE1 B L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
babbler    (n) (b a1 b l @ r)
babblers    (n) (b a1 b l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwätzer {m}babbler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top