Search result for

angaben

(61 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angaben-, *angaben*
Possible hiragana form: あんがべん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา angaben มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *angaben*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll try to keep what you tell me in the strictest confidence.Ich werde versuchen, lhre Angaben streng vertraulich zu behandeln. American Gigolo (1980)
However, I'll have to have detailed information about you and your wife's sex practices... and the names of any parties that were involved. All right?Trotzdem brauche ich detaillierte Angaben über lhre Sexpraktiken und die ihrer Frau... und die Namen der Partner, die diesbezüglich in Frage kommen. American Gigolo (1980)
Jean-Loup shouldn´t take my notes so literally.Und Jean-Loup hält sich manchmal zu sehr an meine AngabenThe Last Metro (1980)
However, the publication of personal details of VUE Commission employees is forbidden.Jedoch ist die Veröffentlichung persönlicher Angaben von GUE-Mitarbeitern verboten. The Falls (1980)
Non-VUE victim, entered into Directory due to false representation.Kein GUE-Opfer. Durch falsche Angaben im Verzeichnis. The Falls (1980)
Grastled Fallusson invented so much fiction about himself, the Directory cannot vouch for any version of his biography.Grastled Fallusson hat so viele Märchen über sich selbst erzählt, dass das Verzeichnis keine Gewähr für Angaben übernimmt. The Falls (1980)
This enables us to determine a presumed line of march.Diese Angaben deuten auf eine mutmaßliche Marschbewegung vom Flughafen her in Richtung der Stadt. Nightmare City (1980)
Excuse me, Private Benjamin I'm afraid I missed the security data on these drivers.Entschuldigung, Gefreiter Benjamin aber ich habe keine Sicherheitsangaben über diese Fahrer. Private Benjamin (1980)
For Christ sake, answer. I'm getting fed up in this valley!Wir brauchen Angaben über unser Einsatzgebiet. Hell of the Living Dead (1980)
I know. Police confirmed the girl was rescued as she fought...- Warum sie umgebracht wurden, gibt es keine genauen AngabenHalloween II (1981)
He discovered Felicia had lied about her past to become his assistant.- Er fand es heraus: Felicia hatte falsche Angaben gemacht. Thou Shalt Not Steele (1982)
Please elaborate.Bitte machen Sie nähere AngabenAirplane II: The Sequel (1982)
If it should happen, and we salvaged the aircraft it might be possible to reconstruct enough from your diary, as it were to be helpful.Falls etwas passiert und wir das Flugzeug bergen können, könnten wir dadurch einiges rekonstruieren und lhre Angaben wären dann sehr hilfreich. Firefox (1982)
If the record is right, then he's a fine pilot, maybe even their best.Wenn die Angaben stimmen, ist er vielleicht der beste Pilot. Firefox (1982)
He reported that he has been writing his memoirs which have been purchased by a leading New York publishing house for in excess of $1 million.Seinen Angaben zufolge schreibt er an seinen Memoiren. Ein führender New Yorker Verlag hat die Rechte für über eine Million Dollar erworben. The King of Comedy (1982)
Would you be interested in the national yearly or quarterly forecasts?Sollten Sie die statistischen Angaben auf 1/4 Jahr bezogen interessieren. Sólo pro návstevníky (1983)
According to the data of the Central World Brain, the comet that's been threatening to force Earth out of its orbit, is still approaching us at the same speed.Nach Angaben des Zentralcomputers bewegt sich der Metroid weiter mit unverminderter Geschwindigkeit. Tajemství velkého ucitele (1983)
And take a very good care of your IDs!Die Personalangaben auswendig lernen und die Ausweise nicht verlieren. Výprava do minula (1983)
Pass on all data to CWB!Sämtliche Angaben nur für ZD. Zeme roku 2484 (1983)
The picture was made according to the data supplied by CWB. In any case, we checked the path of the Galileo, and just to make sure, Luna 3 as well.Wir halten uns dabei an die Angaben des Zentraldenkers, an Kontrolldaten von der Umlaufbahn Galileo und an Daten von Luna 3. Zeme roku 2484 (1983)
Your data indicates They're very high level,Hochrangige Leute, lhren Angaben zufolge. The Osterman Weekend (1983)
Let's take a look at what we have, shall we?Gehen wir mal meine Angaben durch, ja? Risky Business (1983)
But, I seem to remember we estimated its value at $50,000 for the insurance.Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir bei der Versicherung 50.000 $ angabenTrading Places (1983)
Dom.Hast du die Angaben über Kirivitz? Proof Through the Night (1984)
The inspector needs the information on those bills.Der Inspektor braucht Angaben zu den Frachtbriefnummern. Beverly Hills Cop (1984)
According to these readings, we have an excellent chance of catching and holding a ghost.Den Angaben nach haben wir eine großartige Chance... ein Gespenst zu fangen und fest zu halten. Ghostbusters (1984)
If it comes up to specifications, we'll let you use it.Wenn er den Angaben entspricht, darfst du ihn benutzen. The Natural (1984)
There's irrefutable proof that each "innocent" is an enemy of the nation.Genauen Angaben nach ist jeder "Unschuldige" ein Feind der Nation. Repentance (1984)
Now the authorities aren't releasing any information at this time.Die Polizei gibt momentan keine AngabenBirds of a Feather (1985)
Michael. You would. She's sponsoring a local event.Nach meinen Angaben ist Marberry eine ruhige, friedliche Rentner-Gemeinde. The Nineteenth Hole (1985)
And there are certain vital statistics that are required.Und gewisse Angaben sind nun einmal unerlässlich. Life of the Party (1985)
He gave me the particulars.Er teilte mir alle Angaben mit. Tail of the Dancing Weasel (1985)
No other info on that.Mehr Angaben haben wir nicht. Miami Supercops (1985)
Your input would be strictly confidential.Deine Angaben würden streng vertraulich behandelt. To Live and Die in L.A. (1985)
He's got no names, but he's got amounts, initials.Keine Namen, aber Mengenangaben, Initialen. To Live and Die in L.A. (1985)
Now Dr. Shen will confirm for us.- Dr. Shen wird die Angaben bestätigen. The Wish Child (1986)
"100 prayers" could be the page number, the paired numbers could be line and letter. But what book? JACK:100 Gebete kann eine Seitenzahl sein, das andere ZeilenangabenManhunter (1986)
Mr Scott cannot give me exact figures...Mr. Scott kann keine genauen Angaben machen ... Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
He hired a guy who could be anywhere in the world right now.Glantz machte falsche Angaben darüber, wann und wo er die Mord-Inserts drehte. Death and the Lady (1987)
Our research tells us you have 300 beds.Unseren Angaben zufolge sind es 300. One Flew East (1987)
I'm reading it now, as a Constellation-class starship travelling under impulse power.Angaben bestätigt, ein Schiff der Constellation-Klasse, das mit Impulsantrieb fliegt. The Battle (1987)
You received the information from Starfleet, fed it into your computer as precisely as humanly possible.Sie bekamen meine Angaben von der Sternenflotte. Sie gaben sie so genau wie möglich in den Computer ein und machten eine Probe. Where No One Has Gone Before (1987)
The record only shows 2 1 sexual intimacies.Laut meinen Angaben waren es 21 sexuelle Beziehungen. Amazon Women on the Moon (1987)
Kelley paid a Dr. Fowler $25,000 to falsify reports stating that Favorite was still in the hospital.Kelley gab Dr. Fowler 25.000 Dollar, damit er Berichte fälscht, die angaben, dass er immer noch in der Klinik war. Angel Heart (1987)
We got new co-ordinates.Wir haben neue AngabenCherry 2000 (1987)
We need more information before we can make recommendations to Starfleet.Wir brauchen mehr Angaben, ehe wir der Sternenflotte eine Empfehlung machen. Encounter at Farpoint (1987)
And did you know, from the Justice Department's own research, at least 343 innocent people have been convicted of capital crimes?Wissen Sie, dass nach eigenen Angaben des Justizministeriums 343 unschuldige Menschen wegen eines Kapitalverbrechens verurteilt wurden? Suspect (1987)
Well, you know, I would put in photographs,... ..a brief character sketch, like a biography,... ..and a nice dust jacket.Ja, wissen Sie, da kämen ja Fotos rein und kurze Angaben zur Person, biografische Einzelheiten und ein schöner Schutzumschlag. Throw Momma from the Train (1987)
What we're getting at here... The point we'd like to stress is that the job was sold under false terms.Es geht hier darum, dass falsche Angaben gemacht wurden. Tin Men (1987)
It's from the statements of the nine people who saw the victims talking to a man, shortly before they were killed.Es sind die Angaben der Personen, die gesehen haben, wie die Opfer jeweils kurz vor dem Mord mit einem Mann gesprochen haben. Episode #1.1 (1988)

German-Thai: Longdo Dictionary
Angaben(n) |pl.| คำกล่าว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Daten {pl}; Angaben {pl}; Einzelheiten {pl}; Unterlagen {pl}data [Add to Longdo]
Information {f}; Angabe {f} (über) | Informationen {pl}; Angaben {pl} | streng vertrauliche Informationen | Information auf Anforderung | räumliche Informationeninformation (on; about) | information | highly sensitive information | information on demand | spatial information [Add to Longdo]
Jahresangaben {pl}annual details [Add to Longdo]
Ortsangabe {f} | Ortsangaben {pl}statement of place | statements of place [Add to Longdo]
Personalangaben {pl}; Personalien {pl}particulars; personal data [Add to Longdo]
Quellenangaben {pl}; Quellverzeichnis {n}bibliography [Add to Longdo]
Wertangabe {f} | Wertangaben {pl}declaration of value | declarations of value [Add to Longdo]
übereinstimmen; sich decken (Angaben)to tally; to correspond [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Angaben [angaːbən] (n) , pl.
     data; statements
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top