Search result for

angeberei

(55 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angeberei-, *angeberei*
Possible hiragana form: あんげべれい
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา angeberei มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *angeberei*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So enough with your attitude.Also, mit der großen Schnauze und der Angeberei ist jetzt Schluss! The Troops & Troop-ettes (1982)
What was that Maury Wills junk?Was sollte die AngebereiMexican Slayride (1983)
It's pure bollocks.Die reinste AngebereiJean de Florette (1986)
Wait, this is a documentary.- Angeberei, Baby. - ALF. We Are Family (1988)
Your hot-dogging for the Mustangs cost us the game.Deine Angeberei für die Mustangs hat uns das Spiel gekostet. Thin Ice (1988)
- Stop the hot-dogging!Schluss mit der AngebereiThin Ice (1988)
By pretending.Mit AngebereiMy New Partner at the Races (1990)
That's like a move, ain't it?Das ist doch Angeberei, oder? Frankie and Johnny (1991)
Listen, if you're just calling up to gloat, I don't wanna hear it.Ich will Ihre Angeberei nicht hören! Knight Moves (1992)
Rubbish, open the door!Hör auf mit der AngebereiThe Twin Dragons (1992)
Five thousand. Stop showing off.- 5.000 Dollar, lass die AngebereiWhite Men Can't Jump (1992)
The reason I don't jam in a game is because it's like showboating. ... . ...which you know about.Ich dunke nicht im Spiel, weil das unnötige Angeberei ist. Du machst das gut. White Men Can't Jump (1992)
Sounds like bragging to me.Hört sich für mich nach Angeberei an. Captain Video: Part 1 (1992)
Quit showboating, Addison.AngebereiThe Hudsucker Proxy (1994)
I thought he was just mouthing off.Ich hielt es für AngebereiD.P.O. (1995)
No showing off this time, Worf.Diesmal keine Angeberei. Bringen Sie es zu Ende. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
A little dice and stuff. We have a lot TVs.Hey, Quatschkopf, hör auf mit der Angeberei, ok? Witness to the Mob (1998)
By the way... ... I'msorryaboutgettingabig head.Ich entschuldige mich für meine AngebereiAny Given Sunday (1999)
Sink's been on the phone all day, bragging. I think he's showing off.Sink hängt den ganzen Tag am Telefon und spuckt große Töne. AngebereiThe Last Patrol (2001)
Criminal's braggadocio, you see.Die übliche Angeberei dieser Halunken. Gangs of New York (2002)
ANGEL: You might wanna hold the gloat, chuckles.Halt dich mit der Angeberei noch was zurück. Apocalypse, Nowish (2002)
It's all for show.War alles nur AngebereiHidalgo (2004)
But underneath all that swagger I know what you really fear.Aber hinter der ganzen Angeberei sehe ich, was du wirklich fürchtest. Blade: Trinity (2004)
Stop showing off.Hör mit derAngeberei auf. Tropical Malady (2004)
They're just showing off.Das ist doch reine AngebereiPrimer (2004)
The rest of it is the Mercury bath... Which you would know better than I do, but they're probably just showing off.Bleibt noch die Quecksilberwanne, die du besser erkennen würdest als ich, aber wahrscheinlich ist es nur AngebereiPrimer (2004)
Why 'show-off', i am just...Wo ist denn da die Angeberei? Also ich bin einfach der Beste. Summer Storm (2004)
Showing off is an easy way to get hurt.Angeberei führt leicht zu Verletzungen. Forget Me Not (2004)
That's what comes of showing off.Das ist die AngebereiThe Long Game (2005)
Pretentiousness is hereditary.Angeberei ist erblich. Who's Your Daddy? (2006)
But some confessions are just bragging in disguise.Allerdings sind manche Geständnisse nur getarnte Angeberei Sweetheart, I Have to Confess (2006)
-It's just showing off.Alles nur AngebereiAtonement (2007)
85% of life is just showing off?85% des Lebens sind nur AngebereiWhat If He Walks Away? (2007)
That's not bragging.Das ist keine AngebereiThe Turk (2008)
- [Crowd Cheering] - is just an absolute bad strategy... and this shocking victory changed the sport... of rodent-versus-reptile cross-country running forever.Den Außenseitern, den bescheidenen, anständigen Leuten, die die Angebereien der Hasen leid sind. Unstable Fables: Tortoise vs. Hare (2008)
Dripping with swagger.Triefend vor AngebereiGus Walks Into a Bank (2008)
It's called bravado, kitt.Das nennt sich Angeberei, Kitt. Knight of the Zodiac (2008)
is that bravado again, michael? No, kitt.-Ist das schon wieder Angeberei, Michael? Knight of the Zodiac (2008)
Those empty threats and false bravado.Diese leeren Drohungen und falsche AngebereiVeritas (2008)
She's so charmed by your confidence and bravado, she sleeps with you.Sie ist so von dem Selbstvertrauen und der Angeberei so geschmeichelt,... dass sie mit einem schläft. The Naked Man (2008)
- Showing off is what it is.- Das ist einfach AngebereiDate Night (2010)
They're just for show.Ich versichere dir, alles AngebereiGardiens de l'ordre (2010)
Whenever he boasted about anything it was always about his weenie!Seine Angebereien gingen immer um seinen Schwanz. Cold Fish (2010)
I was trying to satirise their bravado.Ich habe versucht, ihre Angeberei zu parodieren. Trip to Warwick (2010)
So, no bragging to your pals about almost scoring with the drunken professor.Also keine Angeberei vor Ihren Freunden über das Fast-Abenteuer mit der betrunkenen Dozentin. Larry Crowne (2011)
Flashing all that?Diese AngebereiIn Time (2011)
Say, this is now your usual bravado, or..Ist das deine übliche AngebereiMy Best Enemy (2011)
That's enough boasting!- Hör mit der Angeberei auf! The Foster Boy (2011)
Listen, this is not about medals or bragging about how many marine push-ups you can do.Hör mal, hier geht's weder um Medaillen... noch um deine Angeberei, wie viele Marine-Liegestütze du kannst. Carl Meets a Lady (2011)
I'm not boasting. I was no genius.Das ist jetzt keine AngebereiLa nuit du réveillon (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angeberei {f}; Angabe {f}swank [Add to Longdo]
Aufschneiderei {f}; Prahlerei {f}; Angeberei {f}; Angabe {f}boasting; bragging; cockalorum [Add to Longdo]
Prahlerei {f}; Angeberei {f}; Angabe {f} (mit)showing-off; posing (about) [Add to Longdo]
Das ist alles nur Angeberei.That is nothing but hot air. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top