Search result for

axes

(44 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -axes-, *axes*, axe
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axes(แอค' เซซ) พหูพจน์ของ axis หรือ axe

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
axes of coordinatesแกนพิกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
axes of reference; reference axesแกนอ้างอิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Axesขวาน [TU Subject Heading]
Axesแกน [การแพทย์]
Axes, Hard, Primitiveขวานกำปั้นแบบเริ่มแรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll take these axes.พวกเราจะได้รับขวานเหล่านี้ The Blues Brothers (1980)
They wear black robes and carry axes to chop the wood to burn us.พวกมันใส่เสื้อคลุมสีดำและ ถือขวานตัดไม้เอาไว้เผาพวกเรา. Hocus Pocus (1993)
Only if you count axes.อย่าลืมนับไอ้มือขวานด้วยล่ะ In the Mouth of Madness (1994)
He's boss of the Axe Gang. Don't you see the two axes? We're bad guys.เขาคือหัวหน้าแก๊งขวานโหด แกไม่เห็น /ขวานคู่ /เราคือมาเฟีย Kung Fu Hustle (2004)
And it's all because these morons posed as Axes.แต่ที่เป็นอย่างนี้ ก็เพราะสองคนนี้แอบอ้างว่าเป็นคนของแก๊งค์เรา Kung Fu Hustle (2004)
Brother Sum, we really want to be Axes.พี่ซำ,พวกเราอยากร่วมแก๊งค์เดียวกับพี่ Kung Fu Hustle (2004)
- These axes, the angle's off.- ขวานนี่ มุมมันผิด National Treasure: Book of Secrets (2007)
We can't exactly load up the cart with axes and machetes now can we?ให้รถเข็นเต็มไปด้วยขวานกับมีดอีโต้ไม่ได้ใช่มั้ย? I Had a Dream (2008)
With axes and machetes, now can we?ขวานกับมีดใช่มั้ย The Damage a Man Can Do (2008)
Mm, foreseeable, couple years at least, barring acts of G-- and men with axes.อืม ยื้อชีวิตต่อไปได้อีก มีชีวิตอยู่ต่ออีก 2-3 ปีอย่างน้อย แล้วแต่พระเจ้าจะทรงกรุุณา และความเข้มแข็งทางจิตใจ Green Light (2010)
All right, let's get those axes sharpened and weapons packed!เอาล่ะ เอาขวานไปลับคมและเตรียมอาวุธให้พร้อม Shrek Forever After (2010)
The great hairy one insisted he must have two battle axes-- heavy black steel, double-sided.คนที่ขนดกยืนยันว่าเขา ต้องได้ขวานสองด้าม เป็นเหล็กกล้าสีดำ และใช้ได้สองด้าน Baelor (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระภาษี[v. exp.] (chamra phāsī) EN: pay up one's taxes   FR: payer la taxe
ดิวตี้ฟรี[adj.] (diūtī-frī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes   FR: hors taxes ; détaxé
การลดภาษี[n. exp.] (kān lot phāsī) EN: tax reduction ; tax abatement ; abatement of taxes ; tax cut   
เก็บภาษี[v. exp.] (kep phāsī) EN: levy taxes   FR: collecter les impôts ; percevoir une taxe
หนีภาษี[v.] (nī phāsī) EN: evade tax ; avoid taxes   
ภาษีอากร[n.] (phāsī-akøn) EN: taxation ; inland revenue ; internal revenue ; tax yield ; taxes and duties   FR: taxation [f]
ภาษีทางอ้อม[n. exp.] (phāsī thāng øm) EN: indirect tax ; indirect taxation   FR: taxes d'aéroport
ปลอดภาษี[adj.] (pløt phāsī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes   FR: hors taxes ; détaxé
ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน[n. exp.] (rabop phikat Khāthīsīen) EN: Cartesian coordinate system   FR: système d'axes cartésiens [m]
ร้านปลอดภาษี[n. exp.] (rān pløt phāsī) EN: duty free shop   FR: magasin hors taxes [m] ; boutique hors taxes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AXES    AE1 K S AH0 Z
AXES    AE1 K S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
axes    (v) (a1 k s i z)
axes    (n) (a1 k s ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achsenkreuz {n} [math.]axes of coordinates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レーガノミックス;レーガノミクス[, re-ganomikkusu ; re-ganomikusu] (n) Reaganomics; economic policies of Ronald Reagan (i.e. reduction of taxes, spending, and market regulation) [Add to Longdo]
一般特恵関税[いっぱんとっけいかんぜい, ippantokkeikanzei] (n) general preferential duties; general preferential taxes [Add to Longdo]
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P) [Add to Longdo]
延滞税[えんたいぜい, entaizei] (n) taxes in arrears [Add to Longdo]
苛斂誅求[かれんちゅうきゅう, karenchuukyuu] (n) imposing exacting (crushing, oppressive) taxes [Add to Longdo]
海関[かいかん, kaikan] (n) maritime customs taxes [Add to Longdo]
空港税[くうこうぜい, kuukouzei] (n) airport-imposed taxes; airport tax [Add to Longdo]
経常利益[けいじょうりえき, keijourieki] (n) (seldom used by non-Japanese financial analysts) current profits; ordinary profit; income before income taxes; ordinary income; operating income; (P) [Add to Longdo]
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P) [Add to Longdo]
現物[げんぶつ, genbutsu] (n) (1) actual article or goods; (2) spots (stocks, foreign exchange, commodities, etc.); (3) (in) kind (income, benefit, rent, taxes, investment, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Axis \Ax"is\, n.; pl. {Axes}. [L. axis axis, axle. See {Axle}.]
   A straight line, real or imaginary, passing through a body,
   on which it revolves, or may be supposed to revolve; a line
   passing through a body or system around which the parts are
   symmetrically arranged.
   [1913 Webster]
 
   2. (Math.) A straight line with respect to which the
    different parts of a magnitude are symmetrically arranged;
    as, the axis of a cylinder, i. e., the axis of a cone,
    that is, the straight line joining the vertex and the
    center of the base; the axis of a circle, any straight
    line passing through the center.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The stem; the central part, or longitudinal
    support, on which organs or parts are arranged; the
    central line of any body. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. (Anat.)
    (a) The second vertebra of the neck, or {vertebra
      dentata}.
    (b) Also used of the body only of the vertebra, which is
      prolonged anteriorly within the foramen of the first
      vertebra or atlas, so as to form the odontoid process
      or peg which serves as a pivot for the atlas and head
      to turn upon.
      [1913 Webster]
 
   5. (Crystallog.) One of several imaginary lines, assumed in
    describing the position of the planes by which a crystal
    is bounded.
    [1913 Webster]
 
   6. (Fine Arts) The primary or secondary central line of any
    design.
    [1913 Webster]
 
   {Anticlinal axis} (Geol.), a line or ridge from which the
    strata slope downward on the two opposite sides.
 
   {Synclinal axis}, a line from which the strata slope upward
    in opposite directions, so as to form a valley.
 
   {Axis cylinder} (Anat.), the neuraxis or essential, central
    substance of a nerve fiber; -- called also {axis band},
    {axial fiber}, and {cylinder axis}.
 
   {Axis in peritrochio}, the wheel and axle, one of the
    mechanical powers.
 
   {Axis of a curve} (Geom.), a straight line which bisects a
    system of parallel chords of a curve; called a {principal
    axis}, when cutting them at right angles, in which case it
    divides the curve into two symmetrical portions, as in the
    parabola, which has one such axis, the ellipse, which has
    two, or the circle, which has an infinite number. The two
    axes of the ellipse are the {major axis} and the {minor
    axis}, and the two axes of the hyperbola are the
    {transverse axis} and the {conjugate axis}.
 
   {Axis of a lens}, the straight line passing through its
    center and perpendicular to its surfaces.
 
   {Axis of a microscope} or {Axis of a telescope}, the straight
    line with which coincide the axes of the several lenses
    which compose it.
 
   {Axes of co["o]rdinates in a plane}, two straight lines
    intersecting each other, to which points are referred for
    the purpose of determining their relative position: they
    are either rectangular or oblique.
 
   {Axes of co["o]rdinates in space}, the three straight lines
    in which the co["o]rdinate planes intersect each other.
 
   {Axis of a balance}, that line about which it turns.
 
   {Axis of oscillation}, of a pendulum, a right line passing
    through the center about which it vibrates, and
    perpendicular to the plane of vibration.
 
   {Axis of polarization}, the central line around which the
    prismatic rings or curves are arranged. --Brewster.
 
   {Axis of revolution} (Descriptive Geom.), a straight line
    about which some line or plane is revolved, so that the
    several points of the line or plane shall describe circles
    with their centers in the fixed line, and their planes
    perpendicular to it, the line describing a surface of
    revolution, and the plane a solid of revolution.
 
   {Axis of symmetry} (Geom.), any line in a plane figure which
    divides the figure into two such parts that one part, when
    folded over along the axis, shall coincide with the other
    part.
 
   {Axis of the} {equator, ecliptic, horizon} (or other circle
    considered with reference to the sphere on which it lies),
    the diameter of the sphere which is perpendicular to the
    plane of the circle. --Hutton.
 
   {Axis of the Ionic capital} (Arch.), a line passing
    perpendicularly through the middle of the eye of the
    volute.
 
   {Neutral axis} (Mech.), the line of demarcation between the
    horizontal elastic forces of tension and compression,
    exerted by the fibers in any cross section of a girder.
 
   {Optic axis of a crystal}, the direction in which a ray of
    transmitted light suffers no double refraction. All
    crystals, not of the isometric system, are either uniaxial
    or biaxial.
 
   {Optic axis}, {Visual axis} (Opt.), the straight line passing
    through the center of the pupil, and perpendicular to the
    surface of the eye.
 
   {Radical axis of two circles} (Geom.), the straight line
    perpendicular to the line joining their centers and such
    that the tangents from any point of it to the two circles
    shall be equal to each other.
 
   {Spiral axis} (Arch.), the axis of a twisted column drawn
    spirally in order to trace the circumvolutions without.
 
   {Axis of abscissas} and {Axis of ordinates}. See {Abscissa}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top