Search result for

august

(74 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -august-, *august*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
August[N] เดือนสิงหาคม
august[ADJ] น่าเคารพ, See also: น่าชื่นชม
August[N] สิงหาคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ,น่าชื่นชม,สง่า,สง่างาม. -augustness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
August(n) เดือนสิงหาคม
august(adj) น่าเคารพนับถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Augustan Ageสมัยออกัสตัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
August?สิงหา? Eight Below (2006)
They're normal april, june, and august.มันปกติ เมษา.. มิถุนา.. สิงหา.. Adverse Events (2008)
The boy was gone until August 1928; MAN: Okay;เด็กชายหายไปจนกระทั่งเดือนสิงหาคมปี 1928 Changeling (2008)
On August 18th, we received a cable indicating that a boy matching his description was found in dekalb, illinois;ในวันที่ 18 สิงหาคม เราได้รับรายงานว่ามีเด็กผู้ชาย ที่มีลักษณะตรงตามที่แจ้งไว้ ถูกพบที่เมืองดีคาล์ป, รัฐอิลลินอยส์ Changeling (2008)
Augusto.โอกัสโต้ Boxed In (2008)
Yesterday was Tuesday, August 1 3th, 2002.เมื่อวานนี้เป็นวันอังคารที่ 13 ส.ค. 2002 Julie & Julia (2009)
August 24th, day 1 1 .24 สิงหาคม วันที่11 Julie & Julia (2009)
I, Flavius Theodosius Augustusข้า, ฟลาเวียส ธีโอโดเซียส ออกัสทัส Agora (2009)
Let's go back in time ...back into the past... back into the past ...to the night of August 2nd of this year.กลับไปสู่อดีต สู่ช่วงคืนของเดือนสิงหาของปีนี่ The Fourth Kind (2009)
AUGUST I need you down here at Tommy's houseฉันต้องการรให้คุณมา ที่บ้านทอมมี่. The Fourth Kind (2009)
August?ออรกัสหรือ? The Fourth Kind (2009)
AUGUST: She's here right now.ตอนนี้เธออยู่นี่แล้ว. The Fourth Kind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
augustA party will be held next Saturday, that is to say, on August 25th.
augustCan you absolutely assure delivery by August 15?
augustFlight number is JL123, on August 23 for Tokyo.
augustHe came back last August.
augustHe left for England at the beginning of August.
augustHere it's August and our summer vacation is nearly over.
augustHe was called up in August, 1942.
augustHis birthday is August 21.
augustI am going to summer school from August 10.
augustI'm taking a vacation from July 20 through August 8.
augustIn late August, they set off on a long journey for breeding.
augustIt happened that in August, 1984 my work obliged me to go to Okinawa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่บารมี[ADJ] majestic, See also: august, grand, Example: ช้างเผือกคู่บารมีของในหลวงมีหลายเชือก
สิงหาคม[N] August, Syn. เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8, เดือน 8, Example: พระราชินีทรงพระราชสมภพในเดือนสิงหาคม, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 8 ของปีตามสุริยคติ มี 31 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เดือนสิงหาคม [n. exp.] (deūoen singhākhom) EN: August   FR: mois d'août [m] ; août [m]
สิงหา[n.] (singhā) EN: August   FR: août [m]
สิงหาคม [n.] (singhākhom) EN: August   FR: août [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUGUST    AA1 G AH0 S T
AUGUST    AO1 G AH0 S T
AUGUSTE    AO1 G AH0 S T
AUGUSTA    AH0 G AH1 S T AH0
AUGUSTO    AO2 G AH1 S T OW0
AUGUST'S    AO1 G AH0 S T S
AUGUSTIN    AW0 G UW0 S T IY1 N
AUGUSTUS    AH0 G AH1 S T AH0 S
AUGUSTUS    AA0 G AH1 S T AH0 S
AUGUSTYN    AW0 G AH1 S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
August    (n) (oo1 g @ s t)
august    (j) (oo1 g uh1 s t)
Augusts    (n) (oo1 g @ s t s)
Augustan    (j) (oo1 g uh1 s t @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
八月[はちがつ, hachigatsu] Thai: เดือนสิงหาคม English: August

German-Thai: Longdo Dictionary
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาคม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
August {m}August [Add to Longdo]
Augustinermönch {m}Augustinian monk; Austin friar [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーガスト[, o-gasuto] (n) August [Add to Longdo]
恐れ多い;畏れ多い;おそれ多い[おそれおおい, osoreooi] (adj-i) awesome; awe-inspiring; august [Add to Longdo]
御;深(ateji);美(ateji)[み, mi] (pref) (1) (hon) august; (2) beautiful [Add to Longdo]
大御;御[おおみ(大御);おおん;おおむ, oomi ( dai o ); oon ; oomu] (pref) (hon) august (in ref. to the emperor or the gods); imperial; divine [Add to Longdo]
地蔵盆[じぞうぼん, jizoubon] (n) Jizo Festival (child-focused religious festival, in which Jizo statues are decorated, esp. in Kyoto; 23-24 August) [Add to Longdo]
[とり, tori] (n) tenth sign of Chinese zodiac (The Bird, 5pm-7pm, west, August) [Add to Longdo]
二八[にはち, nihachi] (n) February and August (times of slow business, sluggish sales, etc.) [Add to Longdo]
入来[にゅうらい, nyuurai] (n,vs) august visit; arrival [Add to Longdo]
八月(P);8月(P)[はちがつ, hachigatsu] (n-adv) August; (P) [Add to Longdo]
八朔[はっさく, hassaku] (n) (1) Hassaku orange (Citrus hassaku); (2) 1st of August (lunar calendar) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柯西[Kē xī, ㄎㄜ ㄒㄧ, 西] Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), French mathematician, #110,794 [Add to Longdo]
奥古斯都[Ào gǔ sī dū, ㄠˋ ㄍㄨˇ ㄙ ㄉㄨ, / ] Augustus (name) [Add to Longdo]
威重[wēi zhòng, ㄨㄟ ㄓㄨㄥˋ, ] august; majestic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 August \Au*gust"\, a. [L. augustus; cf. augere to increase; in
   the language of religion, to honor by offerings: cf. F.
   auguste. See {Augment}.]
   Of a quality inspiring mingled admiration and reverence;
   having an aspect of solemn dignity or grandeur; sublime;
   majestic; having exalted birth, character, state, or
   authority. "Forms august." --Pope. "August in visage."
   --Dryden. "To shed that august blood." --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      So beautiful and so august a spectacle. --Burke.
   [1913 Webster]
 
      To mingle with a body so august.     --Byron.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Grand; magnificent; majestic; solemn; awful; noble;
     stately; dignified; imposing.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 August \Au"gust\, n. [L. Augustus. See note below, and {August},
   a.]
   The eighth month of the year, containing thirty-one days.
   [1913 Webster]
 
   Note: The old Roman name was Sextilis, the sixth month from
      March, the month in which the primitive Romans, as well
      as Jews, began the year. The name was changed to August
      in honor of Augustus C[ae]sar, the first emperor of
      Rome, on account of his victories, and his entering on
      his first consulate in that month.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 august
   adj 1: of or befitting a lord; "heir to a lordly fortune"; "of
       august lineage" [syn: {august}, {grand}, {lordly}]
   2: profoundly honored; "revered holy men" [syn: {august},
     {revered}, {venerable}]
   n 1: the month following July and preceding September [syn:
      {August}, {Aug}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 august
   August
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 August [ɑuɤ°ɵst]
   Augustus
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 August [august] (n) , s.(m )
   August
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top