Search result for

arab

(135 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arab-, *arab*
English-Thai: Longdo Dictionary
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Arab[N] ชาวอาหรับ
arabic[ADJ] เกี่ยวกับอาระเบีย
Arabic[N] ภาษาหรืออักขระอาหรับ
Arabian[ADJ] เกี่ยวกับชาวอาหรับ, See also: ของอาระเบีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arab(แอร'รับ) n. คนอาหรับ,คนพเนจร,ม้าอาหรับ (inhabiting Arabia)
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร
arabia(อะเร'เบีย) n. แหลมอาระเบียของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (a peninsula in SW Asia)
arabian(อะเร'เบียน) adj. เกี่ยวกับ Arabia เกี่ยวกับอาหรับ. -n. ชาวอาหรับ
arabic(อา'ราบิค) adj. เกี่ยวกับอาหรับหรืออาระเบีย. -n. ภาษาอาหรับ (of Arabia)
arabic numeralsเลข 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0., Syn. Arabic figures
arabinose(อะแร'บิโนส) n. คาร์โบไอเดรทที่ใช้เป็นอาหารเพาะเชื้อโรค. -arabinosic adj.
arabist(อา'ราบิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาหรือวัฒนธรรมของอาหรับ (expert on Arabia)
arable(อา'ระเบิล) adj. เหมาะแก่การเพาะปลูก.
araby(อา'ระบี) = Arabia

English-Thai: Nontri Dictionary
Arab(n) แขกอาหรับ
Arabic(adj) เกี่ยวกับชาวอาหรับ
Arabic(n) ภาษาอาหรับ,ตัวอาราบิค
arable(adj) ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก
comparable(adj) พอเทียบได้,พอเปรียบได้
incomparable(adj) หาที่เปรียบมิได้,เทียบกันไม่ได้
inseparable(adj) แยกออกไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้
irreparable(adj) ไม่สามารถจะคืนดีได้,ไม่สามารถแก้ไขได้,ซ่อมแซมไม่ได้
parable(n) นิยายเปรียบเทียบ,การอุปมาอุปไมย
parabola(n) รูปโค้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arabesqueลายอะราเบสก์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arabic numeralตัวเลขอารบิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arab countriesกลุ่มประเทศอาหรับ [TU Subject Heading]
Arab currency unitหน่วยเงินตราอาหรับ [เศรษฐศาสตร์]
Arab Free Trade Areaเขตการค้าเสรีอาหรับ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยมติที่ประชุมสุดยอดอาหรับที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ (มิถุนายน 2539) [การทูต]
Arab Leagueดู The league of Arab States [การทูต]
Arab-Israeli conflictความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอาหรับ [TU Subject Heading]
Arabian Jasmineมะลิ [การแพทย์]
Arabic languageภาษาอาหรับ [TU Subject Heading]
Arabic Numeralsเลขอะราบิค [การแพทย์]
Arabinansอะราบิแนนส์ [การแพทย์]
Arabinoseแอระบิโนส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sephardic Jews, Armenians, Arabs.พวก เซอพาดิค ยิว อาร์มาเนียน อาหรับ Joy (2008)
If our patient was an arabian bedouin.ถ้าคนไข้เราเป็นคนอาหรับเบดูอิน Last Resort (2008)
We may be on a brink of historic agreement between Western and Arab leaders.อาจจะมีการบรรลุข้อตกลง ระหว่างผู้นำตะวันตกกับอาหรับ Vantage Point (2008)
And now here, today, Western and Arab leaders will meet for the first time to formalize this new coalition, designed to, once and for all, put a stranglehold on international terror.และที่นี่ในวันนี้ ผู้นำโลกตะวันตกและอาหรับ มาพบกันเป็นครั้งแรก เพื่อลงนามความร่วมมือใหม่ สกัดกั้นการก่อการร้าย ให้หมดไปจากโลกเราอย่างเด็ดขาดค่ะ Vantage Point (2008)
You want me to call in a strike on a friendly Arab nation?คุณจะให้ผมสั่งจู่โจม ชาติพันธมิตรอาหรับ อย่างนั้นหรอ? Vantage Point (2008)
You Arabs think you can just mix in with our peaceful society... and we're not gonna find you, huh?คุณคนอาหรับ คุณคิดว่าคุณ จะรวมตัวกับสังคมสงบสุขของเรา... แล้วเราจะไม่หาตัวพวกคุณเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I am not Arab! I am Indian!ผมไม่ใช่อาหรับ ผมคนอินเดีย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
So you don't have enough good Arab guys to follow the bad Arab guys...แสดงว่าคุณมีคนอาหรับที่ทำงานให้เราไม่พอ Body of Lies (2008)
You speak Arabic so you are a secret Arab.-พูดอารบิคได้ -ครับ -คุณเป็นสายลับอาหรับ Body of Lies (2008)
Arabs will only help you if they trust you.พวกอาหรับจะช่วยก็ต่อเมื่อเชื่อใจ Body of Lies (2008)
Well, his loving middle-class family got killed by Hafez Assad so he moved to Saudi Arabia.ครอบครัวชั้นกลางของเขา ถูกฆ่าโดยกลุ่มฮาเฟซ อัสสาด เขาเลยย้ายไปซาอุดีอาระเบีย Body of Lies (2008)
Where did you learn to speak Arabic like this?ไปเรียนพูดอารบิคแบบนี้จากไหนเนี่ย Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arabArabic is written from right to left.
arabThe Arabic script was replaced by the Roman alphabet.
arabShe speaks a little Arabic.
arabArabia abounds in oil.
arabCoffee was introduced into Europe from Arabia.
arabJapan looks to Arab countries for oil.
arabArabic is a very important language.
arabSaudi Arabia is very rich in oil.
arabI can't read Arabic script.
arabThey keep lambs for meat in Arabia.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลขอารบิค[N] Arabic numerals, Syn. เลขฝรั่ง, Example: ผู้แต่งคนนี้จะไม่ใช้เลขอารบิคในงานเขียนของเขาเลย, Thai definition: ตัวเลขแบบอาหรับ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ชาวอาหรับคิดค้นขึ้นใช้แทนจำนวนจริง
อาหรับราตรี[N] Arabian Nights, Syn. นิทานอาหรับราตรี, Example: หนังสือพิมพ์ Bangkok Recorder ได้ลงเรื่องทศชาติคู่ไปกับเรื่องอาหรับราตรี และนิทานอีสป
บุหงามลาซอ[N] Arabian jusmine, See also: Jasminum sambac, Syn. มะลิลา, ดอกมะลิลา, Notes: (ชวา)
มะลิลา[N] Arabian jasmine, See also: Jasminum sambac, Syn. บุหงามลาซอ, Example: ยายเดินขึ้นจากท่าน้ำ ไม่ลืมที่จะตักน้ำมาด้วยขันบาตรรดน้ำมะลิลาที่หัวกระได, Thai definition: มะลิดอกเล็ก, Notes: (ชวา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
อาระเบีย[n. prop.] (Ārabīa) EN: Arabia   FR: Arabie [f]
อาหรับ[n. prop.] (Ārap) EN: Arab   FR: Arabe [m]
อาหรับ[adj.] (Ārap) EN: Arabian   FR: arabe
ชาวอาหรับ[n. prop.] (Chāo Ārap) EN: Arab   FR: Arabe [m] ; ressortissant arabe [m]
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
ด้วงกว่าง[n.] (duang kwāng) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ด้วงแรด[n. exp.] (duang raēt) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle   
เอมิเรตส์[n. prop.] (Ēmirēt = Ēmirēts) EN: UAE   FR: Émirats arabes unis [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARAB    AE1 R AH0 B
ARABE    AA0 R AA1 B EY0
ARABS    AE1 R AH0 B Z
ARABIE    ER0 AE1 B IY0
ARABIC    AE1 R AH0 B IH0 K
ARABS'    AE1 R AH0 B Z
ARABIA    ER0 EY1 B IY0 AH0
ARABLE    EH1 R AH0 B AH0 L
ARABICA    ER0 AE1 B IH0 K AH0
ARABIAN    ER0 EY1 B IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Arab    (n) (a1 r @ b)
Arabs    (n) (a1 r @ b z)
Arabia    (n) (@ r ei1 b i@)
Arabic    (n) (a1 r @ b i k)
arable    (j) (a1 r @ b l)
Arabian    (n) (@1 r ei1 b i@ n)
Arabist    (n) (a1 r @ b i s t)
Arabians    (n) (@1 r ei1 b i@ n z)
Arabists    (n) (a1 r @ b i s t s)
arabesque    (n) (a2 r @ b e1 s k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Araber {m} | Araber {pl}Arab | Arabs [Add to Longdo]
arabische ZeichenArabic character [Add to Longdo]
arabische Ziffern; arabische ZahlenArabic numerals [Add to Longdo]
arabisches Zahlensystemalgorism [Add to Longdo]
Arabisches Wüstenhuhn {n} [ornith.]Sand Partridge [Add to Longdo]
Arabertrappe {f} [ornith.]Arabian Bustard [Add to Longdo]
Araberspecht {m} [ornith.]Arabian Woodpecker [Add to Longdo]
Araber {m}; Araberin {f}Arab [Add to Longdo]
arabisch {adj}Arab; Arabic; Arabian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
いざさらば[, izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye [Add to Longdo]
おさらば[, osaraba] (n,vs) good-bye; farewell [Add to Longdo]
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side [Add to Longdo]
さらば[, saraba] (conj,int) farewell [Add to Longdo]
ざら場[ざらば, zaraba] (n) continuous session (e.g. trading in a stock exchange); zaraba [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
たらば蟹;鱈場蟹;多羅波蟹;鱈場ガニ[たらばがに;たらばガニ(鱈場ガニ);タラバガニ, tarabagani ; taraba gani ( tara ba gani ); tarabagani] (n) (uk) red king crab (Paralithodes camtschaticus) [Add to Longdo]
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
とあれば;とあらば[, toareba ; toaraba] (conj) if it is the case that; if [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耕地[gēng dì, ㄍㄥ ㄉㄧˋ, ] arable land; to plow land, #6,714 [Add to Longdo]
阿拉伯[Ā lā bó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ, ] Arabian; Arabic; Arab, #11,264 [Add to Longdo]
阿拉伯人[Ā lā bó rén, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄖㄣˊ, ] Arab; Arabian; Arabian people, #26,406 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] arable fields; cultivated field; class; category, #33,969 [Add to Longdo]
阿拉伯语[Ā lā bó yǔ, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄩˇ, / ] Arabic (language), #37,701 [Add to Longdo]
阿拉伯世界[Ā lā bó shì jiè, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] Arab world, #42,590 [Add to Longdo]
阿拉伯数字[Ā lā bó shù zì, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄕㄨˋ ㄗˋ, / ] Arabic numerals, #45,456 [Add to Longdo]
阿拉伯文[Ā lā bó wén, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ, ] Arabic (language & writing), #60,172 [Add to Longdo]
阿拉伯国家联盟[Ā lā bó Guó jiā Lián méng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Arab League, regional organization of Arab states in Southwest Asia, and North and Northeast Africa, officially called the League of Arab States, #69,872 [Add to Longdo]
阿拉伯半岛[Ā lā bó bàn dǎo, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Arabian Peninsula, #81,193 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
識別子参照並び[しきべつしさんしょうならび, shikibetsushisanshounarabi] identifier reference list [Add to Longdo]
属性指定並び[ぞくせいしていならび, zokuseishiteinarabi] attribute specification list [Add to Longdo]
属性定義並び[ぞくせいていぎならび, zokuseiteiginarabi] attribute definition list [Add to Longdo]
属性定義並び宣言[ぞくせいていぎならびせんげん, zokuseiteiginarabisengen] attribute definition list declaration [Add to Longdo]
属性並び[ぞくせいならび, zokuseinarabi] attribute (specification) list [Add to Longdo]
属性並び宣言[ぞくせいならびせんげん, zokuseinarabisengen] attribute (definition) list declaration [Add to Longdo]
並び[ならび, narabi] list [Add to Longdo]
並び線[ならびせん, narabisen] alignment line [Add to Longdo]
並べ替える[ならべかえる, narabekaeru] to sort, to collate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
唐草模様[からくさもよう, karakusamoyou] Arabeske [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arab \Ar"ab\ (?; 277), n. [Prob. ultimately fr. Heb. arabah a
   desert, the name employed, in the Old Testament, to denote
   the valley of the Jordan and Dead Sea. Ar. Arab, Heb. arabi,
   arbi, arbim: cf. F. Arabe, L. Arabs, Gr. ?.]
   One of a swarthy race occupying Arabia, and numerous in
   Syria, Northern Africa, etc.
   [1913 Webster]
 
   {Street Arab}, a homeless vagabond in the streets of a city,
    particularly and outcast boy or girl. --Tylor.
    [1913 Webster]
 
       The ragged outcasts and street Arabs who are
       shivering in damp doorways.      --Lond. Sat.
                          Rev.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Arab
   n 1: a member of a Semitic people originally from the Arabian
      peninsula and surrounding territories who speaks Arabic and
      who inhabits much of the Middle East and northern Africa
      [syn: {Arab}, {Arabian}]
   2: a spirited graceful and intelligent riding horse native to
     Arabia [syn: {Arabian}, {Arab}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 arab
   Arab
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top