Search result for

annal

(48 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annal-, *annal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annals[N] จดหมายเหตุ, See also: ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึก, ประวัติการณ์, Syn. history, historical records, historical chronicles
annals[N] บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annalist[N] ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)

English-Thai: Nontri Dictionary
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี,หนังสือประจำปี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annalsหนังสือรายปี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annalหนังสือรายปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annalหนังสือรายปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He name was probably just lost in the annals of history.ชื่อของเธออาจจะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ Legion (2009)
This shall go down in the annalsนี่คงจะบันทึกลงในประวัติศาสตร์แน่ๆ Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
And the move became known in the annals of chess as the "Marshall swindle."การเดินหมากนี่ วงการหมากรุกเรียกว่า_BAR_"กลลวงมาร์แชล" Tower Heist (2011)
Steven Rogers was chosen for a programme unique in the annals of American warfare.สตีเว่นโรเจอร์สได้รับเลือกสำหรับโปรแกรม ไม่ซ้ำกันในประวัติศาสตร์ของสงครามอเมริกัน Captain America: The Winter Soldier (2014)
"@ShondaRhimes If Annalise Keating really wanted@ShondaRhimes ถ้าหาก Annalise Keating ต้องการจะ Chainsaw (2015)
Their names will be footnotes in the annals of science after what's about to happen here.หลังจากนี้ชื่อพวกเขาจะเป็นแค่เชิงอรรถ ในหน้าประวัติศาสตร์วิทยาการ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
One day is all we'll need to secure your name in the annals of Western history.ขอแค่วันเดียว ท่านก็จะได้มีชื่อ ในประวัติศาสตร์ตะวันตกแล้ว Blazing Saddles (1974)
Lasting over 500 years, its uniqueness under the reign of 27 kings still remains unmatched in the annals of word history.กว่าห้าร้อยปีที่ผ่านมา มีกษัตริย์ที่ ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์โลก ถึง 27 พระองค์ The King and the Clown (2005)
A name that will live forever in the annals of warfare.ชื่อที่จะยังคงอยู่กับเราไปตลอด Atonement (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายเหตุ[N] annals, See also: chronicle, record of events, record, Syn. ข้อเตือนความจำ, ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึกความจำ, บันทึกเหตุการณ์, Example: จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาทำให้เราทราบความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยนั้น, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น, เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ผลิตขึ้นใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฎิบัติงาน
พงศาวดาร[N] annals, See also: historical record, chronicle, history, Syn. ประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ในอดีต, เรื่องเก่าแก่, ตำนาน, Example: เรื่องราวของพระนางสุพรรณกัลยาปรากฏในพงศาวดารของพม่าหลายฉบับ, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น
ประชุมพงศาวดาร[N] annals, See also: historical annals, chronicle, historical record, Example: เขารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากประชุมพงศาวดาร, Thai definition: เอกสารรวบรวมเรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายเหตุ[n.] (jotmāihēt) EN: chronicle ; annals   
ข้อความที่บันทึกไว้[n. exp.] (khøkhwām thī bantheuk wai) EN: annals   
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadān) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history   FR: histoire [f] ; annales [fpl] ; chronique [f]
ประชุมพงศาวดาร[n. exp.] (prachum phongsāwadān) EN: annals ; historical annals ; chronicle ; historical record   FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติ[n.] (prawat) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history   FR: récit historique [m] ; chronique [f] ; histoire [f] ; historique [m] ; chronologie [f] ; monographie [f]
ประวัติการ[n.] (prawattikān) EN: chronicle ; history ; historical record   FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติการณ์[n.] (prawattikān) EN: memorable events ; history ; history-making ; annals ; record   FR: évènement important [m]
ตำนาน[n.] (tamnān) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record   FR: chronique [f] ; légende [f] ; récit [m] ; histoire ancienne [f] ; conte [m] ; mythe [m] ; annales [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNAL    AE1 N AH0 L
ANNALS    AE1 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annals    (n) (a1 n l z)
annalist    (n) (a1 n @ l i s t)
annalists    (n) (a1 n @ l i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
紀事本末体[きじほんまつたい, kijihonmatsutai] (n) topical-annalistic style (of historical writing) [Add to Longdo]
紀伝体[きでんたい, kidentai] (n) annals-biographies form (of historical writing) [Add to Longdo]
[き, ki] (n,n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事記) Records of Ancient Matters [Add to Longdo]
三国志[さんごくし, sangokushi] (n) Annals of the Three Kingdoms [Add to Longdo]
史乗[しじょう, shijou] (n) history; annals [Add to Longdo]
史籍[しせき, shiseki] (n) historical works; annals [Add to Longdo]
春秋[しゅんじゅう(P);はるあき, shunjuu (P); haruaki] (n) (1) (See 五経) spring and autumn; spring and fall; months and years; (2) (しゅんじゅう only) the Chronicles of Lu or the Spring and Autumn Annals - one of the Five Classics; (P) [Add to Longdo]
戦史[せんし, senshi] (n) military history or annals [Add to Longdo]
年代記[ねんだいき, nendaiki] (n) annals; chronicle; chronology [Add to Longdo]
歴代史[れきだいし, rekidaishi] (n) chronicles; annals [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史册[shǐ cè, ㄕˇ ㄘㄜˋ, / ] annals [Add to Longdo]
编年史[biān nián shǐ, ㄅㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄕˇ, / ] annals; chronicle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Annal \An"nal\, n.
     See {Annals}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top