Search result for

asiatin

(51 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asiatin-, *asiatin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา asiatin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *asiatin*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The oriental women, they were so small, so...Die Asiatinnen, sie waren so klein, so... Maria's Lovers (1984)
Locals are looking for a beautiful Asian woman, late 20s, in connection with the murder of one Jonathan Kumagai.Die Einheimischen suchen nach einer wunderschönen Asiatin in ihren 20ern im Zusammenhang mit dem Mord an Jonathan Kumaguy. Episode #2.15 (1991)
I'm Asian.Ich bin eine AsiatinIndochine (1992)
Oriental women will tell you anything you want to hear.Asiatinnen sagen dir, was du hören willst. Heaven & Earth (1993)
Oriental women are very loyal. Have a drink.Asiatinnen sind sehr treu. Heaven & Earth (1993)
One time this guy killed a gook girl I was shacking with.Einmal brachte ein Typ eine Asiatin um mit der ich zusammen lebte. Heaven & Earth (1993)
- I ain't never had no slope pussy before.- Ich hatte nie eine AsiatinSuicide Kings (1997)
That American men like slutty Asian women?Womit? Dass Amerikaner geile Asiatinnen lieben? They Eat Horses, Don't They? (1998)
You think when an Asian chick sees your pecker... she's going to think it's Mount St. Helens.Und ihr denkt, wenn eine Asiatin euren Pimmel sieht, ist das für sie die Siegessäule! The Corruptor (1999)
There's an Asian woman who works here?Hier arbeitet eine AsiatinInterior Decorator (2000)
Is she Asian?Eine AsiatinHanging Offense (2003)
Black, white, Asian.Anwältinnen, Sozialarbeiterinnen, schwarz, weiß, Asiatinnen. Rest in Peace (2003)
They said he had a thing for Asian girls.Es hieß, er stand auf Asiatinnen. Kam Li (2003)
We know he had a thing for Asian girls.Wir wissen, dass er auf Asiatinnen stand. Kam Li (2003)
the small asian?Die kleine AsiatinThe Great Challenge (2004)
To take an Asian as my queen, not a captive is a sign of respect for our subjects.Eine Asiatin als Königin ist ein Zeichen von Respekt gegenüber unseren Untertanen. Alexander (2004)
Ma'am! I call immigration on you.(Asiatin) Ich melde Sie der Einwanderungsbehörde. Crash (2004)
Look what you do my car. Officer, can you please write in your report how shocked I am to be hit by an Asian driver!(Ria) Nehmen Sie auf, dass ich über die Asiatin schockiert bin. Crash (2004)
All right.(Asiatin) Sie können mich! Crash (2004)
-That was my first Asian!- Sie war meine erste AsiatinWedding Crashers (2005)
We'll start with bisexual Asian women who fly-fish.Fangen wir mit bisexuellen Asiatinnen an, die fliegenfischen. Must Love Dogs (2005)
Oli doesn't even like Asian girls.Oli steht nicht auf Asiatinnen. Hostel (2005)
Hey, so you know how I've always had a thing For half-asian girls?Du weißt doch noch, dass ich immer auf Halb-Asiatinnen gestanden habe? Pilot (2005)
Lebanese girls are the new half-asians.Libanesische Frauen sind die neuen Halb-Asiatinnen. Hey, willst du heute Abend was machen? Pilot (2005)
This Asian girl brought it in.Eine Asiatin brachte das her. Honor Bound (2005)
- Asian Assault?- Angriff der Asiatinnen? You, Me and Dupree (2006)
Why is it all Asian?Warum sind das nur Asiatinnen? You, Me and Dupree (2006)
I'm Asian, you idiot!- Ich bin Asiatin, du Idiot! The Gymnast (2006)
I could have hopped into bed with a couple of Asian babes, too.Ich hätte auch mit Asiatinnen ins Bett hopsen können. The Gymnast (2006)
Bloke in the big coat, cute little Asian girl?- Der Kerl im langen Mantel, süße, kleine AsiatinCombat (2006)
I mean, if I were to cheat on my wife it would be with like a, you know, busty blonde or an Asian with pointy nipples.Ich meine, wenn ich meine Frau betrügen würde, wäre das mit einer vollbusigen Blondine... oder einer Asiatin mit spitzen Nippeln. Gary's Desk (2007)
I wonder why he was pawing some asian chick In his limo yesterday.Ich frage mich, wieso er gestern eine Asiatin in der Limousine begrapschte. Victor/Victrola (2007)
They found about a dozen women, mostly Asian, locked in the back room of his massage parlor.Sie fanden etwa ein Dutzend Frauen, vor allem Asiatinnen, eingeschlossen im Hinterzimmer seines Massagesalons. Clean Up (2007)
Yeah - little Asian chick, likes to kick people?Ach ja - kleine Asiatin, die gerne Leute vermöbelt? Live Free or Die Hard (2007)
Like one's Latina, one's Asian, you know, there's one for fetishes like feet and pee-pee and shit and stuff like that.Eine mit Latinas, eine mit Asiatinnen, und eine für Fetisch-Zeug... wie Füße und Pipi und Scheiße und so was alles. Superbad (2007)
I'm the only Asian here.Ich bin die einzige Asiatin hier. Captain Jack Harkness (2007)
She's an oriental, for Christ sake.Sie ist Asiatin, um Himmels willen. Stage 5 (2007)
Okay,is it... is it 'cause I'm asian?Okay, ist es... ist es weil ich eine Asiatin bin? Piece of My Heart (2008)
Oh, oh, look -- asian with big, fake tits.Oh, oh, sieh mal... Asiatin mit großen, falschen Titten. Excellent Treasures (2008)
Another asshole who has a fetish for Asian girls?Noch so 'n Arschloch, das bei Asiatinnen zu sabbern anfängt. Gran Torino (2008)
I thought you Asian girls were supposed to be smart.Ich denke, ihr Asiatinnen seid schlau? Gran Torino (2008)
She's Asian, she's loose and she's fat.Sie ist Asiatin. Sie ist single. Und sie ist fett. One Little Word (2008)
She was chomping down on my dick like it was a hot-dog eating contest and she was some little Asian dude.Die kaute mir so am Schwanz, als wär das 'n Hot-Dog-Wettessen und sie 'ne kleine bekloppte AsiatinMiss March (2009)
A male Caucasian, a female Asian reportedly in their mid-twenties, and are considered armed and extremely dangerous.Die Verdächtigen, ein weißer Mann und eine Asiatin, sind Mitte zwanzig. Sie sind bewaffnet und gelten als sehr gefährlich. Ninja (2009)
One's a redhead, about 5'9". The other one's Asian--Eine Rothaarige, circa 1,75 m, eine Asiatin, circa... Sex and Violence (2009)
Geez. Asian with some boob.Asiatin mit Titten. The Stinsons (2009)
Asian girl. Close enough.Die AsiatinBargaining (2009)
Big fan of Asians, Perrot.Perrot mag Asiatinnen. State Affairs (2009)
Was she Chinese, or Asian? Partly.War sie Chinesin oder AsiatinDa Doggone Daddy-Daughter Dinner Dance (2009)
Because she's Asian and she broke up our group.Weil sie Asiatin ist und sie riss uns auseinander. Great Expectations (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asiat {m}; Asiatin {f} | Asiaten {pl}; Asiatinnen {pl}Asian | Asians [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top