Search result for

anon

(93 entries)
(0.0354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anon-, *anon*
Possible hiragana form: あのん
English-Thai: Longdo Dictionary
anonymous(adj) ไม่เป็นที่เปิดเผย เช่น Anonymous writers are no less accountable than any other form of writer.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anon[ADV] ในไม่ช้า, Syn. soon, shortly
anonym[N] ชื่อแฝง, Syn. pseudonym
anonymity[N] ความไม่มีลักษณะเฉพาะ
anonymous[ADJ] ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะ, See also: ซึ่งไม่มีลักษณะเด่น
anonymous[ADJ] นิรนาม, See also: ซึ่งไม่ระบุชื่อ, Syn. nameless, unsigned, unknown, Ant. named, signed
anonymous letter[N] บัตรสนเท่ห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anon(อะนอน') adv. ไม่ช้า, เวลาอื่น, ทันที. -ever and anon เป็นประจำปี,บ่อย
anonym(แอน' โนนิม) n. ชื่อแฝง, ชื่อปลอม, คนที่ไม่แจ้งชื่อ, ผู้เขียนที่แฝงนาม, สิ่งตีพิมพ์ที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน, Syn. pseudonym)
anonymous(อะนอม' นิเมิส) adj. ไม่ระบุชื่อ, ปิดบังชื่อ. -anonymity, anonymousness n., Syn. nameless ###A. signed)
alcoholics anonymousสมาคมอดเหล้าของอเมริกา ใช้อักษรย่อว่า AA หรือ A. A.
canon(แคน'เนิน) n. วินัยศาสนา,ศีล,มาตรการ,หลักการ,คัมภีร์พระ, Syn. law
canon lawn. วินัยศาสนา (โดยเฉพาะของโรมันคาทอลิก), See also: canon-lawyer n. ดู canon law
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
canonic(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา

English-Thai: Nontri Dictionary
anon(adv) ไม่ช้า,บระเดี๋ยว
anonymous(adj) ไม่ระบุชื่อ
canon(n) ศีล,วินัยศาสนา,ข้อบัญญัติศาสนา
canonical(adj) เกี่ยวกับบัญญัติของพระ,ตามบัญญัติของวัด
canonize(vt) ยกย่องเป็นนักบุญ,แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anonymousนิรนาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anonymous FTPเอฟทีพีแบบนิรนาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anonychiaไม่มีเล็บแต่กำเนิด [การแพทย์]
Anonymousไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Anonymousไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anonymous classicงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, หนังสือแบบฉบับที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anonymous personsคนไร้เอกสารพิสูจน์ตน [TU Subject Heading]
Anonymous workงานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง

Anonymous work หมายถึง งานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่งไว้ในเล่ม และไม่สามารถค้นหาชื่อผู้แต่งได้จากตัวเล่มหรือจากแหล่งสืบค้นอื่นใด ดังนั้น ในการทำบัตรรายการหรือการทำบรรณานุกรมจะลงรายการที่ชื่อสิ่งพิมพ์เป็นรายการหลัก ตัวอย่างเช่น

ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2548. 2548. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร.

สงกรานต์สานใจไทย. 2552. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Thailand: a traveller’s companion. 2000. Singapore: Editions Didier Miller Pte.

Great sporting graphics. 1995. Rockport, Mass.: Rockport Pub.

สำหรับข้อความเกี่ยวกับชื่อผู้แต่งหรือผู้อื่นที่ไม่ได้รับผิดชอบในฐานะผู้แต่ง เช่น ผู้แปล ผู้รวบรวม บรรณาธิการ เป็นต้น ที่สืบค้นได้จากที่อื่น เมื่อนำมาใช้ลงรายการในบัตรหรือรายการบรรณานุกรม ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมเพื่อให้เห็นชัดเจน ดังตัวอย่าง

ประเพณีโบราณ / [รวบรวมโดยลุงรัถ]

ล่าข้ามโลก / [แปลโดยพจน์] [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Anonyms and pseudonymsนามปากกา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anon (vt ) อนันต์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Somewhere in our midst, lucky Kapos still survive, reinstated officers and anonymous informers.ในความมืดมนนั้น คาโปว บางคนก็รอดจากสงคราม กลับเข้าไปในรัฐ โดยไม่รู้อีกแล้ว ว่าใครเป็นใคร Night and Fog (1956)
Look, we could make an anonymous call.ฟังนะ เราอาจจะโทรไปโดยไม่บอกชื่อ Stand by Me (1986)
In the end, we decided that an anonymous phone call was the best thing to do.ท้ายที่สุดเราตัดสินใจว่าไม่ระบุชื่อ ในโทรศัพท์ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำ Stand by Me (1986)
One million dollars to anonymous hero!นี่ลุงของพวกเธอเคยโกหกป่ะล่ะ Hero (1992)
Colleague of mine. An anonymous harvest.เพื่อนฉันเอง ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม Junior (1994)
Who is that guy? You said a colleague of yours had an anonymous harvest.เขาเป็นใครน่ะ นายบอกว่าเพื่อนร่วมงานของนายมีไข่นิรนาม Junior (1994)
- No, it's anonymous.- ไม่ประสงค์ออกนามไง Junior (1994)
You're supposed to get an anonymous egg.นายควรที่จะใช้ไข่นิรนามนี่ Junior (1994)
Larry was supposed to find an anonymous egg... and he couldn't.ลาร์รี่ควรที่จะหาไข่นิรนาม แต่เขาหาไม่ได้ Junior (1994)
"Customs was told Davis and Marano carried narcotics by an anonymous informant's phone call."ทางกงสุลได้รับแจ้งเรื่องเดวิสและมาราโนขน Narcotics... ... โดยบุคคลนิรนามทางโทรศัพท์ Brokedown Palace (1999)
This is a recording from the anonymous informant who called customs.นี่เป็นเทปอัดเสียงผู้แจ้งนิรนามที่โทรมายังกงสุล Brokedown Palace (1999)
I've been going to Debtors Anonymous.ผมอยู่ที่นี่มา2เดือน Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anonI want to remain anonymous in this.
anonThe poem was composed by an anonymous author.
anonHe anonymously donated a large sum of money to the Red Cross.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิรนาม[ADJ] nameless, See also: anonymous, Example: บุรุษนิรนามเดินหายไปท่ามกลางสายฝน, Thai definition: ที่ไม่มีชื่อ, ที่ไม่ปรากฏชื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรสนเท่ห์[n. exp.] (bat sonthē) EN: anonymous letter ; poison pen letter ; anonymous accusation   FR: lettre anonyme [f]
บุรุษนิรนาม [n. exp.] (burut niranām) EN: unnamed person   FR: personne anonyme [f]
ดินปืน[n. exp.] (dinpeūn) EN: gunpowder   FR: poudre à canon [f]
ดินประสิว[n.] (dinprasiū) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder   FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
ดอยอินทนนท์[n. prop.] (Døi Inthanon) EN: Mount Inthanon   
จังหวัดระนอง[n. prop.] (Jangwat Ranøng) EN: Ranong province   FR: province de Ranong [f]
การปิดบังชื่อ [n. exp.] (kān pitbang cheū) EN: anonymity   FR: anonymat [f] ; anonymie [f] (vx)
กติกาสงฆ์[n. exp.] (katikā song) EN: canon   
เขตพระโขนง[n. prop.] (Khēt Phra Khanōng) EN: Phra Khanong district   
ขิม[n. exp.] (khim) EN: chinese dulcimer ; zither   FR: tympanon chinois [m] ; cymbalum chinois [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANONA    AA0 N OW1 N AH0
ANONYMITY    AE2 N AH0 N IH1 M AH0 T IY0
ANONYMOUS    AH0 N AA1 N AH0 M AH0 S
ANONYMOUSLY    AH0 N AA1 N AH0 M AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Anon    (n) (@1 n o1 n)
anon    (a) (@1 n o1 n)
anonymity    (n) (a2 n @ n i1 m i t ii)
anonymous    (j) (@1 n o1 n i m @ s)
anonymously    (a) (@1 n o1 n i m @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anonymität {f} | Anonymitäten {pl}anonymity | anonymities [Add to Longdo]
Anonymität {f}namelessness [Add to Longdo]
anonym {adj}anonymous [Add to Longdo]
anonym {adv}anonymously [Add to Longdo]
Anonyme AlkoholikerAA : Alcoholics Anonymous [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
société anonyme(n) แปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง, See also: S. S.A.,

Japanese-English: EDICT Dictionary
あのね(P);あんね;あのさあ[, anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
またの名;又の名[またのな, matanona] (n) alias; another name [Add to Longdo]
アノニマス[, anonimasu] (n) anonymous [Add to Longdo]
アノニマスFTP[アノニマスエフティーピー, anonimasuefutei-pi-] (n) {comp} anonymous ftp [Add to Longdo]
アノニマスエフティーピー[, anonimasuefutei-pi-] (n) {comp} anonymous FTP [Add to Longdo]
アノニマスサーバ[, anonimasusa-ba] (n) {comp} anonymous server [Add to Longdo]
アノニム[, anonimu] (n) anonym [Add to Longdo]
カノン[, kanon] (n) (1) canon; (2) (abbr) (also written as 加農) (See カノン砲) cannon (dut [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
匿名[nì míng, ㄋㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, ] anonymous [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit [Add to Longdo]
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format [Add to Longdo]
親のないプロセスグループ[おやのないプロセスグループ, oyanonai purosesuguru-pu] orphaned process group [Add to Longdo]
匿名[とくめい, tokumei] anonymous (as in "anonymous ftp"), anonymity [Add to Longdo]
利用者の認証[りようしゃのにんしょう, riyoushanoninshou] user authentication [Add to Longdo]
アノニマスエフティーピー[あのにますえふていーぴー, anonimasuefutei-pi-] anonymous FTP [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
匿名[とくめい, tokumei] Anonymitaet, Pseudonym [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anon \A*non"\, adv. [OE. anoon, anon, anan, lit., in one
   (moment), fr. AS. on in + [=a]n one. See {On} and {One}.]
   1. Straightway; at once. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The same is he that heareth the word, and anon with
       joy receiveth it.           --Matt. xiii.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   2. Soon; in a little while.
    [1913 Webster]
 
       As it shall better appear anon.    --Stow.
    [1913 Webster]
 
   3. At another time; then; again.
    [1913 Webster]
 
       Sometimes he trots, . . . anon he rears upright.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Anon right}, at once; right off. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Ever and anon}, now and then; frequently; often.
    [1913 Webster]
 
       A pouncet box, which ever and anon
       He gave his nose.           --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anon
   adv 1: at another time; "ever and anon"
   2: (old-fashioned or informal) in a little while; "see you anon"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top