หรือคุณหมายถึง anlaß?
Search result for

anlass

(10 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anlass-, *anlass*, anlas
German-Thai: Longdo Dictionary
Anlass(n) |der, pl. Anlässe| เหตุผล, สาเหตุ
Anlass(n) |der, pl. Anlässe| โอกาส, วาระพิเศษ เช่น Was ist der Anlass für dieses Fest? งานเลี้ยงนี้เนื่องในโอกาสใด
anlässlichเนื่องในโอกาส เช่น Ich lade meine Schulkameraden zum Abendessen anlässlich meines 60. Geburtstages ein. ฉันชวนเพื่อนร่วมชั้นเรียนมาทานอาหารเย็นในโอกาสวันครบรอบวันเกิดที่ 60 ของฉัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlass {m}; Anlaß {m} [alt]; Gelegenheit {f}occasion [Add to Longdo]
Anlasseinrichtung {f}starting device [Add to Longdo]
Anlassen {n}; Anlauf {m}starting [Add to Longdo]
Anlassen {n} (Stahl)tempering [Add to Longdo]
Anlassspartransformator {m} [electr.]autotransformer starter [Add to Longdo]
Anlasstemperatur {f}annealing temperature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Anlass [anlasr] (n) , s.(m )
     cause; occasion; reason
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top