Search result for

april

(66 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -april-, *april*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
April[N] เดือนเมษายน
April[N] เมษายน
April fool[N] คนที่ถูกเล่นแกล้งหรือล้อเลียนในวัน April fools' Day
April Fools' Day[N] วันที่ 1 เมษายน เป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
april(เอ'พริล) n. เมษายน
april fools'day วันที่ 1 เมษายนเป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้., Syn. All Fools'Day

English-Thai: Nontri Dictionary
April(n) เดือนเมษายน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
April!เอพริล Rumours (2011)
They're normal april, june, and august.มันปกติ เมษา.. มิถุนา.. สิงหา.. Adverse Events (2008)
Mr Weathers died in his sleep one night last april.คุณเวธเธอร์ส ตายขณะนอนหลับ เมื่อเดือนเมษาฯที่แล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
April 25th 1918, the happiest day of my life.25 เมษายน 1918, เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดในชิวิต The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Mr. President, we were talking about the period March 21 to April 30, and the mistakes you made, and so on, and I was wonderingท่านประธานาธิบดี เรากำลังพูดถีง ช่วงเวลาระหว่าง 21 มีนาคม ถึง 30 เมษายน และความผิดพลาดที่ท่านได้ก่อ และเรื่องอื่น ๆ และผมกำลังสงสัยว่า Frost/Nixon (2008)
The Skynet Missile Defense System goes online April 19th, 2011, declares war on mankind and triggers a nuclear apocalypse two days later.ระบบขีปนาวุธ ป้องกันตนเอง สกายเน็ท ทำงานเมื่อ 19 เม.ย. 2011 ประกาศสงครามกับมนุษยชาติและ จุดระเบิดนิวเคลียร์ล้างโลกสองวันต่อมา Pilot (2008)
April?เมษายน? Revolutionary Road (2008)
Don't you think that's a little bit rude, April?คุณไม่คิดว่านิด ๆ หน่อย ๆ หยาบคายเมษายน? Revolutionary Road (2008)
April, sweetheart, let's talk about this, okay?เดือนเมษายนที่รัก, ขอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเค? Revolutionary Road (2008)
- April...- เมษายน ... Revolutionary Road (2008)
April? April!เดือนเมษายน! Revolutionary Road (2008)
April.เมษายน Revolutionary Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aprilApril is the fourth month of the year.
aprilApr. is an abbreviation for April.
aprilAt times, it snows even in April around here.
aprilBy next April you will have studied English for ten years?
aprilBy next April you will have studied English for ten years.
aprilBy tradition, people play practical jokes on 1 April.
aprilHere is our answer to your fax message dated April 1st.
aprilHe will be ten next April.
aprilHe will leave Japan in April.
aprilI'd like to meet you either on the morning of April 5 or on the afternoon of April 6?
aprilI'll have worked here ten years next April.
aprilI'm looking forward to seeing you this April.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมษายน[N] April, Syn. เดือนที่ 4, Example: เดือนเมษายนเป็นเดือนที่อากาศร้อนจัด, Thai definition: ชื่อเดือน ที่ 4 ตามสุริยคติ ซึ่งตั้งต้นด้วยเดือนมกราคม มี 30 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนเมษายน[n. exp.] (deūoen mēsāyon) EN: April   FR: mois d'avril [m] ; avril [m]
เอพริล ฟูลส์ เดย์[X] (Ēphril Fūls Dē) EN: April Fools Day   FR: 1er avril
เมษา[n.] (mēsā) EN: April   FR: avril [m]
เมษายน[n.] (mēsāyon) EN: April   FR: avril [m]
เม.ย.[n.] (mēsāyon) EN: April   FR: avril [m]
หน้าโง่[n. exp.] (nā ngō) EN: april fool !   FR: poisson d'avril !

CMU English Pronouncing Dictionary
APRIL    EY1 P R AH0 L
APRILE    AA1 P R AH0 L
APRIL'S    EY1 P R AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
April    (n) (ei1 p r @ l)
Aprils    (n) (ei1 p r @ l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
April(n) |der, pl. Aprile| เดือนเมษายน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
April {m}April [Add to Longdo]
Aprilscherz {m}April fool hoax [Add to Longdo]
Der April macht die Blumen und der Mai hat den Dank dafür.April showers bring May flowers. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アースデイ;アースデー[, a-sudei ; a-sude-] (n) Earth Day (April 22nd) [Add to Longdo]
エープリル[, e-puriru] (n) April [Add to Longdo]
エイプリルフール(P);エープリルフール[, eipurirufu-ru (P); e-purirufu-ru] (n) April fool; April Fool's Day; April Fools' Day; (P) [Add to Longdo]
キナプリル[, kinapuriru] (n) quinapril [Add to Longdo]
塩酸キナプリル[えんさんキナプリル, ensan kinapuriru] (n) quinapril hydrochloride [Add to Longdo]
沖縄戦[おきなわせん, okinawasen] (n) Battle of Okinawa (April, 1945) [Add to Longdo]
花祭;花祭り[はなまつり, hanamatsuri] (n) Buddha's birthday festival (April 8th) [Add to Longdo]
去んぬる[さんぬる, sannuru] (adj-pn) (arch) last ... (e.g. "last April") [Add to Longdo]
強飯[ごうはん, gouhan] (n) event in which someone is forced to eat a large quantity of rice (e.g. the April 2nd Shugendo ceremony at Nikko's Rinnouji temple) [Add to Longdo]
穀雨[こくう, kokuu] (n) (See 二十四節気) "grain rain" solar term (approx. April 20) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四月[sì yuè, ㄙˋ ㄩㄝˋ, ] April; fourth month [Add to Longdo]
四月十七号[sì yuè shí qī hào, ㄙˋ ㄩㄝˋ ㄕˊ ㄑㄧ ㄏㄠˋ, / ] April 17 [Add to Longdo]
愚人节[yú rén jié, ㄩˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] April fool's day [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 April \A"pril\, n. [L. Aprilis. OE. also Averil, F. Avril, fr.
   L. Aprilis.]
   1. The fourth month of the year.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: With reference to April being the month in which
    vegetation begins to put forth, the variableness of its
    weather, etc.
    [1913 Webster]
 
       The April's her eyes; it is love's spring. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {April fool}, one who is sportively imposed upon by others on
    the first day of April.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 April
   n 1: the month following March and preceding May [syn: {April},
      {Apr}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 april
   April
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 april
   April
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 april [ɑpril]
   April
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 April [april] (n) , s.(m )
   April
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top